Pünkösdi igehirdetés (2017 - ünnep másnapján)

 
Varga B. Árpád beosztott lelkész pünkösdi igehirdetése
 
1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5 Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. 6Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 12Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?13 Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. 14 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! 15 Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, 16 hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17 „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra.  29 Testvéreim, férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról: meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. 30 De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, 31 ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. 32 Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33 Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. 34 Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, 35 míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem.” 36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (Apostolok Cselekedetei 2. fejezet)
 
Kedves Olvasó!

Pünkösd ünnepe is Krisztus ünnep. Ezen a napon váltotta valóra Jézus Krisztus azt az ígéretét, amelyet korábban adott tanítványainak, hogy: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, és veletek leszek minden nap. Jézus él, Isten jobbján van, uralkodik a teremtett világ, a kozmosz felett, de itt van közöttünk, sőt, bennünk is, a Szentlélek Isten képviseli őt. Ez a Pünkösd titka. A Szentlélek nem valami újat hoz, Ő Jézust hozza, a feltámadt és megdicsőült Urat. Jézusról szól, róla tanúskodik, Jézust dicsőíti, Jézus szavait juttatja eszünkbe és Jézust állítja középpontba. Ezért igaz, hogy a Pünkösd is Krisztus ünnep. És ezért beszélünk Pünkösdkor is Jézusról.

Így történt ez az első Pünkösd alkalmával is. A csodálatos jelek, a szélzúgás, a tüzes nyelvek olyan volt, mint ma a harangszó, egy jó hirdetés, egy átgondolt megszólítás (marketing): felhívták az emberek figyelmét, összegyűltek, majd Péter szólni kezdett hozzájuk. Prédikációjában nem a Szentlélekről beszél, alig említi a csodás jeleket, - mi sem szoktunk a harangszóról prédikálni - ehelyett Péter Jézusról kezd beszélni. Ennek a beszédnek a záró, összegző mondatát olvastuk az imént.

Nem udvariaskodik, nem kertel, nem fogalmaz tapintatosan Péter. Elmondja, hogy Jézus a Messiás, az Isten Fia, Isten Úrrá tette őt, és nyíltan hallgatói szemébe mondja, hogy ti pedig keresztre feszítettétek őt...

A következő mondat számomra szinte hihetetlen, sőt, megdöbbentő. Azt várnánk, hogy egy ilyen nyílt kijelentésre felháborodott visszautasítás, tiltakozás, de legalább mentegetőzés lenne a válaszreakció. Jézus sokszor élt meg ilyet! De szó sincs ilyesmiről, e helyett azt olvassuk, hogy: amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket!!!

Kedves Olvasó, ez a Szentlélek munkája! Hangzik az ige, és felébred a bűnbánat. Egyszerre rádöbbenünk, hogy rólunk van szó. Nem a másik ember bűnéről, hanem az enyémről.

A Szentlélek nagy csodái közé tartozik, amikor az igét hallva, olvasva felismerem: bűnös ember vagyok. Vétkeztem Istenem ellened és embertársaim ellen. Amíg ezt nem látjuk, amíg nem érezzük, hogy az ige szíven talált, amíg mentegetjük magunkat, amíg mindenki más bűnös, de én nem, amíg mindig a másik ember a hibás, én sohasem, - addig még nem volt Pünkösdünk, még nem tapasztaltuk meg a Szentlélek munkáját. A megtérés a bűnbánattal, annak a beismerésével kezdődik, hogy rosszat tettem, rosszul éltem. Azonban sokan vannak, akik így érzik: valami bűnt követtem el és most szenvedek a következményei miatt. És azt mondják, hogy legközelebb majd óvatosabb leszek. Majd igyekszem elkerülni a következményeket. Nem a bűnt, hanem a negatív következményeit! Aki így gondolja, az nem a bűnét bánja. A bűnbánat az, amikor szíven üt, hogy mit tettem! Hogy megbántottam a másik embert. És, hogy megbántottam Istent. Áltattam magam, hogy hívő ember vagyok a templomba járással, az úrvacsorával való éléssel, az imádkozással, de valójában elutasítottam Jézust, és kizártam az életemből. A bűnbánat az, amikor mindezt látni kezdem, és fájni kezd, hogy milyen ember vagyok is én. Hadd kérdezzem, hogy fájt-e már, hogy megbántottál valakit? De még inkább azt kérdezem, hogy fájt-e már valaha, hogy megbántottad Istent, Azt, aki úgy szeretett, hogy a Fiát, Jézust halálra adta érted? Van egy ritka betegség, a fájdalomérzet hiánya. Nagyon veszélyes, mert a fájdalom hiányában az ember mindenféle súlyos következményekkel járó károsodásnak van kitéve. A bűnbánat hiánya a lélek ilyen betegsége.

A Szentlélek másik nagy csodája az, hogy ennek a bűnbánatnak a nyomán felébred bennünk a változás utáni vágy. Akik Péter hallgatták, azok megkérdezték: Mit tegyünk? A Szentlélek által ébresztett bűnbánat ma is ezzel a kérdéssel folytatódik: Mit tegyek? Hogyan változhatok meg? Akiben ez a kérdés felébred, az biztos lehet abban, hogy a Szentlélek munkálkodik benne. Péter válasza az, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára! Péter ezzel azt mondta, hogy van szabadulás, mert van szabadító. Jézus ez a szabadító, akinek a neve is ezt jelenti. Születése előtt azt mondta anyjának az angyal, hogy nevezd nevét Jézusnak, mert Ő fogja megszabadítani népét bűneiből. A bűnbánatra Isten bűnbocsánattal válaszol. Ezért lett emberré Jézus, ezért halt meg, ezért támadt fel, és ezért küldte el a Szentlelket. Mi bűneinkkel megfeszítettük Őt, Ő pedig Szentlelke által megbocsátást és új életet hirdet mindazoknak, akik megbánták bűneiket. Ez az, amit megtérésnek mond a Biblia. Lezárul az életem bűnnek szolgáló szakasza és elkezdődik egy új, amelyikben most már Jézus az uralkodó. Ezt a változást, a megtérést azzal pecsételték meg Péter hallgatói, hogy megkeresztelkedtek Jézus nevében. Közülünk csaknem mindegyikünkkel már gyermekkorban megtörtént a keresztség. De közben elfelejtettük vagy nem is lett világossá soha, hogy a keresztségünkben Istené lett az életünk. Mégsem kell újra megkeresztelkednünk, csak meg kell térnünk, és azt mondanunk: Hiszen én már gyerekkoromtól Jézusé vagyok! Mostantól így, e szerint akarok élni. Ez a megtérés. Ha tudatosítjuk, hogy az életünk Istené, hogy a miénk már régóta a bűnbocsánat és az új élet ajándéka, hogy rajtunk van Jézus pecsétje, akkor a gyakorlatban is lezárhatjuk a múltat, és elkezdhetünk egy új életet. Mindez a Szentlélek munkája bennünk. Így élték át sokan, - az ige azt mondja háromezren - életük megújulását az első Pünkösdkor, és azóta is sokan, és így élik át ma is sokan. És mi is, mindegyikünk, közöttük lehetünk.

Befejezésként egy történet álljon itt. Az amerikai vadnyugat egyik eldugott aranyásó településére egy nap egy édesanya érkezett, aki gyermeket szült, de a szülésben meghalt. Az egyik aranyásó megszánta a gyermeket, magához vette. De amikor le akarta fektetni, rájött, hogy a kunyhójában piszok, rendetlenség van, nincs hová tenni a kicsit. Kénytelen volt hát nekiállni, kitakarítani, helyet készíteni. A gyermek növekedett, már nézelődött, és az aranyásó arra gondolt, milyen szegényes is ez a hely. Így aztán nekilátott, kifestett, némi színt vitt a kunyhóba, és amennyire tudta, feldíszítette képekkel. Amikor a gyermek már mászni, majd járni tudott, kiment az ajtón is, ekkor az aranyásó aggódni kezdett. Az udvar, a kis kert csupa lom, szemét, sáros, nem igazán jó hely egy gyermeknek. Ezért rendbetette az udvart, a kertbe növényeket ültetett, sőt még kívülről is kimeszelte hófehérre a házat. Azután valami rendkívüli történt. A szomszédok és a település többi lakója is elkezdte rendbetenni, szépíteni a házát, ültettek, szinte versenyeztek egymással, és az aranyásó település képe megszépült. Mindez azért, mert egy aranyásó befogadott egy kisgyermeket. A kisgyermek változtatta meg a település életét. Ezt jelenti pünkösd: befogadva Krisztust, a Szentlélek által minden megváltozik!
 
Jézus újra itt van, a Szentlélek elhozta őt közénk. Térjetek meg és újítsátok meg a keresztségeteket bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, s ahogy keresztelés alkalmával mondjuk: "Növekedjetek testeteknek, lelketeknek jó állapotában, magyar hazánk és református anyaszentegyházunk javára, ámen.