2017. augusztus 6-i igehirdetés

Varga B. Árpád beosztott lelkész igehirdetése

Jézus „2 pedig megszólalt, és így tanította őket: 3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”

 

(Mt 5,1-12)

 

Valamikor réges-régen volt egy nagyon szegény vidék. Nem volt arrafelé se folyó, se jó termőföld, se virágok, se fák, se zöld fű. De még csak meleg sem volt azon a vidéken. Az emberek éheztek, fáztak, és nem tudták, milyen az: boldognak lenni. Ennek ellenére azt gondolták, valahol a világban biztosan létezik a boldogság.

Az öregek úgy tartották, hogy a boldogság gyönyörű madár, és messze-messze keleten él, hófödte hegycsúcsokon. Amerre a madár száll, boldogság repül vele.

Egyszer az emberek a nagyon bátor fiút, Vangcsiát küldték el, keresse meg a boldogság madarát.

Vangcsia kelet felé vette útját. Hosszú útja során három szörnyeteggel találkozott. Az első azt mondta neki, hogy ha meg akarod találni a boldogság madarát, először meg kell ölnöd Loszang anyját.

− Szeretem, és tisztelem az anyámat, soha nem ölnék meg senki emberfiát! Tégy kedved szerint. – jött a válasz.

A szörnyeteg dühbe gurult és a sima utat kőtengerré változtatta. Mire elérte az út végét Vangcsia ruhája elszakadt, térde és válla felrepedezett. Testét össze-vissza sebezte.

Mikor Vangcsia megpihent, eltűnődött magában.

„Ez nehéz út – gondolta. – Vajon megjárom-e? Vagy forduljak vissza? Nem, soha!”

Nem fordult vissza. Tudta, az emberek várják odahaza, hogy boldogságot vigyen nekik.

Az út végén egy másik szörnyeteg várta, aki azt a feltételt szabta, hogy meg kell mérgeznie az öreg Szilang apót! Ha nem teszed meg, halálra éheztetlek.

− Én szeretem a nagyapámat, és senki emberfiát nem ölök meg. Tégy kedved szerint. – válaszolta.

Vangcsia kenyeres tarisznyája a levegőbe röpült. A kék hegyek és a zöld folyók sivataggá változtak, s egy szem ehető mag sem akadt rajtuk.

Vangcsia nekivágott az útnak.  Mire az út végére ért, csupa csont és bőr volt.

Az út végén az újabb szörny azt mondta: − Ha látni akarod a boldogság madarát, el kell hoznod nekem Paima szemgolyóját!

− Te bizonyára álmodsz! Senkinek sincs joga, hogy tönkretegye egy lány gyönyörű szemét. Én sohasem fogom kiszúrni Paima szemét. – válaszolta Vangcsia.

A vén szörnyeteg rettentőt fújt, és Vangcsia szeme kiugrott az üregéből. A legény megvakult. A felkelő nap nyomán folytatta az útját.

Kezével az utat tapogatva Vangcsia nagy nehezen felvergődött a csúcsra, és ott meghallotta a boldogság madarának a hangját.

− Gyere velem, gyere le hozzánk, a népem éjjel-nappal arra vár, hogy meglásson téged! – kérte.

A boldogság madara gyengéden megsimogatta Vangcsiát a szárnyával, és énekelt neki. Vangcsia szeme visszaugrott a helyére, és most sokkal élesebben látott, mint azelőtt.

Minden sebe begyógyult, és erősebbnek érezte magát, mint valaha. A boldogság madara megvendégelte, majd visszarepítette a szülőfalujába.

Hegytetőn értek földet.

− Mit kívánsz tulajdonképpen? – kérdezte a boldogság madara.

− Meleget és boldogságot, erdőket és virágokat, mezőket és folyókat – felelte Vangcsia.

A madár három halk kiáltást hallatott. Az első kiáltásra előbújt a nap a felhők mögül, s langyos szellő szállt alá az égből. A második kiáltásra erdők borították a hegyeket, virágok bukkantak elő, rigók és pacsirták énekeltek. A harmadik kiáltásra tiszta vizű folyók és zöld mezők tűntek elő, s fehér nyulak táncoltak vidáman a fűben.

Attól a naptól kezdve többet nem szenvedett szükséget annak a vidéknek a népe.

 

Kedves Olvasó!

Mi az, amire valóban vágyunk? Mi van a szívünk és a kívánságaink legmélyén? Ez nem egyértelmű! Nem lehet rá kapásból válaszolni! A helyzetet bonyolítja, hogy hiába tudjuk, mi van a szívünk mélyén, nem tudjuk kimondani vagy nem azt mondjuk, amit valóban gondolunk. Az igazi válasz sokszor hozzáférhetetlen, pedig a boldogságunk ezen is múlik.

A mese főszereplője Vangcsia azok közé tartozik, akik nemcsak azt tudják, hogy mit szeretnének, hanem ki is tudják mondani, és mindent meg is tesznek érte. Hogy mi is ilyenekké váljunk, ezt mutatja be Jézus – mindjárt rátérünk. (Persze az is igaz, hogy vannak olyan kegyelmi pillanatok, amikor semmit nem kell tennünk a boldogságért.) A mese és az ige egyaránt a tartós boldogság titkára mutat rá. Egyet azonban ne felejtsünk, tartsunk mindig szem előtt:

Vangcsiahoz hasonlóan csak az tud ennyire bátor és elszánt lenni, aki tudja, hogy mindaz, amiért útnak indult: támadhatatlan!

De ki támadhatatlan? Aki tudja, hogy épp az lesz boldogtalan, aki megöl egy nagyszülőt, megmérgez egy hozzátartozót, vagy kiszúrja egy lány szemét. Vangcsia tudása miatt a démonoknak nincs hatalmuk felette, hiába próbálkoznak a kísértésekkel. Ha Vangcsia egyszer is kötélnek állna, odalenne a boldogsága. A démonok azért nem pusztíthatják el, mert biztos az útjában. Egy pillanatra sem feledkezik meg a céljáról. Félelmek nélkül halad.

Megszabadítja magát a mérgezettségtől, a vakságtól és a sebektől. Tisztában van vele, hogy ha önmagát rendbe teszi, rendje megmutatkozik és követendő példa lesz mások számára is.

Szóval, mint említettem – és meg is győződhettünk róla, a mese főszereplője Vangcsia azok közé tartozik, akik nemcsak azt tudják, hogy mit szeretnének, hanem ki is tudják mondani, és mindent meg is tesznek érte. Hogy mi is ilyenekké váljunk, ezt mutatja be Jézus. Ezt az utat. Nézzük…

Karinthy azt vallotta, hogy „az emberek nem egészségesek, hanem boldogok akarnak lenni”. Bertold Brecht pedig:

„…anyánk nem a kínra

Szült minket juss szerint.

Boldognak élni – csak erre

Jöttünk esküdni mind…”

Hadd tisztázzam a boldog szót, gyakorlati életből eredeztetve. Ahogy olvasgattam, nekem úgy tűnik, hogy háromféleképpen törekszik az ember a boldogságra. Mégpedig aszerint, hogy hogyan viszonyul az élethez a halállal szemben.

Vannak, akik az élet nyűg, tévedés, börtön. Mintha erről vallana a 90. zsoltárunk is (a 10. versében): „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.”

Vagy Szolón, a görög bölcs: „Boldog a földi lakó nem lesz soha; küzd nyomorogva mind ki halandó lény…” Vagy: „Senkiről ne mondd, amíg él, hogy boldog, legföljebb azt, hogy szerencsés…” Buddha is szenvedésnek tartja az életet.

Aki így gondolkodik az élet felől, annak jobbára az az egész életszemlélete: jobb ülni, mint állni, s jobb feküdni, mint ülni, és még jobb aludni, mint ébren lenni.

Azok számára, akik így viszonyulnak az élethez, a boldogság a nyugalom. Csak semmi izgalom, kockázat, semmi erőfeszítés, minél kevesebb kapcsolat a külvilággal, az emberekkel.

Az emberek másik csoportja éppen ellenkező módon érez, gondolkodik. Ha már meg kell halni, akkor élvezzük ki az élet minden percét, még akkor is, ha ezzel gyorsabban közeledik a vég. Mindenütt ott kívánok lenni, mindent látni és hallani akarok. Nos, az életet így kihasználó, kizsákmányoló emberek akkor boldogok, ha habzsolhatják az életet. Számukra ez a boldogság.

A mozdulatlanságba vagy habzsolásba menekülők csak boldogságpótlékkal ámítják magukat. Pedig az élet csak akkor lehet boldog és éppen azért boldog, mert növekszik és tágul, és így gazdagodik. Miért állítom ezt?

Figyeljük ennek a növekedő-táguló létnek, életnek a menetét. Mert van menetrendje.

Az első lépés, mozdulat a növekedés, a tágulás felé: az ÉN-né válás. Gondoljunk csak a kicsi gyermekre, aki, amíg beszélni tanul, egy ideig harmadik személyben beszél magáról. Növekedésről beszélünk, amikor ÉN-né válik. S mennyire élvezi ezt a még kicsi, de növekvő, táguló ÉN-t. Annyira, hogy az első dackorszaka jelzi ezt. Hiszen szüntelenül próbálgatja, meddig ér az ÉN-je, az akarata. Meg kell tapasztalnia, hogy növekedése és határa mindig mások ÉN-jébe, s akaratába ütközik. Ám ez az önállóvá lett ÉN lassan körülhatárolódik és megnyugszik.

Ezután következik a TE felfedezése. Amikor áttörik az ÉN láthatatlan fala és fölfedezi, úgy igazán élményszerűen a TE-t. Talán éppen az első gyermek-, vagy diákszerelemben. Ilyenkor szeret először a gyermek vagy a diák valakit jobban önmagánál. Ekkor növekszik önmaga fölé, a TE felé. Majd mindinkább fölfedezi ez a növekvő, táguló ÉN, hogy önmagában nem elég. Ember, emberek kellenek embersége átéléséhez. Csak bennük, velük, általuk tud tovább növekedni, többé lenni, s ez öröm. (Majd fölfedezi, akár nő, akár férfi, hogy csak a másik nemmel kiegészítve egész ember.) A boldog házasság titka az együttnövekedés, s ennek átélése öröm, boldogság. Együttnövekedésük terméke – a boldogságuk.

Váci Mihály ezt így fejezi ki a Két szárny című költeményében:

„Még alig emelkedő gondolatnak

vagyunk mi egy-egy szárnya.

Lehullana ez az égre szálló madár,

ha a két szárny elválna.

 

Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben

nem szállhatunk, csak mind a ketten

szívverésnyi pontos

együtemben.

 

Szállj hát velem

egy-rezdülésű szárnycsapással.

Hullongó tollak voltunk egyedül,

- szárnyak lettünk egymással.

 

Gyakran eközben történik meg a nagy fordulat, hogy valaki nem marad a mozdulatlanság, vagy a habzsolás boldogság kergetője, hiába keresője. Amikor valaki felfedezi az állapotát és van embermintája, akkor történhet meg az embert fölfedező Jézus viszontfelfedezése. Ilyenkor szakad át az ÉN-TE-n túli növekedés. Aki átélte, tudja, milyen hallatlan öröm volt és boldogság az őt felfedező és elhívó Jézus fölfedezése. S ez a fajta növekedés boldogságot hozott.

De az, aki Jézusban növekedik, rádöbben, nem engedi, hogy benne mozdulatlanul éljünk – például szólva azokhoz, akik így vannak: - meg vagyok keresztelve, hátra dőlhetek. Ugyanakkor azt sem hagyja, hogy őt habzsoljuk, s megrekedjünk az ige hallgatásánál és a cselekvésére már helyezünk hangsúlyt. Jézus valóban boldoggá akar tenni bennünket, s ez csak ennek a növekedésnek a következménye, „terméke” lehet. Ezért felfedezteti velünk az Embernek Fia az emberek fiait, az ŐK-et; feléjük nyitja ki, növeli, tágítja életünket, szüntelen szolgálatba állít. Így humanizálja, másokkal megosztva és növelve ad rangot, értelmet boldogságunknak. Jézus lénye tulajdonképpen szüntelen tördeli bennünk az ÉN és a TE falát a MI felé. Az emberiség nagy családja felé. Így növel bennünket szüntelenül és pontosan – ez a szüntelen növekedés a boldogság. A növekedés, a mások felé nyitás különös terméke ez.

Minek ez a nyitás? Miért ez a növekedés? Mert ez Krisztus. A boldogság tulajdonképpen már nyitás a kis élet felől a nagy élet felé. A halál legyőzése. A megkezdett örök élet öröme.

Kedves Olvasó!

A növekedő, a kinyíló élet termeli a boldogságot. S amikor Vangcsia megszabadítja magát a mérgezettségtől, a vakságtól és a sebektől – mindennek köszönhetően lesz boldogabb és boldogabb.

Kedves Olvasó!

Vangcsia a boldogság madara elé áll. Nagy a tét. Vajon ki tudja mondani azt, amit kíván? És azt fogja mondani, amit valóban kíván? A boldogság madara elröpülne, ha nem ezt tenné. Épp ez a boldogság egyik titka: felismerni mi van a szívünk mélyén, és e szerint vezetni az életünket. Vangcsia egy egész nép veszteségét vette magára, és egy egész nép boldogtalanságát változtatta boldogsággá.

Ezt hozta el közénk Jézus. Erre mutat rá, erre tanít. Kövessük Őt és boldogságra lelünk. Ámen.