2017. május 14-i (konfirmálási) igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Textus: 84. Zsoltár 5-6, 13

Manapság minden ember boldog akar lenni, de így volt ez mindig. Mindenki keresi a boldog életet. Meg is született évtizedekkel ezelőtt – az idősebbek tudták a slágert – „Minden ember boldog akar lenni”. Az Ige, amit felolvastam, szintén boldogságról beszél, mégpedig három boldogságról. Nem olyanról, amiről a régi sláger szól, hogy „szívünk előtt száll, mint egy madár” – hanem olyanról, olyan boldogságról szól, beszél az Ige, ami nem száll el, hanem ha megnyertük, bennünk lakozik. Ezt szeretném ma továbbadni fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, hogyan lehetünk boldogak, boldog emberek?

A zsoltárból ezt hallottuk először: „Boldogok, akik lakoznak a Te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen”. Mit is jelent ez: Boldog, aki otthon van Istennél. A templom Isten hajléka, szép kifejezője annak a vágynak, hogy mi Istennél otthon legyünk. Önmagában véve az, hogy valaki otthon van a templomban testileg, az még nem biztosít a felől, hogy itthon van a gyülekezetben, és nem biztos, hogy otthon van Istennél. De segít a templom, s mindaz, ami a templomban történik, hogy hazataláljunk Istenhez, s otthon legyünk Nála. Az örömhír az, nem csak a templom ajtaja van nyitva, hanem az Isten szíve is. Ő Jézus Krisztusban kitárt karokkal vár, mert ami akadály s elválasztó tényező volt, azt Jézus eltörölte, félretette. A bűnt Isten megbocsátotta, amint vagyok, úgy fogad el Krisztusért, gyermekévé. A ma konfirmáló gyermekeinket már régen a keresztségben elfogadta, szövetségébe fogadta Urunk. Mit jelent ez nékünk és nékik is. Nyitva az atyai ház, mint a tékozló fiú előtt is, otthon lehetsz Istennél! Az Ő hajlékában úgy pihenhetünk meg, hogy nála megtaláljuk azt a teljes szeretetet, amely az életben célt ad, amely vigasztal, meggyógyít, felemel, mert mindenben a javunkat akarja.

Kedves Testvéreim! Lehetünk ilyen boldogok! Légy és maradj ezért otthon Istennél. Az Ige második boldog mondása így foglalható össze: Boldog, aki Istennel jár: Boldog ember az, akiknek Te vagy erőssége s Te ösvényeid vannak szívében. Erősségről és ösvényről van szó az Igében. Egyoldalú közlést kapunk az Istennel való életközösségről, ha csak az otthon képét látnánk magunk előtt. A földi otthonnak is az értéke attól függ, mit viszünk ki onnan magunkkal, mennyi erőt, szeretetet, reménységet? A gyülekezet lelki otthonának az értékét is az próbálja meg, hogy megkapjuk-e benne Isten erejét és az Ő ösvényein megtanulunk-e engedelmesen járni, és az Ő ösvényei, útjai ott vannak-e a szívünkben. A konfirmáció, mint folyamat, egész életünkön át tart. Tanultuk – a régiek is – a konfirmáció azt jelenti, megerősítés. Ki olyan erős, hogy ne lenne szüksége újra meg újra Isten erejére, arra, hogy Isten figyelmeztesse, intse, bátorítsa az Ő útján való járásra? Mi lett volna belőlünk szüleink szeretete nélkül? Arany János, a nagy Szalontai költő lángész és Ady is így sóhajt, mi lenne belőlünk Isten irgalma, szeretete nélkül? Ha Ő nem szólna hozzánk újra és újra, ha nem mondaná, ez az én ösvényem, ez az én utam, ezen járj. Mi lenne, ha mindehhez nem adná megújító erejét? De Ő mindezeket adja, mondja, cselekszi. Tehát lehet földi utunkon Istennel járni!

Konfirmáció, mint fogadalom, egy életben egyszer van! Minden azon múlik, hogy ennek az eseménynek az ereje átjárja-e a szívünket, hitvallástételünk lesz-e olyan őszinte, fogadástételünk lesz-e olyan bátor, hogy Istennel tudunk tovább járni! Mi reménykedünk benne, hogy így lesz, lehet ezt naponta kérni imádságainkban: „Útaid Uram, mutasd meg”! Mert Isten mindennap új erővel, új bátorsággal, új reménységgel tud megerősíteni, konfirmálni bennünket.

S végül a harmadik boldog mondás: Boldog ember az, aki bízik benned. Ez a zsoltár utolsó néhány szava, döntő szavak! Mert csak az az ember lehet otthon Istennél, csak az az ember járhat az Ő erejével az Ő ösvényein, aki bízik Benne! Az otthonnak az éltető levegője éppúgy, mint az engedelmes élet erőforrása, a bizalom. Bizalom Ő benne. Az utolsó vers így kezdődik: „Seregek Ura”. Nekünk, református keresztyéneknek, de bármilyen vallású keresztyéneknek, meg kell a Bibliából értenünk azt, hogy a mi Urunk teljesen Úr! Jézus uralmának biztos kijelentése elhangzott a keresztség szereztetése, parancsa előtt: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”. Az a boldog ember, aki ebben a mindenek felett való Úrban bízik feltétel nélkül. Ez a bizalom nyugalmat és békességet ad. Ez a bizalom erőt és engedelmességet kíván. Nos, az a kérdés fiatal és idősebb testvéreim, bízunk-e a Seregek Urában? Mert lehetsz ilyen boldog ember. Légy ilyen boldog, otthont talált, Isten szeretetében mindig megújuló, az Ő akaratának mindig engedelmeskedő, és magát mindig, mindenestől Őreá bízó gyermeke a mi Urunknak. Mi hisszük és valljuk, hogy a teljes boldogságot csak ezen az úton lehet megtalálni és élni. Az Ige három boldogságát hadd helyezzem még egyszer a szívetekre útravalóul a 84. zsoltárból: Boldogok, akik találkoznak a te házadban, dicsérnek téged szüntelen! Boldog ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében, Seregek Ura! Boldog ember az, aki bízik Benned! Ámen.