2017. június 18-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Lekció: Zsolt 46:1

Textus: Zsolt 16:1

Néhány vasárnapon át, szeretném a 16. zsoltár szavait, verseit az igehirdetések alapigéjéül venni. Ezt a mait, kis sorozatot ezzel szeretném Isten Szentlelkének segítségével kezdeni: „Tarts meg Istenem, mert hozzád menekültem”. Manapság egyre több ember van, akinek nincs szüksége Istenre. Az ilyen úgy érzi, hogy életét nagyszerűen be tudja rendezni Isten. egyház nélkül. Megtesz mindent, hogy élete boldog legyen. Így hát, vagy közömbös Isten iránt, vagy megtagadja Istent, és lehetőleg Isten, egyház nélkül rendezi be az életét, éli mindennapjait. Az ateizmus új korát éljük. Mi idősebbek ismerősek vagyunk a harcos ateizmus, kommunizmus propagandájával, meglepődve tapasztaljuk, hogy jó 27 évvel a változások után az emberek, - amikor nincs tiltva hivatalosan a templom – nagyobb részben gyakorló ateistává, materialistává váltak, és a keresztyénvallást, egyházat semmibe veszik. Mások meg külső máznak tartják a vallást, ami igazán szívükig nem ér el. Isten népe ma is – mindig a 2000 év alatt – kisebbségben van. Sajnos, sok magyar megkeresztelt református embert is elérte a korunknak ez a betegsége. Bizony, vannak „atyánkfiai” ebben a városban, akik azt sem tudják, hogy hol van a templomuk. Mások meg, ha véletlenül erre járnak, akkor nagyívben elkerülik. De hálát adunk Istennek, hogy van „Istennek népe” – ebben a városban, és ez ti vagytok – akik itt vagytok vasárnapról vasárnapra ebben a templomban. Akiknek szívében ott van a vágy, az epekedés Isten után. És Isten betölti ezt a vágyakozást, önmagát közli veletek itt, és megtapasztaljuk együtt azt, hogy Isten egyre jelentősebb, egyre fontosabb lesz életetekben, életünkben és egyre nagyobb részét tölti be annak. Áldottak legyenek azok, akik így hallgatják és fogadják be az Igét!

Az életben minden, ami adatott, egyszer elvétetik tőlünk. Csak Isten nem! És végül csak Ő marad meg minékünk. Azért, akinek Istene van, vele az élet marad meg neki. Miért van az embernek szüksége Istenre? Nézzük meg hát, ennek titkait.

Észre kell vennünk azt, hogy az emberi egzisztencia, az emberi élet az alapjában véve, nem más, mint folytonos menekülés. Mi emberek egy folytonos menekülésnek az állapotában vagyunk. Nem a megérkezésnek, hanem a menekülésnek az állapotában vagyunk. Mióta az ember kiűzetett az Édenkertből, azóta szüntelenül menekül. Nézzük csak az ősatyákat, az Ótestamentum nagy alakjait. Ábrahám az Úr városából menekül el Kánaán földjére. Onnan Jóbot és családját az éhség hajtja el Egyiptomba. Onnan menekül el a nép Mózes vezetésével. Mózes népe szüntelenül a menekülés állapotában van és bolyong a Sinai pusztában tíz évig, míg megérkezik Kánaán földjére. De ott is menekül, hol a moabiták, hol a filiszteusok elől. Hol az asszírok, a babilóniaiak, egyiptomiak törnek rájuk. Majd a rómaiak alatt szétszóródik az egész nép, és 2000 évig diaszpórában él, és a meg-megújuló pogromok között szüntelenül menekülésben van, Jézus is nem egyszer menekült. Alig született meg, már Egyiptomba kellett őt menekíteni a szülőknek, Heródes király haragja elől. S amikor az Ő messiási szolgálatát végezte, sokszor akarták tőrbe csalni, életét kioltani, de Ő átment ellenségei között, elmenekült. Mi, magyarok klasszikus példája vagyunk ebben a világban a mindig menekülő népnek. Legrégibb őseink idegen népek nyomására gyakran menekültek. Menekültek gyakorlatilag az Ural vidékéről. Menekültek a tatár, a török és a 400 éves Habsburg elnyomás alól. Majd az elszakított Trianon utáni részekből. Menekülés volt ’56 után. Mi folyton úton vagyunk – manapság a jobb kereset miatt nyugat felé, mert menekülő nép vagyunk. De nézzünk szét a világban, az emberiség jó része menekül. Menekül politikai, vallási és napjainkban halljuk, látjuk, gazdasági, megélhetési gondok miatt. Más okokból is menekül az ember. Az ember menekül a hideg elől a melegbe. Aztán menekülünk a meleg elől, mert forró a nyár, és örülünk, ha kiszabadulunk a lakásunkból, és kimehetünk egy tó- vagy folyópartra. Van, aki a felelősség elől menekül, gondoljunk a szétbomlott házasságokra, akik elválnak, mert nem éreznek felelősséget egymásért, gyermekért. Menekülnek a felelősség elől. Hányan menekülnek az emberek elől! Az adós menekül az elől, akinek tartozik. Az ember menekül a betegségek elől is. Minden orvosi rendelő tele van, minden gyógyszertár sokszor zsúfolt azért, mert az ember menekül a betegségek elől. Álljunk meg itt egy pillanatra, és kérdezzük meg saját magunkat, vajon te is, én is, mi is menekülő emberek vagyunk? Rossz természetünk elől, félelmeink elől? Vagy talán Isten elől menekülsz, menekülünk? Aki menekül, annak menedékre és védelemre van szüksége, oda menekül, ahol biztonságban érzi magát. Az ember életének az egyik legnagyobb hajtóereje a biztonságos menedék, oltalom utáni vágy.

Ilyen menedékünk lehet az otthon. Arany János írta az ő otthonáról: „Itt enyelgő kis családom közt van az én jó világom, kint borong bár a magasban, itt örökké csillagos van”. Az élet hányattatásai, megverettetései elől az ő kicsi otthonában talált menedéket. Egy angol közmondás azt mondja: „Otthonom az én váram”. Mennyire védelem a te otthonod? Védelem lehet a gazdagság.  Az ember azért gyűjt, tesz félre, spórol, hogy akkor, amikor majd szükség lesz rá, hozzá tudjon nyúlni, ne szoruljon másra. Az ember rendszerint több védelmi vonalat épít ki az életében, hogyha az egyik átszakad, akkor a másik fölfogja a veszedelmet. Mert az élet harc, olyan, mint a háború. Valamikor a háborúban csak egy védelmi vonalat építettek. Hogyha áttörte az ellenség, akkor katasztrófa következett. Ezért egy második, sőt harmadik védelmi vonalat építettek ki. De hiába állítunk az életünkben védelmi vonalakat, azok egyszer átszakadnak. Az emberek azért élnek büszkén, közömbösen, mert a védelmi vonalakban bíznak. De ezek a védelmi vonalak egyszer meggyengülnek. Igénk azt tanácsolja, hogy Isten legyen a te menedéked, és a te oltalmad, a te védelmed. Keresztyénségünknek a lényege, a szíve van benne. Isten, aki a mi oltalmunk, védelmünk és a mi menedékünk. Minden kornak a hívő emberei úgy tapasztalták meg, hogy Isten valóban védelmet tud adni a veszedelem, a nyomorúság idején. Meg tud tartani az életben, és meg tud tartani a másik életre.

Amikor Krisztus Jézus megszületett, a betlehemi mezőkön az Angyali üdvözletet, ezt adta a megdöbbent és félelemmel megtelt pásztoroknak: „Ne féljetek. Megváltó született tinéktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában”. Istennek Fia, a mi hitünk alapja, Jézus azért jött, hogy megtanítsa az emberiséget, ne csak megváltsa, hanem megtartsa az emberiséget, és benne téged is. No, de tudjuk-e, tudod-e, hogy van tenéked megtartód, aki a Krisztus Jézus, Isten egyszülött Fia, a második Ádám, a tökéletes ember, a te leghűségesebb barátod és megváltód, aki az életét, odaadta a Golgota keresztjén teéretted? Megtart a veszedelemben, a bajban, a próbákban, a betegségben, a nyomorúságban. Megtart a halálban, és a halálon át az örök életre. Van-e neked, nekünk ilyen megtartód, megtartónk?

Keresztyén hitünknek, vallásunknak a lényege abban található meg, hogy nekünk személyes megtartónk, megváltónk van, akinél az életünk védelmet, oltalmat és menedéket talált. Hogyan – kérdezhetjük, - úgy, hogy egy imádságban az életedet az Ő áldott kezébe teszed, és helyezed le. Nincs olyan hely ezen a világon, legyen az börtönnek cellája, a betegágy, az elhagyatottság vagy egy mély fájdalom, ahol ne tudnád az életedet ennek a teremtő és rólad gondotviselő, téged megváltó szent Istennek a kezébe letenni. Van-e ilyen élményed? Egyszer már meg tudtad-e ezt tenni? Bárcsak megtehetnéd. Keresd Őt! Jól teszed, ha itt, ebben a templomban keresed. Higgy benne, bízzál benne és hagyd rá magad. Egy pillanat műve az, hogy ráhagyd magadat, és akkor, amikor kétség fogna el, akkor, amikor úgy érzed, hogy nincs erőd megállni, és nincs emberektől menekvés, akkor Ő lesz tenéked menedék, védelem és oltalom. A régi templomok valamikor várfalakkal voltak körülvéve. Erdélyben sokat láthatunk ilyeneket, erődtemplomokat. Ez azt jelentette, hogy a templom annak a régi falunak vagy városnak valóban erődítménye is volt. A falai mögé menekültek háború idején, ha jött az ellenség, ott húzták meg magukat, azt védték. Az Isten – vár, az egyház – vár, a hited – vár. Ragaszkodjunk ehhez a magunk érdekében, mert, ahogy a régiek énekelték is: „Erős várunk nékünk az Isten”. Legyen ebből a mai igehirdetésből ez a tanulság: magadat veszedelmek, nyomorúságok, a próbák elől az Isten szárnyainak a védelmébe, karjainak a hatalma alá helyezheted, Őhozzá menekülvén. Tanuljuk meg ezt a három „b” betűs szót: bárhol, bármikor, bármi veszedelemben Istenhez menekülhetünk, menekülhetsz.

Isten adja, hogy egyen-egyenként és mindnyájan megtapasztaljuk azt, hogy Isten oltalom, Isten - védelem, Isten – a mi menedékünk. Ámen.