2017. szeptember 3-i igehirdetés

Lekció: Péld 8:1-12, 32-36

 Textus: Zsolt 16:11

Nem rég – pár vasárnappal ezelőtt, sorozatban a 16. zsoltár magyarázatát hallottuk. E napokban nyíltak meg az iskolák kapui a nyári szünet után. És ebben a zsoltárban – melyet Luther „arany kehelynek” nevez – található a hallott textus, Ige, mely azt hiszem mindnyájunk számára újra tanítást ad. Kevesen gondolnak arra, hogy a templom nem más, mint Istennek az iskolája. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén gyülekezet a templomban tanulni jár. Gondoltunk-e már erre, és komolyan vettük-e azt, hogy templom az nem csak egyszerűen vallásos érzelmű emberek társaságának a helyisége. Ahol összejönnek és gyönyörködnek a liturgiában, orgonajátékban, énekekben, s azután, mint akik jól végezték dolgukat, hazamennek. A templomba nem gyönyörködni járunk, nem időt tölteni járunk, hanem a templomba tanulni járunk. Mit tanulunk itt? A „sacra doctrina” tanítását, Istennek szent tudományát. Azt, amit sehol másutt, se főiskolán, vagy egyetemen nem tanítanak, egyedül a keresztyén templomokban. Azt történetesen, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi az Ő szemében. Mivé kell lennünk, hogy megnyerjük az Ő szeretetét, kegyelmét. Ezért templomba járni igazában véve azt jelenti, hogy az életünk nagy, döntő és egzisztenciális kérdéseire kapjuk meg az isteni feleletet. Igaz a templomra is a latin közmondás: „Non scolae, sed vitae discimus”, magyarul: „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”. Nem az egyházért, és nem is egymásért, nem is vallási szórakozásért, hanem az örök Isten igéjéért, beszédéért vagyunk így együtt, és tanuljuk ennek drága tudományát. „Isten tanít” – mondja Igénk. Nézzük meg tehát, hogyan tanít Isten, mire tanít Isten, és milyen ez a tanulás? Hogyan tanít Isten?

A felelet egyszerű, az Ő Igéjével, az Ő beszédével tanít bennünket – ami a Szentírásban foglaltatik. Istentiszteletünknek a központjában a sákramentumokkal egy szinten az Igének hirdetése áll. Egy csoda történik az igehirdetés alatt, amint azt a régi teológusok mondották az, hogy a „vox humana”, az emberi hang átalakul a Vox Dei”-re, Istennek hangjává. Az átalakulásnak egy különleges változata történik itt meg, az, hogy miközben gyenge, vétkes, bűnös emberi ajakról szól az Ige, az a Szentlélek ihletésére úgy érkezik el a gyülekezet tagjaihoz, mint Istennek a szava. Klasszikus teológusok, igehirdetők azt mondották, hogy ez azt jelenti, hogy az „Isten Igéjének a hirdetése maga az Istennek az Igéje”. Vajon komolyan vesszük-e, hogy ebben a templomban hétről-hétre ez az átváltozás történik? Az emberi ajkak által eldadogott beszéd megérkezik a hallgatóhoz úgy, mint Istennek az üzenete, itt és most és ma. Vajon ezzel a lélekkel, azzal a szomjúsággal ülsz ebben a templomban, hogy mit mond, mit üzen, mit szól Isten neked ma az igehirdetésen keresztül? Az igehirdetésnek ez a fajtája a prófétai vallásnak, küldetésnek a folytatása. Ha valaki az Ótestamentumot figyelmesen olvassa, annak szembetűnik, hogy kétfajta vallásosság fut párhuzamosan: a papi vallásosság és a prófétai vallásosság. A papi vallásosság a törvényre, áldozati ceremóniákra összpontosul. A prófétai vallásosság úgy egyszerűbb volt, de annál mélyrehatóbb, mert Isten Lelke rászállt a prófétákra, Ámosra, Ézsaiásra, Jeremiásra – akkor ezek az emberek átalakultak: felálltak a nép között az istentiszteleten, vagy a piacon, ahol sok ember volt, és ezzel kezdték mondanivalójukat: „Így szól az Úr” és elmondták azt az üzenetet, mely rájuk bízatott. Elmondták Istennek a kegyelmes üzenetét, de a rettenetes ítélet üzeneteit is. Jézus Krisztus ezt a prófétai vonalat vitte tovább. Ezért a mi istentiszteletünkön a legnagyobb hangsúly arra esik, hogy mi az élő Istennek az élő szava ma, itt és most hozzánk. Mert Isten az ember értelmén keresztül a lelkéhez és a szívéhez akar szólni. Ott akarja újjá szülni, megragasztani, átalakítani az embert, ahol a kísértés és bukás történt.

Annak fordítottját viszi véghez Isten, az újjászületést és megszentelődést. Vajon látjuk-e az igehirdetésnek ezt az életbevágó fontosságát? Isten nem csak Igéjével tanít, hanem a szentségekkel, a sákramentumokkal is. Ami nem más, mint a látható, a kiábrázolt Ige. (Verbum visible). Az Úr szent vacsorájában ki van ábrázolva mindaz, ami az evangélium, a jó hír, Isten kegyelmes üzenete az emberhez, van bűnbocsánat, lehet újjá, jóvá változni, lehet Isten népéhez tartozni, lehet a megbocsátást és az örök életnek a zálogát venni. Meg tudjuk-e becsülni ezeket a sákramentumokat az Ige mellett? Az Istennek van még egy tanító eszköze, amivel tanítja az Ő népét. Ez az Ő figyelmeztetése, az Ő ítélete. Isten mindig kétszer beszél. Egyszer beszél az evangéliumnak, az örömnek az édes nyelvén, az atyai szeretetből fakadó intés nyelvén. De, ha annak nincs foganatja, akkor beszél az ítéletnek a kemény, fenyítő nyelvén. Istennek az ítélete nem csak a végítéletkor hangzik, hanem az életnek a történelem kibontakozása folyamatában is. jelen van az egyes embereknek az életében éppúgy, mint a nemzeteknek és az emberiségnek az életében. Mi, akik a XX. században is éltünk, főként az idős korosztály, láthatjuk, láthatták a történelem nagy drámáiban Istennek az ítéletét. Amely mégis kegyelmes ítélet, mert még eleddig nem törölte el az embert, hanem reménykedik, hogy jóra változik az ember. Kegyetlen az Isten? Kérdezhetné valaki. Hol van a szeretetnek az Istene ebben vagy abban az ítéletben? Isten nem kegyetlen. Az ember maga teszi ki magát annak, mert amikor átlépi az isteni törvényeket, a hitnek, az erkölcsnek a törvényeit, akkor ebben az aktusban már benne rejlik az ember ítélete és büntetése, amit önmaga felett szab ki. Isten az emberi életet a történelem, a kísértés, a nemlétnek, a pokolnak az „infernói” helyei között egy keskeny korlátokkal védett úton át vezeti, a keskeny úton az örök élet felé. Jaj, annak, aki ezeket a korlátokat semmibe veszi, nevetve töri át. Magára vessen az, ha leesik, ha összezúzza magát.

A mai ember, amikor cinikusan áthágja Isten örök erkölcsi törvényeit, akkor maga felett mondja ki az ítéletet. A világnak, a társadalmaknak, az egyéni embereknek az állapota, -  amiben vannak, s akik távol állnak Istennek a szövetségétől, -  világosan mutatja azt, hogy milyen ítéletet hoztak a saját fejükre. Kell-e ennél nagyobb bizonysága annak, hogy Isten ítélő Isten, és jelen van ebben a világban? Tudjuk-e, vagy inkább tudod-e azt, hogy Isten téged is tanít? Hogy te se essél ki Istennek kegyelméből. Vezetni akar téged is, hogy jobban megismerd Őt, és jobban megismerd magadat úgy, ahogy Ő ismer.

Mire tanít Isten? – kérdezhetjük másodszor, és a felelet erre ez: az élet ösvényére – ezt mondja az Ige: „Mert Te tanítasz engem az élet ösvényére”. Az élet – akármilyen vallásos beszédnek is tűnik – isteni vezetés nélkül olyan, mint a labirintus, az emberek elvesznek benne, és soha nem kerülnek ki belőle. A görög monda szerint Kréta szigetén a régi királyok idején volt egy hatalmas barlangrendszer, amelynek labirintus volt a neve. Átka az volt, hogyha valaki kíváncsiságból oda belépett, az úgy eltévedt, hogy onnan élve nem került ki. Az élet egy nagy labirintus. Nézd meg, akik ebbe a labirintusba belekerülnek, elvesznek. Az összetört, lezuhanó, önmarcangoló, önmagukat elvesztő, elherdáló életek mindazt bizonyítják, hogy az életbe bele lehet pusztulni. És Isten ebbe az életbe készített egy kivezető keskeny utat, Krisztus útját, és erre hív mindnyájunkat, téged. Kivezet az életnek labirintusából, hogy kövesd Őt, mert ez, és csak ez az életnek az útja! Mi az élet nagy koldusai vagyunk, mert az életet akarjuk megtalálni a maga teljességében. Ezt ne másutt keresd! Keressed az élet forrásánál, Teremtődnél, keresd Istennél, mert csak nála van az Élet, az Örök Élet. Járod, járjuk-e ezt a keskeny utat? Igazán és őszintén, vagy csak a nevedben vagy keresztyén ember? Pogány felfogások, materialista bálványok ösztöneit követő rabember vagy-e? Ki vagy te igazán? A keskeny út vándora, vagy a széles út követője? Mire tanít Isten? Ilyenekre: „Több az élet, mint az eledel”, „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten Igéjével”. Ilyeneket mond, tanít: „Ne félj, csak higgy”. „Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet és a reménységet”. És azután, „Jobb adni, mint kapni”. „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes”. „Légy a világ világossága”. „Keressétek előbb Isten országát, és az Ő igazságát”.

Milyen gazdag tárháza van Isten iskolájának tananyagában s milyen gazdag könyvtára van! Vajon melyiket tanultad meg ezekből a leckékből, amiket itt csak példának említettem? Arra tanít, hogy esendők, bűnösök vagyunk, de megkegyelmezett bűnös ember! Kálvin azt tanította, két dolog szükséges, Istennek és önmagunknak az ismerete. Vajon törekszünk-e erre? Itt van a fontossága a templomnak, mint iskolának. Ezért hívunk ide, ha tanulni akarsz, jöjj! Ne mondd azt, hogy én már idős vagyok, hogy engem más vallásra kereszteltek, még fiatal vagyok s meglátom. Jöjj és kutassuk együtt Istennek reánk vonatkozó akaratát, hogy járjuk az életnek útját, a Krisztus ösvényét, amely az életre vezet.

Végül nézzük meg még azt, hogy milyen ez a tanulás. Azt mondja Igénk, hogy örömet és gyönyörűséget okoz. Emlékszünk-e, hogy amikor az iskolába jártunk, voltak kedvenc tantárgyaink, amelyek örömet okoztak. Kinek a történelem, kinek a matematika, kinek a nyelvek közül valamelyik. Voltak tantárgyak, amelyek nehézséget okoztak, és mindig örültünk, ha az az óra jött, ami a kedvenc tantárgyunk volt. Vajon Istennek a tantárgyai kedvesek-e előtted? Tudom, vannak olyan emberek, akik névleg keresztyének, másokat nem is érdekel a vallás, és nem jönnek a templomba tanulni, mert nem szeretik e tantárgyat. Mert nagyon távol áll tőlük, olyan idegen, olyan egészen más! Vannak olyanok – hála legyen Istennek, és növekszik ezeknek a száma – akiket érdekel ez a tantárgy. Mert ebben értéket találnak, gyönyörűségek vannak. Minden megismert titok boldogsággal tölti el az embert. Emlékszel-e még, hogy amikor az iskolában ültél, és megismertél egy-egy titkot, amely kitárult előtted, egy-egy képletnek az értelme, vagy valamely történelmi összefüggésre rájöttél, megértettél, hogy milyen öröm töltött el, hogy ezt már te is érted! Úgy vagy-e itt, hogy ezek a titkok fölpattanjanak előtted, hogy többet láss meg abból a láthatatlan világból, amely elzárt világ a hitetlen embereknek, és azoknak, akik Istennek az ellenségei. Sokan mondják, mondhatják, hogy a keresztyénség lassan unalmassá válik, a történelmi egyházaknak a ceremóniái, az istentiszteletei olyan egyhangúak, szürkék. Nincs benne semmi különösebb, felemelő, megragadó szépség, szinte semmit mondó az egész. Azonban a nagy dolgok alapjában véve, mindig nagyon egyszerűek. Amikor rájössz valamire, és megtanulsz valamit, akkor kiderül, hogy a nagyon bonyolult dolog milyen egyszerű dolog, milyen egyszerű megoldás révén vált ismertté a számodra. Vannak azután olyanok, akik elmennek, és érdekesebb vallásokat keresnek, ahol több a zene, több a tapsolás, több a mímelt mosoly és öröm. Több a színlelt extázisba esés – közben gondolnak valamit. Mi egyet tudunk, azt, hogy itt Isten tantárgyait tanuljuk és ebben haladunk előre. Vajon örömet okoz-e neked az, hogy te többet tudsz meg Isten titkaiból vasárnapról-vasárnapra? Mi, Krisztus mai tanítványai vagyunk. A tanítvány voltaképpen a tanulónak egy fajtaváltozata. Tehát mondhatjuk így, hogy mi Krisztus tudományának a tanulói vagyunk vasárnapról-vasárnapra. Most, amikor évad kezdődik az iskolában, új évad az egyházban, amikor megindul ez az új keresztyén tanév, akkor hadd kérdezzem meg, hogy előbbre jutottál-e egy magasabb osztályba? Tettünk-e előrehaladást az elmúlt évben? Jó-e a bizonyítványunk, vagy ismételni kell az osztályt, mert restek voltunk meghallani, megjegyezni és követni a megismert igazságot. Most mondjam így, - ismét új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az élet útja előttünk áll, keskeny út, a Krisztus útja. Járjunk rajta!

Kéz a kézben, egymás oldala mellett, egymást segítve és támogatva. Menjünk bátran Krisztusnak e drága útján, új titkok megértésére, új magasságok felé, hozzád Istenünk, mindig közelebb és közelebb! Ámen.