2017. május 28.

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Lekció:  ApCsel 1:4-12

Textus: Jn 14:27-28/a

Az elmúlt hét csütörtökjén sajnos egy lassan eltűnő, főként az emberek tudatából kieső ünnep volt. Sokan nem értik az áldozócsütörtök mondanivalóját, értelmét.

Az áldozócsütörtöki eseményeket még a tanítványok sem értették. Ez természetes. Majd csak a Pünkösd után válik tisztává számukra, miért történt úgy, ahogy történt. Nem lehet tehát megérteni a mennybemenetel jelentését, ha csupán a Húsvét után történtek alapján, az események folytonos alakulásának helyzetéből próbáljuk azt megközelíteni. A feltámadásnak ugyanis egyáltalán nem logikus következménye az, hogy Jézusnak a mennybe kell mennie. Csak a mi helyzetünkből, úgyszólván a keresztyénség léte felől, azaz visszafelé nézve foghatjuk föl, mi volt a mennybemenetel értelme. Ebbe a csodába is a Szentlélek Isten megvilágosító ereje enged betekintést. Ha a hallott Igénkre figyelünk, abban sűrítve találjuk Krisztus mennybemenetelének értelmét és titkát.

„Elmegyek, és ismét eljövök hozzátok”. Ennek a jelentését próbáljuk megközelíteni két szempontból: nézzük meg, mit jelent az ókori ember szemével a mennybemenetel és mit jelent az korunk emberének szemével, azaz a mi szemünkkel. Az első keresztyének számára valami csodálatos felszabadulást jelentett, a Krisztusról szóló üzenet. János apostol, mint Jézus imádságát jegyezte fel: „Atyám azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek, ahol én vagyok” (Jn 17:24). Az akkori ember legfeljebb a görög-római kor szellemi erőfeszítéseiről hallott, amelyből azt olvashatta ki, hogy az emberi élet számára nincs túl sok lehetőség. Nincs meg a kibontakozás, nincs meg a fejlődés lehetősége, hanem vannak átfogó világtörvények és abba bele kell simulni, azt kell fogadni. Az a bölcs ember, aki ezt a tényt fölismeri, azaz furcsa módon fölismeri helyzetének kilátástalanságát, s ebben a tehetetlen helyzetében, elfogadja a körülmények meghatározó voltát. Az ember tehát gúzsba volt kötve, körülötte a világ be volt zárva. Bezárták magukat a maguk által alkotott szellemi világba. Ebben a vigasztalan helyzetben, ennek a zárt világnak az ajtaján egyszer csak kopogtat az evangélium, megszólal Krisztus szava: Ember! Nem te alkottad a világot, hanem én. Nem te vagy a mindenség ura, hanem én! Nem a te szellemi erőd a mindenható és nem az alkotja a végleges igazságot, mert nekem adatott minden hatalom mennyen és földön! És te Ember, éppen ezért nem vagy bezárva egy kilátástalan világba, hanem igenis te vagy az, aki megértheted a Krisztusban való szabadságot. Éppen számodra nyitotta föl Isten Igéje a mindenséget, hogy megismerd azt és megismerd Igéje által saját magadat is. Sőt, megtaláld magadat, hogy megtudd, ki vagy Isten előtt, hogy te az Ő gyermeke vagy és téged is föl akar oda emelni, ahol Krisztus van. Az Atya közelébe. Szeret téged az Úr és te vagy már a középpontban. Érted, veled történik minden. Az üzenet most már mindenkinek szól, az evangéliumot mindenki értheti. És ez valami csodálatos vigasztalást, felszabadulást, élethez való bátorságot jelentett az első keresztyéneknek és mindazoknak, akik hallgatták őket. Ez volt a titka annak, hogy kibeszélhetetlen gyorsasággal terjedt a keresztyénség és mindig ott, ahol nem is gondolták. Íme, most már volt értelme az emberi életnek és a mindenséget pedig alakíthatta az ember Isten munkatársaként,  - amint azt Pál apostol szépen fogalmazta.

Igazából ezt a krisztusi ígéretekből értették meg az emberek. „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14:19). „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:9). Ugyanakkor az első keresztyének megértették, hogy egyelőre Krisztusé ez a kiváltság, rajta keresztül majd az övéké is, „ahová én megyek, oda ti nem jöhettek” (Jn 13:36), ezt adta tudtunkra az élő Krisztus. De nemcsak azt akarta kifejezni Jézus, hogy – úgyszólván – „ti nektek még itt van a helyetek a földön, hanem egyszerre azt is, hogy már elkészíttetett a mennyben Őáltala az Atyával való közösség. „Az én Atyám házában sok lakóhely van” (Jn 14:3). Ő szeret benneteket, Ő mindnyájatokat fölemel magához oda, ahol az Úr Krisztus van! De akkor mit jelent a mennybemenetel a mindenkori földi élet számára? Nagyon sokat. Azt, amit Krisztus számára is jelentett: „Én az Atyához megyek” (Jn4:28). „De majd ismét eljövök hozzátok” (Jn 14:28). Ez azt jelenti, hogy Jézus szavait folytatva – az Atyával élek, én már az Atya jelenlétében élek, olyan létformában, amelyben nektek is részetek lesz, de amit már e földi lét közepette megélhettek, ha énreám, Krisztusra néztek, ha Krisztus erejéből éltek. Ezt úgy fogalmazták meg református eleink, hogy „Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, Igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts imádkozni (474. dicséret). Csodálatos ez a kérés: Jézus Krisztus taníts, hogyan kell Istennel járni. Ez a mennybemenetel üzenete, értelme, vigasztalása a ma embere számára. Bár a mi Urunk a mennyben van, Isten jelenlétében, s ez még csak az Ő kiváltsága, de ez egyben üzenet is számunkra, hogy ma is, a mindennapi jelenünkben is lehet Istennel járni. Az élet minden területén igaz ez.

Testvéreim! Isten jelenlétében vagyok, amikor a szűkölködőn segítek. Istennel járok, amikor az éhezőnek enni adok, amikor az arra rászorulót meglátogatom. Istennel járok, amikor arra tanítom a gyermekemet, az unokámat, hogy tisztességes, jó legyen mindenkihez, hogy ne legyen trágár beszédű, amikor példamutató életet élek a családomban, amikor örömet, békességet sugárzok magam körül. De Istennel járok akkor is, amikor becsülettel, lelkiismeretesen teszek valamit, amikor szavaimat megtartom, amikor nem áskálódom más ellen, amikor segítek annak, akinek kisebb vagy kevesebb tehetség jutott, mint nekem. Istennel járok akkor is, amikor vállalom a nevelés nehéz feladatát a családban, iskolában, gyülekezetben és mindenütt. Amikor azt akarom megtudni, hogy milyen különleges ajándékot kapott Istentől a gyermekem, unokám és segítek neki azt előhozni, fölmutatni. Istennel járok akkor is, amikor magamat mindenben Isten parancsainak mércéjéhez mérem és mindenben az Ige szerint cselekszem. Istennel járok, amikor gondoskodom házam népéről. Istennel járok, vagyok, amikor bizonyságot teszek a szószékről vagy a katedráról, vagy a munkapadnál, vagy egy szép alkotásban, a zenében, építészetben, vagy az orvosi gyógyításban, a tudományban egyaránt. De akkor is Istennel járok, amikor kutatom a természet titkait, amikor megértem a természet törvényeit és azt megtanítom másoknak, és egyúttal bizonyságot teszek előttük, hogy milyen bölcsen teremtette Isten ezt a világot, benne az élő és élettelen természetet. Istennel járok, amikor elültetem a szép virágot a kertemben. Nincs elég szókincsünk, hogy kifejezzük, mennyire szépnek és jónak teremtette Isten a környezetünket, hogy egy kicsiny virágban is benne van az Ő egész világot alkotó bölcsessége és mindeneket elrendező gondoskodása.

Testvéreim, a mennybemenetel átformálja a szemléletünket a mindenségről. Ezt az újat jelzi számunkra az, hogy Krisztus az Atyához ment. Mi is az Ő Lelke által Isten jelenlétében élhetünk, s már e földi életünk során is Istennel együtt élhetünk minden rezdülésünkben, minden mozdulatunkban, minden gondolatunkban. Ezt csak hitünkkel érezhetjük és cselekedhetjük meg. Ez az, amit a szemtanúként jelenlevő tanítványok még nem értették és hozzájuk hasonlóan nem ért a világ ma sem. Mert nem látja rajtunk – bizonyára gyarló, langyos keresztyénségünk miatt – azt, hogy mi Istennel járunk, hogy az életünk nem más, mint az ég és a föld találkozása, a mennyei és a földi ölelkezése, azaz Krisztus-test, az egyház, a gyülekezet normális működése. Legalább is, mi ezt szeretnénk megmutatni. A mennybemenetel csodája tehát nem megfejthető titok, nem is valamiféle elvi kérdés, hanem itt a mindennapjainkban megélt feladat, a krisztusi élet. Ezért éljük életünket mindenkor örömmel és hálaadással, mint akikben Krisztus él, hogy elhiggye a világ, hogy Őt az Atya küldte mindannyiunk üdvösségére, s aki visszajövetelekor megajándékoz bennünket az örök élettel. Maga az Úr Jézus mondja ugyanis: „Én elmegyek, és ismét eljövök hozzátok”. Mi pedig egyen-egyenként csak ezzel a vallomástétellel válaszolhatunk ígéretére: Várunk Uram! Várunk, aki közbenjárónk vagy, aki az Atyának jobbján ülsz és hitünk és reménységünk szerint egykor eljössz. Ámen.