Igehirdetés 2017. november 5.

Lekció: 1Kor 15:1-14

Textus: Jn 20:19-23

Az első húsvét napját nevezi így a hallott evangéliumban János apostol: azon a napon. Mennyi minden történt azon a napon. Azon a napon Jézus áttörte a halál sötétségét. Azon a napon jött be az öröm, a reménység az életbe úgy, hogy azóta jut az ember minden vasárnapjára, minden napjára. Azon a napon Isten hatalmas jelet mutatott Jézusban, hogy az ember nincs az elmúlás alá rekesztve. Nyitva van az ég fölöttem, és nem csupán a föld gyermeke vagyok. Milyen közel voltak a tanítványok az Úrhoz, azon a napon és mégis csak a napnak estéjén lett övék az öröm. Valahogy lekésték a szép nappalt és csak este érkezett el hozzájuk az öröm, amit Jézus hozott.

Vajon mi lehetett az oka? Vajon mi nem késsük le ezt az örömöt? Nem úgy vagyunk-e mi is, mint a tanítványok voltak, akik egy napon keresztül féltek és remegtek. A tanítványok talán ott hibáztak először, hogy nem mentek ki a sírhoz. Mária Magdaléna és a többi asszonyok kimentek. A tanítványok nem mentek, mert visszatartotta őket a gond, a félelem. Nem tudták, hogy Jézust keresni kell, a hozzávezető alkalmakat meg kell találni. Vajon mi ki megyünk-e Jézus elé? Vajon amikor valami bánt, keressük-e a templomot a beporosodott Bibliában Jézust? Vajon keressük-e életünk eseményeiben, és kimegyünk–e elébe? A tanítványok tévedése az volt, hogy bezárkóztak a félelem miatt. abba a szobába, arra a napra belépett a félelem és becsukta az ajtót. Nem gondoltak arra, hogy akkor, amikor becsukták az ajtót, magát Jézust zárták ki. Úgy gondolták, hogy a saját érdekükben zárkóznak be.

Ismerjük ugye ezt a tünetcsoportot, amikor azt mondjuk magunknak vagy a másiknak, vigyázz, ne nyiss ajtót. Az ajtók zárva vannak. ez ma jellemző a mi korunkra, életünkre. Vasajtókat kell csináltatni. Itt azonban nem egyszerűen erről van szó. Jézust kivégezték, a tanítványok védtelenek. Jézus előre megmondta a tanítványoknak: „Megverem a pásztort és elszélednek a juhok”. A zárt ajtó kifejezi a félelmet, a reménytelenséget, a bizonytalanságot. Az ajtó azt fejezi ki, hogy nem tudják megérteni azt, ami történt. Nincs mondanivalójuk, mintha a Jézus-esemény befejeződött volna. Be van zárva az ajtó, de Jézus átment, egyszerre csak ott van a zárt ajtón keresztül. Hamar jött? Nem ennek a világnak a jelensége Ő. A tanítványok abban a pillanatban átélik: az ajtó nem nyílt meg és Jézus ott van. Belépett a bezárt ajtón át, mert azt akarta, hogy találkozzanak, hogy ne legyen több félelem, hanem öröm.

Pilinszky mondja egyik gyönyörű versében, hogy az ember az időnek és a térnek a keresztjére van rászögezve. Gyönyörű mondat. Valóban az idő és a tér keresztjére vagyunk mindnyájan rászögezve. Nem tudunk sem az idő, sem a tér fogságából szabadulni. De kiderül most, amikor a feltámadt Jézus átlép életünk vasajtaján, hogy nem vagyunk megfeszítve, hiszen kiszabadulnak a tanítványok az idő fogságából. Nem felejtik el azt az időt, hogy ez mikor történt. Hogy félelmekkel telt napok után, azon az estén, belépett Jézus. Le van írva, hogy a hét első napján, ami megfelel a vasárnapnak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem vagyunk az időre ráfeszítve, mert minden vasárnap mi keresztyének azt éljük át, hogy Jézus él. Hiába múlt el 2000 esztendő, az idő vasajtaját áttöri Jézus valósága és olyan, mintha ma volna. A tanítványok azt mondják: valami történt a hét első napján, hogy az öröm legyen osztályrészünk, hogy ebben a sivatagos, sivár, becsapott életünkben bizakodóak legyünk. Mi minden vasárnap ezt élhetjük át, ezt mondjuk: ez az a nap, amikor ünnepelni kell Jézust, mert nem vagyunk az időnek és félelemnek tovább rabjai. Így, mintha mi is ott lennénk a tanítványokkal együtt, mintha jelenné lenne az, ami a tanítványokkal történt. De Jézus nemcsak az időt töri át, jelenné téve a múltat, hanem a teret is.

Áttörte azt a bezárt világot, amiben élünk, Vannak ajtók, ahol föltárul a tér egy másik dimenziója. Mert ez a világ nemcsak háromdimenziós. Terek, világok vesznek körül bennünket. Ugyan abban a világban, amiben élünk, egy másik világ is lehet. Az élő Jézusban csodálatos szellemi világ nyílik meg. Gondoljunk csak arra, amikor Pál apostol elragadtatik a harmadik égig, a Paradicsomba, és beszédeket hall, amiket embernek nem lehet hallani. Azt mondja, nem is tudom, hogy történt ez, testben vagy kívül-e, de átéltem. Íme, a tér megnyílik, és az ember egyszer csak azt érzi, nem vagyok bezárva ebbe a világba, ennek bűvkörébe. Jézus idejött és feltámadásával olyan világot nyitott meg, amelyikről nem is tudtuk, hogy létezik. Itt történt az első csoda, amit a tanítványok átéltek. Se az időre, se a térre nincs többé az ember ráfeszítve. Az idő szinte megáll és az örökkévalóság érkezik el. A tér már nem határtalan, mert Jézus a mennyei világból itt van. Amikor a tanítványok és Jézus bezárt ajtók mögött találkoznak, Jézus egy másik világból jött. Tudják, hogy Ő nem az, aki eddig közöttük volt. Ő dicsőséges Úr, aki előtt már nincs akadály, de ugyanakkor mégis ugyanaz, aki a földön áll. Megmutatja nekik kezét és oldalát, és ezzel azt akarja mondani, akit megfeszítettek, az van közöttetek. Ti be vagytok zárva az ajtók mögé, szégyellitek, ami történt. Nem mertek emberek szemébe nézni. Most itt van keresztemnek jele, kezemen, oldalamon, megmutatom nektek. Itt vagyok feltámadott Úrként, nem kell szégyellni, hogy én a keresztre mentem, mert ez nyitotta meg a megváltást. Csodálatos dolog lehetett ez a találkozás. Megmutatja Jézus a kereszt értelmét és a tanítványok lelkét szabaddá teszi, hogy a kereszt értelmét hirdessék ezután, amelyikben Isten győzött. Most már értjük, mit jelent a Feltámadott szava, amikor így szól: Békesség néktek. Azt jelenti: látjátok a messiási békesség, üdvösség, amit a földre hoztam, nem veszett el. Mindaz a tiétek, amit én nektek adtam három éven át, amit most megpecsételt az én keresztem. Itt van az én feltámadásom. Ennek erejében, valóságában minden a tiétek, amit Isten elkészített bennem számotokra.

A Messiás elhozta az üdvöt. A tiétek, vegyétek át: Békesség nektek. Az eredeti (héber) nyelvben a békesség nem annyit fejez ki, mint a magyar nyelvben. Benne van az üdvösség, az élet rendezettsége, a boldogság. A testi-lelki létezés kibontakozása, és Jézus ezt mondja: nézzétek, ez a békesség érvényes a földön. Itt van szabadon, mert ebbe a világba vihetitek be ajándékomat, amelyik megjelenik lelketekben, aztán megjelenik ebben a világban, és ezt hordozhatjátok. Ez a szövetség jele, amit veletek kötöttem. Eljött Isten országa! Amikor készültem, eszembe jutott Reményik Sándor szép verse: Békesség Istentől, ami kifejezi ezt a jézusi üzenetet. Két strófát hadd idézzek: „Reggel mondd, délben mondd, és este mondd. A Feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled És csillaghímesebb az éjszakád És békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől, mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben Lélek legyen. Vihartépett fák, - ágainkon mégis Vadgalamb búg és Békesség terem. Békesség: köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől”.

Ez a versidézet mutatja, hogy a költő hogyan érti, hogy a békességet Jézus az emberi lélekbe adta, és mi köszöntésünkkel, békesség nektek, kifejezzük azt, hogy Isten ezt a világot megváltotta. Ezen a világon köszöntésünkön és életünkön át bele tudjuk sugározni a világba: Békesség néktek! Azt hiszem, most már valamit megsejtünk, hogy mit jelentett ez a köszöntés és ez a szó ott, amikor Jézus elmondta. Azt olvassuk: öröm töltötte el a tanítványokat. A kereszten Jézus Megváltó lett, a feltámadásában pedig jelen van, s képes adni ajándékait. Közösségben marad velünk, földön élő emberekkel. Ha Ő él és itt van, akkor a békesség a miénk. Aztán azt mondja a tanítványoknak – miután megmutatta sebeit – „Amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket”. Nehogy azt higgyétek, hogy amit én hoztam, azt be lehet zárni egy kis szobába. Az én ajándékom kinyitja az ajtót minden nép felé ezen a világon, mert az egész világot megajándékozottá akarom tenni. Rátok van bízva, hogy ezt vigyétek, az öröm, a békesség ajándékát, az életet. Lehet, úgy érzitek ez nehéz. E világon sok nyomorúságotok lesz emiatt, de bízzatok, én meggyőztem a világot.

Ezért adja Lelkét, hogy Krisztustól kapott életajándékot vihessük, adhassuk. Vegyetek Szentlelket. Csak egy lehelet volt, de ez a lehelet erőt adott nekik. Ez a lehelet segítette Pál apostol szívét, amikor azt írja: „ha megáldoztatom, akkor sem félek. Ez a lehelet adott erőt az apostoloknak, hogy hirdetni tudják Krisztust. Ez a Lélek őrizte meg az Egyházat 2000 éven át. Ez a Lélek-lehelet gyűjtött össze bennünket ezen a napon. Valami belső jóság, fényesség, valami belső erő tölt el, amikor ez a Lélek megérinti szívünket. Ez a Lélek letépi szívünkről a zárakat, szabaddá tesz. Ez a Lélek elég kell, hogy legyen neked is, nekem is a fájdalomban, örömben. Ez a Lélek az Egyház kincse. Mert enélkül a Lélek nélkül megfagy az élet, ezért kell vinni, adni Jézus üzenetét.

Azt mondja Jézus végül, „Bűnöket bocsássatok”. Ezen a világon én bűnöket bocsátottam meg, az emberi lelket kioldottam a halálból, a bezártságból. Összekötöttem az ember életét Istennel. Nektek adom azt a hatalmat, hogy menjetek, hirdessétek a bűnbocsánatot, hogy az emberi lélek összeköthető Isten csodálatos szeretetével.

Hirdessétek és adjátok. Valóban ezt bízta ránk az Úr Jézus. Ez az Ő örömüzenete vasárnapról-vasárnapra, és ezen a napon is. Ezért áldjon meg bennünket Isten ezzel a Lélekkel, hittel, egymás iránti megbecsülő szeretettel, hogy keresztyén küldetésünket hűen betöltsük az emberek javára és a mi Urunk dicsőségére.

Ezért halljuk: „Békesség néktek”. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy