2017.október.15-i igehirdetés

2017. október 15.  

Lekció: Jn 15:9-21

 Textus: Jn 15:16

 

Jó másfél héttel ezelőtt Pápán, lelkészi értekezleten vettünk részt. Itt, az egyik kollégánk előadása, mely a lelkészi szolgálattal, a gyülekezeti munkával foglalkozott, gondolkodóba ejtett. A hallottakon később újra elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen, ami van, és amit végzünk, csinálunk, nem emberi szervezés eredménye, hanem az Úr akarata,– mondjam így – akaratát hajtjuk végre, az egyszerű gyülekezeti tagok éppúgy, mint a presbiterek vagy a lelkész. Nehéz ezt megtanulni, hogy nem mi, hanem Ő. Ez az Úr Jézusnak a titka. Még a tanítványok sem tudták ezt. Úgy gondolták, hogy ők választották Jézust, ők döntöttek Isten Fia mellett. Még kérkedtek is választásukkal. Uram, mi mindent elhagytunk. Még fizetséget is vártak érte a tanítványok, hiszen azt kérdezték egyszer Jézustól, hogy mit fognak kapni cserébe azért, hogy követték. Még versengtek is egymás között, hogy melyikük a nagyobb. Aztán amikor az Úr Jézus készült elmenni a földről, akkor maga elé gyűjtötte őket és elmondta nekik, „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”. Nem ti – hanem én! Nagy dolog ezt megtanulni. Letöri büszkeségünket, a magabiztosságunkat, letöri a dicsőségünket, hogy nem az én érdemem, hogy hívő vagyok, hogy Hozzá szegődtem, nem az én akaratom érvényesül, ha jó reformátussá váltam, hanem mindezek mögött ott van Ő. És én csak azért tudtam Hozzátérni, én csak azért tudok jó keresztyén, jó református lenni, - ha az vagyok – mert Ő segített, és Ő akarta. Mindenben úgy van, nem mi, hanem Ő. Amikor megtanuljuk ezt hittel kimondani, akkor megváltozik az életünk, akkor eltölti életünket a békesség és a nyugalom. Életünk minden helyzetében, megpróbáltatásában ott kell legyen ez az Ige, nem én, hanem Ő.

Emlékeztek Izrael népe történetében arra az eseményre, amikor előttük volt a Vörös-tenger és hátuknál az üldöző egyiptomi sereg? Ekkor kétségbeesve kiáltottak Mózeshez, és vádolták, hogy miért hozta ki őket Egyiptomból, ha a sivatagban kell elpusztulniuk? És akkor üzent Isten, majd én harcolok érettetek – nem ti, hanem én. Kettényílik a Vörös-tenger, átkelnek és az üldöző sereg a tengerbe veszett. Nem ők harcoltak, hanem Isten harcolt.

Ha az életedben megesik, hogy előtted a Vörös-tenger, mögötted az üldöző gondok serege, ne ess kétségbe! Nem te, hanem Ő! Hiszen meg van írva, hogy „minden gondotok Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.” Ha ezt elfogadod, ha ezt igazán hiszed, ebben igazán hiszel, persze, hogy fogsz akkor is dolgozni, tervezni, küzdeni, de valami örökre elmarad az életedből, az aggodalom, a félelem, a szorongás. Nem én, hanem Ő!

A családod miatt aggódsz? Mi lesz a gyermekeddel, hová kerül majd, mi lesz a sorsa, amikor nem tudsz segíteni? Persze, hogy mindent meg kell tenned érte. De jusson eszedbe, hogy nem te, hanem Ő. Hiszen meg van írva, „néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, kiket elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Amikor megkeresztelték őket, akkor hallottad Jézus ígéretét, „és íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Nem te, majd Ő. Merd Istenre bízni, Jézusra bízni gyermekeidet.

Betegen szenvedsz, gyötör az elmúlás félelme? Persze, hogy mindent meg kell tenned az egészségedért, hiszen az orvostudományt is Isten adta. De látod, meg van írva a Zsoltárban, „életem ideje kezedben van.” Nem én, még csak nem is az emberi tudomány, bár végső fokon drága, áldott eszköz az Isten kezében, de Ő az Isten, bízd reá magadat!

 

Szorongatnak vétkeid és nem tudsz szabadulni régi emlékektől? Szeretnél visszalépni az időben, hogy kibékülj valakivel, akivel már nem tudsz találkozni itt a földön? Érzed, hogy sok mindent elrontottál, és végigszánt újra és újra a szíveden a fájdalom? Megáll melletted Jézus, felemeli az úrvacsora poharát és azt mondja, „ez az én vérem, mely sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára.” Amit te nem tudsz helyrehozni, Jézus a kereszten helyrehozta helyetted is.

 

Másik gondod a jövőd: mi lesz holnap, holnapután? Hová kerülsz, mi lesz veled? Hát meg van írva: „íme, az Úr, Ő az, aki előtted megy, Ő lesz veled. El nem maradsz tőle, sem el nem hagy téged. Nem én, nem te, hanem Ő. Neki majd gondja lesz a jövődre. „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülöttjét adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Ő ment előre a poklok mélységéig, és Ő fog várni. Nem mi, hanem Ő. Amíg csak magunkban bízunk, amíg önteltek vagyunk, saját erőnkre gondolunk, addig ez összetör, de amikor beengedjük szívünkbe Krisztust, akkor Ő meggyógyít, felemel, boldog és erős szívű emberekké tesz. Nem mi, hanem Ő.

Gondoljunk a tizenkét apostolra, amikor elindultak a világban hirdetni az Igét. Mi lett volna, ha úgy mérik föl az erőviszonyokat, hogy szembe velük a nagy Római Birodalom és a zsidó főpapok minden gyűlölete, hát mik vagyunk mi, tizenkét ember? Hát mertek volna tenni valamit? De nem így mérték föl az erőviszonyokat, hanem azt mondták, hogy szemben van az egész világ, és itt van velünk Jézus szemben a világgal. Nem mi tizenketten, hanem Ő. És Ő győzött a tizenkettőn keresztül a világ felett. Erre tanította őket Jézus: nem ti, hanem én. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.”

Nagy dolog az, amikor egyszerre megérzi az ember, hogy van egy bennünket kereső isteni szeretet. Magunk olyanok vagyunk, mint a folyó partjára sodortatott homokszemcsék, amelyek nem tudnak egybekapaszkodni, amelyek nem tudnak egy testet alkotni, odakerülnek, ahová sodorja őket a folyó vize. De egy építőmester kiválasztja a homokot, összekeveri kötőanyaggal, mésszel és téglával falat épít belőle. Erős, mozdíthatatlan egységet.

Így keresett meg bennünket Jézus, akiben hozzánk érkezett az Isten szeretete. Önmagunkban csak széthulló, halálba sodortatott homokszemcsék lennénk. De jött Jézus, megkeresett, megtalált, reánk tette a kezét, és azt mondta: „én választottalak téged.” És mi ezt megéreztük, lehet a konfirmációkor, de ha akkor túl fiatalok voltunk, lehet később ezt éreztük meg egy úrvacsoravételkor, lehet egy betegágyon, lehet életünk egy örömében, de egyszer csak megéreztük, hogy Jézus szívünkre tette a kezét és azt mondta: „enyém vagy, én választottalak téged. És akkor az Övéi lettünk, eltöltötte a szívünket a bizalom és békesség. Megtalált és megkeresett az isteni szeretet. Nem tudnánk mi dönteni Isten mellett, ha Ő ki nem választott volna, ha Ő meg nem keresett volna. Nem mindig úgy választ, hogy mi megérdemeltük a kiválasztást. Ismerjük az Újszövetségből Pál kiválasztását, történetét. Amikor kiválasztatott, akkor ez az ember éppen katonákkal ment vasra veretni a keresztyéneket, de Jézus rátette a kezét és azt mondotta: „választott edényem vagy nékem, hogy elhordozzad az én nevemet a pogányok és királyok és Izráel fiai között. El kellett induljon Saulus és lett belőle Pál apostol, mert akinek szívére ráteszi kezét az Isten, az elindul az Ő útján, cselekvésre készteti.

Azzal szoktak vádolni minket, keresztyéneket, hogy nem akarunk cselekedni, nem küzdünk különösképpen semmiért sem, mert tudjuk, hogy nem mi, hanem Isten. Pedig ez a tudat nem béklyózza a mi aktivitásunkat, sőt kötelez. Jézus kiválaszt, de kötelességet is ad, amikor így szól: „én rendellek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.” Akiket kiválaszt az Isten, azok érzik, hogy odarendelte, odahelyezte őket Isten egy feladat elvégzésére és tudja, hogy ezzel a kiválasztott élettel el kell számolni egyszer az Isten előtt. Ő rendelt engem! Ha gyermeked születik, feladatot kapsz vele, és ezt te, mint isteni megbízatást vegyed, és úgy kell felneveljed, hogy Istennek tetsző életet éljen.

Isten kiválasztásának hármas feladata van, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Elment Pál apostol is és mind az apostolok. Nehéz volt az út, de nem az számított, hogy hová mennek, az számított, hogy kivel mennek. Azt írta Pál apostol, hogy többször hajótörést szenvedett, éjt-napot a mélységben töltött, sokszor volt veszedelemben idegen tájakon, de mégis ment, mert Isten küldte.

 

Akit Isten küld, az elmegy. De így ment el, hogy példát mondjak, Molnár Mária is misszionáriusnak a csendes-óceáni szigetvilágba, a mai Indonéziába, az emberevő pápuák közé, akik nagyon megszerették és sokan Jézus követői lettek az ő áldásos munkája által. A japánok, tudjuk, kivégezték, mártírhalált halt, de elment. Gyenge nő volt, de Krisztus küldte. Akit hív Krisztus, az mind elmegy. Bennünket nem küld ilyen nehéz helyekre, de ahová küld, oda menni kell. Annyiszor lótottál-futottál a magad ügyében. Most Ő küld téged. Mindenikünket most Ő küld valakihez, hogy elvidd az Ő szeretetét és békességét annak, aki ezután vágyakozik. Akik elmentek, azok mind tudtak gyümölcsöt teremni. Pál apostol sokat szenvedett, de a gyümölcs, a keresztyén egyház megmaradt. Molnár Máriát a japánok egy hadihajóra hurcolták, legéppuskázták, tengerbe dobták, de addigra lefordította a bennszülöttek nyelvére az Újszövetséget. és aki szolgája volt, munkatársa lett, Molnár Mária megtanította írni-olvasni, és ő lett az első keresztyén lelkipásztor, majd püspök. Molnár Mária nyomában maradt egy református egyház. Az ő gyümölcse is megmaradt. Mindenkinek a gyümölcse megmarad, aki mer gyümölcsöt teremni, aki akar gyümölcsöt teremni. Sokszor úgy tűnik, hogy nem marad meg a gyümölcs. Sokszor odavetjük a víz színére és elsodorja tőlünk az élet rohanó áradata. De meg van írva a prédikátor könyvében: „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.” Merjél jót tenni, merjél gyümölcsöt teremni, mert megmarad az a gyümölcs.

A keresztyén egyház Krisztus gyümölcsöt termő fája kell, hogy legyen ebben a világban. Vajon elég jó gyümölcstermő fa-e ez a gyülekezetünk? Vajon nem terméketlen, korhadt-e sok ága? Mert tapasztalatból tudom, vannak száraz gyülekezetek, olyanok, mint a száraz fa. A lelkek olyanok bennük. De vannak virágzó gyülekezetek, ahol járnak templomba, zeng az ének és hallatszik az imádság szava, és árad a hit. Vannak gyümölcstermő gyülekezetek, ahol nem csak virágoznak, nem csak énekelnek, nem csak imádkoznak, a hétköznapokban is teremnek, keresik egymást, szeretik, segítik egymást. Vajon mi ilyenek vagyunk-e? Imádkozzunk sokat azért, hogy legyünk virágzó egyház, de ne csak virágzó egyház legyünk, hanem gyümölcstermők legyünk az életben, a mindennapokban, mert erre rendelt Krisztus. Jusson eszetekbe, ha gondban, félelemben, bajban lesztek, ha úgy érzitek, hogy kevés az erőtök, jusson eszetekbe: „nem ti, hanem én.” Úgy érzitek kevés a hitetek, hogy megingott az a kicsi is? Fogjátok meg az én kezemet! – mondja Jézus. Nem a ti hitetek tart meg benneteket, az én kegyelmem az én kezem, amely érettetek szegeztetett át. Nem ti, hanem én! De én azért rendeltelek, azért választottalak, hogy elküldjelek titeket, és legyetek az én szeretetem továbbadói, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Mert megmarad! Köszönjük meg Jézusnak, hogy minket elválasztott. Köszönjük meg, hogy nem mi, hanem Ő, és kérjük az Ő segítségét, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk, és a gyümölcsünk megmaradjon, hogy ne legyen az életünk hiábavaló élet. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy