2017. augusztus 20-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 
Lekció: Lk 17:11-19
Textus: Lk 17:17
 
Ma országszerte államalapító királyunkra emlékeznek, és az úrasztalára felteszik, így mi is feltettük az új kenyeret az Ótestamentum rendelkezése értelmében, hogy „Áldozzál az Úrnak a te termésednek zsengéjéből.” Erdélyi gyülekezetekben sok helyütt így nevezik az újkenyérért való hálaadást: „első zsenge” napja. Ez a mai ünnep szolgáljon arra, hogy beszéljünk az Istennek való hálaadásról és köszönetről. Bizonyára észre sem vesszük, milyen sokszor mondjuk el ezt a szót emberek felé, hogy „köszönöm”. Ha valaki ajtót nyit, és előre enged, azt megköszönjük. Ha valamit vásárolunk a boltban, az eladó, pénztáros odaadja az árut, vagy a visszajáró pénzt, megköszönjük. Ha elmegyünk az orvoshoz, és gyógyszert ír föl, megköszönjük. Ha ajándékot kapunk, azt kötelességszerűen megköszönjük. A köszönetmondás a jólneveltségnek és intelligenciának a kérdése. A kulturáltságnak és a finom lelkűségnek jele ez. Amikor köszönetet mondunk, akkor voltaképpen azt ismerjük el, hogy mi egymástól függünk. Nem élünk egymástól függetlenül, és ez az élet emberibb lesz akkor, ha köszönetmondással elismerjük, hogy valamit kaptunk, segítséget, szolgálatot vagy ajándékot, és ezzel szinte lekötelezettjei vagyunk a másik embernek. 
Nos, ha az embereknek illik köszönetet mondani, mennyivel inkább kell Istennek hálát adnunk. Az Ige tanítása szerint „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, s a világosság atyjától száll alá”. Mindenünket, amink van, úgy kaptuk ajándékba Istentől. Azt mondja a Biblia, hogy „semmid sincs, amit ne kaptál volna”. Vajon tudsz-e igazán hálát adni Istennek? Ismerős-e a te szívednek a hálaadás és a köszönetmondás érzése a mindennapi kenyérért, s mindazért, amit Ő neked adott? Az emberekből az Istennek való köszönetadás nagyon kiveszett manapság. Az emberekben, ha van érzés Isten felé, az a követelésnek az érzése és az elégedetlenségnek az érzése, hogy „én csak ennyit kaptam, amikor a másik többet kapott”. A világ tele van elégedetlen és zúgolódó, elkeseredett emberekkel, akik cinikussá váltak, akik mérgesek és dühösek, akik mindig bosszankodnak valami miatt, akiknek semmi sem jó, semmi sem elég, amit Istentől kaptak. Hála helyett, durva szóra nyílik az ajkuk. Imára kulcsolt kéz helyett öklüket rázzák az ég felé, ócska szavakkal emlegetve Azt, akiben talán nem is hisznek. Vajon a mi, a te szívedben a hálaadásnak az érzése van-e ezen a vasárnapon, az újkenyérért való hálaadás és népünkért, nemzetünkért való hála napján? Érezzük-e azt, hogy valamit nekünk is kellene mondani Istennek mindazért, amit kaptunk, kaptál, kenyérért, népünkért, hazáért. Az ajándékokért, azokért, amelyekkel megáldotta az életedet eddig? Ne azt nézd, ami nincs, hanem azt nézd, ami van! Ne arra koncentrálj, ami nem valósult meg a terveidből, hanem arra, ami igenis megvalósult! 
Az evangéliumi történetet, gyógyítást hallva, miért jegyzi meg Jézus Krisztus: „Hát a kilence hol van?” Akkor, amikor Ő tíz beteget gyógyított meg, tíznek adta vissza egészségét? Ezek a leprások halállal eljegyzett emberek voltak, gyakorlatilag akkor, gyógyíthatatlanok. Aki leprás volt, elkülönítették, kizárták a közösségből. Tisztátalannak tartották őket, de Jézus meggyógyította őket. A tízből azonban csak egy jött vissza hálát adni Istennek. Csak egy jött vissza megköszönni a gyógyulást. Nem tűnik-e ez olyan kicsinyes dolognak Jézus részéről, hogy elvárta a hálaadást? Miért nem volt elég az neki, hogy meggyógyította őket és, hogy ezek az emberek örültek a visszakapott egészségüknek, ujjongtak és szökdeltek? Nem volt-e ez elég dicséret és hála? Miért mondotta azt, és szinte követelte, hogy a „kilence pedig hol van?” Jézusnak a szavából kiérződik a csalódásnak a hangja. Mert ennek a kilencnek, akik nem jöttek vissza hálát adni, csak a gyógyulás volt a fontos. Igaz, hogy nagyon fontos volt a gyógyulás. Ám, azon túl volt még valami fontosabb dolog. Azon túl ott volt a gyógyító-ajándékozó Isten, akinek hálát kellett volna adni. De ők elakadtak a visszakapott egészségnél, be voltak telve azzal, hogy visszamehetnek az emberek, családjuk közé. Nem látták meg az ajándék mögött az ajándékozónak a kezét! Ők nem jöttek vissza hálát adni. Mennyire egyetemes emberi magatartás ez, hogy az ajándékot látjuk, de nem látjuk az ajándékozót, Istent. 
Mi az Isten ajándékait természetesnek vesszük. Azt, hogy élünk napról-napra, hogy bővelkedünk a kenyérben, azt, hogy lehetőségeink és feladataink vannak, de nem látjuk meg az ajándékok mögött azt, aki mindezt lehetővé tette, Istent. Semmi sincsen magától ebben a világban! A lehetőségek, az ajándékok sem maguktól jöttek elő a semmiből. Egy isteni kéz tette le a te öledbe mindezt. Ám, nem látod az ajándék miatt az ajándékozót. Úgy tekintünk Istenre, hogy Ő mindig csak adjon. Elégítse ki szükségleteinket. Váltsa valóra terveinket. Tegyen velünk valami kivételesen jót, és amikor ezt megtette, akkor Őróla egyszerűen elfeledkezünk, mert nekünk nem Ő a fontos, hanem az, amit ad. A kilenc, azt a rendkívüli csodát, hogy meggyógyultak, bizonyára természetesnek vették. Úgy vélték, hogy ez nekik kijár, ezért eleget szenvedtek. Tele voltak a legsötétebb reménytelenséggel. Ők megszolgálták már a gyógyulást fájdalmaikkal, hogy megkapják ezt az élettől, megkapják Istentől ezt a magasabb rendű ajándékot. Nem a mi képletünk-e a hálátlan kilenc? Amikor úgy érezzük, hogy amit kaptunk, az végül is jár nekünk, jogcímünk volt rá és megérdemeltük azt, amit kaptunk. Isten nem tett velünk semmi kivételező csodát. Ő csak azt tette, amit kötelessége volt tenni, és Ő végre megtette, és mi kegyesek voltunk elfogadni azt.
Jézus tudta azt, hogy ahol van az embernek a kincse, ott van az ő szíve. Ez azt jelentette ebben az esetben, hogy ezeknek a vissza nem tért beteg embereknek a szíve gyógyulás körül mozgott, és nem a gyógyítást adó Isten körül. Az ajándéknál akadtak el, és nem látták ettől az Istent. Ami az életünk központjába kerül, az határozza meg az életünket. Jézus látta a veszélyt, hogy Isten nem az emberi élet központjában áll, hanem valahol a periférián. Az ember életében van valami ősi bűn – és ez ott van generációról generációra, nemzedékről nemzedékre, hogy az ember életének központjába az Isten ajándékai kerülnek, és Isten kiszorul az ember életéből. Ezért érthető, hogy az emberek materialistákká válnak, s hogy az anyagelvűség terjed. Akinek élete központjában Isten áll, annak az embernek az élete nagylelkű élet lesz, érzékeny élet lesz, aki észreveszi a másiknak szükségét. Annak az élete másokon segítő lesz, szolgáló élet, mert tudja azt, hogy amit kapott Istentől, azt azért kapta, hogy tovább adja, mert mindez Istentől jött és sáfárságra adatott. Akinek az élet központját az ajándékok foglalják el, az az ember még többre vágyik, még inkább irigy lesz, még inkább kapzsi, még inkább anyagias lesz, még inkább Isten nélkülivé lesz. Vajon mi milyen emberek vagyunk, vajon melyik ember vagy? Milyen irányban haladsz? Te tovább tudsz látni az ajándékokon? Ez a vasárnap azért van, hogy tovább tekints. Lásd meg az életed ajándékai mögött,- amik között nem utolsó sorban ott van a mindennapi kenyér – lásd meg azt az atyai kezet, amelyik megadja a mindennapit és az életnek többi ajándékát. Így nekünk, ha mi szemellenzős keresztyének maradunk, olyanok, mint a világnak fiai! Isten bennünket többre hívott, hogy messzebbre lássunk, nagyobb megértéssel legyünk, hogy mássá legyen a mi életünk – egyszóval Isten át akar alakítani bennünket. 
Persze, lehetnek köztünk olyanok, akiket az elmúlt időszakban, vagy régebben valamilyen veszteség ért. Valaki, aki hiányzik, naponta érezve, hogy nincs közöttünk. Azt kérdezhetnénk, ők miért adhatnak hálát? Amikor Isten nem gazdagított, hanem megfosztott? Meg kell tanulnunk azt a leckét, hogy a gyümölcs nem önmagáért van. Egyszer eljön az aratásnak, a betakarításnak az ideje. Így kerülhet az asztalunkra, és így lesz magasabb rendű értelme annak, ami kinn a földön termett. Meg kell látnunk, kedves testvérek, hogy az életünk nem csak növekszik és gazdagszik. Eljön az idő, amikor életünk megért arra, hogy betakarítassa a nagy gazda az Ő csűrjébe. Amikor amink van, elvétetik tőlünk, hogy egyedül csak az maradjon, aki mindig változatlan és örök: Isten! Az ajándékokat kapjuk, és az ajándékok egyszer csak elvétetnek tőlünk, hogy megmaradjon az, aki az ajándékok mögött áll, a mi teremtő, gondviselő és megváltó Atyánk. Ehhez a gondolathoz kell nekünk hozzászokni. Ezért úgy kell élnünk, hogy ne érjenek meglepetések, hogy a veszteségek elhordozhatókká váljanak. Hogy tudjuk azt, hogyha el is vesz Isten tőlünk valamit, akkor gazdagabban akar kárpótolni Isten, nem azért foszt meg, hogy szegénnyé tegyen, hanem azért veszi el értékes dolgaidat, hogy annál sokkal drágábbat adhasson. Meg kell tanulnunk azt is, hogy minden, amit Ő adott, lassan majd visszatér Őhozzá. Nékünk csak egy valami marad meg végül az életünkben: Isten. Ma a kenyérért való hálaadás vasárnapja van. Vajon te tudsz-e a te szívedből igazán hálát adni úgy, ahogy a zsoltáríró adott hálát? Mert Ő azt mondja: „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat” (Zsolt 50:14).
Bárcsak erre segítene minket Isten az Ő Szentlelke által, hogy igazi hálával, szívünk minden melegével, életünk minden javával tudjunk szolgálni Istennek, aki a Kezdet és a Vég, aki az Ajándékozó, és aki legfőképpen magát akarja közölni, adni az úrvacsora sákramentumában is, hogy beteljesedjünk a legnagyobb kinccsel, Ővele, az Élet forrásával, az Élet kenyerével és az örök élettel. Ámen.