2017. december 31. Hálaadó istentisztelet.

Lekció: Zsolt 90

Textus: Róm 9:14-16

 

Isten az embernek adta meg, hogy az időt számon tudja tartani, hogy emlékezni tud. A természetben vagy az állatvilágban egy élőlény sem tud arról, hogy ismét elmúlt és eltűnt az időben egy év. Nem néznek vissza és nem tekintenek előre életük történéseire. Számukra csak jelen idő van. Az ember számára pedig alig van jelen, terveket sző és emlékezik. A jövőben és a múltban él. De a legjellemzőbb emberi vonás a kettő közül is az emlékezés. Ez elkísér a síron túl is, hiszen a kárhozat is visszaemlékezés egy elrontott életre, amit többé jóvátenni nem lehet. A múlt azonban mindig gazdagabb, teljesebb, mint a jelen. Az emlék nem olyan, mint egy régi fénykép, amit egyszerűen előveszünk a fiókból, és apánk, anyánk, gyermekünk arca éppen úgy néz ránk, mint tíz-húsz évvel ezelőtt, csak egy kicsit elmosódottabban, halványabban, mint valamikor. Az emlékkép sokkal gazdagabb, jelentése teljesebb. A régi fénykép szinte megszólal, valamit mond, amit csak így, hosszú esztendők után értünk meg. Mert a jelent legtöbbször nem értjük. Nagy összefüggéseit a múlttal, a jövővel, sőt az örökkévalósággal nem vesszük észre. Akkor kezd értelmet, jelentést kapni, amikor már messzebbről nézzük, amikor már múlttá válik. Ki látja például a közelben levő Sukorói dombságot vagy Bakony hegyeit, amíg rajta jár? Akkor bontakozik ki a maga nagyságában és összefüggésében, amikor eltávolodik tőle. „Amit én most cselekszem, te nem érted – mondotta egyszer Jézus Péternek, - de egyszer majd megérted.” Mintha Isten is szakadatlanul ezt mondaná nekünk, amikor ad valamit, vagy elvesz valamit tőlünk. Ha majd az egész életünk múlttá válik, ha majd az utolsó szó is elhangzik ajkunkról, akkor majd megértjük az egésznek az összefüggését és magyarázatát. Most csak egy esztendőt lapozunk át. Egy könyvet, amelyiknek fedelére az van írva, 2017. Felidézzük az eseményeket, amelyek történtek benne. Visszaemlékezünk a nagy történelmi mozdulásokra, amelyeket száz év múlva is magyarázni fognak tudós előadások. De visszaemlékezünk a magunk kicsi életének nagy bánataira és örömeire, amelyek a múlt esztendőben érkeztek hozzánk, de amelyekről pár évtized múlva nem beszél senki. Mindegyiktől azt kérdezzük, mi értelme volt mindennek? Életünknek erre a fejezetére mit írt reá Isten, mint címet, mint magyarázatot? Isten éppen az emlékezés által tett bennünket emberekké, tehát bölcsebbekké, boldogabbakká.

Mit akar tanítani nekünk ezzel a nyugtalanul érkező és nyugtalanságba tűnő elmúlt esztendővel. Az van ráírva erre a könyvtáblára, amit az Igéből olvastunk. „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Azért üzeni minekünk ezt Isten, mert ellene akar mondani a mai ember gondolkodásának. A mai ember szívébe éppen az ellenkezője van beírva: azé a győzelem, azé az élet, a boldogság, aki akarja, aki első lesz a nagy versenyfutásban. Mintha ez volna beírva minden előre néző ember lelkébe: azé a jövő, aki akarja, és ennek érdekében nincs sem ember, se Isten. Ma azokat emeli fel vállára a tömeg, akik kegyetlen célt halálos szenvedéllyel akarnak. Az akarat óriásai előtt hódol meg. Ez a mai evangélium, hatalom és tömeg, siker és hódolat azé, aki akarja erősebben, elszántabbul, és makacsabbul. Ha még nemzetek pusztulnak vagy emberek, családok tűnnek is el. Aztán azt is hiszi, hogy a két karja elég erős arra, hogy mindentől megvédje magát. Azt hiszi az ember, hogy erősebb ő, mint a végzet, mint a bánat, mint a halál.

