2017. május 7-i, anyák napi igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor anyák napi igehirdetése

 
 
Lekció:  Jn 19:25-30
Textus: Péld 31:10, 25, 26
 
A mai szolgálatunk ezen a szószéken – és minden evangéliumi igehirdető helyen, templomban az, hogy Jézus Krisztust hirdessük. Nem istentisztelet az, ahol nem Jézus Krisztusról szól az igehirdetés. És ma, amint hallottuk az Igéket, talán valaki azt mondhatná, hol van ebben Jézus Krisztus? Asszonyról van benne szó. Illik ez? Nos, egy évben egyszer szabad nekünk a kereszt tövében az anyákra néznünk. Nem azért, mert így illik, nem azért, mert a világ így tesz. Hiszen a világ tulajdonképpen az egyháztól vette át ezt az ünnepet. Hanem azért, mert Jézus Krisztus – míg a kereszten szenvedett – megszólalt, és az anyjához szólt, amikor Jánosra bízta Máriát. És, ha a kereszten szenvedő Jézusnak az Atyától szabadsága volt az anyjáról és az anyjához szólnia, akkor nekünk egy évben egyszer a kereszt tövében nem csak szabad, hanem illik, kell, szükséges, hogy a kereszten át az anyákra gondoljunk és megemlékezzünk róluk. 
Az Ige, amit felolvastam, sok ezer esztendő távolából hangzik. Sok ezer esztendő bölcsessége van benne és leszűrt igazsága. És ezt a néhány verset, amit felolvastam a Példabeszédek könyvéből, azt, mint néhány szál virágot veletek együtt gondolatban le szeretnék tenni a valahol pihenő édesanyák sírjára, vagy átnyújtani gondolatban veletek együtt egy-egy édesanyának, vagy akik lesznek, - nekik szeretnék egy-két gondolatot az Igén keresztül a szívükre tenni, vésni.
Az első Ige így hangzik: „Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöt.” Gyöngy sokféle van. Legtöbb van a hamisgyöngyből. Egy ügyes hamisgyöngykészítő mester egy óra alatt több kilót is el tud készíteni belőle. A hamisgyöngy olcsó és plázák kirakatában ott csillog. Talán még szabályosabb, talán fényesebb is az igazgyöngynél. Csak éppen értéktelen. Mi különbözteti meg tulajdonképpen a hamisat az igazgyöngytől? Két dolog. Az, hogy az igazgyöngy az élet terméke! Talán mindannyian tudjuk, hogy az igazgyöngy egy élő kagylóban keletkezik a tenger mélyén. Valami hegyes kvarckristály belekerül a testébe és a kagyló körül sírja ezt az éles szilánkot, körül izzadja – és az megkeményedik és ebből lesz az igazgyöngy. Minden igazgyöngy mélyén ott van valami kis éles szilánk, vagy tisztátalanság. 
Azok az igazgyöngy-asszonyok, akik a tisztátalanságot az életükben körül tudják venni imádságaikkal, könnyeikkel, ájtatukkal, és be tudják burkolni, így alakítják ki az életüket igazgyöngy-asszonyi életté. Akik nem tűrik meg életükben a bűnt és a tisztátalanságot. A másik különbség az a hamisgyöngy és az igazgyöngy között, hogy a hamisgyöngyért bemehetsz Győr bármely áruházába és néhány forintért kapsz, amennyit akarsz. De ha igazgyöngyöt akarsz találni, azért nagyon mélyre kell lemerülni a tenger fenekére, vagy nagy árat kell érte fizetni azoknak, akik lebuknak érte a tenger mélyére. Az igazgyöngy-asszonyok nem villognak a kirakatban. Nem találhatók meg az élet felszínén. Ha egy édesanya életét össze próbálnám foglalni, azt mondanám: könnyű szenvedés, szeretet, álmatlan éjszakák, fájdalmak, át nem aludt órák. És ebből a szenvedésből lesz az igazgyöngy. Áldottak ezek az anyák. És mi most gondolatban ezeket az igazgyöngy anya-kezeket csöndesen megcsókoljuk és megáldjuk.
A következő Igénk az igazgyöngy-asszony örök és halhatatlan tulajdonságát így említi. „Erő és ékesség az ő ruhája.” Erő! Azt szokták mondani, hogy mi férfiak vagyunk az erősebb nem. Nem tudom, egyetértenek-e velem a férfiak, vagy megszólnak érte, én nem vagyok ebben olyan biztos! Lehet, hogy mi azt állítjuk magunkról és büszkék vagyunk rá. Mert, mi tudjuk elkezdeni a háborúkat, és szörnyű pusztításokat tudunk végezni. Tudunk gépeket konstruálni, melyek nagyon nagy erőket mozdítanak, súlyokat emelnek. De merem állítani, hogy az igazi erő az asszonyi szívek mélyén rejlik. Mi előre visszük az életet, de igazán megtartani az asszonyok, az édesanyák tudják. Hogy a világ egyik fele nem ette meg a másik felét, az nem rajtunk, férfiakon múlt, hanem az asszonyokon, az anyákon! Áldottak az anyák, akikben az erő ékessége él! Akik akkor is meg tudják tartani az életet, amikor mi, férfiak rombolunk, dühöngünk vagy kesergünk, vagy összeomlunk. Aki kétkedve hallja ezt és azt mondja, nem így van ez, - annak azt ajánlom, olvasson életrajzokat. Nagy férfiak, nagy emberek életrajzát. Minden igazán nagy, tiszta szívű, alkotó ember mögött ott van egy névtelen, fényes árnyék, szeretni tudó édesanya fényes árnyéka. Minden bukott és elzüllött férfi mögött ott van egy sötét, démon árnyéka. Vagy egy anyává lenni nem tudó, vagy elbukott feleségnek sötét, démoni árnyéka. Anyák és asszonyok, azok tesznek bennünket lényegében azzá, akik vagyunk, vagy akikké lehetünk. Áldottak a névtelen édesanyák, akiknek csak a fiaikról tudunk, és a fiaik szobra előtt állunk meg tisztelettel és az anyjuk nevét nem tudjuk. Pedig ők az igazi hősök, akik névtelenül, szívük, szeretetük melegéből egy-egy óriást neveltek a világ számára. „Ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak” – mondja a sok ezer esztendős Ige. Nem azt mondja divatos, drága, hivalkodó, hanem azt, hogy ékesség. Az eredeti héber szövegben van ennek a szónak, szövegnek egy ilyen mellékjelentése is, tiszta, tiszta a ruhája. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, láttam már nagyon elegáns, parfümös, előkelő szalonból vásárolt ruhát, amelyik makulátlan volt, és mégis valahogy az volt az ember benyomása, hogy valamiképpen nem tiszta. És láttam már én asszonyt itt-ott konyhapecsétes kötényben – ruhában – és sugárzott a tisztaság belőle. És milyen tiszták azok a ruhák, amiből egy édesanya gyermekének varr, vagy igazít ruhát, mert esetleg másképp nem telik. Óh, ha tudnák azok a gyermekek, amikor ebből a nagyobb ruhából kis ruha lesz, azok a kis ruhák milyen áldottak és milyen tiszták. Egy nagy angol költő életrajzát olvastam. S azt írja le, hogy két barátja – erdő mellett laktak – vadorzásra csábította. És kora hajnalban fölkapta a zekéjét, hogy ő is kimenjen vadorzásra az erdőbe, két barátjával. Amikor fölvette a zekéjét, magára nézett és eszébe jutott, hogy előző napokban az a zeke még az édesanyjáé volt. Az varrta neki. Az anya levetette magáról és átalakítgatta fiának, hogy ne fázzék. S mikor fölvette, hirtelen kiszólt az ablakon és azt mondta, nem megyek. És este hallotta a hírt, hogy az egyik barátját legázolta egy vadkan, a másik barátja egy csapdában félholtan szenved az erdőben. Rohannak érte, hogy el ne vérezzék, megmentsék. Egy anyáról levetett zeke – írja ez a nagy ember – ami eszembe jutatta az édesanyámat, és ami talán hasonló sorstól megmentett engem. Ezek azok a tiszta ruhák, amelyek ékességek! És azt mondja az Ige: „nevet a következő napnak”. Édesanyák, akik nevetni tudnak a következő napnak, mert hisznek az Isten Igéjének: „Elég minden napnak a maga baja.” Mit jelent egy asszony, aki nem siránkozik. Mit jelent egy asszony, aki családja körében derülten a gondok között is mosolyogni tud. Aki „nevet a következő napnak”, mert tudja, hogy a következő nap is Isten napja, és hogy azon a napon is vele lesz az élő Krisztus. Azt mondja végül az Ige: „Az ő száját bölcsen nyitja meg és kedves tanítás van a nyelvén.” Van egy nagy tudású, tanult, intelligens ismerősöm. Egyszer - házasság gondolatával foglalkozott, hogy családot alapít – megkérdeztem tőle: Kit veszel el feleségül? Találsz magadnak egy elég okos, művelt asszonyt. Mosolyogva azt mondta, Isten, ments. Nem kell okos asszony! Nekem bölcs asszony kell. Nem kell, hogy diplomája legyen, ne okoskodjék, nekem bölcs asszony kell! Mert több a bölcsesség a tanultságnál és okosságnál. Ezt a bölcsességet pedig nem lehet megtanulni. Az igazi bölcsességet felülről kell kapni, Istentől való. Gyökössy Endre lelkész-pszichológus írja egyik könyvében ezzel kapcsolatban: „Láttam ugyan okos, diplomás asszonyokat bután viselkedni, ostoba módon cselekedni, és egyszerű, fejkendős asszonyokat nagyon bölcsen élni, mert ihletett volt a szívük, mert nem okosak, de bölcsek voltak. „Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van a nyelvén”. 
Kedves édesanyák, leendő anyák! Tudtok-e bölcsnek lenni? Nem csak okosak! Azt meg lehet az iskolában, egyetemen tanulni, de bölcsességet csak kapni lehet felülről. Tudtok-e bölcsen szólni? Az Isten Igéjének a bölcsességével? A Krisztus evangéliumának bölcsességével. Minden évben egyre nehezebb a konfirmáció. Beszélgetvén lelkésztársaimmal, azt mondják velem együtt. Szorongva készülünk mindig a következő évfolyam konfirmációjára. Mindig kevesebbet tudnak, vagy nem tanulnak. Jó, ha a Miatyánkot tudják. A konfirmáció szó tudjuk, azt jelenti, megerősítés. De miben erősítjük meg őket, amikor jóformán semmit sem tudnak még? Talán még Krisztus nevét sem. Mire lehet 24-26 óra alatt őket Krisztus bölcsességéből megtanítani. Nos, anyák, jövendőbeliek, vagy épp nagyanyák. Ti vagytok a következő, új generáció hitoktatói. Nagymamák, nagynénik, keresztanyák! „Az ő száját bölcsen nyitja meg.” Nyisd meg időnként szádat bölcsen, és legyen kedves tanítás a nyelveden! A gyermeked-unokád és Krisztus számára is. Erő, ékesség, bölcsen szóló tanító, a Krisztust kiábrázoló élet az az igazgyöngy-asszony. Áldottak legyenek az igazgyöngy-asszonyok, édesanyák. Ámen.