2017. augusztus 13-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 

Lekció: Mt 6:25-34

Textus: Zsolt 16:9-10

Az elmúlt vasárnapokon a 16. zsoltárt tanulmányoztuk. Ma elérkeztünk ennek a sorozatnak a végére. A hallott Ige a hívő embernek az öröméről beszél. Ezért így a zsoltár végére érve, ma beszéljünk erről az örömről az Ige világánál. A ma élő keresztyénségnek egyik jellemzője az, hogy örömtelen. A mai keresztyén ember sokszor komoly arcú, befelé forduló, olykor szigorú nézésű, sokszor feszültségekkel teli. Félelmek alatt, kétségek között hányódó, nagyon ünnepélyes kívül, igen bizonytalan belül. Gyülekezetünk felett sokszor a szomorúság hangulata leng. Vajon a te keresztyénséged örömteli keresztyénség-e, vagy pedig örömtelen, savanyú keresztyénség? Az nem jó, ha örömtelen, mert nem ez a keresztyénségnek az igazi lényege. Az igazi keresztyének minden korban, az Istent a Krisztus által megtalált emberek mindig örvendező életet élő keresztyének voltak. Hol van ez az öröm a mi életünkben? Nem csoda, hogy az örömtelen keresztyénség nem vonzó keresztyénség. Miért menjenek az emberek olyan közösségbe, olyan gyülekezetbe, ahol nincs öröm? Ahol minden van, csak öröm nincs az emberek szívében, és ez meg is látszik az emberek ábrázatán, a viselkedésén. Nem vonzó egy ilyen közösség.

Vajon honnan ered ez az örömtelensége a keresztyén embernek? Így foglalhatnám össze: az aggodalmaskodásból. Abból, amire Jézus figyelmeztetett a Hegyi Beszédben: „Ne aggodalmaskodjatok”. Mintha ezt a lapot kitéptük volna a Bibliából. Követjük azoknak az útját, akik mindig aggodalmak között gyötrődnek, és ez az aggodalom behatol a mi életünkbe is. Keresztyén hitünk, reménységünk, odaszánásunk vajon miért nem véd meg az aggodalomtól? Igénk alapján hadd mutassam fel az aggodalomnak három jellemzőjét.

Elsősorban aggodalmaskodunk a testünk miatt. Míg az Igében a zsoltáríró Dávid azt mondja: „Testem is biztonságban lakozik”, addig a mai keresztyén úgy érzi, hogy a teste éppolyan bizonytalanságban létezik, olyan bizonytalansági, egzisztenciális krízisben van, mint a többi embernek az élete. Tudjuk azt, hogy mennyi veszély vesz bennünket körül, vírusok, bacilusok, gombáknak a milliárdjai fenyegetik az embernek az életét kívülről-belülről. Tudjuk azt az orvostudomány népszerű cikkeit olvasva, hogy mennyi minden veszély fenyeget bennünket, mennyi titkos betegség támadhat meg. Gondoljunk csak a veszélyes fertőzésekre, ismertekre, és az új, eleddig ismeretlen betegségekre. Aztán ott van az idősödés, a nemszeretem napoknak a beköszöntése, az évek, hónapok számlálása, az élet múlása, mi lesz velünk? – kérdik sokan.

Aggodalmaskodunk a testi élet feltételei miatt, a család miatt, a munkának a hiánya, vagy a nem megfelelő munka miatt. Az aggódás, mint fekete felhő telepszik emberek millióinak az életére, és ez alól a keresztyének sem kivételek. Együtt sírunk a sírókkal, jajgatunk a jajgatókkal, de nem tudunk együtt örülni az örvendezőkkel, mert az örvendezés hiányzik a keresztyének életéből.

Aztán vannak, akik aggodalomban élnek a lelkük miatt. De ezek kevesen vannak. Mert a mai „modernnek” tartott ember nem aggodalmaskodik a lelkek felől – sokan nem is foglalkoznak vele, mondván az nincs. Azt tudja, hogy van értelme, intelligenciája, ami őt emberré minősíti, de hogy lenne lelke, Istentől kapott lelke, az homályban marad, s ez igazában véve nem befolyásolja az ember életét.

Ezért az ember és nagyon sok névleges keresztyén is elfelejti lelkét gondozni, ápolni, táplálni. Ugye milyen idegenül hangzanak némelyeknek ezek a kifejezések? Nem csoda azután, ha az emberi lélek elerőtlenedik, elsorvad és meghal. A világ tele van olyan emberekkel, akiknek a lelke már meghalt, csak a teste funkcionál. (Ezek az emberek lesüllyedtek arra az állati szintre, amiből ki kellett volna, emelkedjenek.) Az ösztönök, a kívánságok, a maguk önző érdekeinek űzése az, ami eltölti őket, és semmi más nem tölti be őket. A kedvük, a kényelmük, a szokásaik, az élvezeteik, - ez az, ami a világukat alkotja. Hol van itt a lélek? Kimaradt! Vajon benned él-e még a lélek, vagy legalább is pislákol-e még a lélek? Nem először mondom: Egyház azért van, és benne az igehirdetés, istentisztelet, sákramentumok kiszolgáltatása, hogy az a lélek, ami bennünk pislákol, lángra lobbanjon. Szentlelkének éltető tüze tudja igazán átjárni lelkünket, életünket a hitnek bizonyosságával, hogy te Istené vagy.

Sok ember életében olyan a hit, mint a nádszál, erőtlen, nem tud terheket viselni. Valami ilyesmiből áll, hogy van Isten, van egy teremtő valahol távol, és ez gondot is visel olykor, máskor elhagy érthetetlenül. De, hogy hol van, mi közünk hozzá, hogyan lehet kapcsolatba lépni vele, - hogyan lehetne visszatalálni hozzá? Erre már nem gondol nemcsak a világ fia, de sok névleges keresztyén sem! Ezért van az, hogy olyan sok keresztyén ember tele van bizonytalansággal a lelke felől, ezért krízisben van a lelke. Nem tudja igazában véve, hogy érdemes-e hinni, templomba járni, imádkozni, érdemes-e vétekről, erényekről gondolkodni. Érdemes-e Krisztus útján járni, Őt követni. Itt minden azért történik, hogy eljuss erre, hogy fejlődjél, hogyha az óembered, a testi embered naponként romlik is, de a belső – amint Pál mondja – újuljon naponként. Vajon újul-e?

S ott van az aggodalom a halál felől. Igénk így fejezi ki: Seól, a Hádesz, a Megsemmisülés, az emberi élet vége, annak lezárása. Minden emberi félelemnek a mélyén halálfélelem van. Amíg az embernek ez a félelme meg nem oldódott, addig semmiféle félelmünk, félelmed nem oldódik meg. Itt a templomban, ahol a feltámadott élő Krisztust hirdetjük, csak itt oldódhat meg ez a nagy egzisztenciális félelem, ami belevegyül és megronthatja örömünket, amely belső nyugtalansággal tölt el, könnyet csal a szemedbe. Amíg meg nem oldott ez a nagy kérdés, amíg el nem tudod mondani Pál apostol himnuszával az 1. Korinthusi levél 15:55 sorait: „Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad?”, addig ez benned van. Hálát tudsz-e adni Krisztus győzelméért a halál felett, amely győzelem a te életed elmúlása felett is?

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus szerint sokan azért nem járnak templomba, mert itt mindig eszükbe jut az, hogy az életünk véges. Itt szembe kell nézni életünk nagy kérdéseivel. Az életnek el lehet kerülni ezeket a nagy kérdéseit, el lehet halogatni, hogy majd holnap, máskor. De itt szembe kell nézni vele. A templom nagyon kényelmetlen hely lehet. Vannak olyan emberek, akiket kötéllel sem lehet elhúzni a templomba, mert itt szembe kell néznünk önmagunkkal, az ember pedig ösztönszerűen is, nem akar szembenézni önmagával. Az Ige tükrében szembenézünk-e önmagunkkal, hogy mik vagy kik lehetnénk? Vágyunk-e, vágysz-e olyan lenni, mint amilyenné Isten megálmodott téged? Mit teszel azért, hogy előbbre haladj azon az úton, hogy olyanná légy, amilyenné Isten elképzelt, megtervezett! Mit teszel, hogy a megszentelődésnek útján előbbre haladj? Az emberek ezt legtöbbször halogatják, majd holnap, ráérünk arra még. Ezt pedig naponta tennünk kell. Milyen aggodalmak között élsz? – ez itt a nagy kérdés. Vess számot ezekkel az aggodalmaiddal. Aggódsz a tested felett, a lelked miatt, az üdvösséged miatt. Nem jó ez így, mert elveszi az örömödet. Nem kell, hogy ezek a dolgok és az élet más terhei és nyomorúságai elvegyék az örömödet. Ismertem egy idős asszonyt, hat gyermeket nevelt, sok keresztet hordozott, és mégis az arcán egy belső örömnek a mosolya csillogott. Egy falitáblán a zsoltáridézet volt a szobája falán: „Örvendezzetek az erős Istennek” (81. zsoltár). Mert az igazi öröm a léleknek a belső öröme, békessége. Van-e ilyen nekünk? Mi ezt hirdetjük, a Krisztusban élő belső embert, és a lélek örömét.

Az emberi élet úgy volt teremtve, hogy örömben éljen. Az öröm az élet érzelmi vetülete és velejárója. A szomorúság a megkisebbedésnek, a fogyásnak, az elmúlásnak az érzelmi vetülete. Minden élet, amely nem tapasztalja ezt az örömet, valamiképpen romlik, mert szomorúságot tapasztal. És ez jelzi azt, hogy ott valami baj van. Miután az élet úgy van teremtve, hogy az élet örömben teljen, és ha nincs öröm, akkor az ember megpróbál pótörömöket szerezni, mert valaminek örülni kell az életben. Ha nem Istennek, akkor egy bálványnak. Ha nem a lélek örömeinek, akkor a test örömeinek. Ha nem a menny Isten adta örömeinek, akkor egy magunk festette és alkotta Paradicsom örömeinek. Pótlékok.

Sok ember élete tele van pótörömökkel: az evésnek, az ivásnak, a kirándulásoknak, a pénzszerzésnek, a materiális életnek örömeivel. Isten azokba is örömöt rejtett el. De a baj az, hogy csak erre korlátozódik valakinek az öröme. Örülj testvérem, azoknak az örök örömöknek, amiket Isten akar neked adni. Isten igazi örömet akar adni. Hogyan? Mindenek előtt úgy, hogy biztosít az aggodalom ellen. Dávid, a zsoltáríró azt mondja: „Testem biztonságban lakozik”. Ő Isten kezébe tette le az ő életét, és abban tudta, ezért biztos volt abban, hogy biztonságban van. Te letetted-e az életedet az Isten kezébe ilyen hittel, hogy tudod azt, hogy olyan biztos az életed Istennél, mint amilyen a te gyermeki életed volt az édesanyád erős karján? Mélységek fölött fogott, és soha nem féltél, hogy elenged. Érzed-e az Isten tartó kezét, amellyel tart az élet nagy mélységei fölött? Ó, hányan zuhantak bele. De te, megtartatol. Fogadd meg, határozd el, hogy mától kezdve nem aggodalmaskodol a saját életed felől.

A zsoltáríró Dávid lelke biztonságban lakozott, nem volt kétsége afelől, hogy ő kinek hitt, kiben bízott. Kora ifjúságától kezdve, amióta Góliátot, az óriást legyőzte, és életének sok hányattatása között, mindig tudta, hogy az ő lelke Istennél van, és növekszik a lélek, nem sorvad el, hanem mind győzedelmessé válik. Sőt, azt is tudta, hogy Isten a halálból is képes kimenteni. Ezt mondja: „Mert nem engedted, hogy a te szented rothadást lásson”. Ez Jézusra vonatkozó prófécia, de ez vonatkozik minden Krisztusban váltságot találó hívő emberre is! Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az, aki szent, tehát életét Isten kezébe tette le. Istennel jár ezen a földön, annak az embernek az élete nem fog látni végső megsemmisülést. Mint ahogy a Krisztusnak az élete a keresztfáról levéve az Arimáthiai József sírjában nem találkozott a végső megsemmisüléssel, mert eljött a húsvét hajnala, a feltámadás órája.

Úgy tekinthetsz te is az elmúlásod felé, hogy a te életed el van rejtve Istennél. Meghaltál a Krisztussal,és feltámadsz a Krisztussal, előhoz a Krisztus által Ővele együtt. Van-e ilyen reménységed, ilyen belső bizonyosságod? Fogadd el, és határozd el, hogy te nem kétségeskedel ezután, hanem életedet Isten kezére bízva, vidáman és örvendezve járod életed útját. Ámen.