Igehirdetés 2018. február 18.

Lekció: Mt 16:13-21

Textus: Mt 16:21-23

Az evangélium egyik csúcspontját képezi a Jézusról szóló hitvallás. A tanítványok előtt feltett kérdésre: Kinek mondanak engem az emberek? Péter ezt feleli: Te vagy a Krisztus. A vallástétel után Jézus hallgatást parancsol tanítványainak, azt kéri, hogy ne szóljanak senkinek e kijelentésről. Ezután beszél a rá váró szenvedésekről, kivégzésről. Ezzel együtt beszél Jézus arról is, hogy a harmadik napon fel fog támadni. Péter azonban mintha ezt nem hallaná. Tiltakozik a Jézusra váró veszedelmek miatt. De a Mester kemény szavakkal utasítja őt rendre: „Távozz tőlem Sátán”, mert nem gondolsz az Isten dolgaira. Ha átgondoljuk a történetet, három részre oszthatjuk mondanivalóját. Az első rész Péter hitvallása, a második Jézus szenvedéseinek előre vetítése és az ember tiltakozása. A harmadik pedig Jézus hitvallása küldetése mellett.

Nem tudjuk a tanítványokról pontosan megállapítani, hogy hány éve, hónapja jártak együtt Jézussal. Legtöbbje biztosan három éve. De annyi bizonyos, hogy bőven volt alkalmuk arra, hogy megismerjék az Ő isteni erejét. Kezdetben csak annyit tapasztaltak, hogy ellenállhatatlanul vonja őket magához. Később tanúi lettek a gyógyításoknak, soha nem látott, tapasztalt eseményeknek. Így a tenger lecsendesítésének, vagy az ötezer ember megvendégelésének. Így érett lassan oda a helyzet, hogy Jézus meg merte kockáztatni a kérdést: Mit gondoltok, kinek vélnek engem az emberek? A várt válasz nem érkezik azonnal. Előbb találgatások jönnek: Lehet, hogy keresztelő János, egy a próféták közül, talán Illés jelent meg Jézusban. A Mestert azonban nem annyira a sokaság vélekedése érdekli. Ennél fontosabb számára az, hogy azok, akik kezdettől fogva vele voltak, kinek tartják Őt. Ezért a tizenkettőnek teszi fel kérdését: Ti pedig, kinek mondotok engem? „Te vagy a Krisztus”- feleli Péter. E hitvallás a leghatalmasabb állítás, amit földi személyről valaha elmondtak. Ez a hitvallás olyan kijelentést hordoz, hogy szétfeszíti értelmünk korlátait. Mert gondoljuk csak meg, ilyet nem mondtak egyetlen egy tudósról, vagy államférfiről, ilyet nem kiáltottak ki egyetlen un. „csillagról” sem, aki az emberiség életében, történetében jó vagy rossz szerepet töltött be. „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”! Ez azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus Isten korábbi ígéreteinek a megtestesítője.

A mai napon, böjt első vasárnapján itt ebben a templomban felénk is hangzik a kérdés. Külön-külön és együttesen is megkérdez bennünket Jézus. Ti, szabadhegyi hívek, kinek mondotok engem? Mert akik ide jöttünk templomba, valamilyen alkalommal biztosan találkoztunk már ezzel a Jézussal és a kérdéssel. Lehet, hogy itt a templomban. De az is lehet, hogy másutt, ahová utánad ment. Lehet, hogy valahová mélyre süllyedtél. Oda is leszállt, mint az elveszett bárány után. Lehet, hogy a reménytelenség mélységébe ment utánad, vagy egyedüllétben keresett meg. Sok más tanítvánnyal együtt te is hallhattad gyógyító szavát. Sok más békétlen emberrel együtt te is békességet nyerhettél általa. Nem a Szentföldön ugyan, hanem itt és most tőled is megkérdezi az Úr Jézus: Szerinted ki vagyok én? Boldog ember vagy, ha felismered, hogy Ő az Isten Krisztusa. Beteljesedett az életed, ha azt tudod mondani: Én tudom, hogy te nem egy újból testet öltött próféta vagy, tudom, hogy nem egy töprengő filozófus, tudom, hogy nem népvezér vagy! Ellenben tudom, jól tudom, hogy halálba igyekvő életemnek te vagy a reménysége. A mai Igét hallva, azt kell kérnünk elsősorban a Mindenhatótól, hogy ültesse el szívünkbe is Péter hitvallását, az Anyaszentegyház ősi hitvallását: Te vagy a Krisztus! Te vagy e világnak és te vagy személyes életemnek a Krisztusa. A történetben Jézus boldognak mondja Pétert, amiért a Szentlélek kijelentette neki e titkot. Szívből kívánom, hogy e titok felismerése legyen mindannyiunk sajátja, a mi boldogulásunkra, a mi üdvösségünkre.

A következőkben arról hallunk, hogy a Krisztus, a Messiás bejelentésével hogyan ütközik az ember-Péter gondolata. Képzeljük el, hogy rólunk mondanak valami nagyot. Azt, hogy milyen jó keresztyén vagyok, milyen jószívű, „kitűnő” szakember vagyok, vagy milyen ragyogó háztartást vezetek. Hogy meg tud vakítani a dicséret csillogása! Ha magasra emelik az embert, beleszédül! De mennyire más Jézus viszonyulása – még ebben is. Először is elnémítja a vallástevőt és társait. Péternek és a tanítványoknak megtiltja, hogy róla, mint Krisztusról beszéljenek – legalábbis egyelőre. Másodszor pedig üres elbizakodás helyett, vagy kérkedés helyett Jézus bejelenti szenvedését és halálát. A hitvallás után kettős döbbenet, kettős megrázkódtatás következik. Jézus megtiltja, hogy felőle szóljanak. Ellenben nyilvánosan beszél arról, hogy rá szenvedés, halál vár!

Amilyen hallatlan tehát Péter vallástétele, annyira hallatlan a bejelentés, amit Jézus hozzáfűz! Hát mi másért kellene eltitkolniuk a tanítványoknak a Mester-Messiás voltát, ha nem éppen amiatt, hogy kiszolgáltatottsága, szenvedése és halála ne okozzon botránkozást a Messiást váró embereknek? Ember így nem szólhat, csakis Krisztus beszélhet ekképpen! Az, akit Istenként mutat be a hitvallás, mindjárt tulajdon szenvedéséről nyilatkozik! Jézus kijelentése minden józanságnak ellene mond! Hát Isten szenvedhet? Igen, úgy van, titokról lebben fel a fátyol. Az Istenként megjelenő Messiás – emberként szenved. Ez nem lehet emberi meggondolás! A hús-vér ember, Péter személyében, vitába száll az isteni szándékkal. A tanítvány győzködni kezdi Jézust. Nem állnak előttünk szavai, de sejthető, hogy szinte rátámad Jézusra. A szenvedés elől emberi érvekkel kíván kitérni. Mi is ismerjük ezeket a „józan érveket”. De hiszen nekem nincs bűnöm! De hiszen nekem már az őseim is az Úrnak szolgáltak! De hát a másik sokkal gonoszabb nálam! De hát ezek miatt nem érdemes szenvednem. Vagy pedig ilyen gondolatok lázítanak fel: Hát épp most kellett ennek a bajnak bekövetkeznie? Hát nem szenvedtem már épp eleget, bezzeg a másik?! Hát igazság ez?

Testvéreim, ezek az ember gondolatai! Hányszor uralkodnak el rajtunk is az ilyenfajta emberi gondolatok, indulatok! Első hallásra jogosak ezek a kérdések. Ahogyan első hallásra a Péter tiltakozása is megalapozottnak tűnik. Csakhogy Isten Igéje átvilágítja a szívet. Átvilágította már Noé korában, és megállapította: „Az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva” (1Móz 8:21). A gonosz gondolatot a Sátán sugallja az embernek. A Szentírás szerint, már akkor megkezdte munkáját, amikor az első emberpár élt a földön. Már akkor elferdítette Isten szavának az értelmét. S attól fogva, hogy az ember először hallgatott a Sátánra, minduntalan istenellenesen gondolkodik. Jézus bejelenti az Atyával közösen elhatározott üdvtervének állomásait. Péter pedig külön utat akar. Imádság nélkül nem vagyunk képesek legyőzni emberi gondolkodásunkat. Mi az, amit jelen esetben kérnünk kell Istentől? Az, hogy vezessen bennünket annak a felismerésére és beismerésére, hogy az Isten Fiának szenvednie kellett. Péter az emberi oldal meghátrálását, az emberi oldal önzését és önszeretetét mutatja be. Péter az ember felől aggódik az Istenért. Ez az ember gondolata. Az ember gondolata, amit az ősi ellenség sugall neki. Emiatt hangzik durván Jézus szava: Távozz tőlem, Sátán! Nyersen hangzik a szó, de nem Pétert akarja megbántani, hanem a Gonoszt, aki ebben a pillanatban Péter féltő szavában nyilvánul meg. Az eredeti szó szerint – itt finomítva hallottuk – így hangzott Jézus rendreutasítása: Takarodj hátra, Sátán. Jézus felfedezi a féltést tartalmazó emberi szavak mögött a Kísértőt. Ezért csattan fel olyan indulatosan. Sehol másutt nem rivall rá Jézus senkire, kivéve ezt a helyet. Ebben az indulattal teljes mondatban Jézus a maga küldetése mellett tesz hitvallást. Ő az Isten oldalán állva szól. Ő Isten felől jőve érkezik az emberhez. Istentől jőve nem csak aggódik az emberért, hanem szenved és meghal érette. Ez az Isten „dolga”, az Isten gondolata. Az Isten „dolga” az, hogy szabadulást és győzelmet hirdetett már akkor, amikor Ádámot és Évát legyőzte a Kísértő. Az Isten „dolga” az, hogy az ószövetségi ceremóniákban, áldozatul vitt bárányok megölésében jelezze, hogy van megtisztulás, előre vetítve Krisztus áldozatát. Az Isten „dolga” az volt, hogy Jézus odaszánja ártatlanul életét a bűnösökért. Ebben a megmentő tervben benne foglaltatnak az apró bűnöket elkövetők, tisztességesnek látszó képmutatók, lebukott gonosztevők egyaránt. Isten mindenkinek felajánlja a Krisztus által elhozott bűnbocsánatot és váltságot.

Ilyen gondolat nem származhat halandó, szeretetlen embertől, csakis egy atyai szívvel szerető Istentől. Istennek ezekre a gondolataira mondta az engedelmes Fiú: Igen, Atyám! Pedig tudta, hogy miként fog végződni a keresztfán. És mégis erről mondta, hogy kell, kell szenvedni és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnap feltámadni. A kell kifejezést úgy értjük, hogy szükséges, most időszerű. Elengedhetetlenül fontos. Ebbe az isteni tervbe szól bele az emberi okoskodás. Ezért hangzik oly nyersen Jézus rendreutasítása: Távozz tőlem, Sátán! Durván hangzik Péter felé a dörgedelem. Azonban Jézus a Kísértőt magát utasítja vissza. Jézus szeretete azonban sokkal nagyobb annál, semhogy el lehetne Őt téríteni útjáról. Mondhatjuk-e, mondhatod-e ezek után, hogy mi közöm nekem Jézus kérdéséhez? Tudsz-e vele szemben közömbös lenni? Vagy pedig látod-e életében, halálában és feltámadásában Isten dolgait? Látjuk-e azt, hogy Őt Isten a mi életünk sutasága, csődje, vagy éppen elbizakodottsága miatt rendelte? Vagy azt látjuk, látod, hogy megalkuvásodat, félelmeidet, kétségeidet éppen Ő viszi a keresztfára, hogy többé ne gyötörhessenek.

Jézust nem lehetett megállítani Isten dolgában. Téged vajon meg lehet állítani? Nyilván fennáll a kérdés: „Ma mi az Isten dolga”? Isten dolga ma az, hogy higgyünk, higgyetek abban, akit Ő elküldött erre a világra, és keresztre adott érettetek. Az Isten dolga ma az, hogy Péterrel együtt Te is valljad és én is valljam: Urunk Jézus, te vagy a Krisztusunk, aki megváltottál és megváltasz minket, hogy életünk, örök életünk legyen. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy