2017. július 16-i igehirdetés

 
Lentulai Attila igehirdetése

 
 
Lekció: Fil 3:7-17
Textus: Zsolt 16:5-6
 
Nem tudom, vajon gondolkoztatok-e már arról valaha is, hogy mit jelent az, hogy mi Istenben hívő emberek vagyunk? Sokaknak ez nem jelent semmit, ezeknek a szent és mindenekfelett való neve üresen cseng. Másoknak alig jelent valamit az istenhit, legfeljebb régi hagyományt, szokást. Vajon nekünk, akik megpróbálunk szívvel-lélekkel keresztyénnek lenni, akik hiszünk Istenben, akik imádjuk Őt, aki életünknek egy része lett, akinek szolgálunk, akinek áldozunk, és akinek a nevében ma is összejöttünk az Ige hallgatására és imádkozásra, mit jelent nekünk Isten? Folytatva a 16. zsoltár magyarázatát, tanuljunk a zsoltáríró, Dávid királytól. Három dolgot tanulhatunk tőle arról, hogy kicsoda őneki Isten, így foglalhatjuk össze: Isten felüdülés, Isten támogatás és Isten örökség. 
Nézzük ezeket közelebbről, Dávid azt mondja, hogy Isten az ő „pohara”. Átvitt értelemben ez azt jelenti, Isten az, akitől felüdülést nyer élete. A keleti ember szinte állandóan szomjas volt. Nem csoda, hiszen a félévig tartó nyár igen meleg volt. A hosszú, forró nyár eltikkasztotta, elbágyasztotta az embert. A víz volt az élet legdrágább kincse. A víz az életet jelentette. Nem véletlen az, hogy az ősi civilizációk a nagy folyók mellett épültek fel. Az egyiptomi a Nílus mellett, a mezopotámiai a Tigris és az Eufrátesz folyóvizek mellett. Nem véletlen az, hogy a mai nagyvárosok mind a folyóvizek, tavak mellé vagy tengerpartokra épültek, mert az élet vizet igényel, s a víz az életet jelenti. Mi is, az igazán meleg, nyári napokon sokszor nyúlunk a hűsítő pohár után, hogy a kristálytiszta hideg vízzel a szomjunkat oltsuk.
A zsoltáríró itt mégis a léleknek a tikkadtságáról beszél. Mert nemcsak az ember teste, hanem a lelke is szomjas lehet, eltikkadhat és éltető, frissítő, megelevenítő erőkre vágyik. Hányan tapasztalták már, hogy eltikkad a lelkük az életnek a harcában, a küzdelmében. A csalódások, a veszteségek, a reménytelenségek nagy sivatagában, amikor sehol sincs árnyék, nincs támasz, nincs hűs, felüdítő, erőt adó éltető víz. Ilyenkor megnyugvásra, felüdülésre és erőre jutásra vár a szomjas emberi lélek. Akik nem látják, találják meg az életnek, az örök életnek vizét – mint a samáriai asszony ott a kút mellett Jézusban megtalálta, - azok az emberek – sajnos – manapság is a pohár után nyúlnak, amelyet tudjuk, mivel töltenek meg. Ha azt kérdezzük, vajon mi az oka annak, hogy a mi korunkban annyira megnőtt az alkoholfogyasztás? Ennek egyik legmélyebb oka az, hogy nem találnak az emberek a maguk lelkének felüdülést, nyugalmat, pihenést, feledést másutt, csak az alkoholmámorában. Az ember ma is – mint 2-3 ezer évvel ezelőtt – és mindig is lelki szomjúságban szenved mindaddig, míg Istent meg nem találja! Sajnos, sok millió ember soha nem fogja Istent megtalálni. A keresztyén embernek az Isten-hívő embernek a „pohara” az Isten. Mert csak Isten az, aki felüdíthet, aki megvidámíthat, megnyugtathat, és megerősíthet. Isten azt mondta: „Én vagyok az élő víz. Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből”. (Jn7:38). Hadd kérdezzem meg, vajon a te Istened ilyen belső szomjúságot oltó, élő vízzé lett-e teneked, amely felüdíti és megerősíti az életedet? Mert Isten azért van, hogy üdítsen. Mint ahogy a zsoltáríró mondja: „Az Úr az én poharam”, vagy, ahogy a 23. zsoltárban olyan szépen van: „Folyóvizekhez, csendes vizekhez terelgetsz engem”. Van-e ilyen élményed? Az igazi keresztyén élet ott kezdődik, amikor az Isten felüdüléssé lesz nekünk, megnyugvássá, erőforrássá és új életté. Próbáld meg, s a belső, lelki életed fejlődésének nagy mérföldköve lesz ez. Próbáld meg, a te lelki szomjúságodat Istennel oltani, azaz az Ő Igéjével és beszédével, amely az Ő lelkéből származik. Szépen vall, illetve kéri ezt az énekköltő: „Prédikáltasd szent Igédet Felséges Isten! Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket. Áldd meg életünket” (162:7). Lelki szomjúságot vele, Igéjével, útmutatásával oltani. Milyen felséges érzés ez, milyen áldott és drága tapasztalás ez, amikor az ember átérzi, hogy Isten megerősítette áldott szavával, Igéjével. Bárcsak mindannyinknak részünk lenne ebben! 
Igénknek második üzenete az, hogy az Isten támogatás és segítség a zsoltáros Dávidnak. Így szól: „Te támasztod az én sorsomat”. Minden ember életében vannak olyan időszakok, amikor segítségre van szüksége. Boldogok azok az idők, amikor mi nyújthatunk segítséget másoknak. De eljön az az idő, amikor mi szorulunk mások támogatására és segítségére, jó barátra, jó tanácsra, okos szóra. Jön idő, amikor szükségünk lesz családunk támogatására betegségben, nagy megrázkódtatásban vagy nagy sorsfordulónál. Milyen áldott dolog az, ha Isten rendel segítőt melléd. Dávid, a zsoltár írója, ezt a segítséget, támogatást sokszor megtapasztalta. Tudjuk, hogy sokszor menekülnie kellett, hol Saul király elől, hol saját fia miatt. De Isten gondviselése mindig adott melléje védőt, támogatót, segítőt. Isten támogatja a mi sorsunkat. Vajon komolyan tudod-e venni, hogy Isten a te támogatód igazában véve? Tudod-e azt, hogy sorsodnak, életednek esetleges rosszra fordulásánál Istenhez kell elsősorban segítségért fordulnod? El tudod-e neki mondani azt a kérést, hogy „Atyám, ebben a helyzetbe jutottam, segíts engem. Lehet ez családi probléma, lehet munkanélküliség, lehet valami betegség, amely annyira rád nehezedik. Tudsz-e ilyenkor Istenhez fordulni a szívedben, és azt mondani: Istenem, te vagy az én segítőm, te vagy az én támogatóm, vagy, ahogy az új fordítás mondja: „Te tartod kezedben sorsomat”. Fordulj hozzá a szükség idején! Van-e ilyen élményed, hogy Isten –segítő? Isten nemcsak vasárnapi Isten, akihez eljövünk, mint valami szellemi bálványhoz, hogy tiszteletünket lerójuk, aztán elmenvén, itt hagyjuk Őt a templomban. Isten a hétköznapok Istene is! Nem véletlen az, és nagy jelentősége van annak, hogy Isten mindig az Ő szövetséges népével volt, s az Ő népével járt. Velük volt harcaikban, nyomorúságaikban és válságaikban. Isten az, aki részt akar venni a hétköznapok gondjaiban, nyomorúságaiban és harcaiban. Ilyen a te Istened. 
Albert Schweitzer, a XX. század legnagyobb, mélyen Istenben bízó humanistája írja egyik írásában, hogyan tűnődött, hol szolgáljon, mint lelkész-orvos. Sokfelé volt meghívásuk feleségével együtt. Végül a legnehezebbet választották, az őserdei Lambaréi szolgálatot. Kétségeskedtek, hogy jó döntés volt-e ez. Ahogy írja: Istenhez fordultunk imádságban. És akkor a feleségem ezt az Igét kapta: „Békességben lesz a te sátorod” (Jób 5:24). Ez adott nekik bátorítást, hogy az európai kényelemből nekivágjanak a Nagy Ismeretlennek és Afrika közepén, egy őserdőben telepedjenek le. Azt írja, ha ezt az Igét nem kapjuk, talán soha sem mentünk volna oda. De Isten jelet adott, konkrét segítséget, életünk egy-egy válságos pontján! El tudod-e mondani azt, hogy minden döntésedben Istenre hallgattál? Kezdd el ezt! Mert Isten az, aki az örökkévalóság szempontjából tud neked itt és most tanácsot adni a te helyzetedben. Milyen nagy megnyugvás a szív tépelődésétől az, hogy azt cselekszed, amit Isten sugallt. Övé a felelősség, és ezért vállalod azt, amit Ő hoz. Próbáld meg! Nagy mérföldkő lesz ez a te keresztyén életutadon. 
