Igehirdetés 2017. november 12.

Lekció: Mt 19:16-26

Textus: Mt 5:3

Mindig foglalkoztatott a gazdag ifjúnak, ennek a megnyerő, első látásra nagyon rokonszenves fiatalembernek a tragédiája, problémája. Az elmúlt héten egy előadásra kértek fel a reformációval kapcsolatban, és egy kicsit felelevenítve tanult dolgaimat, és újra elolvasva Kálvin János életrajzát, valami – mondjam így – megvilágosodott bennem. Ennek a sápadt, hosszúkás arcú, keskeny ajkú, izzó szemű, magas homlokú és törékeny testű férfinak az élete csupa lemondás volt. Reggel 5 órakor kelt. Fejfájás, köszvény, sokszor vese- és gyomorgörcsök kínozták. Közben pedig anyagiakban olyan szegény volt, hogy egyik télen a genfi tanács vett neki télikabátot, mert nem bírták elnézni, azt a kopottat, amiben járt. És mégis, amikor egy barátja, aki közben gazdag kanonok lett, arra csalogatta, hogy térjen vissza a pápa szolgálatába, és megszűnnek anyagi gondjai. Kálvin így felelt, inkább eladom könyveimet, de Krisztust semmi pénzért el nem hagyom. Mi a magyarázata ennek a furcsa, Krisztus melletti hűségnek? Egy nagyon egyszerű dolog. Mégpedig az, hogy Ő Krisztus mellett megtalálta azt, amit Krisztus nélkül hiába keres az ember.

Éppen ezért, élete mintegy ellenpéldája a gazdag ifjúénak, és a legjobban szemlélteti a hallott Igénk igazságát. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Ha igazán jól elgondolkodunk ezen az igén, akkor rájövünk, hogy Jézus Krisztus első renden arra mutat rá, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember igazán boldog lehessen a földön. Egészen egyszerűen Ő így mondja, a mennyek országa. Valljuk meg őszintén, a modern ember füle számára furcsán hangzik ez. Hiszen a boldogságról nem így gondolkodnak az emberek. Sokan vélekednek úgy, mint az az asszony, aki nemrégen egy piackutatást végző riporternek szinte odavágta: én bizony nem szégyellem, de azt vallom, hogy csak a pénz boldogít. Ezért arra törekszem, hogy minél többet szerezzek belőle. Nem áll egyedül ez az asszony a felfogásával. Sokan vannak manapság, akik úgy gondolkodnak, mint Pál apostol kortársai. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Vagy úgy gondolkodnak, lehet, hogy nem fogalmazzuk ugyan meg, de mégis ez a gondolkodásmód határozza meg az életünket. Egy csendes kis otthon, egy új autó, új munkakör, esetleg egy új házasság jelentené számunkra az igazi boldogságot. Egyszóval, mi is ilyen romantikusan gondolkodunk a boldogságról, ami abból látszik, hogy amikor megvan az új autó, akkor azonnal egy még modernebbre, még elegánsabbra kezdünk spórolni, mert meglett ugyan a szívünk vágya, de nem lettünk igazán boldogok, felszabadultak, nem találtuk meg azt, amit kerestünk.

Ezért érdemes odafigyelni Jézus halk és szelíd szavára: a mennyek országa kell a boldogsághoz. Mert amikor sikerekben, pénzben, karrierben, gépekben keresi az ember a boldogságot, tulajdonképpen azt keresi Jézus szerint, amit Ő röviden így nevez, a mennyek országa. Mit is értett Jézus a mennyek országán? Az emberi szívnek azt az állapotát, amikor megelégedett, nincs benne keserűség, megrekedés, szomjúság, hanem békesség tölti el úgy, hogy szíve kicsordul, túlcsordul belőle a békesség, az öröm. Más szavakkal azt mondhatjuk, hogy Jézus az életnek eredeti, isteni rendjét értette a mennyek országa alatt, ami úgy valósul meg, hogy bennem a sok mindenféle rendetlenség, zűrzavar helyét elfoglalja ez az isteni rend. Megvalósul Isten akarata, Isten országa a szívemben, egész életemben és ez kisugárzik a környezetemre is. Azok, akik a léleknek mélységeit vizsgálják, kutatják, megfigyelték, hogy a legtöbb esetben milyen félelmetes indulatok, milyen szorongások, milyen vágyak tudnak kavarogni, és mennyi kielégítetlen szomjúság tud összegyűlni egy-egy lélekben, amikor hiányzik belőle ez az isteni rend. Megrendítő példákat láthatunk. Hárdi István pszichiáter: Lelki élet-lelki bajok című könyvében sorolja fel, hogy mi minden található egy-egy emberi lélekben, ki miért kerül egy kórház idegosztályára. Ezzel szemben a Biblia és az egyháztörténelem arról tanúskodik, hogy a mennyek országa szinte átformálja, átalakítja az embert. Megint Kálvinra utalok, akinek olyan lelki ereje volt, hogy ötféle betegsége ellenére is pontosan, hűségesen ellátta napi munkáját, és olyan lelki nyugalma volt, hogy nyugodtan imádkozott feleségével, miközben ellenségei betörték rájuk az ablakot, és belőttek dolgozószobájába, hogy megfélemlítsék, elvei feladására késztessék. Egyik kollégám mesélt egy fiatalemberről, aki motorbaleset következtében gerinctöréssel fekszik egy pesti kórházban mozdulatlanul és kilátástalanul a jövőjét illetően. A kórházi ágyon, ebben a nyomorult helyzetében fogadta el Krisztust, vele a mennyek országát, és most nyomorult szerencsétlen emberileg, de arcán mégis valami boldogság látszik. A fejét sem tudja mozgatni. A Bibliát odahelyezik valami tartóval a mellkasára, és a nyelvével lapozza, úgy olvassa, és boldog. Bárki meggyőződhet róla, aki meglátogatja, elbeszélget vele. Igen, nemcsak Kálvinnak az élete, hanem sokaknak az élettapasztalata hirdeti, hogy a mennyek országa hétköznapi nyelven boldogságot, más szavakkal olyan erőt nyújt az embernek, ami által könnyebbé válik az élet. De hát miért nincs meg akkor minden ember, legalábbis minden vallásos ember életében ez a belső erő, vagy más szóval boldogság, békesség, megelégedettség? A gazdag ifjú történetét elbeszélő Ige szerint, nagyon egyszerű erre a kérdésre a válasz: azért, mert a legtöbb ember életében van valami, amin megbukik a boldogság. Ez a valami az, hogy az emberek nem ismerik fel a mennyek országának az értékét. Sokkal többre tartanak egy kis anyagi hasznot, néhány ezer forintot, egy üveg italt, egy szenvedélyt, egy bűnt, egy makacsul hajszolt – sokszor esztelen – célt, mint amit Isten kínál az embernek. Íme, itt van a gazdag ifjú. Alapjában véve milyen csekélységen bukott meg életében a mennyek országa! Vagy gondoljunk a királyi menyegző meghívottaira a példázatban, akik kifogásokat találnak. Milyen megdöbbentően igaz, mennyire mai és mennyire modern! Nem mehetek, mert ökröt vettem, mert földet vettem, mert megházasodtam. Vagy ott van Ézsau. Miért veszítette el elsőszülöttségi jogát? – egy tál lencséért! De minek soroljuk tovább? Ha őszintén elgondolkodunk, a mi életünkben is ott van ezek közül valamelyik, a tál lencse, a vagyon, a feleség, a család. röviden az evilág bűvölete, varázsa, ami megkötöz, hatalmában tart. Az ebből a bűvöletből való felszabadulás a lelki szegénység. Mert a lelki szegények alatt azokat a Krisztus-tanítványokat kell érteni, akik nem társadalmi helyzetüknél fogva lettek szegények, ma így mondanánk, nem azért, mert hátrányos helyzetűek, hanem a Szentlélek indítására, önként, szabadon választották a szegény életformát.

Lelki szegények Péter és János, akik a jól jövedelmező halászhálójukat hagyták ott, és amikor a koldus alamizsnát kér tőlük, azt kell mondják, aranyunk ezüstünk nincs nekünk, de van valamink, ami ezeknél többet ér. Lelki szegény Máté, aki a biztos megélhetést adó vámszedő asztalt, Kálvin, aki a jól jövedelmező kanonoki tisztet hagyta semmibe veszni Krisztusért. Ma, a mi világunkban lelki szegény az a valamikori kocsmáros, aki miután megtalálja a mennyek országát, elmegy gyárba dolgozni, mert a hite nem engedi, hogy szeszt mérjen embereknek, s tönkretegyen családokat, miközben ő meggazdagszik. Lelki szegény az a raktáros, akinek ha többlete van is, nem él a kínálkozó lehetőséggel. Hitből és becsületből lelki szegény az a fiatalasszony, aki nem öli meg a szíve alatt a gyermeket, életet ad neki akkor is, ha neki kevesebb ideje lesz szórakozni, sőt még aludni is, és sok mindenről le kell mondania. Ezeknek látta meg Jézus a szívében, életében, áldozatában, a múltjában, a jelenében, a jövőjében a mennyek országát, ezért mondja, boldogok vagytok.

Ha ez így van, akkor ebből az a kérdés, következik, hogy hogyan lehet az ember lelki szegénnyé? Az volna a legkézenfekvőbb válasz – a gazdag ifjú példáján okulva – hogy úgy lehetünk lelki szegények, ha odaadunk valamit. Valamit, amihez nagyon ragaszkodunk: álmainkat, valamilyen kedves személyt, időt, pénzt, üzletet, esetleg valamilyen bűnt. Emberi gondolkodás szerint ez következnék Jézus szavaiból. De nem ez következik. Az Igében ugyanis nem az emberi logika, hanem Isten logikája érvényesül.  És eszerint az ember úgy lesz lelki szegénnyé, hogyha előbb elfogad valamit, mégpedig nem akármit, hanem a mennyek országát. Elfogadja úgy, ahogy az eljött és most is eljön hozzánk Jézus Krisztusban, az evangéliumban. Amikor az Úr Jézus azt akarja, hogy lelki szegények legyünk, nem elvenni akar tőlünk, nem kifosztani akar, hanem ellenkezőleg, megáldani, meggazdagítani akar, a javaimat, boldogságomat akarja, már itt a földön és még inkább az örökkévalóságban. Így értjük meg, hogy mire gondolt Jézus, amikor így tanított: hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, eladja mindenét, hogy megvehesse azt a szántóföldet. Mert ha mindenét odaadja is érte, jól jár, meggazdagszik, nyertes lesz. Miben találjuk hát a boldogságunkat? A mennyek országának a felismerésében, elfogadásában. Lehet közülünk valaki olyan magányos, beteg, küzdelmes életű, mint Kálvin, és íme, mégis lehet boldog, ha nem azon jajong, hogy mit nem sikerült kicsikarnia az élettől, hanem e helyett megtöltekezik a mennyek országának örömével, erejével, közelségével. A Biblia szerint a lelki szegénység csak a kezdete annak a boldogságnak, amit Krisztus tud adni. Az ilyen ember tud könnyek között is nevetni, szelíd maradni, irgalmas lenni. Isten gyermekeként munkálkodni. A lelki szegénységgel kezdődő úton biztos a boldogság. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy

Címkék, kulcsszavak: