Igehirdetés 2017. november 26.

Lekció: Mt 11:28-30

Textus: Lk 5:1-11

Az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk. Készülve, gondolva erre a vasárnapra jutottam ezekhez az Igékhez, szavakhoz. Bizonyára többen vannak, akik erről az Igéről már jó néhányszor hallottak prédikációt. Van, aki úgy emlékezik vissza az Ige magyarázatára, hogy a halfogás csodája volt a beszéd központjában. Vannak, akik Péter elhívásának emlékét vitték lelkükben magukkal. Mi ma, ragadjuk meg e történetnek azt a vonását, mely által azonnal megérezzük, hogy nekünk szól igénk ajándéka. A történet az eredménytelen Pétert, sikertelen éjszakai munkája után mutatja. Nehéz az éjszakai munka, de talán még nyomasztóbb a sikertelenség érzése. Ez jobban lever és elfáraszt. Többen lehetnek most is itt a gyülekezetben ilyen fáradt, csalódott, reménytelen ember-testvérek, akik nehéz idők munkája után a sikertelenség fájó érzésével élnek. Azután ott a kínzó szó: hiába, minden hiába. Nemcsak az idősödő emberek, hanem fiatalok is sokszor állnak e nyomasztó érzés súlya alatt. Nincs siker, nincs látható eredmény. Fájó látnunk a csődöt, s hajlandók vagyunk reményt vesztve siránkozni az eredménytelenség láttán. Nos, igénk éppen az ilyenekhez szól. A fáradt, eredménytelen, sikertelen embereknek mond kedvező üzenetet. Azt hirdeti, hogy ahol Isten megjelenik, ott megváltozik az ilyenek helyzete és élete is. Ott nincs csőd. Az újrakezdés lehetősége készen áll. Ennek a lépéseit tárja elénk most a felolvasott Ige. A kép, ami elénk tárulhat az ige nyomán, szinte festői. Reggel van a Galileai tó vidékén. Minden reggel azt hirdeti, ha nehéz is volt az előző nap, ha fárasztó és sötét az éjszaka, de Isten világában újra és újra felkel a Nap. Isten a reggelt ajándékozó, soha meg nem fáradó élő Úr. A reggelt adó Isten bölcsessége, jósága és kegyelme azt hirdeti, hogy nincs elakadt emberi élet, csődbe jutott munkálkodás ott, ahol Ő van. Vele mindig itt az új kezdet lehetősége.

Figyeljünk azonban arra, a galileai reggelre. Jézus megáll a parton. Sokaság tódul hozzá. Milyen nagy lehetőség mindenki számára, hogy reggel Jézussal lehet együtt. Lehet hozzá szólni énekben, könyörgésben. Az Ige azt a kifejezést használja: tódult a sokaság, úgy mentek Jézushoz, mint akik vártak rá. Szomjas lelkük szinte ösztökélte őket. Boldog, aki úgy ébred, hogy a Jézushoz való sietés hevíti. Ezek az emberek tódultak Jézushoz, hogy hallgassák az Isten beszédét. Bízom abban, hogy ma mi is így jöttünk. áldjuk a reggelt adó Istent, hogy az igazi élet vágyát a szívünkbe adta. Reménység ez, mert Jézus ma is szól hozzánk. Ez az ígérete. Ahol Ő szól, ott vége a fáradtságnak, ott új élet fakad. Ezért hív így: „Jőjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én, megnyugosztlak titeket”. De a történet szerint Jézus rögtön felfedez, meglát egy sikertelen halászt, aki hiába halászott. Ránéz, és megszólítja. Látjátok, ez Jézus. Akármilyen sokan legyenek a tódulók között, tudja, kinek van igazán szüksége reá. Ezt halljuk meg. Éppen az eredményteleneket veszi észre, a lemondókat, a legyengült embert. Ezért van az új élet reménysége, mert ilyen a mi megváltó Urunk. Péter esetében is látjuk, milyen igaz az, amit a példázatban a kilencvenkilencről és az egyetlenről mondott. Neki fontos az egyes, az egyedül levő, éppen az a századik, éppen ez a Péter, akihez szól szava. Azzal kezdi, hogy elkéri tőle a halászhajót, Péter engedelmesen odaadja. Jézus előtt az ilyen kis lépés, ez az egyszerű engedelmesség a fontos. Ez már a hit bizalma, melyet nem bénít a kételkedés.

Ez a kis halászhajó szószékké válik a Galileai tenger sikertelenségének a helyén. Jézus odaáll a sikertelenség helyére, azokat az evezőket veszi igénybe, amikkel éppen foglalkoztak ezek a fáradt, eredménytelen emberek. Mimagunk. Ne feledjük: ott kezdődik az új élet, a siker, ahol a régi volt. De mégis mennyire más a helyzet, mert ott van örök új, maga Jézus Krisztus. Ez magyarázza Péter engedelmességét, Péternek az az engedelmessége, hogy átadja a csónakját, már az új élet jele. Nálunk kicsi hitünk miatt elmaradnak ezek a kis és mégis igen döntő engedelmességek. Pedig Jézus nem kíván sokat. A hit felismeri a bölcs Megváltó szeretetét. Péter most már más, mint a csüggedt Illés, aki nagy fenyőfa alá ülve, sikertelenségében így szólt az Istenhez: „Elég Uram, vedd el az én lelkemet” (1Kir 19:4). Péter most már más, mint Jób, aki eredménytelenségének, nagy veszteségének láttán, élete zátonyán így szól: „Inkább választja lelkem a megfojtást, inkább a halált, mint csontjaimat” (Jób 7:16).

Miután Jézus elvégezte Péter hajójából a tanítást, újból Péterre tekint. Most már nagyobb a kívánsága: Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra! Vannak, akik jelképesen magyarázzák e szavakat. Azt mondják, hogy a sikertelenség oka a felületesség. El kell merülnünk a munkában. Milyen igaz ez, ha gyermekeink tanulására s feleleteire emlékezünk. Magunk is sokszor szégyenkezünk az iskolában a felületes tanulásért. Vannak, akik azt mondják, mélyebbre kell evezni a lelki élet terén is. Egy-egy élet lelki sikertelenségét valóban az okozta, hogy csak a felszínen járt. Felületesen – olvasva ugyan a Szentírást – de nem átgondolva az Igéket. Azonban Jézus e mondatát nemcsak jelképesen kell értenünk. Jézus parancsával Pétert próbára tette. Igazán megpróbálta. A halászok jól tudják, ha éjszaka nem fogtak semmit, nappal egyáltalán nincs remény a halfogásra. Ahol pedig igazán reménytelen ilyenkor a halászás, az éppen a tó mélyvize. Figyeljük csak Pétert e próba, Jézus nevelésének pillanatában. Őszintén elmondja: Mester, jóllehet egész éjszaka fáradoztunk, mégsem fogtunk semmit, mindazonáltal a te parancsolatodra kivetem a hálót. Ez az új lehetőségek közé került új Péter: Mindazáltal a te parancsolatodra. Mondhatta volna, mint aki jól ismeri a halászás törvényét, lehetetlenség, amit most kívánsz, Mester. Hiszen Jézus most valóban olyat kívánt, amire a halászok kételkedve rázhatták fejüket, ugyan, ilyet ki tesz most. Péter azonban mégsem okoskodott, nem panaszkodott. Nem mondta, te nem vagy halász, te ács és rabbi vagy, nem értesz te ehhez. Nem, Péter nem szólt így. Az ő gondolkodását kifejezte már az a megszólítás, mellyel Jézust illette: Mester. Ez azt jelenti: vezető, tanító, elöljáró, olyan, mint a fejedelem. Íme, Pétert Jézus már meghódította. Péter Uramnak, Urának ismerte el Őt. Ezért is folytatta így: Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Megteszem, ami ésszerűtlennek látszik, de csak azért, mert te parancsolod. Nekem most a te szavad a döntő – gondolhatta magában Péter. Amit Péter mond, az már a hit beszéde. Nem is akármilyen hité, hanem az igaz hité. Hit kellett ahhoz, hogy átadja a csónakját, de a háló leeresztéséhez igazán hit kellett. Hogyan jutott Péter hitre? Aki Jézust őszintén, tiszta szívvel hallgatja, annak hite lesz. Aki Jézus tetteit megismeri, annak a hite növekszik. E hit az engedelmesség forrása. Mi azért nem tudunk sokszor ilyen bizalommal szólni, mint Péter, mert nem hallgatjuk Jézust, nem vesszük Igéjét olyan komolyan, mint Péter tette itt. Az Ige szüli a hitet. Jézus tetteinek ismerete tesz engedelmessé. Ilyenekkel tud Jézus csodálatos dolgokat véghezvinni. A történet szerint a hálók megtelnek, szakadoznak a nagy mennyiségű haltól. A csónakok süllyedeznek a tehertől. Van siker, van eredmény, minden rendben van. A mi életünk eredménytelenségében, szomorúságában így kell a kis hit, és a nagy hit útján kell Jézusra nézni, vele együtt tenni meg, amit parancsol. Elmúlik ott minden rossz, ahol parancsa parancs, mert nekünk is mesterünk és tanítónk és fejedelmünk.

A történet következő része még mélyebb utakra vezet. Nem azt mondja, most már minden rendben van. Ő nem az egyszerű megoldások embere. Ő a lelki élet terén is mélyebbre evez. Lelke olyan mély hullámokat ver, mint viharos időben a Genezáret. Félelem fogja el a halászok lelkét. Péter Jézus lábaihoz borul, s így szól: Eredj el éntőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! Itt az igazi csőd! Nem indulhat el a szenttel, az eredményt adóval, Isten Fiával, mert bűnös. Van bűn, s ez valóban csőd, végzetes elakadás, tehetetlenség, a jóra. A bűnös csak rosszat tehet, jót nem. Ebben a pillanatban Péter igazi mélységében ismerte fel a bűnt. A nagyobb baj az, hogy mi nem jutunk el ilyen bűnbánatra, ilyen félelemre, ilyen felismerésre. Amíg ezt ilyen megrázó módon nem ismerjük fel, mint Péter, addig nincs boldog, új életünk. Jézus részéről itt az új lehetőség, de magunk részéről nincs lehetőség. Péter becsületesen megmondta, hogy mi az életének igazi baja. Ilyen bűnösen ő nem lehet együtt azzal, aki csodatevő Szent. Valahogy ezt kellene nekünk is átgondolni, bennünket nem gyötör így a bűn valósága. Könnyelműen vétkezünk akkor is, amikor istentiszteletről jövünk. Péter becsületes, önmagával komolyan leszámoló férfi. Izrael hite élt a szívében. Ezért tudta, a szent Úr előtt utálatos a bűn, melyet megítél és elpusztít. Ha jön a szent Úr, akkor elvész a bűnös.  Ez a történet azonban azt hirdeti, hogy a felséges szent Isten Jézus Krisztusban jön hozzánk. Ez pedig nagy változást jelent. Nem szűnik meg a bűn ellen való haragja és ítélete, de megmentő szeretettel tekint a bűnösre. A bűnnek el kell pusztulnia, eltűnnie az életünkből, a világból, de a bűnösnek kegyelme által meg kell maradnia. Nincs az életünkben csőd, mert örök szeretetével és irgalmával szól a bűnbánóhoz, a megtérőhöz az Úr. Akit Jézus megszólít, hív és küld, annak nincsen oka többé remegni és félni. Milyen pásztori szó, amit Péternek mond e pillanatban az Úr Jézus: Ne félj! Milyen gyakran hangzik e kis mondat Jézustól: Ne félj! Ne féljetek. A háborgó tengeren, a megdicsőülés hegyén e szavakkal erősítette tanítványait. Mint feltámadott is így bátorította övéit (Mt 28:20). Ahol Ő jelen van, nincs okunk a félelemre, mert az ártó hatalmaknál erősebb a hatalma és szeretete. Ott a kegyelem hatalma alatt az élet gazdagon kibontakozik. „Ne félj, mostantól kezdve embereket fogsz”. Mennyire a pásztori szeretet, az új életet szándékozó szeretet hatja át Jézus szavait. A bűnei alatt félő Péter igazán megérezte most, mi a kegyelem, melyet Jézus hozott. Új munkát nyer. A szürke, bűnös halászból apostol lett. A nagy, csodálatos Halász kiemelte a bűn tengeréből. A tenger most már a világ, halászhajója az egyház. A háló az Ige, mely nem szakadozik. Nos, akik sokszor megfáradt, eredménytelenséget és csődöt fájón megtapasztaló emberek vagyunk, lássuk meg, hogy eljött Krisztus, kiben hozzánk érkezett az Isten országa. Jézus elveszi fáradtságodat, sikertelenségedet. Lépj hozzá, s engedelmeskedj neki. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ennek az evangéliumnak az igazsága nemcsak ott és akkor, a Galileai tó partján igaz és valóság, hanem ma éppen a te otthonodban, családodban, munkahelyeden igazság. Jézus Krisztus az marad mindörökké, ahogy most Péterrel szemben viselkedett, és neked és nekem is mondja: Ne félj.

Végül az utolsó versre tekintsünk. A hajót a szárazra vonták. Majd elhagyták mindenüket, és követték Jézust. Ez az új, más élet. Jézus Krisztus nyomában járva, azt tesszük, amit Ő mond. Nem könnyű ez, Péter családos ember volt, János és fivére is. Mégis ezek most nem a családi feladatokra tekintettek, nem a saját érdekükre, hanem azonnal követték Jézust. Tanítványok lettek. A követés azt jelenti, hogy közösségünk van azzal, aki erősebb és bölcsebb, mint mi, az igazi útmutató és életadó. A követés szavaira való figyelést, útmutatásainak való engedelmességet jelent. Tőlünk ma az Úr nem azt kívánja, hogy hagyjuk el munkahelyünket, családunk közösségét, de kívánja a döntést. Ezért járjunk vele lélekben, szeressük Őt hálás szívvel. Követése során eltűnik a fáradtság és a sikertelenség, kedvetlenség, bánat. Reggeli emberek leszünk még öregedő esztendeinkben is. Igazán üdék és frissek, akik biztos partokra visszük szolgálatunk eredményét. Eljött ezen a reggelen, délelőttön is az új életet ajándékozó Úr, s üzenetével az egyházi év utolsó vasárnapján is éppen személy szerint hozzánk szólt: Ne félj! Milyen öröm, hogy van vele mindennap félelem nélküli újrakezdés. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy