2017.szeptember 24-i igehirdetés

Lekció: Ézs 35

Textus: Jn 10:22-30

 

Ez a beszélgetés Jézus és a zsidók között egy ünnepnapon zajlik le. Az ünnep természetesen Jeruzsálemben van, hiszen a zsidóknak egyetlen temploma itt volt, így az ünnep mindenképpen Jeruzsálemhez van kötve. Ez az ünnep a templomszentelés ünnepe, héberül Hanuka. De mit rejt a név, templomszentelés? Mire, miért ünnepeltek? Krisztus előtt 166-ban a szír király IV. Antiochus Epiphanes hatalmas támadást indított a zsidók ellen. Olyan támadást, amelyet a történelmükben soha nem éltek át. Ez a szír uralkodó ugyanis ezt mondta, „az én birodalmamban egy nép és egy vallás lesz, a görög vallás.” Ezek a zsidók külön úton járnak, de megszüntetem, betagolom őket az én birodalmamba, az én vallásomba. Ez hallatlan kihívás volt, hiszen meg akarta szüntetni a zsidók sajátos vallását. Jahve hitét, istentiszteletét. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a zsidókat, mint választott népet, el akarta törölni, mert hiszen a vallás megszüntetésével megszűnik létezni a nép is, elveszti identitását. És ez nem csak beszéd volt, hanem elfoglalta a templomot, Zeusznak a szobrát állíttatta fel benne, disznóhúst áldozott a templomban, ami a legnagyobb szörnyűség volt a zsidók szemében. Megtiltotta a zsidó istentiszteletet és áldozást, ezzel a zsidóságot gyakorlatilag halálra ítélte. Ez azt jelentette, hogy vége van a történelemnek, amit a zsidó nép élt, mióta Isten elválasztotta őket. De az lehetetlen! Mert a zsidó nép ki volt választva, hogy általa szülessen meg Krisztus a világra, vagyis hordozza Isten megváltó művének reménységét.

Elkezdődött egy nagy szabadságharc. Makkabeus Júdás vezetésével a zsidóság fellázadt. Ennek a szabadságharcnak a története le van írva a Makkabeusok két könyvében. Ez nem kis dolog volt. Fellázadni egy olyan uralkodó ellen, aki az akkori világ nagy részén uralkodott. A zsidók azonban az életüket tették rá. Igazuk volt. Mert hiszen élni csak akkor lehet, ha sajátos hitüket hordozzák. Mindent rátettek az oltárra és akármilyen hihetetlenül hangzik, győztek! Egy év alatt minden megfordult. A hódító királynak vissza kellett vonulni és visszaadni a templomot. Ebben az időben született a Bibliának egyik szép könyve, Dániel könyve. Dániel akkor írta vigasztaló próféciáit, akkor hirdette meg, hogy közel van Isten királysága. Ez a királyság az, amelyik le fogja rombolni azokat az előző földi királyságokat, amelyekben vér és erőszak van a történelem útján. Dániel csodálatos reménységet hirdet. megírja, hogy négy világbirodalom jön egymás után, és jön egy új királyság, Isten királysága. Az Ember Fia átveszi Isten uralmát. Ebben a könyvben szerepel az Ember Fia. És nem tévedett. Ugyan Krisztus megjelenése előtt 166 évvel írja ezt. De Isten számításában 166 év semmit sem jelent. Isten Királysága Krisztusban elérkezett, az Ember Fia megjelent. De nemcsak ez történt meg, hogy amit megírt, az századok múltán beteljesedett, hanem Krisztus előtt 165-ben felszentelték a templomot újra, és ez volt az a bizonyos templomszentelési ünnep, amiről itt olvasunk, amin Jézus is jelen volt. Hatalmas örömünnep volt ez. Egy korabeli író (Josephus Flavius) a világosságok ünnepének nevezi ezt, mert minden nap, - az ünnep többnapos volt – egy gyertyával többet gyújtottak, és ez bevilágította az egész templomot. Különös azonban, hogy amikor ezt az ünnepet ünneplik és Isten országának jövetelét várják, nem ismerik fel, hogy mindez eljött. Tehát ez a templomszentelési ünnep Jézus jelenlétében, óriási ellentétről beszél. Ünneplik Isten hűségét, azt, hogy Kr.e., 165-ben diadalra segítette őket, hordozhatják tovább Isten országát. De, hogy ez már itt van, pontosan ott a templomban, amikor ünnepelnek – azt nem veszik észre. Ez roppant feszültséget teremt, ez jut kifejezésre ezekben a versekben. Eljött, aki elhozta mindazt, amiért harcoltak, amit Dániel egykor meghirdetett. Ők nem tudták befogadni, nem tudják felismerni. Elmegy mellettük az üdvösség, a lehetőség, hogy Isten országának népe legyenek, és maradnak a múlt népe. Emlékeznek csodálatos időkre, de a jelenben, amit Isten készített, nem tudják felismerni, hogy nekik szól az ígéret. Kimaradnak abból az országból, amelyikért életüket tették le, és amelyiket a próféta olyan hatalmasan hirdetett meg.

Nézzük ezt a beszélgetést. Odafordulnak Krisztushoz, és azt kérdik tőle: „Te vagy a Krisztus?” Ő azt mondja „Megmondtam nektek, de ti nem hisztek énbennem.” Krisztus számára ez nagy szomorúságot jelent, hiszen a meglátogatás idejét nem ismerik fel. Ezért sírt később Jézus virágvasárnap, ezért remeg Pál apostol, amikor azt mondja, „Ti vagytok a szövetség népe, és én az egész üdvösségemet odaadnám azért, hogy ti ezt megtaláljátok. Pál győzködik velük, (Róm 9:1-5) próbálja rávezetni őket Krisztus felismerésére, de ez nem történik meg. Nem jutnak el, nem tudják azt vallani, amit Péter, az apostol vallott, hogy „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Pedig Péter vallomása óriási vallomás. A történelemben a leghatalmasabb hitvallás. Ebben eljöttek a régi ígéretek, ebben új közösség született, és ez az egyház. Itt válnak el a lelkek. Ez a hitvallás választja el ma is az embereket. Ez az egyházat hordozó szikla, ezen áll vagy bukik minden. Ezt kimondta Péter, kimondta az egyház, és úgy gondolom, kimondjuk mi is. „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” Hiszen, amikor az egyház megújul, akkor ez a hitvallás ragyog fel újra. Gondoljunk a reformációra, Jézus neve újra kifényesedett, ahogy az igazságot elmondták, „Solus Christus” – egyedül Krisztus és senki más! Ebben a hitvallásban indult el az egyház a megújulás útján. Ez a református egyház életének az alapja. Minden lelki ébredésben Jézus neve lesz újra ragyogóvá az egyházban. Jézus nevében nyílik ki az üdvösség, amit eddig a por eltakart. Azt mondja a Zsidókhoz írt levélben az Ige: „Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” Vagyis nem az a kérdés, hogy jó református ember vagy, hanem az a kérdés, Krisztus hitvalló vagy? Református keresztyén mivoltunk itt van elrejtve ebben a kegyelemben, amelyik Jézus művében újra felismerhetővé válik. Ezt a nevet, hogy Krisztus az élő Isten fia, a Szentlélek teszi ragyogóvá. Pünkösdkor a Szentlélek ezt a nevet a tanítványoknak odaadta. Akkor nem tettek mást, mint ezt a nevet kipróbálták. Gondoljunk az első csodára pünkösd után. Péter és János felmentek a templomba, ott van egy születésétől fogva sánta ember, aki a kezét nyújtja, és azt mondja, adjatok alamizsnát. Péter és János azt mondja, az nincs. De a Názáreti Jézus nevében kelj fel, és járj! Az ember felugrik és jár, aki az előtt soha nem tudott járni.

Elkezdődik a csodák sorozata. Mert itt dől el a hit, hogy Jézus nevében valóban itt van-e a megváltás. Az apostolok pünkösd után elindulnak Jézus nevében, hogy felforgassák a világot. Mert ebben a névben sarkából lehet kiforgatni a világot. Jézus azt mondja azoknak, akik tőle kérdik: „Te vagy Krisztus?” „A cselekedetek, amiket én teszek, azok tesznek bizonyságot rólam. Azokat nézzétek! Az Atya jelt ad magáról ezekben a cselekedetekben.” Hallottuk Ézsaiás könyvéből a hatalmas ígéreteket. Akkor majd megnyílik a vakok szeme, akkor majd a sánta ugrál és jár. Akkor majd elárad az élet gazdagsága, mint a víz a száraz földön. Mindaz, amit Ézsaiás leír ebben a látomásban, Krisztusban beteljesedett, hiszen feltámadt a halott, megtisztult a poklos. Minden ígéret betelik, gazdagabban annál, mint amit a próféták meg tudtak látni. Keresztelő Jánost egy pillanatra elfogja az aggodalom és azt kérdi, Te vagy-e valóban a Messiás? Azt mondja Jézus: „Mondjátok meg Jánosnak, amiket láttok és hallotok, a vakok látnak, a süketek hallanak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Boldog, ki énbennem meg nem botránkozik”. Mondjátok meg Jánosnak, itt dolgozik az Isten. Te el fogsz menni utadon, de Isten általad elkezdte a maga országlását, és ez látható az én tetteimben. Valóban Jézus neve Istennek a hatalma. Az apostolok így próbálták ki Jézus nevének az erejét, amikor eljött a Szentlélek. A zsidók azt mondták: „Ebben a névben ne szóljatok többet”. De a Szentlélek kiáradt rájuk, és Jézus nevében a leghatalmasabb dolgokat vitték véghez. Pál elkezd prédikálni a pogányoknak: azt mondja: amit Isten a zsidó népnek adott ígéretképpen, hogy üdvössége a föld végéig terjed, itt és most teljesedett be. A pogány népek körében most már megnyílt az üdvösség titka, és elindulhat az üdvösség az egész világban győzelmes útjára, mert Krisztus nevében Isten úgy nyúlt bele a történelembe, hogy túllép a zsidó nép határán, és minden népek közé elárasztja az üdvösséget, Ábrahám áldását.

Azt mondja Pál apostol: „Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. A történelem átformálása megkezdődik ebben az évben. Azt mondja Bonhoeffer egy nagyszerű gondolatában: „Minden vallás az élet határesetéből indul ki, de Krisztus bennünket életünk közepette ragad meg”. Mi a vallás? Ahol az ember csődöt mond, ott jelenik meg, hogy vigasztalás legyen. Marx azt mondja, hogy ópium. Ezzel vigasztalja az ember magát, amikor csődbe jut. Ez a vallás. De Krisztus nem ez! Krisztus az emberi lét gazdagságát hozza el. Nem sovány vigaszt nyújt azoknak, akik az életben vesztesek, akik félresodródtak. Ő az élet közepette ragadja meg az embert. Ha nem lehetek más emberré, akkor Krisztus nem megváltóm. Ha az ember ugyanaz marad, aki volt, csak vigasztalja magát egy kicsit. Ha az emberi élet nem cserélődik ki, akkor csak vallás az, amit hirdetünk. Azt mondja Jézus a beszélgetés vége felé a körülötte levő zsidóknak: „Nem vagytok az én juhaim”. Az én juhaim azok, akik engem elfogadnak, és akiknek az életét átalakítom. Akiknek az életében felragyog az én művem. „Nékem vannak juhaim, mert az Atya engem megajándékozott olyan emberekkel, akiknek szükségük van rám”. Nemcsak a juhoknak van szükségük énrám, nekem is szükségem van a juhaimra. Mert ti nem fogadjátok el az én tetteimet. De nekem vannak juhaim, akiknek az életében kibontakozhat az, amit én adtam, amit tettem, és értük lehetek, sőt, az én tanítványaim lesznek. Ki tartozik Krisztus juhai közé? Akiknek van igényük Jézussal szemben, akik azt mondják: Uram, én is itt vagyok! Bennem is, rajtam is műved bontakozzon ki. Ő ezen a világon nem marad nyáj nélkül. Azt mondja: Az Atya ad nekem juhokat. Csak így tartozunk az ő juhai közé. Ezek azok, akiket az Atya nekem adott.

Addig vagyunk élő egyház, míg azt mondjuk: Uram, nekem is van igényem rád! Annál is több, hogy vasárnap eljövök templomba. Magát az életemet ragadd meg, töltsd meg és légy az életemmé. Ez az igényem, hogy éljek benned, te énbennem. Azt mondja Jézus: Az Atya a legnagyobbat adta, hogy akik az enyéim, azok soha örökké el ne vesszenek. Micsoda ígéret! Ha egyszer Jézussal az életem összekapcsolódott, az Atya gondoskodik arról, hogy ez a közösség örök maradjon. Ki a kiválasztott ember? Akiknek a lelkében felragyog a világosság, én is igénylem Krisztust! Én is szeretnék vele lenni. Ez a hitünk Krisztus-hitvallás, az Ő követésének a mutatója. Ez a kiválasztottság nem marad titok, ezt is át lehet élni, ezt meg lehet tapasztalni.

Áldjon meg Isten bennünket Krisztushoz való hűséggel, szeretettel, ragaszkodással. Legyünk boldogok ebben a Krisztus-hitben, legyen örömünk abban az ígéretben, amit Krisztus követésében Isten nekünk ad. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy