Igehirdetés 2018. február 11.

Lekció: Mt 14:13-21

Textus: Mt 14:22-27

 

Pár héttel ezelőtt Máté evangéliuma 8. részéből kaptuk az Igét, amikor Jézus a tanítványokkal együtt hajóra száll a Genezáret taván, és viharba kerülnek. Jézus nyugodtan alszik, mígnem a rémült tanítványok felkeltik, mondván: Mester, nem törődsz velünk, hogy elveszünk. (Mt 8:25). A Bibliaolvasó kalauz szerint olvasva a Szentírást, mondhatnám, nehéz helyzetbe kerülnek a tanítványok, miután Jézus a kenyércsoda után este kiküldi őket szintén a Genezáret tavára. Úgy éreztem, hogy jó lenne folytatni az akkori gondolatokat, amelyeknek mai mondanivalója újra egy gondolat körül forog: Egyház a viharban. Ma legyen szó az egykori és mai tanítványokról, hogyan állnak meg az életben, viharban.

A hallott evangéliumi rész egy paranccsal kezdődik, a tanítványoknak hajóba kellett szállniuk, mégpedig azonnal. Jézus itt nem csak sürget, hanem kényszerít és parancsol. A helyzet olyan, hogy valójában a tanítványokat kényszeríteni kell. Hogy a tanítványok most ilyen duzzogva engedelmeskednek, ez nem minden további nélkül érthető. Beesteledett, sötétbe küldi ki őket, ráadásul a szél kezd feltámadni. Vannak igemagyarázók, akik azt mondják: a tanítványok látták, hogy vihar lesz, és mint halászok, a tenger mindenkori állapotával is tisztában voltak, és ilyen helyzetben könnyen a tengerbe lehet veszni. Én úgy gondolom, hogy a tanítványok ellenállásának mélyebb oka van, mint az időjárás. A parton előzőleg valami rendkívüli esemény történt: életük csúcspontján voltak, Jézust ötezren hallgatták. Emberileg nézve olyan dolog történt, amit el sem tudtak képzelni, hogy a prédikáció végén, amikor ők, a tanítványok, el akarják bocsátani a népet, mert éhesek, Jézus, miután odaviszik egy gyermeknél talált öt kenyeret és két halat, megvendégeli a sokaságot. Mindenkinek jutott elég Jézus kezéből vett kenyérből, úgy, hogy 12 teli kosárral maradt is. Mit jelentett egy ilyen gyülekezetben Jézussal lenni? A kenyér-csodát, az ötezer ember megvendégelését mind a négy evangélium lejegyezte. János evangélista azt írja, hogy a hangulat olyan túlfűtött volt, hogy Jézust királlyá akarták tenni. Így nem tudták a tanítványok megérteni egy ilyen gyülekezet otthagyását, és ilyen csoda esemény után, miért akar egyedül maradni Jézus, és miért kell a tizenkettőnek hajóba szállni, Jézus nélkül. Nem könnyű feladat. A tanítványok engedelmeskednek és a szél el kezd roppant erővel fújni. Közben éjszaka lesz, a hullámok játékszerének lenni, hajójukkal ellenszélben menni, nem könnyű dolog. És nem csak egy órán át, hanem egész éjszakán át evezni anélkül, hogy előre jutnának. Milyen igazságot fejez ki ez a tengeri történet? Azt, hogy keresztyénnek lenni annyit jelent, mint ellenszélben evezni. Van úgy, hogy hátszelünk van, dagadó vitorlákkal utazunk, de a Bibliában nem ez a szabály, hanem az ellenszél. És ahhoz, hogy valaki az ellenszélben evezni tudjon, erő kell. Isten ügye ebben a világban mindig ellenszélben jelenik meg. Isten ügyének jellemző vonása, hogy mindig vannak akadályok, amikbe beleütközik mindenki, aki Őt szolgálja. Sokszor „szembe fúj a szél”. Ha valaki az Ószövetség embereit a siker szempontjából nézi, akkor meggyőződik arról, hogy „ellenszélben éltek”, „ellenszélben eveztek”.

Nézzük meg Mózest, negyven éven át vándorolt a pusztában. Mennyi próbatétel, mennyi szenvedés, mennyi kétségeskedés! Hányszor nem akarnak szavának hinni. Amikor a szövetségkötés megtörténik, Isten szeretetének jeleként viszi a törvényt, a szövetséget, a nép közben elvadulva bálvány körül táncol. Ő ott áll a szövetség, a kegyelem jelével, a nép ordít, ez a bálvány a mi istenünk. Hányszor kiáltanak, hogy jobb volt Egyiptomban. Az ellenszél sokszor olyan erős volt, hogy a nép meg akarta kövezni Mózest.

Vagy gondoljunk Illésre. A Kármel hegyi események után, amikor is a Baál papokkal szemben bebizonyítja, ki is az Úr, az igazi Úr. Jezábel elől menekülnie kell, mert meg akarja öletni. Elmegy Beerseba pusztájába meghalni, és azt mondja: „Elég! Most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. (1Kir 19:3-4).

Keresztelő János, - miután kifogásolta Heródesnek egy asszonnyal, testvére feleségével való magatartását, viszonyát – meglakol. Heródes születésnapi lakomáján egy asszony gyűlölete miatt, egy kisasszony tánca közepette, tálcára kerül János feje. Mekkora ellenszél! Pünkösd után is jön az ellenszél: menekülés, a börtön, a halál.

A Saulból lett Pál miután megkeresztelkedik és hirdeti Damaszkuszban, hogy Jézus a Messiás, a damaszkuszi zsidók elhatározzák, hogy megölik. Éjjel szöktetik ki a falakon át egy kosárban. Amikor első missziói útjáról visszaérkezik, így vall „Sok tűrésen és nyomorúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bemennünk. (ApCsel 14:22). Amikor Pál apostol a viharos tengeri út után megérkezik Rómába, azonnal börtönbe kerül és őrzik. (ApCsel 27). Mekkora ellenszél. Ha a keresztyénség létszámát tekintjük pünkösd után, milyen gyors apadást látunk. Mi lett a pünkösdi háromezerrel? Megindul a keresztyének üldözése. Eljött az óra, amikor Krisztust tanítványai is otthagyják, az egyik elárulja, a másik megtagadja, mindnyájan elmenekülnek, nem bírják az ellenszelet.

Jézus mennybemenetele előtt azt mondotta tanítványainak: „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok”. (ApCsel 1:8). És a gyülekezet vett is erőt. Ezzel az erővel pünkösd után megrendítette a világot! Az a Péter, aki egy szolgálólány előtt megtagadta Urát, vállalja a börtönt. Pál apostolt megkövezik, kivonszolják Lisztrán kívül, azt hitték, meghalt. Újra magához tér és a saját lábán bemegy a városba. Újra prédikál a gyűlölködők között. Mekkora ellenszél! Keresztyén embernek lenni igen nehéz, nem jelent mást, mint „ellenszélben evezni”. Jézus őszintén megmondta ezt: „Elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé”. (Mt 10:16. „E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot”. (Jn 16:33). Mi van ma az erőnkkel? Nem csak akkor vállaljuk az Ő ügyét, ha szélcsend van? Az egyháznak van temploma, szólnak a harangok, anyagilag is úgy, ahogy, de megáll, csak az ereje fogyott. Erő nélkül nem lehet az ellenszélben megállni. Ezért mondja Illésnek is az Úr: „Kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van”. (1Kir 19:7). Szemben a széllel.

Amikor az egyház tagjai fogynak, erő kell ahhoz, hogy a kevesekhez tartozzunk. Sokszor emlegetnek, vagy olvashatunk számokról, hogy a világon a keresztyének számaránya a Föld lakóinak számához viszonyítva, csökken. Európa nyugati részén a liberális gondolkodás, és főként a meggazdagodás, jólét következtében, látványosan csökken. Vagy milyen kevés eredménye van a Krisztusért végzett munkának. Hála legyen azért, hogy manapság sokan dolgoznak Jézus ügyéért, és mégis úgy érezzük, hogy sokszor nem látjuk meg életünkben a munkánk, munkájuk eredményét. Hány lelkipásztor tudna erről beszélni, 40-45 évnyi szolgálat után, hogy mennyi az eredmény a közömbösség, és emberi gyarlóság miatt. Vagy hány szülő, nagyszülő próbálja hitre, nemes dolgokra nevelni gyermekét, unokáit, és az eredmény sokszor lehangoló. Ellenszélben evezünk, de az ellenszél nem csak rajtunk kívül fúj, hanem bennünk is. Az ó és új ember harca bennünk is állandóan dúl. Szívünkben is állandó ellenszélben vagyunk. Sokszor „szembe fúj a szél”, amikor az ember belekerül nehéz élethelyzetekbe, amire nem számított, ami váratlanul jön, rácsap az életére. Ez az a szél, amely szembe fúj hitével lehet egy betegség, vagy elvesztése valakinek, magára maradottság. Nem csüggesztett már el benneteket is, amikor valóban a hit útján akartok járni, és oly keveset haladtatok előre? Erő kell a keresztyénséghez! Ezért mondja Pál apostol: „Atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. (Ef 6:10). S ha ez így van, vagy lesz életünkben, akkor, amikor szembe fúj a szél, akkor szemünk csak Őt lássa, a hatalmasat, a viharok fölött állót, azt, aki szeret, aki életét adta a kereszten, aki legyőzte a halált, aki feltámadott és él, aki Isten jobbján ül, aki könyörög érettünk. Ez a mi vigasztalásunk. Ez azt jelenti, Jézus benne van az ellenszélben. Azokhoz van legközelebb, akik legjobban benne vannak. Sokszor nem tudjuk, hogy hol van Jézus, de egyet biztosan tudhatunk: a legnehezebb helyzetben levő ember mellett ott van. Minél mélyebb a tenger, annál inkább ott van! Minél nagyobb a cél, annál inkább ott van. Jézus benne van az ellenszélben, mégegyszer is mondom. Mi lenne velünk, ha Ő nem lenne benne? Az ellenszelet csak úgy lehet kibírni, ha Ő benne van.

Ady csodálatosan vall erről, amikor így ír: „előttem jár és kivonta kardját”, vagy amikor így ír: „amikor elhagylak, lelkem roskadozva vittem, Csendesen és váratlanul átölelt az Isten”.

Az éjszaka negyedik órájában hozzájuk megy Jézus, amikor már mindent feladnak, és az ellenszélben beszél hozzájuk: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek”. (Mt 14:27). Az ellenszél Jézus nélkül kibírhatatlan! Amikor éjszaka van, Ő benne van az éjszakában. Amikor mélységben vagyunk, Ő benne van a mélységben. Azt írja egy helyütt Luther Márton, a nagy reformátor: „Amióta megtértem, sokkal több bajom van az ördöggel, mint amikor hitetlen voltam”. Miért fúj mindig szembe a szél? Nem jobb lenne, ha nem fújna? A mi Urunk azt akarja, hogy mi Őt ilyen helyzetben is kövessük, mert velünk van. Nem úgy van velünk sokszor, hogy leállítja a szelet, hanem velünk van az ellenszélben is. A keresztyén élet így válik hősiessé. Hinni, keresztyénként élni, hősies élet. Azonban nem csak elkezdeni kell, hanem be is kell fejezni. Tudjatok, tudjunk éppen ezért is evezni az ellenszélben is, mert Jézus velünk van. A Jézus ügyében a győzelem a legdrágább a világon. Az ellenszélben megedződik a hit, gazdagabb lesz az életünk. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek szólt egykor a viharos tengeren a tanítványoknak. Szól ma is „Ne féljetek”, veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig.

Áldottak, akik Mellette tudnak maradni az ellenszélben is. Bár mi is elmondhatnánk Pál apostollal együtt majd egykor életünk végén: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája”. (2Tim 4:7-8). Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy