Igehirdetés 2018. február 25.

Lekció: Lk 2:43-46/b

Textus: Lk 2: 41-52

 

Egyedülálló története ez az evangéliumnak. Jézus születésétől mintegy 30 esztendős korában történt megkeresztelkedéséig csak ezt az egyetlen történetet jegyezték fel róla. A négy evangélista közül is egyedül csak Lukács. A történet középpontjában az elveszített Jézus áll. Ez a történet azt a szomorú valóságot fejezi ki, hogy a mibennünk megszületett Jézust is el lehet veszíteni, és csak hosszas keresés után lehet őt újra megtalálni. Az Egyiptomból való hazatérés után József és Mária Názáretben telepedtek le. A kis galileai város jelentéktelenségét mutatja Nátánáelnek a kérdése, hát Názáretből támadhat-e valami jó, valami igazán nagy dolog? Itt él Jézus éveken át, és nem jöttek hozzá a betlehemi pásztorok, és nem tudunk újabb napkeleti bölcsről-mágusról sem, aki most már Betlehem helyett Názáretbe zarándokolt volna látni a zsidók királyát. Isten csendben, rejtetten munkálkodik ebben a gyermekben, az Ő Fiában. Bizonyára tanult, játszott, segített a felnőttek mindennapi munkájában, mint sok názáreti gyermektársa.

És amikor 12 esztendős lett, Ő is felment Máriával és Józseffel a jeruzsálemi templomba. A 12 évet elért fiúgyermek a zsidóknál már bizonyos értelemben felnőttnek számított, akár a mi konfirmált ifjaink. A gyülekezet hitben nagykorú tagja. Így került kapcsolatba Jézus először az Isten házával, az Isten gyülekezetével és az Isten templomban történő dolgaival. Természetesen a názáreti zsinagógában jár annak elötte szüleivel, de templom csak Jeruzsálemben volt. „Felmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint”. Az volt akkor a szokás, hogy mint egész Zsidóországban, csak egyetlen templom volt, a jeruzsálemi, az ország bármely részén lakó izraelitának évente legalább három alkalommal, a három fő ünnepen illett felmenni a templomba, de legalábbis egyszer, a húsvét ünnepére.

Milyen messzire értünk mi az akkori kortól és az akkori szokásoktól! Mégis, sokan vannak ma is, akik ezt a szokást tartják. Még jó, hogyha háromszor évente. Az is attól függ, milyen programot állítottak már előre össze, amibe már a templom és istentisztelet nem fér bele. Igen sokan, jó esetben, háromszor az életben. Így szokás a mi modern világunkban! Egyszer elviszi a gyermeket megkeresztelni, aztán másfél évtized után elmegy a serdülő konfirmálni, és harmadszor díszes nászkísérettel megjelenik az ifjú vőlegény vagy menyasszony a saját esküvőjén. Többnyire jó esetben csak ennyi! Többnyire az ilyen, évente mondjuk háromszor, vagy éppen az életben összesen háromszor templomba menővel történik meg az, hogy elveszíti Jézust.

Az emberekkel is így vagyunk. Ha valakit csak ritkán látunk, azt lassan elfelejtjük. Elmosódnak az arcvonások, elhalványulnak az emlékek, olykor elmegy mellettünk, s tűnődünk magunkban, olyan ismerősnek látszott, csak nem tudom, hogy kicsoda. „Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az Ő anyja”. Ez a szomorú a mi életünkben is. Vágyakozunk szép ünnepek után, vágyunk itt, az Isten házában ünnepelni, és Isten ad örömet is, Igét is, szép ünnepet is – csakhogy mégis Jézus nélkül tértünk vissza a mindennapi életünkbe. Jött az új gond, új próba, ismét megsokasodtak a tennivalóink, programjaink, családi elkötelezettségeink, és ezek közepette észre sem vettük, hogy Jézus elmaradt tőlünk. Ott hagytuk a templomban. Sokszor döbbenetes annak a megtapasztalása, hogy elveszítettük Jézust. Keressük is őt nagy kapkodással, hol is veszítettük el?

Mária és József „egynapi járóföldet mentek, és keresték a rokonok és ismerősök között”. Valahol itt kell lennie, talán az édesanyám megmutatja, vagy apám, ő jól ismerte Őt. Talán az útitársak között van, akikkel együtt indultunk, együtt jártunk. Talán megtalálom a barátaim között, régi hittanos vagy konfirmandus társaim között, valahol az elmúlt ifjúságom, gyermekkorom rejtekén, menjek csak visszafelé az úton, majd csak megtalálom Őt. Így bíztatjuk magunkat, és nem találkozunk vele. Mert Ő nem ott van, ahol mi szeretnénk, ahol mi gondolnánk. Nincs ott a szép és fájdalmas emlékeink között, sem a múltunkban, a gyermekkorunk szép történeteiben, sem a vallás szertartásaiban, hanem ott van, ahol mi nem is gondolnánk. Már harmadnap keresik az elveszített Jézust, és a kétségbeesett szülők visszatérnek az Isten házába, Jeruzsálembe. és emberileg nem is csodálkozunk az édesanyja Mária szemrehányó szavain. Miért tetted ezt velünk, fiam? Íme, nagy bánattal kerestünk téged! Mi is így szoktunk beszélni, szólni, Uram, én kerestelek téged, miért nem felelsz, miért rejtőzködsz el előlem, miért nem engeded, hogy megtaláljalak?

Mit felel erre Jézus? Miért kerestetek másutt engem? Nem tudjátok-e, hogy nekem azokkal kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai? Azt hiszem, itt van a mi nagy tévedésünk. Mi mindig a magunk dolgai között keressük Jézust. No, most miért nem segít ebben a betegségemben, ha egyszer Ő az áldott orvos? Most miért nincs mellettem ebben a tanácstalanságban, ha Ő az én pásztorom? Mintha én lennék a világon a legeslegfontosabb és Jézusnak mintegy az lenne a kötelessége, hogy mindent az én kedvem szerint rendezzen ezen a világon. Mi a magunk dolgai között keressük Őt, viszont neki az Atya dolgaival kell foglalatoskodnia. Akkor és ott Jeruzsálemben ez azt jelentette, hogy a templom bölcseinek kellett megjelentetnie a tizenkét éves Jézusnak mennyei Atyja dolgait.

Ma is van dolga az Atyának ezen a világon. És Jézust ott lehet megtalálni, az elveszített Jézust újra csak ott lehet megtalálni, ahol a mennyei Atya dolgai körül való foglalatoskodás van. Az évente kétszer-háromszor, vagy az egész életben ugyanannyiszor templomba menő ember sopánkodása: hát kérem, én igazán szeretnék hinni, de nem tudok, nem tehetek róla – nem hangzik meggyőzően. Oda kell visszatérni, ahol az Atya dolgaival foglalkoznak. Ha nincs kenyér a háznál, oda kell mennem, ahol kenyeret lehet kapni. Ha nincs elég hitem, oda kell mennem, ahol hitre lehet jutni. Ez a kezdet.

Ahol istentisztelet folyik, ott az Atya dolgaival találkozunk, ott jelen van Jézus, ott hallhatjuk igazán életünk nagy kérdéseire a választ, a tőle jövő feleleteket, akár régen a jeruzsálemi templom írástudói. De a mennyei Atya dolgai nem korlátozódnak csupán a templomi istentiszteletre. Istennek nagy ügye ebben a világban az ember üdvössége. Sőt, az Atya dolgainak elmaradhatatlan része az ember kenyere, békessége, lakása, emberi méltósága is. És Jézus ott van ebben a fáradozásban is. Ha túlságosan önmagunkra összpontosítunk, akkor mindig elveszítjük a szemünk elől Jézust. Ő mindig az embertársakkal való közösségben van, ott található meg. Aki Őt máshol keresi, bánkódhat.

Aki azonban itt keresi az embertársakért való fáradozásban, vagy aki itt engedi magát megtalálni, az boldog és örülhet. Az így megtalált Jézus aztán alámegy Máriával és Józseffel Názáretbe, „és engedelmes vala nékik”. Ebben az engedelmességben kedvességet nyert Isten és az ember előtt.

A történetnek ez a része különös jelentőséggel bír a család számára. Sokat panaszkodnak engedetlen gyermekeink miatt. Vajon joggal-e? Elhoztuk-e őket magunkkal „az ünnep szokásai szerint”, azaz minden vasárnap az Isten házába? Azért panaszkodunk, mert úgy látjuk, gyermekeink eltávolodnak tőlünk. Egészen más világ az övék. A mi egykori eszményeink nem lelkesítik őket, a szívükben sokszor csak a nagy semmit, a nihilt hordozzák. Félünk, jaj, elveszítettük őket és hogyan találhatnánk meg őket ismét? Nem akkor maradnak el tőlünk a gyermekeink, amikor észrevesszük. Sokkal hamarabb. Akkor, amikor a keresztelés emlékével együtt ottfelejtjük a templomban – mi szülők és keresztszülők – az Úr asztalánál tett fogadalmat. Földi szülőjének csak az a gyermek tud engedelmeskedni, akit megtanítottak a mennyei szülő, az Atya dolgaira. A tőlünk lélekben messzire szakadt, elveszített gyermekeinket is csak az egykor elveszített, de újra megtalált Jézus tudja nekünk visszaadni. És az apától, anyától eltávolodott gyermek csak akkor lehet Jézus közelében, ha tőle megtanulja, az is a mennyei Atya dolga, hogy tudjak földi szüleimnek hitből fakadóan, türelemmel és megértéssel engedelmeskedni. Nos, induljunk el visszafelé az úton, hogy Jézust megtalálva, egymásra is rátaláljunk, hogy az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz forduljon és így foglalatoskodjunk a mennyei Atya dolgaiban. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy