Igehirdetés 2018. január 28.

Lekció: Mt 11:25-30

Textus: Mt 11:28-30

 

Jézus mondásai első hallásra megragadják az ember figyelmét, mert nem szokványos, mindenki által ismert, elcsépelt megállapításokat tartalmaznak. Tele vannak feszültséggel. Mindegyikben van valami meghökkentő, elcsodálkoztató ellentét, ezért nem váltak évszázadok, sőt évezredek múltán sem unalmas, lapos mondásokká. A mai Igénkben két meghökkentő dolog is van. Hívogatja a megfáradtakat, jöjjetek! Végre valaki, aki nem azt mondja, menjetek a dolgotokra, menjetek, ahová akartok a gondjaitokkal. Nem azt mondja, van nekem elég bajom, minek jöttök hozzám, csak teher vagytok számomra. Jézus a szokásostól eltérően hívogat, jöjjetek csak énhozzám! Még különösebb, hogy a megfáradtakat hívja. Kinek kell a fáradt, elnyűtt ember? Ha a hirdetéseket olvassuk, azt látjuk, hogy mindenféle embert keresnek, hívnak, de azt sehol sem olvassuk, hogy lenne bárki is, akinek a fáradt emberek kellenek. A fáradt ember csak egy valakinek kell, Jézus Krisztusnak. Úgy próbáljuk most Jézus szavaiban a nekünk szóló üzenetet megtalálni, hogy három kérdést teszünk fel, és ezekre keressük a választ az Ige alapján.

1. Milyen fáradság és teher az, amelytől csak Ő általa nyerhetünk megnyugvást? 2. Mi az a könnyű iga és nem nehéz teher, amelyet ránk akar helyezni? 3. Miért tud Ő, csak egyedül Ő megnyugvást adni az embernek?

Lássuk az első kérdést! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve – hangzik Jézus szava. Nem tudom, hogy hányan ülnek itt most közöttünk, akik úgy érzik, hogy ők fáradtak, meg vannak terhelve. Nem tudom, hogy hány nagyszülő, nagypapa, nagymama van itt jelen, akik már nyugdíjasok, de még dolgoznak, vagy ha mást nem csinálnak, csak a 2. vagy 3. nemzedék, az unokák, vagy a dédunokák neveléséből vállalnak nem kevés részt magukra. Idegzetükben, kezük-lábuk erőtlenségében – az élettel járó szokásos terheléseken túl – lehet, hogy ott van esetleg egy nehézség, nyom, esetleg történelmi esemény kitörölhetetlenül, amit az élet hozott. Nem tudom, hány olyan családanya van jelen, akikre évek óta két műszak terhe nehezedik. Munkahely, otthon, és biztosan vannak itt olyan fiatal szülők, akik kora reggel kelnek, gyermeket óvodába, bölcsődébe viszik, majd munkába rohannak. Este, munka után vissza a gyerekért, vele haza, ahol kezdődik az esti, otthoni műszak. Bizonyára vannak itt olyan férfiak is, akik reggelenként, naponta hosszú utat tesznek meg a munkahelyükig veszélyes utakon, este munka után, fáradtan ugyanezt vissza. De minek soroljam. Mindannyiunknak megvan a maga fáradsága, terhe, ezért is szól minden embernek ez az Ige. Emberi mivoltunkhoz hozzátartozik, hogy meg vagyunk terhelve, s szüntelen olyan iga alatt fáradozunk, amit nehéz elviselni, amely elfáraszt! De nemcsak testi fáradság van, van lelki fáradság is. És nemcsak megfáradt ember van, van megfáradt gyülekezet is. A megfáradt embernek és a megfáradt emberekből álló gyülekezetnek a felolvasott Ige most újulást, új erőt, felüdülést kínál. Sokszor azt gondoljuk, hogy csak a munkában lehet elfáradni. Ez tévedés. Fáraszt a bűn is, a másoké is, és a magunké is. Fáraszt a félelem, és a holnap gondja is. Fáraszt az életünk rendezetlensége is, fáraszt a sok hiábavaló próbálkozás a megjobbulásra.

Itt az Igében nem arról van szó, hogy Jézus hívja a munkában egészségesen kifáradt embereket pihenésre, üdülésre, vagy éppen munkátlanságra. Jézus nem azt mondja, hogy Ő majd könnyit életünk és munkánk terhein. Hiszen akár hozzá jövünk, akár nem, a betegség, a testi erőtlenség, barátaink, szüleink, vagy hozzátartozóink elvesztése és annak fájdalma – mint emberi sorsunknak a velejárója – megmarad. Jézus nem ígér több élvezetet vagy kevesebb gyötrelmet azoknak, akiket arra kérlel, hogy jöjjenek Őhozzá. Ellenkezőleg, gyakran több nyomorúságot, több üldöztetést, több fenyegetést, ahogy Ő mondja, több keresztet ígér nekik. Jézus az embereket az eddig elrontott életfolytatásukból valami újra, másra, jobbra, hívja magához. A megfáradt emberek és a megfáradt emberekből álló gyülekezetnek úgy kínál újulást, friss erőt, fölüdülést, hogy két felhívást intéz hozzájuk. Jöjjetek énhozzám! Ez más szavakkal jelenti, hogy lépjetek kapcsolatba velem! Az Igében Ő áll a középpontban, s azt az igényét juttatja kifejezésre, hogy az életünkben is központi helyet foglaljon el. Erre hív erre szólít fel. Az Ő közelsége az az erőforrás, ami felüdíti a megfáradt embert. Akik megtanultak már felfelé nézni, az Úrra tekinteni, akik már megtanultak engedelmeskedni a hívó szónak, s megtanultak bízni mindnyájunk Megváltójában, akik a zsoltárossal együtt tudják mondani : Az Úr az én pásztorom – azok vele együtt arról is bizonyságot tudnak tenni itt és most is, hogy lelkemet felüdíti.

Lehet, hogy az ilyen testvérek tagjaikban továbbra is érzik a fáradságot, de lelkünk felfrissül, lelkünk megfiatalodik. Újra reménykedő és várakozó emberek lesznek. A reménykedő ember, pedig még ha fáradt is a teste, új erőt érez. Mintha szárnyakat kapna, szárnyra kelne. Felüdül, mint a friss forrásra talált nyáj. Jézus második felhívása így hangzik: vegyétek magatokra az én igámat. Jézus, mint már mondtuk, nem ígér magamellett igamentes életet.  Aki hozzá csatlakozik, annak az életében is lesz teher és friss nehézség, lesz elfáradás, és megterheltetés, de valami olyan történik vele, ami által minden megváltozik. Megváltozik a teher, elhordozhatóvá lesz, megváltozik az ember, aki hordozza. Az iga a mindennapi nyelvhasználatban magát a terhet jelenti gyakran. „Húzom az igát” – mondjuk, és ez azt jelenti, terhet hordozok.  Az iga önmagában véve egy segítőeszköz, ami könnyebbé teszi a terhek hordozását.

Igának nevezték azt a megmunkált rudat, amit főleg a nők vagy a rabszolgák vállukra vettek, s a két végére akasztották a vizes vödröt vagy az egyéb szállítandó terhet. Az iga hasznos eszköz volt, hogy ne kelljen kézben cipelni a terhet. Vegyétek fel az igát, ez Jézus korában képes beszéd, szólás-mondás volt, s azt jelentette, hogy kövessetek egy bizonyos életmódot. Vegyétek fel a Jézus igáját, ez azt jelenti: életünket szabjuk Őhozzá, azt az életmódot kövessük, amelyet Ő ajánl. Az Ő életmódjára az a jellemző, hogy szelíd és alázatos. Szelíd az emberekkel szemben – a megrepedt nádat nem töri el, a pislákoló mécsest nem oltja ki, mondja róla másutt az Ige, és alázatos az Istennel, a Mennyei Atyával szemben. Vegyétek magatokra Jézus igáját, ez nem azt jelenti, hogy a meglévő terheinkhez még egy újabb terhet veszünk fel. Az Ő igáját felvenni azt jelenti, hogy az élet terhét úgy hordozzuk, ahogy Ő, embertársainkkal szemben szelídek, Istennel szemben alázatosak vagyunk. Más szavakkal így is mondhatjuk, hogy az iga felvétele azt is jelenti, hogy valaki beáll Jézus követői közé. Elkötelezi magát arra, hogy Őt fogja szolgálni. Szelíd és alázatos lesz, mint a Mester maga. Magára vállalja a tanítvány sorsát, és meg fogja tapasztalni, hogy ez az iga nem teher, nem nyűg, hanem öröm, azért boldogító és könnyű. Vele megváltozik az életem, megváltozik az élet terheihez való viszonyom, megtalálom lelkem nyugalmát. Mert – és ez a harmadik kérdésünkre a válasz – azoknak, akik meghallják hívását, Jézus nyugalmat ígér, nyugalmat találtok lelketeknek – mondja. Állandó kérdésünk a nyugalom a maga testi és lelki vonatkozásában. Nyugtalan, ideges, feszültségekkel teli az élet. Nem vonhatjuk ki magunkat ebből a világból. Pedig azt szeretnénk. Mikor lesz már egy kis nyugalmam? – kérdezzük sokszor. Hatalmas mennyiségben fogynak a nyugtatók. Sokan csak ezzel tudnak elaludni. Ebben a nyugtalan vergődésben szólal meg Jézus ígérete. És nyugalmat találtok lelketeknek.

Tudjuk, hogy a nyugalom az örökkévaló szombatot jelenti, amikor Istent színről-színre látjuk majd, amikor megpihenünk fáradságainktól, s amikor nem lesz többé sem halál, sem fájdalom, sem jajkiáltás. Amíg az örökkévaló szombat el nem érkezik, addig ebbe a nyugalomba csak azok lépnek be, akik az Úrban elalusznak. (Jel 14:13) De mindazok, akik Jézussal élő közösségbe kerülnek, akik felveszik az Ő igáját, úgy élnek, mint Ő, az Ő békességét nyerik el, megtalálják lelkük nyugalmát. Békességre jutnak Istennel, bizonyosak lesznek bűneik bocsánata felől, elnyerik az örök élet ígéretét. Az eredeti bibliai szöveget így is lehet fordítani, hogy én nyugalmatok leszek néktek. Vagyis a nyugalmat nem úgy adja Jézus, mint egy Tőle különálló ajándékot, hanem tulajdonképpen magát adja oda úgy, hogy a nyugalommal megajándékozott elmondhatja: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.

Ma már általánosan alkalmazott módszer, hogy a szívbetegek szervezetébe beültetnek egy kis műszert, egy pacemakert, és ez a szervezettől egyébként idegen szerkezet beépül a beteg testébe és segíti a megfáradt szív működését. Valahogy így lehet elképzelni ezt is, hogy Krisztust, ha beengedjük a szívünkbe, az életünkbe, az Ő nyugalmát belülről sugározza ki életünkre, és lesz számunkra gyógyító erő. A világ sok mindent kínál, de lelkünknek nyugalmát csak Krisztussal találjuk meg. Vele, a mindig terhes életből nyugodt élet lesz, ha felvesszük az Ő igáját. Az én igámat – mondja Jézus. Volt ugyanis egyszemélyes és kétszemélyes iga. Ha Jézus arra hív, hogy az Ő igáját vegyük fel, akkor itt bizonyára egy kétszemélyes igára gondol, amelyiknek egyik nyílásában az Ő feje és nyaka van, a másikban pedig a miénk lehet. Vagyis mi Vele, Ő pedig velünk hordja az igát. Ő nem ígér zavartalan földi életet, nem ígér gondok és terhek nélküli életet, nem ígér betegség és halál nélküli életet. De ígér és ad egy olyan életet, amelyben mindezek elviselhetők, amelyben a teher előtt a nehéz helyett a boldogító lesz a jelző. Rajtunk áll, meghalljuk-e a hívó szót. Elfogadjuk-e az ajándékát. Ne utasítsuk vissza, mert azt hiszem, mindnyájunknak szüksége van rá. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy