Igehirdetés 2017. december 25. Karácsony.

Lekció: Lk 2:1-15

Textus: Lk 2:12

 

Karácsony éjszakáján Isten a betlehemi pásztoroknak az evangélium kiábrázolására és a mennyei örömhír megerősítésére sajátos jelt adott. Találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban – mondja nekik az Isten angyala. Isten a hit számára mindenkor jelt ad, hogy annak nyomán az övéi találkozhassanak vele. Ezen az áldott karácsonyi ünnepen nekünk is jelt ad, hogy megtalálhassuk a nekünk is született Megtartót, hogy karácsonyi örömünk állandó öröm legyen.

Istennel nem úgy találkozunk, ahogyan mi szeretnénk. Ő elrejtőzöttségben jelenik meg. Felismeréséhez hitre van szükség. Karácsonykor a testben megjelent Istent eltakarta az istálló, a jászol, a pólya. Sokan elmentek az istálló mellett, nem gondolva arra, hogy az kinek lett a szállása. Ki gondolta volna, hogy ebben a szegényes, nem is emberi hajlékban Isten tulajdon Fia érkezett a világra? Hogy ebben a szükségszállásban az élő Isten kegyelmével lehet találkozni? Aztán ha némelyek mégis megálltak volna a jászol mellett, legfeljebb sajnálkoztak volna: szegény emberek, kik ide szorultak, szegény gyermek, ki így kezdi az életet! Ha valaki azt mondta volna: ez a kisgyermek a világ megtartója, a megígért Szabadító, csak fejüket csóválták volna. Az istálló és benne a jászol az emberi értelem számára éppoly botránkoztató, mint a kereszt. Gyermek hogyan legyen szabadító? S ha el is fogadjuk, hogy szabadító lesz belőle, miért nem királyi gyermekhez illő palotában látta meg a napvilágot? Erről az istálló jászlában pihenő kisgyermekről énekeltek volna az angyalok? Ó nem, az lehetetlen. Isten így rejtette el önmagát a hitetlen, keményszívű emberek elől a jászol gyermekében. Vele nem lehet az emberi gondolat szerint találkozni, csak a maga akarata és jó tetszése szerint. Talán mindannyian ismerjük Kendekének, az etiópiai királyné komornyikjának a történetét, aki messze földről, mint egy kereső ember elzarándokolt a jeruzsálemi díszes templomba Istennel találkozni, és nem találta meg Őt ott. Pedig biztos voltak ott díszes szertartások. De nem találja a Bibliájában sem, amit hazafelé tartó útjában olvasott. De egy kietlen pusztában, járatlan úton Isten utána küld valakit – és az Ige érthetővé lesz, elvezet a kereszthez, el a bűnbánathoz és a hithez, s a kereső ember most már megtalálja az Üdvözítőt, vallást tesz róla, elpecsételt követője lesz, és tovább megy az Ő útján örömmel.

Testvéreim! A magunk útján mi is éppúgy elkerüljük Istent, mint a szerecsen főember. Ott van a mi szívünkben is a kétely. Lehet-e az istálló jászla az a hely, ahol az Üdvözítő megtalálható? Sokan elmennek-e külsejében szerény templomunk mellett, amelyben Isten kegyelméből most karácsonyt ünnepelünk, és azt kérdik: lehet-e ez az egyszerű, puritán épület az a hely, ahol Istennel találkozhatunk? Mégha díszes katedrális volna, égbe nyúló tornyokkal, de egy ilyen puritán épületben lakoznék az Isten Fia? Ahogy egykor az istálló, a jászol és a pólya eltakarták Isten egyszülöttjét, mert minden túl egyszerűnek, túl köznapiasnak tűnt, úgy takarja el sok emberszív elől ma is az egyszerű földi keret Isten legáldottabb ajándékát. A közömbösök, hitetlenek elől elrejtőzött Isten azonban jelt ad az övéinek, hogy miről lehet felismerni az Ő ajándékát, a vele való találkozás lehetőségét.

„Találtok,” mondja az égi követ. Kereső emberek vagytok, ne riadjatok vissza, aki keres, az talál, isteni ígéret bíztat erre! „Találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban”. Ezzel a jellel Isten először a jászolra irányította a hívő, kereső pásztorok figyelmét. A jászol, bármennyire méltatlan és kicsi földi hely volt, mégis egy kis földi teret képezett, amit Isten Fia földre szállásával birtokba vett. Ez a kicsi hely elég volt annak bizonyságául, hogy Jézus megérkezett. Belépett az életünkbe, meg lehet nézni, le lehet borulni előtte. A pásztoroknak, akik gyermekkoruktól fogva folyton hallották a Messiásról szóló jövendöléseket, nagy ajándék volt ez a jel. Általa egyszerre valósággá lett minden ígéret. Azt hirdette ez a jel: itt van, veletek van az, akit vártatok, keressétek fel, üdvözöljétek, szolgáljatok neki. Olyan öröm volt látni ezt a jelt, hogy a karácsonyi evangéliumot hallva, a mi szívünk is örvendezni kezd.

A jászol után jelnek kell tekintenünk magát a kisgyermeket, az Ő csecsemő voltát is. Jézus, mint gyermek, az új kezdetet, az új életet, az új teremtést jelképezte. Valahányszor Isten választ adott a megváltásért könyörgő Izrael imádságára, mindig egy gyermeket ígért. Ézsaiás azt mondta: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk (9:6) Zakariás próféta könyvében pedig ezt olvassuk: „íme, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét (3:8). A második zsoltárban így szól róla az Úr: „Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged.” Ezeken a próféciákon át Isten minden időben arra figyelmeztette a hívőket, hogy újra akar kezdeni mindent. Ennek a megújulásnak a jele volt a jászolban fekvő gyermek. Ennek a jelnek a láttára megértették a pásztorok – és megértették azok is, akik híradásnak nézték a jelt, - hogy Isten Fiának a megszületésével a régiek elmúltak és újjá lett minden. Az a kis gyermek új életet hozott, a harc helyett békét, a gyűlölet helyett bocsánatot, a gonoszság helyett irgalmasságot, a tisztátalanság helyett tisztaságot, az ítélet helyett kegyelmet. Többé nem kell Ádám életét élnünk, újat kezdhetünk, élhetjük azt a szent életet, amelyet Ő hozott az égből a földre. A gyermek a kicsi kezdet, és Isten mindig a kicsi kezdetből indít el nagy dolgokat. Isten országa a mustármag, amely minden magnál kisebb, de amikor felnő, nagyobb lesz a veteményeknél, fává lesz és fészket raknak rajta az égi madarak. A gyermek az égi reménység. Az idős előtt már kevés idő van, a gyermeké a jövendő. Öröm ezt nekünk úgy is hallanunk, mint gyülekezetnek, hiszen a mi gyülekezetünk önállóvá válásában éppen gyermekkorát éli. A kisgyermekként földre szállott Megtartó által reménykedve nézünk a jövendő felé. Miért akarnánk rendkívüli jeleket és csodákat várni, látni? Nem elég nekünk az, hogy kétezer éve megszületett és még ma is köztünk van ez az isteni gyermek? A kisgyermek nagy ígéreteket hordoz, merjünk hinni és örülni ezeknek az ígéreteknek! Aki a kisgyermeket mindenek reménységévé, megtartójává tette, annak gondja van a mi kicsiny kezdetünkre is.

A kisgyermek, akit a pásztorok megtaláltak, „bepólyálva feküdt a jászolban.” A néhány pólyarongy, amivel betakarták, a szegénységnek a jele volt. Jézus a szegények, szenvedők, kitaszítottak Megtartója. Ezeknek született testvérül a nyomorúság idejére. Ha sorsod, életed kilátástalannak, vigasztalannak érzed, gondolj a jászolban levő isteni gyermekre. A te Megtartód, mennyei testvéred így érkezett a földre, éretted, értünk. Az, akinek adatott minden hatalom égen és földön, ennyire egyszerű, ennyire szegénnyé lett éretted. Még a testét takaró rongyok sem tartoztak hozzá, mások könyörületéből göngyölik bele azokba. A bepólyált gyermek, mint jel, két dologra mutat.

Először arra, hogy Istennek gondja van Fiára. Védi, betakarja. Most néhány rongy burkolja testét, védi a hidegtől. Megvédi majd Heródes haragjától, az írástudók és farizeusok gyűlölködésétől. Mindaddig védi, óvja, míg el nem jön az idő, a rendelt idő, amiért küldetett, hogy a betegek gyógyuljanak, a vakok lássanak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Míg el nem jön az idő, a rendelt idő, amiért küldetett, a kereszten bemutatott áldozat ideje. Most takargatják jászol bölcsőjében, a kereszten még a ruháitól is megfosztják, mindent szétoszt, semmit sem tart meg önmagának, mert Ő azért jött, hogy szegénysége által sokakat meggazdagítson.

 Másodszor a jászolban fekvő bepólyált gyermek arra tanít, hogy ne botránkozzunk meg a külső jelen, amelybe Isten a legdrágább ajándékát rejti. Sokan vannak, akik nem olvassák a Bibliát, lebecsülik a prédikációt, mondván, az is csak emberi beszéd. Természetesen az. De Isten kegyelme által mégis benne van Isten tulajdon beszéde, hozzánk szóló üzenete. Sokan megvetik, vagy hátat fordítanak az úrasztalának. Rajta csak kenyér és bor van. De benne mégis az Urat vesszük. Jel a prédikáció, jel a sákramentum, akár a jászol és a pólya. A hitetlen elől eltakarják a megszületett Megváltót, nekik csak a külsőségek maradnak, ünnep ünnepelt nélkül. A hívő számára reá mutatnak, vele egyesítenek, bármennyire mindennapi egyszerű dolgoknak látjuk is azokat. A pásztoroknak elég volt a jel, amit Isten az égi követ által adott. Nyomában felismerték a nekik született Megtartót. Ne vesd meg te sem a neked adott jeleket, az emberi szót, a szent asztal jegyeit. Bennük neked ajándékozza magát, számodra is megszületik a Megtartó, hogy karácsonyi örömöd állandó örömmé és békességé váljék. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy