Pünkösdi igehirdetés (2017)

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Lekció: ApCsel 2:1-16

Textus: Zak 4:6

Ma, pünkösd ünnepén, a hozzánk szóló üzenet Zorobábelhez hangzott Zakariás próféta ajkáról: „Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Urunk Lelkével” lehet a hívő embernek minden előtte tornyosuló nehézségek fölött győznie. Ki volt Zorobábel, és milyen körülmények között élt? Az átlag keresztyén, aki a Bibliából jól ismeri Ádámot, Noét, Ábrahámot, Dávidot, nemigen tud róla semmit, pedig igen nevezetes személy volt. Egyesítette magában a pusztában vezető Mózest és a templomot építő királyt, Salamont. Ugyanis a hetvenéves babiloni fogságból ő vezette haza a népet, mint egykor Mózes Egyiptomból. A babiloni fogság elején (Nabukodonozor) lerombolt templomot ő építette fel másodszor, amint azt először Salamon király tette. Népvezető és templomépítő egy személyben. Nem volt hétköznapi ember. Királyi vérből származott, és a babiloni fogságban is a királyi udvarban élt. Amikor Círus perzsa király engedélyt adott a fogságból való hazatérésre és a jeruzsálemi templom újból való felépítésére, keresve sem találtak volna jobb vezetőt a zsidó nép élére, mint Zorobábelt.

Zorobábel a perzsa királyi udvarból ismerte a földi sikerek két legnagyobbikának, az erőnek és a hatalomnak a jelentőségét. Erőre és hatalomra épült a hatalmas Perzsa birodalom. Mint udvari ember maga is tapasztalta, hogy milyen sokra lehet menni erővel és hatalommal. A hazatérés sikeres volt. Annál több nehézség támadt a templomépítés körül. Állandóan harcban kellett állniuk a munkát zavaró szomszéd népekkel. A maguk kicsiny erejét, hatalmát latba vetették, de így nem ment a munka. Megkezdése után 16 évig szünetelt az építkezés. A hatalom és erő fontosságát ismerő Zorobábel joggal keseredett el, hogy az általa jól ismert két eszközzel, az erővel és a hatalommal semmire sem tud menni. Emberileg teljesen csődbe jutott. De a tapasztalata csak ennyi volt: emberi erővel és hatalommal nem mehet semmire. Akkor honnan vehet erőt és segítséget az Úr házának az építéséhez, és népének összetartásához. Ebben a reménytelen és kétségbeesett helyzetében szólott hozzá Isten Zakariás próféta által nem erővel és nem hatalommal, hanem az Úrnak Lelkével. Amíg ezt a szót nem hallotta, csak a maga emberi tehetetlenségét ismerte, most egy új erőforrás nyílt meg előtte: Isten Lelkének segítsége, ereje, bíztatása és bátorsága. És amit erővel és hatalommal nem tudott elvégezni, végrehajtotta az új erővel: a Szent Lélek segítsége által. Ez az igazság vált nyilvánvalóvá az első pünkösdkor is. Az erő és hatalom nélküli tanítványok tehetetlenül és tétlenül ültek a jeruzsálemi felházban. De amikor az Úr Lelke megérkezett, teljesen megváltoztak. Bátrak lettek, kimentek azok közé, akiktől addig féltek, és kezdték hirdetni az Igét erővel és hatalommal, félelem nélkül úgy, hogy szavuk nyomán háromezer ember tért meg Jézus Krisztushoz.

Testvéreim! A Szent Lélek új, erőt adó hatalmáról a Szentírás sok helyen tesz bizonyságot. Csak néhány közismert példát említsünk. A még serdülő, ifjú pásztorlegényke, Dávid, legyőzte a filiszteus óriást, Góliátot, akivel az erős zsidók közül senki, sem mert párviadalra kiállni. Amikor bottal és parittyával közeledő ifjút Góliát meglátta, csúfolódva kiáltotta feléje: eb vagyok én, hogy bottal jössz felém? De Dávid megfelelt neki. Az Úrnak a nevével, az Úr Lelkének erejével megyek neked. És mindenki ámulatára legyőzte a nálánál erősebb óriást. A nagy éhség idején Isten Izráel legszegényebb asszonyára, a sereptai özvegyasszonyra bízta Illés próféta ellátását. Az özvegynek csak egy marék lisztje és pár csepp olaja volt, de Isten erejében bízva vállalta a próféta kosztját. Nem csalódott, mert Isten Lelkének ereje naponként kirendelte az özvegy korsójába az olajat, a vékájába a lisztet. Úgyhogy, a nagy szárazság idején minden napon volt eledele nemcsak Illésnek, hanem az özvegyasszonynak és fiának. Pál apostol nagyon gyenge, beteges ember volt, de Isten Lelkének ereje által mérhetetlen munkabírás élt a tagjaiban. Egy héten át szőtte a sátorponyvát, és nemcsak magáról, hanem a vele levőkről is gondoskodott. Pedig nem volt olyan szenvedés, amelyet nem kellett volna megtapasztalnia. Hajótörést és fogságot szenvedett, a legkülönbözőbb betegségekkel küszködött, a népéhez tartozók többször megkövezték. Mindezeken a nehézségeken győzedelmeskedett a Szent Lélek kegyelmes ereje által. De nemcsak a Bibliában, hanem az egyház történelmében is fényes példák vannak annak, hogy Isten Szentlelke erővé válik a hívők életében éppen akkor, amikor már semmi erejük és hatalmuk nincsen. A reformátorok, a misszionáriusok, nagy bizonyságtevők életének sikerét nem lehet megérteni másból, csak a nekik adott Szent Lélek erőt adó hatalmából. Hogyan mert Luther a wormsi birodalmi gyűlésen a császárral és a fejedelmekkel szembeszállni és győzni, ha nem Isten Lelke által. Kálvin majdnem a szíve utolsó dobbanásáig dolgozott, mert nem akarta, hogy az Úr tétlenül találja akkor, amikor eljön érte. Ezt a mérhetetlenül nagy erőt egyikük sem tulajdonította önmagának, megvallották, hogy nagyon is erőtlen emberek voltak, de vették a Szent Lélek mindenre elégséges erejét.

Ne gondoljuk, hogy ugyanez a Szent Lélek ma már nem munkálkodik, hogy a Szent Lélek ma már nem tud adni a ma élő embereknek. Úgy gondolom, hogy mindannyian tudnánk példákat sorolni a saját életünkből, az előbbiekhez hasonlókat, amikor az emberi erőtlenségünk között Isten csodálatosan erőt nyújtott nekünk, gyarló és gyenge embereknek. Hány szegény, egyszerűen élő, vagy egyedülálló özvegy vagy asszony tudta fillérekből felnevelni árván maradt gyermekeit, amíg az erősek, a hatalmasok állandóan küszködtek az anyagi gondokkal, addig még nekik arra is jutott a szegénységből, hogy másokat megszégyenítő módon adakozzanak. Hányszor tapasztaljuk, hogy az emberileg nagyon erősek és hatalmasak a nehézségek súlya alatt hirtelen összeroppannak, de az erőtlenek a Szent Lélek által mindenre nyernek erőt és hatalmat. Az eddig elhangzottakat zárjuk egy gyakorlati kérdéssel: hogyan lehet enyém, éppen az enyém a Szent Léleknek ez az ereje? Samáriában Simon, a varázsló, pénzért akarta megvenni Péter apostoltól a Szentlelket, mert látta, hogy milyen nagy csodákat tesz általa. De Péter ezt mondta neki: „A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándéka pénzen megvehető”. A Szentlelket, testvérek, csak ingyen ajándékba lehet megnyerni. Nem lehet kiérdemelni sem. Isten adja mindenkinek a maga és mások hasznára és örömére. Hogyan? Mindenekelőtt a teljes kiüresítés vagy összetöretés és megalázkodás után. Zorobábelnek is be kellett látnia, hogy erővel és hatalommal nem megy semmire, hogy emberi kudarcai után új erőforrás nyíljék meg az életében, a Szent Lélek ereje. A magában, vagy más emberi lehetőségekben bízó ember sohasem nyerheti el a legnagyobb erőt, Isten erejét, a Szentlelkét. De a hozzánk hasonló, sok mindenből kiábrándult, elerőtlenedett emberek megüresedett szíve mindig megtelik a Lélek erejével, ha feléje fordultak. A Szent Lélek a leghatalmasabb erőforrás, maga Isten akar nekünk erőt adni. A rajtunk kívül levő erő csakis akkor hat a mi javunkra, ha kapcsolatot teremtünk vele. Egy szobában a villany felgyullad, ha a kapcsolót felkapcsoljuk. Igen, mert összeköttetést teremtünk az áramforrás és az izzó között. Kapcsolat nélkül sohasem gyúl ki a lámpa. Kapcsolat nélkül sohasem vehetjük a Szent Lélek erejét. Rá kell figyelnünk az új lehetőségre, arra az új erőforrásra, amelyet a Szent Lélek kínál nekünk. Az első nyilvánvaló mód és lehetőség, a Szent Lélekért való imádkozás. Aki Szentlelket kér, az mind kap. De valóban hittel kell kérnünk. Valakik, ha komolyan elkezdtek imádkozni, nem úgy általában, hanem pontosan a Lélekért, azok mind megnyerték azt. Itt nem valami szektás rajongó állapotról van szó, és valamiféle gajdoló önkívületi állapotról, amelyeket láthatunk, vagy hallhatunk némely közösségről (érdekes, magyarul egy se szólal meg). A Szent Lélekért való imádkozás azt jelenti, hogy nem hagyjuk abba, amíg valójában meg nem érezzük szívünkben a Szent Lélek megerősítő, megújító jelenlétét. Sokan az egyházi éneklés közben tapasztalták meg, hogy szívüket átjárja valami addig ismeretlen áram, érzés a Szent Lélek áramlása, békessége, öröme. Mialatt a Bibliát olvassuk, vagy az igehirdetést hallgatjuk, sokszor halljuk a Lélek szavát. El kell jutnunk oda, hogy a prédikáció emberi szavaiban Isten szavára tudjunk figyelni. Ha az életünkben csak egyszer is megtörténik velünk, hogy az Isten szólt hozzánk, az már a Szent Lélek bennünk való kegyelmes munkája volt. Ugyanígy vagyunk az úrvacsorával is. Mi, lelkipásztorok, csak egy darabka kenyeret és egy korty bort tudunk adni, szent jegyeket, de mialatt a kenyér és bor eggyé lesz testünkkel, megtörténik a csoda: Isten Szentlelke Krisztus mennyei erejét közli velünk, nem a testünkkel, hanem a lelkünkkel. Imádkozás, egyházi éneklés, igehallgatás, úrvacsora! Mennyi út és alkalom, lehetőség arra, hogy Isten Szentlelkének erejét ma, mi magunk megtapasztalhassuk. Ezeket az alkalmakat, lehetőségeket Isten maga készítette elő a mi számunkra. Kész is arra, hogy a mi javunkra használja. Ő mindig a mi rákészülésünk és igyekezetünk mértéke fölött áldja meg ezeket az alkalmakat, és gazdagít meg bennünket a Szent Lélek hatalmas erejével. Így legyen.