2017.október.22-i igehirdetés

Lekció: 2Móz 13:14-22

Textus: 2Móz 13:22-27

Ma és holnap az ’56-os eseményekre emlékezik népünk. Amikor készültem a mai, vasárnapi szolgálatra, felvetődött bennem a kérdés: egyáltalán érintsem-e ennek az ünnepnek, forradalomnak az eseményeit, hisz adva van Ezékiel könyve vagy János evangéliuma, amelyet a bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasunk. Aztán közben a hét közepén kaptam egy könyvet, melyet nagybátyám írt, állított össze a váci ’56-os eseményekről, amelyeknek aktív részvevője volt. A könyv címe: „Egy résztvevő visszaemlékezései”. Így jutottam el, a mai Igéhez, amely azt sugallta, hogy mégis beszélni kell dolgokról, el kell mondani eseményeket a gyermekeinknek, utódainknak, nem csak azt, ami személyesen családunkban, így nálad vagy nálam történt az életünk során, hanem ami egy nemzettel is történt.

A hallott Ige Izrael népének Egyiptomból való elindulásával kezdődik, de mielőtt elindulnának, törvényt ad nekik Isten. A törvényt nem olvastam fel, részletesen le van írva, hogyan kell megtartaniuk, hogyan kell minden elsőszülöttet, minden első termést Istennek áldozniuk, hogyan kell az elsőszülött gyermekért váltságdíjat adniuk Istennek, hogy emlékezzenek rá, milyen hatalmas kézzel szabadította ki őket Egyiptomból. Isten emlékezni tanítja meg az Ő népét. Izrael népe azóta is megtartja ezt. Mert egy nép ereje az emlékezésben van. A földi ember ereje is az emlékezetben van. Valaki azt mondotta, hogy az emlékeinkben jár a múlt, a szülők mosolyognak, a nagyszülők átölelnek, régi könnyek hullanak, mosolyok melegítenek, tanácsot, utat mutatnak, imádságok újra felragyognak. Egész világ van a lelkünkben. Az emlékezés világa, ami nélkül semmit sem érne az életünk. Egy nép lelkében is egy egész világ van. Az emlékezés világa, ami nélkül gyökértelen marad. Ma s holnap mi is emlékezünk. Az ’56-os eseményekre, annak előzményeire és mindarra, ami utána következett, emlékezünk. Isteni rendelés ez, hogy ne felejtsük el emlékeinket. Azt mondja Isten: ha egykor a te fiad megkérdez, mondván, micsoda ez, akkor mondd néki így: hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgálat házából. Isten emlékezni tanítja népét, hogy jól emlékezzen, hogy ne csak emberekre emlékezzen, hanem minden emberi esemény mögött Isten hatalmas kezére emlékezzék, mert ha csak önmagára emlékezik, az már nem elég, mert attól még elveszhet a nép. Mert egy nép ereje sohasem elég a megtartáshoz, de ha egy nép úgy tud emlékezni a múltra, hogy Istenre emlékezik, akkor mindig lesz ereje a jövendőre is. Isten emlékezni tanít, Őreá emlékezni. „Ha majd megkérdez téged a te fiad”. Lehet, hogy téged is megkérdezett. „Megkérdeznek” lehet az: idősebbeket ’56-ról, vagy a háborús időkről, lehet, hogy a hitünkről, lehet, hogy szép családi életünkről vagy a tönkrement családi életünkről. Fiaink és leányaink szüntelenül kérdeznek, még akkor is, mikor nem halljuk a hangjukat, még akkor is, amikor önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Szüntelenül azt kérdezik, micsoda ez? Egy felcsattanó szóra is rákérdeznek. Kicsi korukban a kinyitott Bibliára is rákérdeznek: micsoda az? Amikor úrvacsorát veszünk, és Istennel együtt akarjuk megülni az ünnepeinket, akkor is a lelkünk mélyén így kérdeznek: micsoda ez? Mi akarva-akaratlanul így válaszolunk ezernyi kérdésükre, amiket sokszor alig hallunk meg, és nem is tudjuk, hogy válaszolunk, pedig szüntelenül válaszolunk gyermekeink, unokáink és az eljövendő nemzedék kérdéseire, mert szüntelenül néznek és kérdeznek bennünket, micsoda ez? Amikor elindultak Mózesék, akkor magukkal vitték Józsefnek a holttestét. Azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy 430 esztendővel azelőtt, amikor József haldoklott, az ágya köré gyűlt gyermekeit megesketve, azt mondotta: Majd egyszer meglátogat Isten, majd egyszer hazavisz innen benneteket az Úr, de akkor rólam el ne feledkezzetek, vigyétek haza a testemet, és otthoni földbe temessenek el. Rabszolgasággal, változó fáraókkal, gyermekgyilkos parancsokkal eltelt 430 esztendő, és amikor hazamehetett Izrael népe, emlékeztek a régi esküre és József múmiáját magukkal vitték. A 40 éves pusztai vándorlásra egy halottal indulnak el. Nem felejtették el a régi ígéretet. Ebben a tettben valami csodálatosan szép vonás van. Mérlegre teszi ez a mi életünket is. Miket felejtettünk el, vagy kihullottak-e életünkből ígéreteink, fogadkozásaink. Vagy úgy megyünk az úton, hogy visszük magunkkal a régi halottakat is, akik egykor jóra intettek, utat mutattak, akiknek valamit valamikor megígértünk? Mennyi halottat viszünk a szívünkben! Minden nép, így a mi népünk is számosat hordoz a szívében. Nem csak embereket viszünk. Viszünk halott szabadságharcosokat, oly sok halott jóakaratot, oly sok halott küzdelmet és reménységet. Mennyi halottat viszünk a szívünkben!

Életünk utóbbi 40 éves vándorlásaira is mennyi halottat vittünk magunkkal, de ezekből a halottakból valami különös erő áradt, mint ahogy erő áradt József holttestéből is, mert ott, ahol nem felejtik el a régi fogadalmat, ott, ahol életben marad a hűség és becsület, ott, ahol Istenre emlékeznek, ott a halottakból is élet árad. Képletesen szólva egy nagy halottat, egy mindeneknél nagyobb halottat és nagyobb élőt viszünk magunkkal, aki így szólt és szól: Íme, élek örökkön-örökké, pedig halott voltam. Ha magunkkal visszük földi vándorlásainkra az Úr Jézust, akkor erő árad a múltból. Tőle és belőle szüntelen új erő árad és támad. Akkor lesz erőnk a vándorlásra, hisz nem olyan könnyű ez a vándorlás. Izrael népe életében sem volt olyan könnyű a vándorút, mert a szabadulás után jöttek a próbák: a pusztaság, a víz nélküli, a kenyér nélküli pusztaság próbái. Vajon nem valóság volt-e mindig, de mindig életünkben és történelmünkben a víznélküli pusztaság?

Nézzük csak református egyházunk történelmét. A XVI. században itt voltak a törökök. A XVII. században voltak Erdélyben hitvalló fejedelmek, de az ország nagy részén dúlt az ellenreformáció, gályarabság, majd csendes elnyomás, amikor megszűnnek gyülekezetek, egyetlen templomot sem építhetünk. A XIX. században ott volt az elvesztett szabadságharc. A XX. században a két véres háború, majd ’56 megtorlása. Mindig itt volt a pusztaság. Ezért jó nekünk a pusztaság útját járókra emlékezni. Így tudatosul az életünk. A pusztaságban nem volt víz. Három napig mentek víz nélkül. Három napig. Ismerős nekünk ez a három nap. Három napig ment tele kétséggel és félelemmel a szívében Ábrahám, hogy feláldozza a fiát. Megfeszítése után három napig volt Jézus a földben. Ismerősök ezek a három napok. A szenvedés három napja, de ráborul a három napokra Jézus három napja, aki harmadnap feltámadott. Menni csak úgy lehet a pusztaság három napjában, ha az Úr Jézus harmadik napjára emlékezünk. Három nap után elfogyott a pusztában a víz. Először még azt remélték, hogy találnak majd bőségesen vizet és kiegészíthetik tartalékaikat. De az utolsó csepp is elfogyott. Amikor azonban egy csepp sem volt, zúgolódni kezdett a nép. Ismered ezt a helyzetet? Amikor a pusztaságban elfogy az utolsó tartalék is, az utolsó csepp reménység, az utolsó parányi anyagi lehetőség is, amikor nincs többé semmi sem, amikor üressé lesz a szív is, amikor már minden tartalékot felhasznál az ember, de még sehol sincs forrás. Hányszor jártuk a történelemben mi is azt az utat, amikor elfogyott már minden tartalékunk, pedig úgy vágyakoztunk valami üdítő víz után és nem volt! Izrael fiai azonban észreveszik, hogy távolból egy oázis látszik. Boldogan rohannak, öreget, gyermeket magukkal víve, hogy van víz. De ihatatlanul keserű volt a víz. Ismered ezt a jelenséget? Hányszor láttunk már délibábot, hányszor rohantunk a tó felé, bíztatva egymást, de amikor odaértünk, keserű volt a víz. Hányszor keseredik meg a víz a magad kicsi életében is. Hányszor látszott úgy, hogy majd ha megöregszel, akkor szép és nyugodt életed lesz, de mire odajutottál, keserű lett az öregség. És hányszor gondoltad azt, ha majd elvégzem az iskolákat, akkor majd másképpen lesz. Elvégezted és keserű lett a másképp. És hányan gondolták, hogy majd szép, boldog családjuk lesz, és megkeseredett lett a víz. Sokszor a szívünkben keseredik meg az élet vize, és magunkkal visszük „márát”. A mára szó azt jelenti magyarul: keserűség. Ez a keserűség is hozzátartozik emlékeinkhez. Hányszor lett keserűség az életünk! Hányszor csapták be a délibábok. Itt a keserű forrásnál Izrael népe elfeledkezik Istenről. Mózes ellen kezdenek zúgolódni, és azt mondják, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy itt vesszünk a pusztában? Milyen jó, hogy Mózes nem feledkezik meg Istenről, és Istenhez kiált. Mert néha elfeledkezünk. A keserűség forrásai mellett könnyen elfeledkezünk Istenről. De egy nép, amely a keserűség forrásánál Istenhez tud kiáltani, az megmarad. Mózesnek egy fát mutat Isten. Ott tenyészik a tóparton. Mózes kivágja, a vízbe dobja, és a víz ihatóvá válik. Ki tudja, hogy milyen vegyi hatása volt annak a fának? Ez az Isten titka. Tesz Ő csodákat a kémiával és kémia nélkül is. Úgy, ahogy Ő akarja. Én csak azt tudom, hogy van egy másik fa, amelyik ott áll a keserű tavak partján, mely ott áll életünk partján, népünk keserű történelmének partján. Ez a fa Jézus keresztfája. Engedjük a szívünkbe hullani az Ő fáját, vagyis az Ő szeretetét, az Ő bocsánatát, az érettünk való halálát és annak gyümölcseit. Ennek a fának csodálatos hatása van, és meg tud édesíteni minden keserűséget. Tudjuk azt a kémiából, hogy a klórgáz mérges, és hogy ehetetlen a nátrium. De, hogyha a kettő találkozik, só lesz belőle, ami nélkül ehetetlen az étel. Ha a keserűvizek, a keserű bánatok találkoznak Jézus szeretetével, akkor valami új lesz belőlük (Gyökössy). Ez az új a reménység, az élet, az öröm és a megtartatás. Ez is hozzátartozik emlékeinkhez. Emlékezzünk Isten szavára, mely, ha belehull lelkünk és történelmünk keserű tavába, akkor az új életet teremt.

Ha te Urad és Istened szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt, és figyelsz az Ő parancsolataira, megtartod rendeléseit, akkor egyet sem bocsátok reád ama betegségekből, amit Egyiptomra bocsátok, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Három dolgot üzent Isten nekünk és népünknek ezen a napon, a mára partjain.

Először is hűségesen hallgassunk Istenre, s csendben mindennap egy kicsit csak Istennel beszélgessünk. Annyi mindenkivel beszélgetünk, vitatkozunk! Annyi zaj árasztja el lelkünket. Legyünk csendben és beszélgessünk Istennel.

Másodszor, cselekedjünk Isten beszéde szerint. Ne csak nagy szavakat mondjunk, hanem cselekedjünk. Neveljük fel gyermekeinket, tegyük emberré azt, aki nem volt ember. Akarjunk erősödni, megbecsülve egymást, jót cselekedve. Szeressük Istent ebben a világban.

Harmadszor, tartsuk meg Isten minden rendelését, miként Izrael hűséges népe tette, amelyik 430 esztendő után sem feledkezett el az Úr rendeléseiről. Ha megtartjuk Isten rendeléseit, akkor olyan csodálatos ígéretet kapunk, ami beteljesedik. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Annyi sebünk és annyi fáradalmunk van, bajunk, bűnünk, és nincs orvosunk. Most Isten azt mondja nekünk, ha hallgatsz rám, ha cselekszed és megtartod azt, amit én mondok neked, én az Úr leszek a te gyógyítód. Orvosunk van, gyógyítónk van nekünk, csak hallgatni kell rá.

Izrael népe tovább indult és eljutottak Elizembe, a 12 forrás és 70 pálmafa ligetébe. Ott tábort ütöttek. Ott és akkor milyen boldogok lehettek azok az emberek. Szinte szimbolikusan a 12 forrás előre mutat a 12 apostolra, a 70 pálmafa Jézus 70 tanítványára.

Mikor jutunk mi ilyen szép oázisba? Miközben csendesen elindulunk, azt mondja az Isten: én leszek az Úr, a te gyógyítód. Vár titeket az én 12 forrásom és az én 70 pálmafám. Itt a templomban is. A keserűvizek partján mindig vár titeket az én oázisom, 12 forrás és70 pálmafa. Vagyis az örökké tartó isteni szeretet. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy