Igehirdetés 2018. január 14.

Lekció: 1Móz 17:1

Textus: 1Móz 17:1/b

A hallott igeszakaszban, a bibliai résznek minden mondanivalója egy nagy kijelentés körül csoportosul. „Én mindenható Isten vagyok”. Isten mondja ezt Ábrahámnak. Szinte úgy szól, mint egy bemutatkozás. Pedig Ábrahám már ismerte az Urat azelőtt is, és mégis úgy látszik, Isten szükségesnek tartotta, hogy most, mintegy újra bemutatkozzék. Igen, Isten kegyelme az, hogy mindig újra eszmélteti a hívő embert olyan dolgokra, amiket már tud, de nem vesz elég komolyan. Mi is tudjuk, hogy Isten mindenható Isten, mondjuk is az imádságban, de éppen ez a baj, hogy csak mondjuk, de hogy ez milyen lehetőségeket, kötelezettségeket jelentene reánk nézve, ha igazán hinnénk is, azt már nem gondoljuk végig. Nos, most éppen ezt kellene tennünk. Végig gondolni, mit jelent ez, hogy Isten mindenható Istenként jelenti ki magát előttünk!

Ábrahámnak meg kellett érnie arra, hogy ne csak a füleivel, hanem úgy igazán a szívével vegye tudomásul azt, hogy Isten mindenható Isten, és örülni tudjon ennek a felismerésnek. Ismerve az életét, tudjuk, hogy Isten gyermeket, utódot ígér neki, és a gyermekáldás késett. Nem hitt igazán abban, hogy Isten mindenható, és még késő vénségében is beteljesítheti a néki adott ígéretet a születendő gyermekről. Türelmetlenségében elsiette azt, amit hitben ki kellett volna várnia. Szolgájától születik meg első gyermeke. Családi bonyodalmak lettek ebből. De nemcsak családi viszály lett ennek a hitetlenségnek a legfőbb következménye, hanem valami más is.

Az előző fejezet utolsó verse így végződik: „Ábrahám pedig nyolcvanhat esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrahámnak (1Móz 16:16). Ez a fejezet pedig így kezdődik: „Mikor Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenik az Úr Ábrahámnak (17:1). Vagyis Izmael születése és Istennek újra való megjelenése között tizenhárom esztendő telt el. Tehát Ábrahámnak ama végzetes cselekedete után, amit nem Isten parancsára, sőt annak ellenére tett, tizenhárom évi hallgatás következett. Tizenhárom évig nem szólt hozzá az Úr! Milyen gazdag volt az Istennel való közösség megélésében Ábrahám életének az a szakasza, ami a Hágárral történt engedetlensége előtt volt. Mennyiszer megjelent neki az Úr látomásban, mennyiszer erősítette szavával, ígéretével, kijelentésével. És milyen üres, sivár volt ez a tizenhárom év. Egyetlen említésre méltó esemény sem történt. Isten hallgatott.

Az az Isten, aki elhívta Ábrahámot, aki vezette, tanácsolta, szövetséget kötött vele, teljesen hallgatott. Talán ismerjük mindannyian azt az állapotot, amikor az Isten hallgat? Rettenetes ám ez egy hívő ember számára. Egy olyan lélek számára, aki már volt kapcsolatban az Úrral, hallotta hangját, és most nem hallja. Mintha elzárkózott volna előle az Úr. Hiába mondja az imádságot, érzi, hogy nincs kontaktus. Olyan, mint amikor az ember egy közben kikapcsolódott telefonkagylóba beszél bele. Nem jön válasz. Olvasod a Bibliádat és nem kapsz üzenetet belőle. Hallgatod a prédikációt, de nem szólít meg rajta keresztül az Úr! Bezárul a menny, és hiába minden kopogtatás, zörgetés. Talán ismerjük ezt az állapotot? Tizenhárom évig tartott ez Ábrahámnál. Rettentő nagy idő egy öregember életében. És miért? No, nem azért, mert Isten megsértődött és most nem akar szólni engedetlen szolgájához. Nem. Nagy kegyelem van ebben a hosszú hallgatásban. Isten olykor így neveli, ezzel is neveli az Ő gyermekét. Ha szavára nem hallgat, hátha észreveszi hallgatását? Lám, hiába szólt Ábrahámhoz, pedig világosan szólt. Ábrahám mégse azt tette, amit kellett volna, a maga feje után ment. El is rontotta alaposan az életét. Most hát, hadd szenvedje végig a saját elrontott életének a következményeit. Hiszen amig Ábrahám, a hívő ember, azt hiszi, hogy ő maga is képes élete nagy problémáját megoldani, addig Isten úgysem tud vele mit kezdeni, addig úgysem tud igazán Istenre hagyatkozni. Amíg neki magának vannak egyéni tervei, addig úgysem tudja Isten terveit elfogadni, Isten terveibe beilleszkedni. Amíg ő maga is erős, addig úgysincs szüksége Istenre, annak erejére. Jézus azt mondja (Pálnak) „Az én erőm erőtlenség által végeztetik el” (2Kor 12:9).

Isten szava örömüzenetként, evangéliumként, egész lényünket megragadó isteni szóként mindig a fáradtaknak, betegeknek, szomjúhozóknak, csődbe jutottaknak szól. És ha valaki Isten szavára nem akar eljutni oda, amit Jézus az Ő követése előfeltételéül így mondott: „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát” (Mt 16:24), akkor segít neki az Úr azzal, hogy beláttatja vele önfejűsége keserves következményeit, elhibázott élete nyomorúságát. Tehát a hallgatásával is mintegy beszél, azt mondja: Látod mire jutottál nélkülem, látod milyen rossz ez így, hát ezt akarod, hát belátod már, hogy hibáztál és nélkülem nem is tudsz mást tenni, csak mindig elrontani valamit? Erre nevel a hallgatásával az Úr. Amikor az ember igazán belátja, belátta azt, hogy ő mennyire senki és semmi, akkor tudja hálás örömmel fogadni, amit Isten most már megmondhat neki, hogy: „Én mindenható Isten vagyok”. Mintha ezt mondaná ezzel Ábrahámnak: „Lásd meg az elrontott életedből, az engedetlenséged következményéből, hogy te mindenre képtelen ember vagy, minden jóra, igazra, nekem tetszőre képtelen vagy. De ugyanakkor, vedd tudomásul, hogy én pedig „mindenható Isten vagyok”. Tehát sok kudarcon, csalódáson, vereségen, kiábránduláson keresztül meg kell érnie egy hívő léleknek arra, hogy nagy fölszabadító felismerés legyen számára az, hogy az Isten, akiben hisz, mindenható Isten! „Mindenható Isten” – milyen könnyen kimondjuk és milyen nehezen értjük meg! Az eredeti héber szó jelentésében az is benne van, hogy teljesen elégséges, mindenre képes, bármit megtehet. Mintha ezt mondaná Ábrahámnak: Nézd, neked elég vagyok én, elég néked, hogy én vagyok, hogy én védelek, hordozlak, nem kell neked rajtam kívül másutt keresni a segítséget! Miért nem vagyok én elég számodra?  Én nem vagyok kötve azokhoz a törvényekhez, amiket a természetből megismertél. Ne a magad mértékével mérj engem!

Nézzük, Jézus egész életében, a születésétől kezdve a halálán, feltámadásán keresztül a mennybemeneteléig, egy magasabb rendű isteni törvényszerűséget nyilatkozott ki számunkra, olyat, ami minden emberi felfogóképességgel és magyarázhatósággal szemben áll, illetve mindenekfölött áll. Ha te hiszel bennem, számolj azzal, hogy én mindenható vagyok! Hányszor előfordul, hogy egy édesanya szeretne segíteni kis gyermekén, igen ám, de sokszor azt sem tudja, hogy mi baja van neki, és nagy igyekezetében talán éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit kellene. Nos, ilyen eset Istennél nem fordulhat elő. Mert Ő mindenható! Nem tehetetlenül szemléli csak az életünket, hanem megvan minden eszköze és lehetősége, hogy ott is segítsen, ahol az emberek tehetetlenül, tanácstalanul, lecsüggesztett kezekkel állnak. Ezért hagyja olykor önfejű gyermekeit tévútra futni, míg végre belefáradnak és odamenekülnek Hozzá, mert belátják, hogy nem megy anélkül. Ne hidd tehát te Ábrahám, hogy ki vagy szolgáltatva a természet erőinek, és csak az történhet meg, amire te magad képesnek érzed magad, amire erőt érezel magadban, hiszen „én a mindenható Isten vagyok”. Bár minden hívő ember ráeszmélne arra, hogy mindenható Istene van! Sőt, még tovább megy Isten ebben az eszméltetésben, ezt mondja: „És adom tenéked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul, és Istenük leszek nékik” (8. vers). Még félreérthetetlenebbül fejezi ki ugyanezt a 7. vers, így: „És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened és a te magodnak te utánad”. Mintha ezt mondaná az Úr: Vedd már egyszer igazán tudomásul, hogy szövetségben vagyunk egymással, hogy szövetséges társam vagy, számíthatsz rám. Ezt a régi szövetséget újította meg Isten Jézus Krisztus halálával. Ezért mondja Jézus az utolsó vacsorán: „E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik” (Lk 22:20).

Az Ószövetségnek is a vér volt a jegye: a körülmetélés vére, az Újszövetségnek is vér a jegye: Jézus Krisztus vére. Ennyire, véresen komolyan veszi Isten a velünk való szövetségét. Krisztus által szövetségbe vont bennünket önmagával. Odakapcsolt önmagához, beölelte az életünket az Ő kegyelmébe. Annyira mindenható, hogy még erre is képes! Képes és hajlandó szövetségre lépni az emberrel. Isten részéről a szövetség lényege irántunk: „Istened leszek néked és a te magodnak utánad”. Tehát akármilyen hullámzások jönnek majd az életedben az elkövetkezendő idők folyamán, akárhogy is alakul az életed: Én – mondja Isten – jóban és rosszban, örömben és bánatban, minden helyzetben Istened vagyok. Az én részemről sohasem leszel elhagyatva, csak akkor, ha te a te részedről megtöröd a szövetségi hűséget, és rajtam kívül keresel magadnak támaszt, segítséget!

Nem az-e a legnagyobb dolog egy hívő ember számára, ha Isten igazán Isten az életében? Ha Isten az Ő isteni vigasztalásával igazán ott lehet az életünk, életed sötétségeiben és viharjaiban, céltudatos vezetésével a földi zűrzavarban, mindenre elégséges erejével a kisértéseidben, emberi tehetetlenségedben, győzelmes jövendőjével minden vereségedben. Tehát, ha Isten igazán Istened, gondviselőd, megváltó, vezető, megsegítő, megáldó Istene lehet az embernek az ő életében. És Isten erre kötelezi el magát a szövetségben. „És megállapítom az én szövetségemet én köztem és te közötted, és te utánad a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad (7. vers). Ezért az ember részéről ez a szövetség azt jelenti: „Járj én előttem, és légy tökéletes” (17/b. vers). És ezt éppen azért és azáltal teheted meg, hogy a mindenható Isten szövetségese, vérjegyese vagy! „Járj én előttem” éppen azt jelenti, hogy sohasem feledd el egyetlen pillanatra sem, hogy az Isten mindenható Isten! Az Ő jelenlétében, az Ő szeme előtt, az Ő oltalma alatt, az Ő kegyelmének az éltető ereje által élsz, mozogsz, beszélsz, cselekszel, gondolkodol – ne fordulj el Tőle, te magad is akarj ott maradni Ő előtte.  Hagyjad, hogy a mindenható Isten igazán Isten legyen, mindenható Úr legyen az életedben!

Még a neve is megváltozik Ábrahámnak! Eddig Ábrám volt, most pedig ettől fogva Ábrahámnak fogják hívni. Anélkül, hogy a szó magyarázatába belemennék, csak annyit jegyezzünk meg hát, hogy Ábrahám életében lezárult egy szakasz, a bizonytalanságnak, az ingadozásnak, a kétfelé sántikálásnak a szakasza, és elkezdődik egy új szakasz, a teljesen Istentől való függés szakasza. Nem erre hív-e téged is az Úr? Lezárni a te életednek azt a szakaszát, amelyik tele volt engedetlenséggel, önfejűséggel, saját terveiddel, megosztott szívvel – és elkezdeni végre egy új szakaszt, több odaadással, igazán odaadással, nagyobb alázattal, teljes függéssel, a Mindenható Isten előtt való szándékosabb és tudatosabb járással. Olyan formán, ahogyan egy szép énekünkben is kérjük:

 

Csodálatos felség, hadd dicsérlek Téged: Hadd szolgáljon lelkem Néked! Angyaloknak módján Színed előtt állván Bárcsak mindig orcád látnám! Add nékem Mindenben Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom!

 

Ámen.

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy