2017. július 23-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 
Lekció: Fil 4:4-13
Textus: Zsolt 16:7
 
Zsoltárunk magyarázatában eljutottunk arra a helyre, ahol a zsoltáríró Dávid király az Istennel való személyes kapcsolatáról vall. Milyen volt ez a kapcsolat közte és Isten között háromezer évvel egy vallásos, hívő, Istenre hagyatkozó nagy királynak az életében? Minden esetre elmondhatjuk azt, hogy ez nem formális kapcsolat volt. Nem olyan tessék-lássék kapcsolat volt. Nemcsak bemutatta Istennek hálaáldozatát, és elmondta a kötelező imádságokat s elment Isten elől, járva a maga feje után. Nem formális kapcsolat volt ez, mint amilyen a miénk szokott lenni. Hanem Dávid kapcsolata Istennel éltes, tartalmas kapcsolat volt. Ami abban állt, hogy ő ezt a kapcsolatot használta úgyannyira, hogy valósággal csüngött Istenen. Isten olyan, mint egy jó Atya vagy édesanya, aki várja azt, hogy a gyermekei kérjenek tőle, hogy azután adhassanak nekik. Mert azért szülő a szülő, hogy a szeretetét megmutassa gyermekeinek. Isten azért teremtette az embert, hogy adhasson az embernek, és az első dolog, amit Ő adhat, az Ő szeretetéből fakadó tanácsa. Hadd emeljük ki ezt az egy gondolatot az Igéből, hogy Isten volt Dávidnak a tanácsadója, és Isten kell, legyen minden korok hívő emberének, így nekünk is az igazi tanácsosunk.
Először is lássuk meg azt, hogy mennyire szükségünk van jó tanácsra. Ez abból adódik, hogy az emberi egzisztencia az idő három dimenziójában él. Jelenben, a múltban és a jövőben. A jelenben élünk és cselekszünk, az életünk ebben bontakozik ki. Ám a jelen jelenléte pillanatában eltűnik és múlttá válik azonnal. Mivel az időnek Istentől meghatározott iránya van, így életünk a múlt felől a jelenen át a jövendő felé tart. A baj ott van, hogy a jövőt nem látjuk, mert egy fátyol takarja el. De nekünk a jövő részére kell terveket készíteni, és a jövőt kell győzelmesen megélni és meghódítani.  Mivel nem látjuk a jövőt – ez az első ok arra, amiért szükségünk van tanácsra. 
A második ok az, hogy nem látunk minden összefüggést. Lehet, hogy látunk bizonyos összefüggéseket, de az apró dolgokat, a nagyon fontos dolgoknak az összefüggését nem látjuk, pedig a nagy dolgok azok mindig az apró dolgoknak az összefüggéséből tevődnek össze. 
A harmadik ok abban van, hogy nem tudjuk azt, hogy amit elgondolunk, megtervezünk, elhatározunk és jónak tűnik a jelenben, vajon jónak fog-e bizonyulni a jövőben? Az emberi terveknek a gyengesége abban van, hogy a jelenben jónak vélt tervek a jövőben nem válnak valóra. Valahol hiba csúszik be a számításba és léket kaphat az egész dolog, mellé megy minden és végül az emberi tervek kudarcot vallanak. Kalkulálunk, tervezgetünk, spekulálunk a jövőt illetően, és sokszor kudarc az osztályrészünk, mert nem látunk a jövőbe, nem tudunk minden összefüggést, és nem tudjuk előre azt, hogy a legjobb terv is nem vall-e valami miatt kudarcot. A történelemnek is nagy katasztrófái mindig ilyesmik miatt történtek, és a nagy tervekből nagy kudarcok lettek. Gondoljunk csak Napóleonnak, vagy az elmúlt század korában Hitlernek a nagy terveire, amikor az orosz hadjáratot megindították. Mindent kikalkuláltak, mindent megterveztek. De eggyel egyikük sem számolt, a Tél tábornokkal, amely jeges kezével irgalmatlanul keresztülhúzta a nagy terveket. Győzelem helyett, lett belőle nagy katasztrófa és háborúvesztés. Nem ilyen fajta katasztrófákat szenvedünk életünkben kisebb vonatkozásban és más összefüggésben? Aztán csodálkozva tesszük fel a kérdést: honnan csúszott hiba a számításba? Mi volt, amit nem kalkuláltunk bele? Hol hibáztunk? Nos, ezért van szükség jó tanácsra. Nem véletlen az, hogy az emberek az életük nagy kérdéseiben és keresztútjainál, amikor döntéseket kell hozni, kikérik egy bölcsebb, tapasztaltabb embernek a tanácsát. Elmennek tanácsért egy jó baráthoz, lelkészhez, ügyvédhez vagy egy tapasztalt idős emberhez – olyanokhoz, akiben megbíznak. Sokan jóshoz fordulnak, kártyavetőkhöz, asztrológushoz fordulnak, hogy megtudakozzák a jövőt. 
A hívő ember Istentől kér tanácsot. Hadd mondjam el, hogy a hívő ember komolysága ott kezdődik, amikor Istentől kezd tanácsot kérni életének kicsi és nagy kérdéseiben. Isten a mi tanácsosunk! A próféták, látók, látnokok voltak, akik Istennek a Lelke érintésére a jövőt meg tudták jelenteni a királynak vagy az egyszerű embernek, s ezért tartották őket nagy becsben. Az Ótestamentum idején Isten maga szólítja fel választott népét, hogy kérjenek tanácsot, jelet Tőle. Gedeon, egyik bírája Izráelnek, olyan furcsa jelet kért az Úrtól a népnek egy sorsdöntő idején, hogy kitesz egy fürt gyapotot, és ha a gyapot harmatos lesz, de körülötte minden száraz marad, ez az Úrnak a jele arra, hogy vele van. De ez még mindig nem volt elég, és akkor azt kérte, hogy maradjon száraz a gyapot, körülötte minden harmatos legyen, és az Úr ezt is megcselekedte. Akkor a szívében megbátorodva merte vezetni a népét a döntő csatára. (Bír 6:36-40). Jézus Krisztusról is fel van jegyezve, hogy nem egyszer otthagyta a tanítványok csapatát és elvonult magában, egy hegyre imádkozni, Istentől tanácsot kérni. Látjuk Őt a Kísértés pusztájában, a Gecsemáné kertjében, ahol Istennel tusakodta meg életének nagy egzisztenciális döntéseit. Isten tanácsa Isten akarata lett őneki, s attól semmi nem tudta eltéríteni. Végig ment azon az úton, mely a Golgotára vezette. Így, és ezért lehetett a mi Megváltónk, Messiásunk. De mi – tegyük fel a kérdést – keressük-e Isten tanácsát? Ha keresztyénnek valljuk magunkat, akkor a mindennapi életünkben nekünk is Istennek a tanácsát kell kikérnünk. Tervezéseinkbe Istent be kell vonnunk, imádságainkban megkérdezni: Uram, vajon ez a Te akaratod szerint való, vagy pedig a Te akaratod ellenére van? Azt hiszem, hogy közülünk mindannyian sokszor elimádkozzuk a mi Urunk Krisztusnak imáját, a Miatyánkot, amiben ott fénylik ez a sor: „Legyen meg a Te akaratod”. Vajon igazán komolyan vesszük-e azt, hogy Isten akaratának a megvalósulását keressük? A keresztyén életnek egyik nagy kísértése abban van, hogy Isten erejét segítségül akarjuk hívni, mintegy biztosítékként a saját magunk által kikovácsolt terveinknek a megvalósításához. Ám ez egyfajta pogány megközelítése Istennek. A pogányoknak az isteneik azért kellettek, hogy saját akaratuknak és terveik végrehajtásához a mennyeiek segítségét kérjék. Ma is sokan vannak ilyenek, akik kérik Isten segítségét a maguk terve végrehajtásához. Amikor az nem történik meg, amikor Isten veszteg marad, akkor megneheztelnek, megharagszanak Istenre. Sokan azért maradnak el az egyháztól, mert Isten nem ütötte rá a maga szentesítő pecsétjét az egyéni terveikre. Vajon ezen az úton jársz-e? Vajon alázatosan el tudod-e fogadni, ha Isten azt mondja terveidre, hogy nem? És el tudod-e fogadni azt a tervet, amit Ő ajánl neked? 
Nézzük meg most már azt, hogy hol van Istennek a tanácsa? Hogyan jön el hozzánk Istennek a tanácsa, hogy kérhetjük azt? Az első felelet az, hogy Isten tanácsa a Szentírásban, a Bibliában van jelen elsősorban. Még a hitetlen embernek is el kellene fogadni azt, hogy a Biblia a keresztyén szent könyv. Legalább 3000 év vallásos tapasztalatait foglalja össze a sikeres emberi életútnak a megjárásához. Olyan tanácsok vannak benne, amiket, ha elfogad valaki és aszerint él, bizony elérkezhet egy áldott életnek a boldog végére, az emberi kor legvégső határáig. Vannak benne korlátok, tiltások, de ezek a korlátok az életet védik, mint a magasban járó embert a korlát, hogy le ne essen. Jaj, azoknak, akik átlépik ezeket a korlátokat, akik fittyet hánynak arra, akik Isten törvényeit nevetve lépik át és dalolva ugranak a mélybe. Majd összezúzott élettel, üresen, kiábrándulva tántorogják végig az életet. Vajon mi, személy szerint te ennek a könyvnek az embere vagy-e? Nem véletlen az, hogy a mi egyházunknak az évszázadain át a prédikátorok, lelkészek mindig arra buzdították a híveiket, hogy olvassák a Szentírást. Ezért is adta Egyházunk már 1590-ben hívei kezébe magyarra fordítva. Ezért olvassuk, tudakozzuk azt, ami benne számunkra az életet jelenti. Aki nem olvassa az Igét, vajon honnan tudná meg Isten akaratát? Sehogy se! Isten az Ő Igéjében ilyen tanácsokat ad: „Ne félj, csak higgy!” Ezt a tanácsot valaha is megfogadtad-e? 
Azt mondja, hogy „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok”. Miért kell neked a gondok alatt roskadozni, amikor van, aki hordozza a te gondjaidat? Ilyen tanácsokat ad, hogy „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével”. Ilyen tanács van benne, hogy „Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben”. Ezek és sok más, az emberi életet valóban meggazdagító tanácsok, amiket Isten ad nekünk a Szentíráson keresztül. Ezen mérhetjük le azt, hogy mennyire vagyunk keresztyének, és milyen komoly a keresztyénségünk. Azután szól Istennek üzenete az Ő Szentlelke által. A Szentírás fekete sorai, amikor olvasod, egyszer itt-ott izzani kezdenek, kiemelkednek, és úgy érzed, hogy éppen neked szólnak, éppen ezeken keresztül neked üzen az Isten. Eligazító üzenet lesz életed mindennapjaiban, döntéseidben. Azután szól az ember lelkén keresztül, mert az Isten Szentlelke azon keresztül teszi élővé az Igéket. És lesz ebből az ihletésből egy belső bizonyosság, amit senki és semmi meg nem tud ingatni, mert te is elmondhatod akkor azt, amit Pál apostol: „Tudom, kinek hittem”. Az emberi élet titka az, hogy ilyen belső, szubjektív meggyőződéseknek a lépéseiből és szövevényeiből tevődik össze. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Szentlélek soha nem tanácsol olyat, amely ellentétes a Szentírással. Ez a választóvíz, amikor meg tudod állapítani, hogy egy bizonyos gondolat Istentől van-e, vagy valami gonosz lélektől. Ha ellene mond a Szentírásnak, az nem Isten akarata. Ezen leellenőrizheted. De ehhez olvasnod és ismerned kell a Szentírást. Döntenünk, döntened kell, hogy valóban kell-e neked Isten tanácsa? Vagy te vagy az az ember, aki már mindent tudsz, aki a magad tapasztalataiból tanulsz, a magad jó vagy rossz élményeiből szűröd le a magad életelvét? Vagy alázatosan meghajtod fejedet, és azt mondod: „Igen, csatlakozom ahhoz a láthatatlan sereghez, akik éltek Isten Igéjével, és elfogadták az Ő tanácsát”. Mert az Isten útja, az Ő tanácsainak útja, az a biztos út, az az életes út, az a keskeny út, amely a földi vándorlásunkból Istenhez, a menny felé vezet. 
Hadd fejezzük be azzal, amivel a zsoltáríró kezdte: „Áldom az Urat”. A mi áldásmondásunk üresen cseng, ha nincs mögötte az a boldog lelki élmény, hogy az Isten megfogadott tanácsa, amely bevált, késztet bennünket igazi áldásra és hálaadásra. Mert az Ő lelkének ihletése vezetett engem, és fog vezetni mindig, ezért áldom Őt, amíg csak élek. Mert az Isten útja az egyetlen, emberhez méltó út: ez az út az életnek útja, amely keresztülvezet a bűn, a kísértés és a halálnak völgyén, az Isten országának boldog és örökkévaló magaslataira. Legyünk, légy te is ilyen ember, aki Isten tanácsai szerint az élet útján jár. Ámen.