2017. július 2-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Lekció: Fil 4:1-11

Textus: Zsolt 16:3

 

Milyen meglepő az, hogy jó háromezer évvel ezelőtt, abban a világban, amely sokkal kegyetlenebb, durvább volt a mi világunknál, akad olyan ember – zsoltáríró – aki olyanokra néz, akik felségesek, szentek és bennük gyönyörködik, őket tartja példaképnek. A hallott Igénk alapján beszéljünk ma a keresztyén embernek az eszményképéről, példaképéről. Milyen példaképei vannak a mai modern embernek? Sokféle, mondhatjuk bátran. De egyikről sem lehet elmondani, hogy azok felségesek vagy netán szentek lennének. Ha körülnézünk a fiatalság körében, azt látjuk, hogy soknak közülük a divatos sláger, pop- vagy rock-énekesek az eszményképeik. Plakátjaik ott díszelegnek szobáik falán. Másoknak filmsztárok az eszményképük, akik megragadják a fiataloknak a képzeletét, s külső megjelenésükben igyekeznek őket utánozni. Tudunk olyanokról is - s nem kis számban – akiknek birkózók, bokszolók vagy futballisták a példaképeik. Az idősebbeknek politikusok, hadvezérek, esetleg egy-egy sikeres üzletember vagy milliomos a példaképük.

Ki a te példaképed? Gondolkoztál-e már ezen? Vajon ott van-e példaképeink között egy jó apának, egy jó anyának vagy jó nagyszülőnek a példaképe? Ott van-e olyan valaki, aki sokra vitte ebben az életben, lelkiekben, szellemiekben. Egy nagy gondolkodó, egy nagy történelmi személy, vagy ma is közöttünk élő, keresztyénséget megélő misszionárius, vagy akár egy kórházi nővér, van-e példaképed, akit csodálsz, akit felségesnek tartasz, akire felnézel, akit szeretsz, és akihez hasonló szeretnél lenni? Gondolkoztál-e azon, hogy van-e az életedben példakép, akinek a mintájára átalakulhat a te életed? Vannak olyanok, – sokan - akiknek nincs példaképük. Akik már elveszítettek minden példaképet. Vannak olyanok, akik belenéznek a tükörbe, és azt mondják, hogy „Ő” az én példaképem. Mint Nárcisz, a görög mitológia alakja, aki a víz tükrében meglátta a maga képét, és szerelmes lett abba. Végül is belehalt ebbe a lehetetlen szerelembe.

Ki a te példaképed? A példakép megválasztása igen fontos, mert a példaképnek szuggesztív ereje van. A példakép vonz és átalakít a maga hasonlatosságára, a maga vonásait jelenítve meg az emberen. Ezért gondosan meg kell választani a példaképet. Mert vannak olyan rossz példaképek, amelyek lefelé húznak. Amelyek emberhez nem méltó, erkölcstelen mélységeket képviselnek, romboló hatást fejtenek ki, és lehúzzák az embert. Sokat lehetne beszélni arról, hogy a rossz példakép milyen sok ember vesztét okozta! Aesopus, a latin mesemondó beszél egyik tanmeséjében a tehénről és a békáról. A béka egyszer meglátta a tehenet legelészni a mezőn, és megtetszett neki a tehénnek gömbölyűsége, a nagysága és elhatározta, hogy ő is olyan nagy lesz, mint a tehén. Ezért elkezdte magát felfújni. Egyre jobban fújta-fújta, egyre inkább nőtt, és a végén egy nagy durranással elpukkadt és kimúlt.

A rossz példakép megöli az embert. Nemcsak nevetségessé teszi, de lehetetlen elé állítja, és végül tragédiához vezet. De sok ember fizetett már arra rá, hogy rossz volt a példaképe! Csak a csillogást, a külső mázat látták, és nem vették észre, hogy a példaképe csak látszatni akar és nem lenni. Az igazi ember mindig lenni akar, és nem látszani.

Ám vannak olyan eszményképek is, amelyek felemelnek. Minden komoly keresztyén embernek olyan eszményképet kell keresni, amely felemeli. Amelyek dicsőségesek és szentek. Fontos a jó példakép, mert ez nem lehúzza, hanem felemeli az embert a maga színvonalára, életsíkjára és magaslatára. Egyházi igehirdetés többek között azért is van, hogy elénk vetítsen olyan példaképeket, akit követnünk kell. Ez a példakép nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus, Isten Fia. A keresztyén egyházban és annak 2000 éves történelmében mindig is Krisztus volt a követésre méltó példakép. Kempis Tamás, a középkori misztikus beszél a Krisztus-utánzásáról, imitálásáról, tehát követéséről. Úgy látja, hogy Ő az egyetlen olyan emberideál, akit érdemes követni.

Ha megvizsgáljuk, egyetlen egy világvallásban sem találunk a mi Krisztusunkhoz fogható, hasonló, olyan magasan álló személyiséget. Hol van Buddha, Konfucius, vagy Mohamed hozzá képest? Miért a Krisztus a példakép? Mert Krisztus képviselte azt a bűneset előtti igaz embert, a maga 33 éves élete alatt, akit Isten teremtett. Ő az, akiről így szól a Szentírás: A második Ádám. Az első ember – az Ádám – elbukott, a második Ádám, Krisztus képviselte tökéletesen az embert, akinek Isten teremtette az embert. Az összetört Isten kép, amit mi hordunk Krisztusban helyreállt, az egyszülött igaz Fiúban. Ezért Krisztus az ember örök eszménye és példaképe.

Hadd emeljük ki – mint követendőt – Krisztusnak három jellemvonását. Az első az, hogy Krisztus az elveken túl mindig az ember javát kereste. Krisztus vallása nem előírásokból álló vallás. Nem törvényalkotás. Nem abból áll, hogyha valaki betart bizonyos szabályokat, akkor annak az útja a mennyország felé biztosítva van. Mint ami más vallásokban annyira nyilvánvaló és annyira előtűnik. Krisztus az elveken túl az ember javát kereste. Emberi, vallási előírásokkal szemben elsőbbséget adott az embernek. A vallás, a politika, a társadalmi szokások és elveken túl, Ő mindig az ember javát kereste. Ma olyan világban élünk, amikor az emberek különböző elveket, politikai nézeteket, ideológiákat követnek. Miközben ezt teszik, az ember elpusztul az elveknek az érzéketlen karmai között. Az elmúlt XX. század története nem más, mint a nagy elvek tragikus következménye. Nem az embert nézik, hanem az elveket. Az elvek hidegek, az ember pedig szeretetre vágyik. Krisztus ismerte fel azt, hogy az ember nem elvekből, hanem szeretetből él. Ennek érdekében Ő szembeszállt még saját vallásának az előírásaival is, amiért neki az életével kellett fizetnie, amit Ő a kereszten az emberiség bűneinek a bocsánatára ajánlott fel.

Végül te tudsz-e Krisztus képű és Krisztus hasonlatosságú ember lenni ebben a vonatkozásban? Azaz olyan, aki elvek helyett mindig az ember javát nézi. Az elvek helyett a szeretetet, a könyörületet és irgalmasságot nézi. Mit tudsz tenni a saját családodban azért, hogy a légkör ne hideg, hanem szeretetteljes legyen? Mit tudsz tenni azért, hogy feloldjuk a feszültséget? Hogy békesség legyen és egyetértés? Mit tudsz tenni, hogy ez a gyülekezet összefonódott testvéri közösség legyen? Mit teszel azért, hogy kint az életben – a piacon, a boltban, a munkahelyen – ez a fajta krisztusi lelkület hassa át az embereket.

Másodszor Krisztus megmutatta azt, hogyan lehet szegényen is gazdag életet élni, hogy nem a rang teszi az embert, hanem az ember teszi, teremti meg a rangot. A mi világunk gazdag világ, mégis mindenki szegénynek érzi magát. Gondoljuk el, hogy milyen magas színvonalú életet élünk, ahhoz képest, ahogyan szüleink, nagyszüleink éltek. A gazdagság önmagában nem boldogít. Szegényen is lehet gazdag életet élni. Mennyivel tehetősebbek vagyunk, mint Krisztus volt, és Krisztus mégis boldogabb volt, mint mi tehetősségünkben, összehalmozott javainkban, lehetőségeinkben. Neki volt békéje, ereje, életcélja és küldetése. Ő szolgált az emberek között, és nem neki szolgáltak. Az életét odaadta boldogan áldozatul, értünk is, teérted – énérettem. Van-e ilyen vonás a mi életünkben a krisztusi arcképből és példaképből?

Harmadszor: Krisztus példát adott arra, hogyan kell élni ezt a földi életet. A földön élt, de a mennyhez tartozott. Itt volt közöttünk, de nem közülünk való volt, mert Isten országának a követe volt. Istenben bízott, reá hagyatkozott, az Ő akaratát kereste, és azt követte is. Ő volt az, Aki azt mondta magáról: „Én vagyok az Élet”. Mi, akik az életnek szegényei vagyunk, nem kellene-e ehhez a Krisztushoz mennünk? Aki azt mondta, hogy „én vagyok az Élet”. Ám Ő az élet teljességéről, az örök életről beszélt. Nem ez az, amibe ki kellene, hogy teljesüljön az életünk? Mert akkor megbékélne a szívünk, eltűnnének félelmeink, megtalálnád magadat, és azt az utat, amelyen járnod kell, az emberi élet igazi útját Isten felé, a mennyei Jeruzsálem felé. Nem kellene-e, hogy a krisztusi példakép ott ragyogjon előtted, hogy Ő vonzzon, és Ő segítsen, Ő alakítson át. A mintaképnek az a belső logikája, hogy arra át kell alakulni. A keresztyénség veszélyes vállalkozás, mert ebben Isten arra kér, hogy átalakulj Isten képére és hasonlatosságára. Persze nem külsőleg, hanem az Ő jellemvonása, gondolatai, hite, engedelmessége, Isten keresése jelenjen meg mibennünk. Töltsön el minket az Ő békéje, az Ő szeretete és az Ő győztes élete.

Petőfi Sándor költőnk Az Alföld című versében írta ezeket a sorokat: „Mit nekem te zordon Kárpátoknak, fenyveseknek vadregényes tája/ Tán csodállak, ám de nem szeretlek, képzetem hegy völgyedet nem járja”. Ő csodálta a Kárpátok vonulatát, a hegyeket, de nem szerette.

Vajon nem így vannak sokan Krisztussal? Csodálják Krisztust, ám de nem szeretik. A keresztyénségnek az egyik baja az, hogy Krisztust csodálják. Hatalmas templomokat, katedrálisokat építenek, képeket festenek, szobrokat alkotnak, meghajolva előttük. Csodálják Krisztust, de nem követik. Krisztusnak nem csodálatra van szüksége, hanem követőkre. A gazdag ifjú, aki csodálattal borult le előtte és így szólt: „Jó Mester”. Azután kitér előle, szomorú szívvel nem áll a tanítványok sorába. Vajon nem ilyenek vagyunk? Csodáljuk Krisztust, csak éppen nem követed Őt? Nem névleg kell keresztyénnek lenni, lennünk, hanem bent, a szívünk mélyén. Krisztusivá kell átalakulnunk. Csak ami krisztusi, az marad meg belőlünk. Mindenünk eltűnik, földi valónk, csak ami krisztusi, az marad meg belőlünk.

Befejezésül vigyünk el három kérdést. Az első, van-e eszményképed, vagy elvesztetted-e azt? A második, kicsoda a te eszményképed? Olyan valaki, aki lehúz, vagy olyan, aki felemel? A harmadik, vajon mától fogva Krisztus lesz-e a te eszményképed? Hogy az Ő hasonlatosságára, az Ő képére formálódj át. Legyen imádságunk az ének szava: „Szeretnék lenni, mint Ő, alázatos, szelíd. Követünk híven, mint Ő, Atyám parancsait”. Ámen.