Igehirdetés: ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018

Textus: 2Móz 3:6-15

 

Mózes a Sinai hegyen van. Magához hívta az Isten, mert beszélni akart vele. Ott van az égő csipkebokor előtt megrendült lélekkel, lehúzott sarukkal és hallgatja Isten beszédét. Sokszor így vagyunk mi is Isten előtt. Magához hívat bennünket, mert beszélni akar velünk. Ezt érezzük át egy-egy istentiszteleten. Magához hívat a harang szavával. Megrendülve állunk meg az úrasztala vagy az oltár előtt, és érezzük, Isten beszélni akar velünk. Sokszor a templom és az úrasztala a Sinai hegy és az égő csipkebokor. Máskor egy kórházi ágy, egy nagy gond, vagy erős félelem. Sokszor idehív, sokszor máshová visz Isten, mert beszélni akar velünk. De mindig oda kell elérkeznünk, ahová hív. Egyszer meg kell, hogy halljuk mindannyian az Ő szavát. Isten beszéde szép beszéd. Felmelegíti Mózes szívét, ahogy hozzá szól, és azt mondja, „Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak”. Én vagyok a te atyádnak Istene. Én őriztem a szüleidet, nagyszüleidet és én fogok vigyázni gyermekeidre és unokáidra is. Mi is ezt érezzük mindig, amikor megállunk előtte: én vagyok a te atyáidnak és gyermekeid Istene.

És nemcsak arról van szó, hogy a te elrohanó életedet tedd az én kezembe, hanem arról van szó, hogy a következő nemzedékek sorát is tedd az én kezembe. Milyen boldog lehetett Mózes, amikor meghallotta Isten szavát, és amikor azt mondta neki Isten: „láttam az én népemnek nyomorúságát, meghallottam az én népemnek könyörgését, ismerem az ő szenvedéseit”. Mózes egyszerre visszagondolt az elhagyott Egyiptomra, arra a családra, melyet ott hagyott, arra a népre, amelyik ott maradt, és egyszerre a maga életére is gondolva megérezte, hogy milyen nagy dolog, hogy Isten egyszerre látja a tegnapot, a mát és a jövendőt. Talán azért rejtette el Mózes az arcát, és nem mert az Istenre nézni. Mi is, amikor arra gondolunk, hogy Isten látja a tegnapunkat, a tegnapi életünket, akkor nekünk sem marad más, mint hogy elrejtsük arcunkat. Szeretnénk letakarni sok-sok órát, sok-sok rosszul sikerült napot, sok-sok elhibázott beszélgetést. Szeretnénk eltakarni szívünknek egy darabját, mert érezzük, hogy így nem lehet Isten elé állni, amikor Isten kimondja: Láttam!

De mégis, milyen jó, hogy Isten kimondja, hogy láttam, mert ebben benne van az is, hogy láttam a bűnödet, de láttam a vágyakozásodat is, láttam a fájdalmad, de láttam a könnyeidet is. Láttam, nem vagy idegen előttem. És rögtön utána jön a második szava az Istennek: „meghallottam”. És most gondolj a könnyhullatással elmondott imádságaidra, a csendes percekre, amikor Istennel beszélgettél, arra, amit szégyelltél talán elmondani másnak, de amit Neki elmondtál. Isten azt mondja rá, Meghallgattam. Aztán folytatódik tovább az ígéret: „ismerem szenvedéseit és leszállok érette, hogy felvigyem őt”. Jön Isten! Mit gondolhatott Mózes, amikor megérezte, hogy az a negyven év, amíg ő ott volt Jethrónál, és az a nyolcvan év, amíg keresztülvergődött az életen, az Isten előtt mind-mind ismerős. Isten ismeri népét, egy pillanatra sem felejtette el, és most Isten elindul az övéi után, hogy megszabadítsa őket. Milyen felemelő dolog érezni azt, hogy elindult Isten értem, hogy jön az Isten! Ezt írta egykor Ady Endre, „oszlik lelkemnek barna gyásza, nagy fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségeim leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de nap szemét nagy-nagy szánalommal néha már rajtam felejti. És hogyha néha győzök, tudom, hogy Ő, az Isten járt előttem, kivonta kardját, és megelőzött”.

Milyen nagy dolog az ember életében, amikor el tudja mondani, hogy oszlik lelkének barna gyásza, hogy nagy fehér fényben jön az Isten. Ezt érezte Mózes is! Egyszerre minden megváltozott körülötte, mert Isten így folytatta: „most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet Egyiptomból”. Vajon most mit érezhetett Mózes? Talán egyszerre minden összeomlott benne. Hisz Isten azt ígérte, hogy jön győzelmesen, mert meghallgatta könyörgésüket, mert látja szenvedésüket, jön és lehajol értük és megszabadítja őket. És most, amikor azt várná, hogy Isten cselekedjék, akkor Isten azt mondja ennek a nyolcvanéves pásztornak: menj te, és hozd ki az én népemet! Mózes védekezni próbál. Azt kérdi, ki vagyok én, Uram, hát mi vagyok én a fáraóval szemben. Nincs nekem se pénzem, se hatalmam, nincs nekem hadseregem, én egy 80 éves árva és szegény pásztor vagyok csupán, hová küldesz engem, hisz halálra keresnek engem Egyiptomban? Mi vagyok én Istenem, hogy megtegyem ezt? Hát ezért hívtál ide, ezért jössz, lehajolsz, megsegítesz, és most elküldsz engem, bedobsz Egyiptomba, mint egy tüzes kemencébe. Hogy összetörhetett Mózes békessége! Pedig Isten ezért hív minket is magához. Beszélni akar velünk, a szívünket fel akarja melegíteni közelségével, s azt üzeni nekünk is, hogy látott, meghallgatott minket, ismer bennünket, lehajol hozzánk, de el is küld bennünket. Így küldte el az Úr Jézus is a tanítványait, mert az Úr Jézus sem magáért jött erre a földre, hanem minden emberért. Ezért küldi ki tanítványait, akik látták mit tett az emberért, hogy hirdesse Isten kegyelmét, hogy van Krisztus által bűnbocsánat és örök élet. Minket sem csak azért hív ide Isten a magunk Sinai hegyére vagy vasárnaponként a templomainkba, hogy meggyógyítson, megvigasztaljon, hanem hogy el is küldjön bennünket. Mi már Mózesnél jobban ismerjük ezeknek a szavaknak a mélyebb értelmét: ismerem nyomorúságodat, le is szállok érted, hogy megszabadítsalak. Mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban ez a poklok mélyéig megtörtént. Ezért nekünk is meg kell tanulnunk alászállni és elmenni, ha lélekben is, mások után. Azt mondja Isten Mózesnek: menj el Egyiptomba és hozd ki az én népemet. Mi is el kell, hogy menjünk a mindenkori Egyiptomba, talán az istentelenségekbe és a gyűlöletbe, mert talán a rokonságodból, talán ismerőseid köréből, esetleg saját gyermekeid közül ott van egy lélek és elküld Isten utána: „Hozd ki az én népemet! Mi is azt mondjuk sokszor, ki vagyok én, Uram, hisz már a gyermekem sem hallgat reám. Mi vagyok én, Uram, az én roskatag testemmel, egészségemmel, az én sokszor ingatag hitemmel. Ki vagyok én, Uram, hogy engem küldesz? De ne felejtsük el, Isten a gyengéket, az erőtleneket küldi. Pál betegségében, félvakságában is tiltakozása ellenére is megy, mert ezt a feleletet kapja „Elég neked az én kegyelmem. Lehet, hogy te is ezt mondod, mi vagyok én, Uram. Nincs erőm, hogy szolgáljak neked. Én azért jövök a templomba, hogy erőt gyűjtsek, hogy összeszedjem egy kicsit magamat, összetört lelkemre ráhulljon a bocsánat és a gyógyulás áldása! Mi vagyok én. Uram, nem tudok én elmenni, nem tudok szolgálni neked. De Isten mégis int Mózesnek, és ezt mondja: „eredj el, én veled leszek”. Ennyi csak a Mózes ígérete, én veled leszek, én megsegítelek téged! Ezt üzeni Isten ma neked is, eredj el. Valakit ki kell hoznod Egyiptomból. Lehet, hogy a saját lelkedet. Én veled leszek! Eredj el, mert valakit ki kell hoznod Egyiptomból. Valakit, akit régóta siratsz, ki kell hoznod a szerencsétlenség Egyiptomából. Én veled leszek, eredj el, én, megsegítelek téged.

Isten ereje az erőtlenségen keresztül érvényesül. Hát ne mondjad te sem, ki vagyok én? Majd erőt ad Isten minden napra. Erőt ad felnevelni családodat, visszahozni valakit, aki elveszett. Reád bízza Isten, és veled akarja visszahozatni azokat, akik elestek a bűn, a szeretetlenség és a gyűlölet Egyiptomában.

Azt mondja Mózes Istennek: nem fognak hinni nekem. Mit mondjak, hogy kicsoda küldött engem? Még a nevedet sem ismerem, nem mutattad meg magadat nekem, arcodat sem látom, csak az égő csipkebokrot. Mit mondjak én, kicsoda küldött engem? És szól Isten: „vagyok, aki vagyok”. Ebben benne van az is, semmi közöd hozzá Mózes, hogy én ki vagyok. Te csak indulj el és végezd el a feladatot! De az eredeti szöveg szerint, amikor azt mondja Isten, hogy mondjad Izrael népének, hogy a vagyok küldött el hozzátok, ezt úgy is lehetne fordítani, hogy a Létező küldött ti hozzátok. A héber nyelvben van egy igealak, amely se múlt, se jelenidő, nem jövendő, hanem minden időben egyaránt érvényes. Ezzel az igealakkal mondja Isten: vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki voltam már előtted is, és leszek akkor is, amikor már te régen elmentél, minden élőnek útján. Az örök létező vagyok.

Hány ezredév telt el azóta, de Isten ma azt üzeni nekünk, a Vagyok, az örök létező küld téged, hozd ki az én népemet Egyiptomból! Ne csak magadért jöjj gyógyulni ide! Feladattal küldelek le és visszavárlak téged azzal együtt, akit visszahoztál Egyiptomból. Azt mondja Isten Mózesnek, „az lesz a jele, hogy visszahozod majd ide a népet, hogy ezen a hegyen fogtok imádni engem”. Gondolj most valakire, akiért imádkozni szoktál, aki ott van a bűn, a szeretetlenség Egyiptomában, messze tőled. Utána küld a te Istened. Szeresd, és imádkozzál érte, higgy benne, reméld, hogy egyszer majd együtt fogtok imádkozni itt, mert az örök létező szól, akinél múlt, jelen, jövendő egyaránt ismeretes. De Isten, miután Mózesnek elmondta ezt, hogy a vagyok küldött, azt is mondta: mondjad Izrael népének, a ti atyáitok Istene vagyok. Ez az én nevem mindörökké. Nemcsak az ismeretlen, az örök, a hatalmas létező, hanem a mi atyáink Istene és a mi fiaink, unokáink Istene az, aki szeret, átölel, megtart és megőriz. Ő hívott ma is bennünket ide, és ezen az estén felekezeti különbség nélkül, mondjam azt, egy szent kihallgatásra, és Ő küld innen ma is tovább. Merjünk elindulni az Ő szavára. S míg szólunk félve és remegve, kicsoda vagyok én, Uram, addig érezzük, hogy reánk teszi a kezét, és az Ő erejével indulhatunk tovább, hogy hozzá vezessünk minden lelket, aki elveszett. Rá mutatva Megváltónkra, hogy manapság az a sok-sok kívülálló vagy éppen Istent kereső ember, éppen általad, általunk hitre jusson, megismerve Megváltónkat, az életet. Ámen.

Lentulai Attila ref. esperes lelkész igehirdetése