2017. június 25-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 

Lekció: 2Móz 20:2-17

Textus: Zsolt 16:3-4

A mai vasárnap is a 16. zsoltár szavaiból szól hozzánk Isten Igéje. Az elmúlt alkalommal láttuk Istent, mint az ember legtökéletesebb, legvégsőbb, legigazabb menedékét. Ma, a zsoltárunknak ez a két verse alapjában véve felelet a Tízparancsolat második parancsolatára, amelyben Isten azt kéri, hogy „Ne legyenek nektek idegen isteneitek én előttem”. A zsoltáríró így válaszol erre az isteni parancsra: „Te vagy az én Uram és Istenem, feletted való jó nincs”. Nézzük meg hát ma, ki az Urunk? Aztán, hogy miért kell nekünk Istennek szolgálni? És végül azt, hogy Isten a legfőbb jó az embernek. Ki a mi Urunk? Ez a kérdés bizonyára furcsának hangzik sokaknak. Felidéz régmúlt világokat, társadalmi rendeket, amikor a világ rabszolgákra és urakra, zsellérekre és urakra volt felosztva. Amikor az urak - a történelmet olvasva, tudva – nagy szerepet játszottak egy társadalomnak az életében. Tönkretehettek, felemelhettek, élet és halál fölött dönthettek. Afrika, Ázsia egyes helyein ez még ma is él, érvényben van. Mi azt mondjuk, ilyen már nálunk nincs és talán még büszkék is vagyunk arra, hogy függetlenül, szabadon élhetünk, mondván, itt demokrácia van, hogy már mi nem vagyunk senkinek a szolgái. Mégis meg kell látnunk azt, hogy ideális értelemben vett függetlenség és szabadság igazában véve nem létezik. Ugyanis mindenkinek meg van a maga választott ura, akit szolgál, akinek a szolgálatába oda adjuk az életünket. Hadd említsek ilyeneket. Lehet ez egy életelv, egy filozófia, ami eluralkodik rajtunk és a szolgaságában, szolgaságban tart. Lehet egy politikai filozófia, amit ideológiának nevezünk. Életcél, lehetnek anyagi dolgok, amelyek uralkodnak rajtunk. A pénz nagyúr, a gazdagság, a kincs, hogyan tartja uralma alatt az embereket és tesz milliókat rabszolgájává. A Mammonnak meg vannak a saját törvényei, amik kötnek, és nem lehet átlépni büntetlenül. Vannak, akik a gyönyörnek az uralma alatt élnek. Ezek úgy vélik, az élet nem más, mint egy nagy lehetőség annak élvezésére. Aztán vannak olyanok, akiknek az ura a félelem. Ez a sötét despota megmarkolja a lelket, belemar a szívbe. Ezek azok, akik mindentől félnek, vagy mindig menekülnek, akik mindig biztonságot keresnek. Mindent sötétnek látnak, és mindig tele vannak aggodalommal. A félelem tönkre teszi az életet, belülről marja szét, sokszor az egészséget is aláássa. Gondoljunk a szenvedélyeknek rabjaira. Akik nem tudnak szabadulni az alkoholtól, vannak, akik bizonyos fajta szórakozásoknak vannak hozzá kötve, szerencsejátékokhoz, számítógéphez. Vannak emberek, akiknek az életét különböző kábítószernek az urasága tartja fogva, és nem tudnak tőle szabadulni. Az ember annak az uralma alatt él, akinek szolgál, akinek az akaratát, kívánságát teljesíti, akinek a törvényei szerint él. A mai ember – így mi is – aki, vagy akik olyan büszkén vallják, hogy szabad, független emberek, itt az idő, hogy belenézzünk a lelkünkbe és lássuk meg, hogy milyen uraságok uralkodnak életünk fölött. Mik azok, amelyek karmaik között tartják és tépik az életünket? Kinek, minek szolgálsz szíved szerint? Milyen törvények szerint éled a magad életét? Bálványoknak szolgálsz? Vagy önmagadnak lettél a bálványa? Vagy valóban az élő Isten, Jézus Krisztusnak az Atyja az, aki a te valóságos Urad, aki a Teremtőd, Gondviselőd, és aki Megváltód és Üdvözítőd? Gyökössy Endre írja egyik könyvében – és igaza van – a mai keresztyén emberek többségének egy, nagy baja van: széthasad az élete. Az ajkaival Istent magasztalja, és Istent Úrnak nevezi, látszat szerint istenhívő ember, de alapjában véve életével valamiféle bálványnak szolgál. Úgy mondják, van egy vasárnapi élete, és van egy hétköznapi élete, amely teljesen független a vasárnaptól. Független Istentől, független hitétől, keresztyénségétől, Krisztustól, Bibliától. Hogy van ez nálunk? Amit itt hallunk, meg tudjuk-e cselekedni, megélni a hétköznapokban? Mert csak akkor kezd életünk gyógyulni, keresztyénségünk erősödni. Ha ilyen tagokból áll az egyház, akkor lesz az egyház erős, akkor lesz igazi. De nézzük meg azt, miért érdemes az Úrnak a mi Istenünknek szolgálni? A zsoltáríró kettős feleletet ad, egy negatívat és egy pozitívat. A negatív felelet a 4. versben található: „Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek”. Ezért ő nem áldozik nekik. Ez az egyik ok, ami miatt el kell hagynunk a bálvány isteneket. Ezért érdemes az Úrnak szolgálni, mert az Úrnál valami más vár bennünket. A sokasodó fájdalmak ott megkevesbednek, de itt megsokasodnak a fájdalmai azoknak, akik idegen isten után járnak. De figyeljük meg! Az idegen istenek, vagy népszerűen a bálványok, mindig is nagyon attraktívak és nagyon vonzóak. Ha végignézzük a választott nép történetét, akkor azt látjuk, igen sokszor vonzódott az egyiptomi húsos fazekak után, húzódott a föníciai Baál és Aseva istenek után. Mindig valami más isten kellett nekik a Jahvén kívül, aki a szövetséges Istennek, az ősatyák Istene volt. Most bizonyára azt mondjátok, hogy ezek a bálványok már régen nincsenek, miért emlegetjük azokat? A bálványoknak az a természetrajzuk, hogy a bálványok nem halnak meg, hanem átalakulnak. A bálványok mindig új arccal jelennek meg. Olyanok, mint a vírusok, amelyek új gyógyszerek hatására visszahúzódnak, de egy idő után új mutációban jönnek vissza. Ilyenek a bálványok is. Az embert megrontó hatalmak mindig új arccal, új mutációban jönnek elő és rontják meg az emberek életét. Azt hisszük, hogy a bálványok ideje lejárt, és magunk mögött hagytuk a tudatlanság gyerekes korában, valamikor ezer évvel ezelőtt? Akkor nagyon tévedünk, mert a bálványok ma is velünk vannak, itt élnek körülöttünk és bennünket is vonzanak. Ma is megjelennek, mint materializmus, mint alternatív életformák, mint a pénznek a szeretete, megjelennek, mint nacionalizmus. A bálványok azért vonzók, mert sokat ígérnek. Ígérik az életnek a beteljesedését, az emberi életnek legvégső, legteljesebb elérését, gazdagságát, igazságát. Valójában mégis mit adnak? Alapjában véve a bálvány becsapja az embert, mert nem tudja teljesíteni, amit ígért: az emberi élet beteljesítését, mert ezt nem adhatja, mivel az ember úgy van teremtve, hogy csak az élő Isten adhatja meg a végső beteljesülést. Minden más, ami ennél kevesebbet ígér, az embert megrontja, és az embert becsapja. Azt várná az ember, hogy megoldást hoz a bálvány, és az idegen isten végül is megsokszorozza a fájdalmat. Vegyük például a letűnt marxizmust, kommunizmust. Ez jó száz évig földi paradicsomot ígért az embernek, egy boldog, osztálytalan társadalmat, soha nem látott magasságok elérését a jólétben, a fejlődésben. És mit hozott? Manipulációt, kényszerítést, új szolgaságot, vért, könnyet. Végül az emberiség megunta, és azt mondta elég, s letűnt a világpolitika színpadáról. Mert ígért, sokat ígért, és nem tudta teljesíteni az ígéretét – ez a bálványok sorsa. Jó, ha minél előbb fölocsúdunk a bálványok ígéretéből?

De mi a pozitív ígérete a zsoltárosnak arra a kérdésre, hogy miért érdemes az Úrnak szolgálni, a felelet az, hogy: „Feletted való jóm nincsen”. Isten megjelenik itt, mint a „legfőbb Jó”. Nagy gondolkodók – gondoljunk csak klasszikus görög filozófusokra, vagy akár a választott nép, akár más népek szellemi vezetőire, - mind arra a meggyőződésre jutottak, hogy az embernek erre a legfőbb jóra van szüksége. Istenre van szüksége. Ezt ismerte fel a zsoltáríró, évszázadokkal a görög filozófusok (Platón és Arisztotelész) előtt. Ezt vallja meg, amikor így szól: „Feletted való jóm nincsen”. Miért Isten a „Legfőbb Jó”? Miért Isten az, akinél jobb már nem található a teremtett mindenségben és azon túl? Mindenek előtt azért, mert Isten maga az élet. Következésképpen Isten az életnek a forrása, így végső fokon tőle származik minden élet. Gondoljuk meg azt, hogy a szervetlen anyag, ami a szerves életnek az alkotó eleme, alapjában véve tehetetlen. Azt meg kell mozdítani, hogy abból valami legyen. Isten erőtörvényeket helyezett a kaotikus anyagra, és az élet életre kelt rajta isteni intésre és szóra. Isten az élet forrása. Olyan, mint a táptalaj a növénynek, mely csak úgy él meg, ha gyökereit mélyre ereszti a talajba, hogy onnan kapjon táplálékokat, s azután virágot és gyümölcsöt teremhessen, amiben élete értelmét nyeri meg. Tudod-e azt, hogy nekünk Istenben kell gyökereznünk azért, hogy tőle vegyük tápláltatásunkat, azokat az isteni erőket, amelyek szükségesek életünkhöz. A bátorítást, amikor elbátortalanítanak dolgok, a reménységet, amikor elhagy minden emberi reménység, a hitet, amikor eltűnik minden földi hit. Tőle vegyük azt a meggyőződést, hogy érdemes a gonosz világában is jónak lenni. A gyűlölködő világban is érdemes szeretni. Az ellenséges világban is érdemes a béke követőinek lenni. Jó úgy légy, ahogy Krisztus élt, mert egyedül Ő győzött életen és halálon. Aki Őt követi, az él Isten szerint. Isten az élet! Isten a Legfőbb Jó, azért, mert Ő a Szeretet, Ő azért a Kegyelem is. A szeretetéből ad nekünk bűnbocsánatot. Nincs olyan vétek, amelyet Ő el ne törölhetne, nincs olyan hiány, amit Ő ki nem pótolna. S nincs olyan messzeség, ahonnan hozzá közel ne lehetne jutni. Isten azért a Legfőbb Jó, mert Ő az Örök Élet. Isten nemcsak e földi életet adja nekünk, ami nagyon nagy ajándék, hanem amikor megszűnik ez az élet, amit mi életként élünk meg és életnek nevezünk, Isten lesz az, aki átölel és átvisz az Ő örök országába, hogy örök életet adjon azoknak, akik megharcolták a hit harcát, és azoknak adja az örök életnek koronáját. Adja Isten, hogy ebben a reménységben, ebben a hitben hordozzuk életünk mindennapjait.

Befejezésül egy kérdést vigyünk el, azt, hogy az Úr Isten mennyire úr a valóságban a mi életünk felett? Vajon Úr-e Ő mindig, mindenkor és mindenhol? Vigyük el ezt a három „m” betűs szót. Ügyeljünk arra, hogy Isten valóban Úr legyen a mi életünk felett, mindig, mindenkor és mindenhol. Bár csak hittel elmondhatnád a zsoltáríró vallomását: „Én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen”. Ámen.