Igénk harmadik üzenete így szól: „Isten a mi örökségünk”. Örökség! Hétköznapi értelemben az örökség kérdése tömegeket foglalkoztató és izgató kérdés. Örökölni sokan szeretnek. Még a nincstelen emberek is álmodoznak róla, hogy milyen nagyszerű lenne, valami amerikai nagybácsi, s valami ismeretlen nagybácsitól örökölni valami szép vagyont. Az örökség kérdése igen sok harcnak, gyűlölködésnek a forrása. Állítólag a polgári pereknek is a jó részét a bíróságon az örökösödési perek teszik ki. A zsoltár szép örökségről beszél. Nem valami földi, emberi örökségről, amit el lehet tékozolni. Sajnos, sokszor elfeledkezünk arról, hogy Isten örökség. Kiesik a hívő emberi életnek a tudatából az, hogy Isten nem csak Teremtő, Gondviselő és Megváltó, hanem Isten örökségünk is. Ismerjük a közmondást, hogy mi „mezítelenül érkezünk a világba és mezítelenül is távozunk”, és „szegényen jöttünk és szegényen megyünk el”. Azonban a hívő ember mégis nagyon gazdagon megy el, mert őneki eltett kincse van ott, ahol „sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, ahol a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják”. Mert kincse van az Istennek az országában. Van-e ilyen kincsed, örökséged? Vannak olyan emberek, akik bélyeget gyűjtenek, és vagyonukat ebbe fektetik be. Mások régi pénzdarabokba, műtárgyakba, képekbe, szobrokba, bútorokba. Mások utazási élményekkel gazdagítják meg életüket. Vannak aztán olyanok, akik bankbetétjeiket hizlalják. Nos, hadd idézzem Gyulai Pált: „Ó, a sír sok mindent elfed, bút, örömet, fényt, szerelmet”. Mindent, - csak Isten marad meg! És Istennel az élet marad meg, és a nála gyűjtött kincsek! A Bibliában van egy nagyon szép kifejezés, amikor azt mondja Jézus: valaki lehet „Istenben gazdag”. Gondoltunk-e már arra, hogy Istenben gazdagítsuk, gazdagítsd életedet? Gondolsz-e arra, hogy lelki kincseket gyűjts, s ezzel a – mondjam így - a mennyei bankszámládat növeled? Van-e ilyen tenéked, kiváltottad-e te ezt, és mi azon az egyenleg? Földi életünknek a nagy lehetősége az, hogy ez nagy alkalom arra, hogy gyűjtsünk el nem múló kincseket, hogy fussunk az örök élet koronájáért, hogy gyűjtsünk igazságból, jóindulatból, szeretetből és szolgálatból, áldozatból fakadó kincseket Istennél. Tudjuk-e azt, hogy nem csak örökségünk lehet a mennyben, hanem maga Isten a te örökséged, az én örökségem? Bele számítjuk-e ezt az életünkbe, erre nézve élsz-e, és így élsz-e?
Azért van egyház, hogy arra figyelmeztessen téged, hogy Istenben légy gazdag. Ezt sehol másutt nem teszik. Ezért kiváltképp ma is áldott és drága kincs az egyház. Érted van ez az egyház, megbecsülöd-e te ezt? Mit teszünk azért, hogy ezt sokan megértsék, és minél többen keressük azt az utat, hogy miként lehetünk mi Krisztus által Istenben gazdagok. Végül vigyük el ezt a hármas üzenetet: Isten felüdülés, Isten segítség, és Isten a mi örökségünk. Tartsuk meg ezt, ne engedjük kihullani szívünkből, ezért, hogy megtapasztaljuk ennek az igazságát és ajándékozzon nekünk boldogabb földi életet és még boldogabb örök életet Őnála. Ámen.