Ezzel az elképzeléssel szemben ott áll ez az Ige, mint egy nagy ítélet. Nem azé, aki akarja, és nem az övé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Nem azé a hatalom, aki akarja. És ugyanez az üzenet, amit a saját életünk eseményei mondanak most nekünk. Újra itt vagyunk jó néhányan, akik az elmúlt Szilveszter este egymás szemébe néztünk. Úgy jövünk össze mindig, mint egy család, akinek tagjai különböző távoli utakról megérkeznek. Ha el tudnánk mondani egymásnak, merre jártunk, hányszor álltunk akadályok előtt csüggedten. Éreztük, erősebb nálunk a külső világ. Minden emberi szándékunk, vágyunk hiábavaló. Talán, amíg panaszkodtunk, vagy amíg fáradt álom nyomott el minket, valaki mégis hidat vert a mélység fölött, segítség érkezett. Nem hullottunk alá, itt vagyunk, átértünk a túlsó partra. Isten erősebb, mint a világ. Erősebb vétkeinknél, Fiának érdemeiért megkegyelmezett, bűnbocsánatot adott és itt vagyunk újra a templomban, és hálaéneket mondunk, mert Isten erősebb a bűnnél. De gondoljunk azokra, akik már ezen az estén nincsenek itt. Azt akartad, hogy veled járjon egy életen át, de ha őrséget jártál is volna mellette, akkor sem tarthattad volna itt, mert nem ez volt Isten akarata. Isten erősebb, mint a mi szeretetünk, akaratunk.

És nem azé, aki fut. Mi úgy gondoljuk el, hogy az emberi életben éppen a létért való harc kevereg állandóan. Úgy tekintettük és tekintjük, hogy az élet egy óriási versenypálya, ahol az ügyesebbek, ravaszabbak elhagyják a gyöngébbeket, kisebbeket. Azé a győzelem, aki előbb ér a nagy versenynek az útján a célhoz. Azé a siker, aki alkalmasabb az élet küzdelmében. És most megsejtjük azt, hogy az emberi tervek fölött van egy isteni elgondolás. Istennek örök szándékai vannak benne ebben a világban. Azé a siker, aki az Isten gondolatainak az irányába halad. Azé az érkezés, aki az Isten kegyelmének áramába ér. Istennek a szándékaival szemben nem történhetik semmi, mint ahogy Istennek törvényeivel szemben nem lehet küzdeni. Istennek gondolata a tavasz, a magvető felhasználja az ő örök szándékát, és tavasszal veti el a magot, azért lesz aratása. Aki most akarna vetni, vagy nyár közepén, annak nem lesz kenyere. Istennek gondolata a tűz, fel lehet használni arra, hogy otthonokat melegítsen, és akkor lobog, mint Isten szeretete. De ha valaki meg nem érti, tűzvészt készíthet vele, amelyik elhamvasztja a házát, mint Isten büntetése és ítélete. Van ebben valami nagy örömhír, sőt, az egyetlen örömhír, hogy élet, halál, föld és hatalom a könyörülő Istené, aki a karácsonyban magát nekünk is megmutatta. Ennek az évnek az eseményei is mind arra valók voltak, hogy a magunk gőgje és büszkesége megcsöndesedjék, és jobban lássuk meg a könyörülő Isten arcát. De homályosan sejtjük azt is, hogy a nagy büntetések, szenvedések fekete hátteréből is, – gondoljunk a különböző természeti csapásokra, amik hazánkat bőven érték - Istennek haragjából is Isten szeretete villan elő, fénylik ki a napsugár.

Könyörül azon, akin könyörül, és irgalmaz annak, akinek irgalmaz. De ha rajtad könyörült és neked irgalmazott, ha ezer gond között közelebb látod fényes arcát magadhoz, akkor halványan megérted, hogy még azokkal az eseményekkel is irgalmát mondotta el, amelyikben homály és ítélet és titok maradt. Van egy csomó esemény, amiben ma sem látunk értelmet. Van szomorúság a szívedben, amire nem találsz magyarázatot és célt. Talán sok esztendőnek kell még eltelni addig, amíg felveszel egy elsárgult fényképet a fiókból és mosolyogni kezd rád, és a régi, néma fénykép azt mondja neked, ez a fájdalom is a könyörülő Isten kezéből jött. Mindnyájunkra, magyarokra, mint nemzetre, mint egyes emberi életre nézve ez az üzenet a legnagyobb program az évnek utolsó estéjén, Isten népe legyünk. Egy nagy igehirdető, Muraközy Gyula mondotta „Fogadjuk el a telet, mint a könyörülő Isten akaratát. Várjuk a tavaszt, mint az irgalmas Isten gondolatát, és készüljünk a nagy magvetésre, amikor reánk derül az Ő jókedve. Használjuk fel szeretetének lángját, mert az télben melegség, sötétben világosság. Amit az Ő akarata ellen teszünk, abból büntetés és halál lesz, amit az Ő törvényei szerint végzünk, abból élet lesz, és megérkezés”.

Élünk és átnézünk az újesztendőbe, miért aggódnánk, ezen a homályos úton a könyörülő Isten jön közelebb hozzánk. Mi Krisztus megváltott népei vagyunk. És amikor emlékezünk, a múltba nézünk, zsoltár van az ajkunkon, amikor a jövőbe indulunk, bizakodó imádság van a szívünkben, mert Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy