2017. augusztus 27. - délelőtti igehirdetés

Lentulai Attila igehirdetése

Lekció: Jn 4:6-19

Textus: Jn 4:35-42

„Magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus”. Ez a szamaritánusoktól elhangzott Ige mutatja legvilágosabban, miről van szó ebben a hatalmas fejezetben, amit az elmúlt hétben olvastunk a Biblia-olvasó kalauz szerint. A lényege az, hogy emberek jutnak arra az ismeretre: ez a Jézus valóban a Krisztus, a világ Megváltója, Idvezitője. Két különböző okból is csoda, ha ezek az emberek Jézusban megismerik a világ Idvezitőjét.

Először, ha magára Jézusra nézünk, s másodszor, ha azokra tekintünk, akikben végbemegy ez a csoda. Az tény, hogy csak úgy távolról nem lehet meglátni Jézusról, hogy ki Ő. A samáriai asszonynak is csak egy idegen, aki úton van és megpihen. Neki csak egy ember. Egy fáradt ember, aki szomjas és éhes. Ebben a pillanatban és ilyen helyzetben senki nem tudja meglátni rajta, még a jelét sem annak: ki Ő. Éppen ezért, senki embertől nem lehet rossznéven venni, ha ebben a fáradt, poros vándorban minden mást lát, gyanít, csak épp azt nem, hogy Ő a Krisztus, a világ Idvezitője. Hiszen, ha ennek az embernek árnyékos helyet kell keresnie, hogy napszúrás ne érje, - lehet-e a világ Idvezítője? Ha olyan ember ez, akinek a társait étel után kell küldenie, mivel éhes. Lehet-e a világ üdvözítője? Ha kérnie kell: „Adj innom” – lehet-e a világ Megváltója? Egyszóval, amilyennek itt Krisztus látszik, bizony nincs rajta semmi „megváltószerűség”. Mi magunk is éppen így vagyunk Krisztussal! Rejtett mivoltában, bizony csak ember Ő, aki egy kis, poros városkában nevelkedett, egyházi felsőbbséggel összeütközésbe került, végül nyomorúságosan a szégyen fáján fejezte be az életét. Akit még nem nyugtalanított az Ő keresztjének lealázott és botránkoztató volta, az még nagyon keveset tud – vagy semmit – a Krisztusban való hitről. Így vannak a történetbeli emberek, és így vagyunk vele mi magunk is. Csak azon következik be a csoda, aki eljut a benne való hitre. Ha valaki szívünket és szemünket kinyitotta, és eljutunk odáig, hogy meglátjuk és megvalljuk: Ő valóban a Krisztus, a világ Idvezitője.

De nem csak ebben az esetben csoda a bizonyságtétel, ha Jézusra tekintünk, hanem ha azokra az emberekre is nézünk, akik itt hitre jutottak. Mindenekelőtt ez a samáriai asszony. Önmagát, szívét-lelkét teljesen elzárja Jézus elől. Azon a forró napon a Jákob kútjánál nem a világ Üdvözítőjét keresi! Nem! Az ő igényei sokkal egyszerűbbek, hétköznapibbak, szomjas a melegtől, és hűsítő vizet akart meríteni Jákob kútjából. Nincs más vágya. Ha ennek az asszonynak a vallásosságát tekintjük, az is a legkezdetlegesebb. Igaz, hogy van valami hite, de ez a samaritánusok hite. Ez pedig a Jákob kútjához, hagyományához kötődik. De erkölcsisége is teljes mélységben van. Nem véletlenül megy délben vízért, a legnagyobb hőségben, - tudniillik az asszonyok esti órákban mentek vízért – hogy délidőben megy és egyedül, ez a zavaros, romlott múltjára mutat. Ne kelljen senkivel sem találkoznia és a megjegyzéseket hallgatnia. Életmódja miatt megvetett és általánosan került teremtés volt.

Minderre a mély és rejtett megkötözöttségekre mutat az a mód is, ahogyan Jézussal szemben viselkedik. Jákob kútjánál váratlanul egy férfit lát. Ez önmagában is a legnagyobb bizalmatlanságot kelti benne. Jól tudja, hogy milyenek a férfiak, kemény tapasztalata van ebből, hisz többen úgy eldobták, mint egy használt cipőt. S ez a férfi, akit lát, méghozzá zsidó is. Mereven viselkedik, és az idegentől megtagadja az italt, amit az kér. Kitérőleg kérdezi, hogyan jön ahhoz, hogy zsidó létére szolgálatot kér tőle, egy szamaritánus asszonytól? Zsidó ember, még egy edényt sem érinthetett, amely korábban szamaritánusé volt, főként, ha abból ivott. Azt is megállapíthatjuk, hogy ez az asszony teljesen társtalan volt. Nem csak Jézus elől, de minden ember elől visszahúzódik. S most Jézus keres és talál utat ehhez a megtiport életű asszonyhoz. A megkötöttségek kötelékeit türelmesen megoldja. Függetleníti hitét attól a víztől, ami abban a kútban van, hogy neki egy másik, „élő vizet” adjon. Eloldja képzeteit a Jákob forrásától és Garizim hegyétől, hogy végül is a mennyet kínálja neki ezt mondva: „Én vagyok, akire neked szükséged, de az egész világnak szüksége van, akire vágyódtok. Én vagyok a vágyva-várt, a világ Megváltója.

Így találta meg ez az asszony az üdvözítőt, és azt, hogy Ő a megszabadító, aki hozzánk is keresi az utat. Ő talál ránk. Éppen ezért üdvözítőnk – mivel a lehetetlent, az elveszettet keresi, Ő maga tárja fel nekünk az ajtót, a hit ajtaját. A hit ezért csoda. S figyeljük meg ezt is, hogyan ismerteti meg magát Krisztus, és miként teremti meg a hit csodáját ebben az elveszett emberben. A hit ajándékát azzal nyújtja, hogy a bűn lényegére tapint ezzel a felhívással: „Menj el és hívd a férjedet”. Gyengéden, óvatosan érinti ennek az életnek sebezhető pontjait. Az asszony kitérő választ ad: féligazságot s így félhazugságot mond, „Nincs férjem”! Jézus ezért nem ítéli el, nem kínozza még jobban, pellengérre állítva, mint feltétlenül szükséges, ámde kitart amellett, hogy teljesen nyilvánvalóvá kell válnia az élete nyomorúságának, vétkeinek. „Jól mondod, hogy nincs férjed, öt férjed volt, és a mostani nem férjed”. Jézus ezzel egy élet mélységeit, nyomorúságait teljesen felfedi, hogy azt azután teljesen elfedezze, meggyógyítsa. Ezért, ahol csak kinyújtja kezét Jézus, mindig megteremti a hit csodáját. Menj el, hívd – és lehetne sorolni, hogy kiket hívjunk. Úgy akarja megmutatni Jézus, hogy Ő a világ Üdvözítője, hogy először azt mutatja meg nekünk, hogy Ő a mi személyes Megmentőnk. Először úgy nyilatkoztatja ki magát, mint a mi személyes világunk Szabadítója, s utána mindjárt azt, hogy Ő a körülöttünk levő világ, s mindenki szabadítója is.

Krisztus az egyestől kiindulva hat az egészre. Ezt sajátosan ezen a samáriai asszonyon is megmutatja. Ő az, aki elhíresztelheti az üzenetet a város egész közösségének, ő, aki kitaszított, közösségen kívüli volt, ezzel a hírrel térhet vissza a városba, „Megtaláltam az Üdvözítőt”. Küldött lehet, aki embertársait – honfitársait hozzásegítheti ahhoz, hogy így kiáltsanak fel: „Magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus”.

De egy pillantást vessünk a tanítványokra is, ők alkotják a fejezetben a másik csoportot. A tanítványok előtt – a maguk módján – a világ üdvözítőjének ügye ugyanolyan homályos, mint ezelőtt az asszony előtt. A tanítványok, miután visszatérnek a városból – ahol ételt vásároltak, visszatérve elcsodálkoznak azon, amikor Jézust ezzel az asszonnyal beszélgetve találják. De csodálkozásuk még jobban megnő, miután Jézus elé leteszik az ételt – tudva, hogy Ő is éhes – és Jézus meg sem érinti azt. „Van nékem eledelem, amit ti nem tudtok”. Jézus valóban nem tud enni. Valami olyan következett be nála, mint a Jordán melletti megkeresztelkedése után, amikor anélkül, hogy éhséget érzett volna, 40 nap és 40 éjjel nem volt szüksége ételre, eledelre. De nézzük meg még egy pillanatra azt, ami itt történt. Jézusnak Jeruzsálemből, Júdeából, a templomból, olyan helyre kellett húzódnia, amely számára biztonságot jelentett. Észak-Galileába ment, mivel bebizonyosodott, hogy Jeruzsálem nem fogadja el, elveti magától. Észak felé veszi az útját, Samárián át. Samária pedig a hithű zsidóság szemében a sötétség vidéke és bástyája. Egyébként teljesen terméketlen, köves vidék. S íme, ezen a terméketlen, köves helyen Jézus termést talál. (Magvető példázat.) És minden kövek között, a legkeményebbet sikerült meglágyítania. Ezt az asszonyt, minden megvetettek között a legmegvetettebbet. Jézus ebben a váratlan termésben olyan jelet lát, amelyet a tanítványok még nem ismertek fel. Tekintete előtt ebben a pillanatban ott van Isten egész szántóföldje az első megindulási helytől mind a föld végső határáig. Látja, hogy e lehetetlen helyen, kevert nép között még az ősidőkben magocska hullott a samaritánus földre. Senki nem törődött vele, mondván, Júdea és a kegyes Jeruzsálem az igazi hely. Jézus itt, beláthatatlan vetést lát. Nem csoda, ha elfeledkezik az evésről, amikor ezt láthatja. Ezért is szól így: „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Íme, mondom néktek is: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájakat, hogy már fehérek az aratásra”. A tanítványok jóformán semmit nem látnak az aratásból, nekik ez még távoli jövő. Jézus azonban ott is lát, ahol ők mit sem látnak, S ha a samaritánusok kérlelni kezdték Őt, hogy maradjon náluk – de akkor beláthatatlan az az aratási terület, amelyik az Atyának érik e földön.

Hasonló pillantással néz a világ Megváltója a jövőbe, a mi korszakunkba is, és azt mondja: Isten szántóföldje meg van művelve. Szántóföldje nem lett terméketlenné, ha napjainkon ilyennek is látjuk. Az aratás érik. Akkor is, ha ez a szántóföld reménytelenül kövecsesnek tűnik is fel, meg fogja adni gyümölcsét a maga idejében. Ha gyümölcsöt hoz Samária népe, földje a sötétség, a kietlenség földje. akkor nem lehet kétségtelen, hogy Isten vetése minden népben érlelődik a földön. Habár ezen a világon még sokszor olyan kedvezőtlennek látszik is minden Isten vetésére, mégis következtethetünk a kevésből a sokra, - az Egészre. „Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok”.

Krisztus a világ Üdvözítője, Ő ajándékozzon meg minket azzal, hogy láthassuk országát, láthassuk az Egészet, és Isten országa szemszögéből nézzük a világot. S akkor hitben felismerjük azt, aminek örülhetünk, és ami bizakodóvá tehet bennünket, még négy hónap az aratásig, de mennyei Atyánk máris látja, hogy sárgul a gabona, és érik. Ő a mezőt máris érettnek látja az aratásra. „Lássátok meg” – mondja Jézus, és sok függ attól, hogyan látom. Te hogyan látod? Hitben tudod-e látni az embert, az idegent, vagy az ismerős embert? Olyan valakinek, akit Isten érlel az aratásra? Olyannak, akivel szemben az a feladatod, feladatunk, hogy igyekezz begyűjteni, hívni őt is Isten házába, hogy el ne vesszen, el ne kallódjon, mert drága, érték. Krisztus által ő is megváltott ember. Lássátok meg a tájékokat, hogy fehérek az aratásra. Ugye, milyen érthető, hogy ha valaki így látja a tájékokat, annyira siet az aratásba, mint ez a samáriai asszony, ment az emberek közé elmondva a jó hírt, hogy ott hagyja a korsót is, elfeledkezik mindenről, egy célt lát hirdetni: Megtaláltam a Messiást! A találkozás után ez következik. Adja Isten, hogy neked, nekünk legyen ilyen találkozásunk és boldogan hirdessük, mondjuk: én megtaláltam az élő vizet, Krisztust, megtaláltam a világ Megváltóját.

Így legyünk hírnökei a világ felé, embertársaink között, hogy ők el tudják mondani: „Magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus”. Ámen.