2018. január 1. Újévi istentisztelet.

Lekció: Mt 5:25-34

Textus: Zsolt 37:3-5

Az elmúlt éjszakán és ezen a reggelen bizonyára sok jókívánság hangzott el. És jó is, hogy elhangzik ez a kívánság, mert hisszük, hogy mögötte jóindulat van, amelyik a másiknak jót kíván. Bárcsak egész esztendőben így tudnánk a másiknak jót kívánni. Egyet azonban nem szabad elfelejteni. Azt, amire egy idős asszony figyelmeztetett: - hogy mi csak kívánni tudjuk a jót, de megadni nem tudjuk. Ehhez kevés az erőnk. Ezért mindig ahhoz kell fordulnunk imádságban, aki gondolataink, vágyaink, tetteink Ura. Ő adja meg nekünk azt, amit egymásnak kívánunk ehhez az élethez és az üdvösséghez szükség és elég. Ő tegyen bennünket boldoggá és kiegyensúlyozott emberekké!

Sokan sokféle képen válaszolnak ma erre a kérdésre: mit tegyünk, hogy az újévben valóban boldogok legyünk? Az újságok, a rádió-televízió behízelgő hirdetései százával ajánlják a módokat, eszközöket, amelyekkel szerintük boldogabbá válhatunk. Az asztrológusok könyveket adnak ki, amelyekben, mint modern csillagvizsgálók a maguk áltudományával szeretnék nekünk minden napra előírni, hogy mit kell tenni a boldogság eléréséhez. Szekták jelentkeznek százával, s mondják, hogy csatlakozzunk hozzájuk, és boldogok leszünk. Idegen, keleti vallások emberei járják hazánkat, amelyeket soha nem ismertünk, kultúrájuk távol áll tőlünk, árulják magukat, hogyha megfogadjuk szavukat és csatlakozunk hozzájuk, akkor boldogok leszünk. Ahogy látjuk ezt a zűrzavart, a boldogságkínálatnak ezt a vásárát, inkább zavartabbak leszünk, mint boldogok. Hiszen ki tudná számon tartani azt a sokféle ajánlatot, amelyik azzal kecsegtet bennünket, hogy boldogokká tesz.

Ezekkel szemben az élő Isten válasza a fenti kérdésre egyszerű, mint minden nagy igazság. Ez az egyszerűség és igazság Isten tulajdonságai közé tartozik. Ahol valami átláthatatlan dolog van és zűrzavar, az démonikus, az nem Istentől származik. Isten válasza arra a kérdésre, hogyan lehetünk boldogok a következő esztendőben, ez: „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél”.

Testvéreim! Az Istenhez való bizalom, a hitnek a legbelsőbb tulajdonsága. A hit és a bizalom édestestvérek. Bizalom Istenben, hogy Ő megáldja a munkánkat, amelyiket jóindulattal, becsülettel végzünk azok érdekében, akik ránk bízattak. „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél ezen a földön”. Ezen a földön. Hazánkban. Győrben vagy másutt, ahová Isten helyezett bennünket. Higgyük el, nem más földeken kell keresnünk, ahol boldogak lehetünk, mert önmagunkat mindenüvé magunkkal visszük, és ha önmagunkban boldogtalanok vagyunk, akkor akár Ausztráliában, akár Kanadában élünk, boldogtalanok leszünk. Ezen a földön, ahol élnünk, halnunk kell – költőnk üzenete szerint, - itt kell elvégeznünk mindazt a munkát, amit Isten ránk bízott. Itt kell alkotó módon kitölteni azt a teret, amelyiket Isten adott neked, nekünk. Fontos, hogy mindenki becsülettel és hűséggel tegye azt, amit tennie kell. „Hűséggel élj”. Ez is hozzátartozik az Isten ajánlatához. Mit jelent ez? A hűség nagyon nagy szó az egész Szentírásban. A szeretetnek az édestestvére, de valamivel többet jelent a szeretet szónál. Szövetségi hűséget, ami azt jelenti, hogy tevékeny szeretettel teljesítem a rám háruló kötelességeimet, minden embertestvérem iránt. Mert Isten elénk hozhat és naponta olyan valakit azért, hogy ő legyen a mi szeretetünk tárgya. Igen, hűséggel élj, tevékeny szeretettel teljesítsd azt, amit az Isten teljesít irántunk. Az Ő hűsége az, hogy teljesíti ítéleteit, kísér bennünket, megtart, gondot visel ránk, újjászül, újjá teremt, reménységet ad és örök életet. Ezért kell nekünk hálából minden embertársunkat tevékeny szeretettel szeretnünk. Az az ember nevezhető igaznak, aki teljesíti a másokkal szemben Istentől rábízott kötelezettségeit. Bízzál az Úrban, jót cselekedjél, és földön lakozzál és hűséggel élj”. Ez a boldogságunk első feltétele. A boldogság második feltétele, amit a zsoltáríró így fejez ki: Bízzál az Úrban, de „gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kérését”. Mit jelent ez, hogy gyönyörködj az Úrban? Ez azt jelenti, hogy legfőbb örömünknek tartani, hogy nekünk élő Istenünk van, aki Jézus Krisztusban társunkká szegődött, aki kész segítségünkre lenni, kész bűneinket megbocsátani, kész közösségre lépni velünk, kész átvezetni ennek az életnek a sivatagain vagy dzsungeljein, nehézségein, buktatóin, betegségein, de örömein is és a hírnév, a gazdagság veszélyein is. „Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm” (73. zsoltár), mondja a zsoltáríró másutt. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Másutt így szól az Ige: „Keressétek először Isten országát és annak igazságát, s aztán mintegy ráadásképpen minden megadatik néktek”. Valóban, igaz ez az Ige. Akkor leszünk boldogok ebben az esztendőben is, ha tudunk gyönyörködni az Úrban és rá bízzuk a mi szívünknek kérését. Jó, ha beiktatjuk Istent a gondolataink, vágyaink, az eszményeink közé.

Az embernek az a legnagyobb baja és nyomorúsága, hogy a gondolatait úgy váltja tettekre, hogy közbe nem iktatja be az élő Istent, aki a mi gondolatainkat megvizsgálja, vágyainkat megrostálja, és úgy válaszol a mi gondolatainkra és vágyainkra, hogy azt nem tudjuk elképzelni. Nem mindig úgy, ahogy mi szeretnénk, de úgy, ahogy az javunkra lesz ebben az életben és az örökkévalóságban. „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kérését”.

Boldogságnak harmadik feltétele az, hogy oda kell hagyatkozni az Istenre. Ha Őbenne bízunk és munkálkodunk, ha gyönyörködünk benne, ha Ő a legfőbb örömünk és kincsünk, akkor higgyük el, hogy Ő a munkánkat megáldja és elérjük céljainkat. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd Ő teljesíti. Nem kell erőszakkal magunkhoz ragadni munkánk gyümölcseit, vagy ennek a világnak a kincseit. Bízzál benne, majd Ő teljesíti. Nem kell napjainkat aggodalommal kezdenünk, nem kell aggodalommal figyelni a horoszkópot. Valamelyik nap kezembe került egy könyvajánlat, amelyik azt javasolja, hogy minden nap vegyük figyelembe a horoszkóp szerzőjének tíz javaslatát, hogy kimehetünk-e az utcára vagy nem, mert aznap veszély fenyeget bennünket, kezdjünk-e munkához vagy valami vállalkozáshoz vagy sem, mert úgy állnak a csillagok, hogy hozzákezdhetünk, vagy nem kezdhetünk. Úgy gondolom, hogy a keresztyén ember mentes lehet ennek az áltudománynak a sugallataitól. Mikor úgy lép ki az utcára minden nap, hogy bízik abban, hogy haza is érkezik, amikor úgy indul el az útjain autóval vagy más járműveken, hogy összpontosítja figyelmét, azonban mégis abban bízik legfőképpen, hogy Isten hozzásegíti őt vagy elsegíti a célba. Hagyjad az Úrra a te útjaidat. Nemcsak a saját útjainkról van szó, hanem a mi szeretteink útjairól is, hiszen ki tudná számon tartani, hogy hányfelé vannak, milyen utakon járnak. Szó van az egyházunk útjáról, a keresztyénség útjáról, amelyiket az Isten ezekben az években is vezet előre, szó van nemzetünk útjáról, amelyik előtt annyi akadály látszik, mégis az Isten kezében előremegy ez az út. Amint a gyermek rábízza magát édesanyjára, teljes bizalommal odasimul édesanyjához, úgy kell odasimulnunk Isten kezéhez, szívéhez naponta. Nemrégiben egy dokumentumfilmet láttam, ahol egy néger, zambiai tanítónő egy kisgyermekkel a karján beszélt az országabeli állapotokról, szegénységről, nyomorról, ahol több a fegyver, mint a kenyér. A karján ülő gyermek lehetett vagy másféléves, tágra nyílt szemmel figyelte a körülötte levő nyüzsgő embereket és a fotósokat, de nyugodt volt és valami kis mosoly volt az arcán. Nem ijedt meg a körülötte rohanó emberektől, kiabálástól, zajtól, mert az édesanyja karján volt, bizonyára érezte édesanyja szíve dobogását, s meg sem moccanva teljesen anyjához simult. Valahogy így kellene nekünk is odasimulnunk az élő Isten kezéhez. Ilyen belső nyugalommal kellene néznünk a jövőbe, hogy boldogak legyünk. Ilyen belső nyugalommal kellene rábíznunk útjainkat az Istenre, aki bizonyára célhoz is visz bennünket. Valóban ilyen egyszerű lenne a dolog? – kérdezzük. A zsoltár címszava mutatja, hogy nem egészen ilyen egyszerű. Mert a zsoltár címszava így hangzik. „Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket”. Ha a zsoltárt végigolvassuk, azt látjuk, hogy a belőle sugárzó hit, bizonyságtétel és Istenre hagyatkozás nem olcsó áru, nem valami hiszékenységnek a következménye, hanem a megharcolt hitnek az eredménye. Bizony meg kell harcolni azért a hitért, hogy rábízzuk magunkat Istenre, mert a tények néha ellene mondanak annak, hogy a jövő a béke emberéé. Cáfolja, hogy a szelídek öröklik a földet. A tények néha ellene mondanak annak, hogy ha valaki becsületesen él, akkor az jutalmat kap. Azonban évezredek hittapasztalata mutatja, hogy mégis az Istenre való hagyatkozás, a becsületesen és tisztességesen való élés, a hűség az, amelyiknek jövője van, mert „az istentelenek és a gonoszok szempillantás alatt eltűnnek” – mondja az Ige. Viszont „a hívők virágzanak”. Annak van hosszútávon békessége és jövendője, aki rábízza az útjait Istenre. Annak van jutalma, bizodalma, lelki egyensúlya, aki Őreá tud nézni, aki benne gyönyörködik. Az évezredek hittapasztalata az, hogy az Istenben való feltétlen bizalom mindig beválik, célhoz ér. Ezért vigyük el magunkkal erre az esztendőre, egész évre a 37. zsoltárnak a drága Igéjét. „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél. E földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útjaidat, bízzál benne, majd Ő teljesíti”.

Ebben az egyszerű, de nagyszerű, egész életünket átfogó hitben kezdjük el az újesztendőt. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy