2017.szeptember 10-i igehirdetés

 

2017. szeptember 10.  

Lekció: Jn 8:12

Textus: Jn 8:1-14, 44-45, 51-53, 59

János evangéliumának egyik központi gondolata a világosság és a sötétség problémája. Így ebben a részben is. Jézus sohasem feltételes módban beszél. Nem azt mondja: szeretném, ha a világ világossága lennék, vagy: szeretnék a világnak valamicske világosságot hozni, - hanem ezt mondja: „Én vagyok a világ világossága”. Sőt, amikor Jézus ezt a kijelentést teszi, ereje máris működésbe lép, nem hagy bizonytalanságban senkit egyetlen percig sem. Ahogyan a király elfoglalja a trónt s kezd uralkodni, úgy kezd Jézus is e kijelentésével: „Én vagyok a világ világossága” – világítani. Valósággá vált mindaz, ami János evangéliuma első fejezetében olvasható: „A világosság a sötétségben fénylik”. Aki napról-napra olvassa a János evangéliumát bibliaolvasó kalauzunk szerint, az felfedezhette ezt a fényt, világosságot: Jézusnak Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésében, vagy a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal való találkozásában, vagy a Bethesda tói betegen való segítésben, gyógyításban. Ezt a mindeneket átható fényt, világosságot láthatjuk, érezhetjük meg a házasságtörő asszony eseményében, amely nem véletlenül került a 8. rész elejére. Idézzük fel, jelenítsük meg röviden azt, ami történt.

Jézus részt vesz a lombsátor ünnepén, és a templom külső udvari bejáratánál ül ott, ahol az áldozati perselyek állnak, s tanít. Egyszerre csak durva hangoskodás, menet zavarja meg a templomi csendet, tanítást, és farizeusok egy asszonyt hoznak eléje, aki házasságtöréssel vétkezett. Különösen súlyos bűn volt ez. A mózesi törvény megkövezési büntetést, tehát halált szab ki ilyen esetben. A szerencsétlent körülvonszolják a hallgatók félkörén, kéjesen kiteregetik a bűnös tett részleteit, és ekkor megkérdezik Jézust, mit szól ehhez az esethez? Remélik, enyhén fog ítélni, ezzel a törvényt feloldja, és így lesz Őt mivel vádolniuk. Jézus engedi, hogy félbeszakítsák tanítását és hallgat. Lehajol és ír, jeleket rajzol a porba, mintha a dologgal egyáltalán nem törődne. Nyilván nem akar felelni, - mivel látja – csak lépre akarják csalni. Ellenfelei zavarral magyarázzák hallgatását. Sürgetik, válaszoljon. S meg is felel nekik. Kiegyenesedik és a házasságtörő nő vádlóira tekint, s így szól hozzájuk: „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ”. Majd ismét lehajol, és újra betűket ír a porba s nem méltatja tovább őket figyelemre. Mire kisvártatva újra feltekint, valamennyien eloldalogtak. Hogy mit írt Jézus a porba, soha nem fogjuk megtudni, de igazában véve teljesen lényegtelen. Végül Jézus áll ott, s a középen még mindig ugyanazon a helyen – ez a nő – s körös-körül az előbbi hallgatók. Ami ezután következik, azt tudjuk. Jézus, aki itt a templom bejáratánál tanít, valóban a világ világossága. Majdnem ijesztően hat ez a világosság. Miért? Mert először is megítél. Nem azzal az ítélettel, amelyet az írástudók és a farizeusok szemére vet, amikor ezt mondja: „ti test szerint ítéltek”. Jézus azt mondja magáról: „Én nem ítélek senkit (test szerint), de ha ítélek is, az én ítéletem igaz”. Az Ő ítélete felülről való. Mindeneket átlátó szemével ítél, és igazságának mérlegével mér. Amikor ítél, nem a személyre tekint, hanem a szívet nézi. Ezért az Ő világossága élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és szívnek indulatait”. Annak a Jézusnak, akinek a tekintete a ruhán keresztül is áthat, joga van azt mondani: „Ti ismét alulról valók vagytok, én onnan felülről való vagyok, ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való”.

Az Üdvözítő egyetlen szóval sem szépíti az asszony cselekedetét, ő bűnös. De a Krisztusból kiáradó szeretet nem csak reá, hanem vádlóira is rávilágít. S ebben a világításban elhalványul erényességük minden fénye. Az égen ragyogó nap e világnak sok vétkét – éppen a legnagyobbakat – nem hozza világosságra, ez a nap, igenis előhozza. Mindent, de mindent napvilágra hoz.

Testvéreim, minket az a veszély fenyeget, hogy sokszor a nevető harmadik személy szerepében tetszelgünk és mosolygunk az elvonuló farizeusokon és írástudókon. Nem vesszük észre, hogy ezzel a farizeusoknak ugyanazon helyét foglaljuk el, amelyet ezek a házasságtörő nővel szemben elfoglaltak. De nem ezért van itt ez a házasságtörő nőről szóló történet, hanem azért, hogy a mi vasárnapi ruháinkon, a mi vasárnapi emberünkön is átvilágítson a világ világossága. Ez a világosság felfedi azt, amit ide rejtve hozunk magunkkal. Nincs olyan ember, aki ne vétkezett volna valamelyik parancsolat ellen. A világ világossága ezt is napvilágra akarja hozni. Kérlek benneteket, ne térjünk, térjetek ki az átható világosság elől. Ő maga feddje fel az életünkben sebeket, talán magunk előtt is ismeretlen vétkeket, amelyek miatt sohasem tudunk egészen boldognak, vidámnak lenni. Ő maga állítson minket a színe előtti világosságába, ajándékozzon meg olyan szívvel, amelyik elfogadja azt. Ez jellemzi Krisztus követőit, s az, hogy amikor Jézus közelébe kerülnek, vagy került, többé nem tud megmaradni vétkeiben, és lelkiismerete meggyőzi, megszólal: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága”.

Ott a templom kapuban egy pillanatig azok a farizeusok és írástudók is a Jézus világosságában látják magukat, de elmenekülnek előle, valahogy úgy, mint az éjszakában az autó fényszórójába került nyúl elmenekül. Nem szomorodik el a szívük, sőt éppen harag, lázadás, bosszúálló gondolatok támadnak az ellen, aki megmutatta, hogy kik ők valójában. A farizeusok a sötétséget, a megfutamodást szeretik, ahelyett, hogy engednének Jézus vonzásának, s követői lennének, amire most alkalom kínálkozik, de elzárkóznak a világosság elől. Mondanak azért neki a farizeusok: „Te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz”. (13. vers) Ezért kénytelen Jézus később ezt mondani nekik: „Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat, ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek”. Ezért nem kímélheti őket a legborzasztóbbtól, amit Jézus valaha is mondott: „A ti bűneitekben fogtok meghalni”. S még újra megismétli nekik: „azért mondom nektek, hogy a ti bűneitekben fogtok meghalni, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben”. (24. vers) Vagy Krisztus világosságában járunk, vagy pedig inkább sötétséget szeretjük, mint a világosságot, s ekkor sötétségben járunk, s végül bűneinkben maradva sínylődünk. Krisztus nem akarja, hogy egyetlen ember is meghaljon bűneiben, hanem éljen. Mi, akik élhetünk a megbocsátás fényében és világosságában, ezt a hírt, örömhírt vihetjük ki a világba. Miért nem visszük az örömhírt örvendezőbben a városba? Ha lelkileg rendben volnánk, egy olyan sereg, mint amely annyi vasárnapról-vasárnapra összesereglik e város templomaiban, más hatásúaknak kellene lenniük, kiáradniuk. Sokkal több samaritánus kéznek kellene munkában lennie. S nem volna szabad, hogy annyi ember vesszen el bűneiben. Erre ne mondjuk, hogy ez a papok dolga, és azt se, hogy ügyetlenek vagy hálátlanok, gyarlók vagyunk.

Mert nézzük csak, mint hurcolták nem csak ügyetlenül, de fonák módon is ezt a szerencsétlen asszonyt Jézushoz. De a vádlói egy szolgálatot mégis teljesítettek. A bűnös asszonyt odavitték Jézushoz, ha fonák és gonosz szándékkal is. Azonban amit ezek gonoszul gondoltak ki, Krisztus azt jóra fordítja, fordította. Ha Ő ezeknek a gonosz farizeusoknak rosszindulatú cselekedetét ennek a szegény asszonynak a javára tudta fordítani, hogyne tudná azokat a hibákat, amelyeket mai gyermekei és szolgái követnek el az Ő szolgálatában úgy fordítani, ahogyan neki tetszik? A bűnös asszonynak nem kell meghalnia bűneiben. A világ világossága, amely rávetődik, nem öli meg őt, hanem életet támaszt benne. S ez a világosság így nem csak ítélet, hanem kegyelem és megbocsátás is. Nem csak felfed, de el is fedez. Nem csak világít, hanem tisztít és erősít is. A bűnös asszonyt szabaddá tette az, hogy találkozott a világ világosságával. Ezen asszonyon szó szerint valóra vált az: „Monda azért Jézus a benne hívőknek, bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek”. A világosság felfed, hat, gyógyít, tisztít, segít, befedez és megment, mégis támadják. Harcban áll nappal és éjjel. A sötétség akar erőt venni rajta, ha tudna. Jézus itt ezért nagyon komolyan szól a sötétség hatalmáról, - azt hiszem, sehol ennyire a Bibliában. Jézus ezt ördögnek nevezi. „És munkában van a sötétség ura is”. Hogy milyen erősen dolgozik, Jézus elismeri azon a tényen, hogy a nép, az „Ábrahám magva” és az ígéret népe, és a vezetőik, akik büszkén vallják magukról, semmit sem akarnak tudni a világosságról. A sötétség hatalmat tud venni olyan kiválasztott embereken, akik naponként foglalatosak az Isten Igéjével, akik óránként imádkoznak, tizedet adnak, s akik hetente kétszer böjtölnek. A vallásosság és az erényesség köntösében járó emberekben lel a sötétség a legfélelmetesebb segítőre. Azért mondja Jézus a választott nép, választott vezetőinek: „Ti, akik az Ábrahám gyermekeinek mondjátok magatokat, ti a Sátán gyermekei vagytok”. Nem Ábrahám a ti atyátok, hanem az ördög. Az ördög viszont a hazugság atyja, s kezdettől fogva gyilkos. Azonban ez a bűnben vétkes házasságtörő nő rátalál az üdvre. És Jézus kihirdeti Isten ítéletét: „Nem vádollak”. De hozzáteszi: Eredj el, többé ne vétkezzél. Ha tüzetesen olvassuk ezt a fejezetet, feltűnő, hogy Krisztus végighallgatta ellenségei beszélgetéseit, nem szakítja félbe. Kénytelen volt őket ördögfiaknak nevezni. Ők viszont azt mondták Jézusnak: ördög van benned. Jézus mégsem fordul el tőlük. Most éppen az elvakult helyzetükben még inkább szükségük van Reá. S amikor Jézus azt mondja, hogy hivatkoztok Ábrahámra, a ti atyátokra, mert én Ábrahám előtt voltam – ahogy a fejezetben olvassuk: „Köveket ragadnak, hogy Reá hajigálják”. Milyen meglepően szépek, milyen csodálatosak az Isten útjai.

A fejezet elején egy házasságtörő nő van, s odahelyezik a köveket, hogy megkövezzék. A fejezet végén meg itt van a Krisztus, aki megmentette az asszonyt bűnei halálából, s íme, most ott hevernek a kövek, hogy őt kövezzék meg. Valamennyi kő, amit a bűnösnek szántak, végül is Krisztust találja el, és Ő odatartja a fejét a köveknek. Őt fogják eltalálni. Most még nem, mert nem jött el az Ő órája. De el fogják találni a Golgotán, ahol odatartja magát érted, értem, minden bűnös helyett. Ott vív teljes győzelmet a halálon, bűnön és a poklon. Ott tűnik ki visszavonhatatlanul: Ő a világ világossága. Ezért ne várjunk, engedjük, hogy átvilágítson a mi életünkön is. Ámen.

 

Lentulai Attila esperes-lelkész

Szabadhegy