2017. április 30. - Át a tű fokán - Istennel (délelőtti igehirdetés)

 

„18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 19 Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 20 A parancsolatokat tudod: „Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!” 21 Ő pedig így szólt: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem! 23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt: Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába! 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26 Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? 27 Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,18-27)

„44 Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. 45 Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. 46 Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” (Mt 13,44-46)

 

Kedves Olvasó!

Ez a két példázat ugyanazt mondja el, csak más-más szemszögből. Az első esetben az ember akaratlanul bukkan a kincsre, a másik esetben a kereskedő tudatosan keresi a drágagyöngyöket. Isten országával különbözőképpen kerülhetünk kapcsolatba, de sohasem a mi szerepünk a lényeges, hanem mindig Isten országa. A példázat nem Jézus értünk hozott áldozatáról szól, és nem az az üzenete, hogy mennyire értékesek voltunk Isten szemében. A két példázatban a kincs és a drágagyöngy az Isten országa. Az Isten országa az az érték, melyért minden mást érdemes eladni. Lényegtelen momentum az elrejtett kincs példázatában, hogy az ember a szántóföldön találja a kincset, ahogy az is, hogy a másik példázatban a kereskedő megvásárolja a drágagyöngyöt. A bibliaolvasó hívőnek kísértést jelent, hogy a megvásárlás mozzanatát a megváltással azonosítsa, de ne tulajdonítsunk a szónak különösebb jelentőséget. A példázat nem a megváltásról szól, hanem az Isten országa értékéről. Isten országa mindennél értékesebb, amit ismerünk. Végtelen értéke van. Nincs az a kincs, amelyhez fogható lenne. Jézus azt tanítja itt, hogy mindent – szó szerint mindent – érdemes odaadni azért, hogy örököljük ezt az országot. Az az ember, aki a kincset találta a szántóföldön, jó érzékkel fektette be egész vagyonát, hogy megvehesse a földet, amelyben a kincs el volt rejtve; tudta, hogy hosszútávon megéri a befektetés, százszor annyit vehet majd a kincsen, mint amennyiről lemond. Ugyanez a helyzet a kereskedővel is: az az egyetlen drágagyöngy minden másnál többet ér, a lehető legjobb befektetés számára, ha eladja mindenét, hogy megvehesse. És mindez az Isten országához való helyes hozzáállást mutatja be. A példázatokban hangsúlyos elem, hogy mindent oda kell adnunk Isten országáért. Nincs felemás megtérés. Ami felemás, az nem megtérés. A gazdag ifjúnak minden vagyonát el kellett adnia, hogy örökölhesse az országot. Jézus szoros kapuról és keskeny útról beszélt: a gazdagok nehezen mennek be Isten országába, olyan nehezen, mint a teve a tű fokán. Egy időben tartotta magát az a hiedelem, hogy a tű foka egy szűk kapu volt Jeruzsálemben, melyen valóban nehezen mentek át a tevék, de ez a feltételezés minden alapot nélkülöz. Jézus szó szerint a tű fokára gondolt – egy korabeli közmondást alkalmaz: „A teve a legnagyobb állat, a tű foka a legkisebb rés”, melyen a tevének nem csak nehéz, de lehetetlen átmenni. A tanítványok értették Jézus szavait, mert visszakérdeztek: „Akkor ki üdvözülhet?” Érezték a vállalkozás lehetetlen mivoltát. És Jézus így válaszolt: „Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges!”

Tehát a tanítványok, velünk együtt, egyre zavartabbak: „Akkor ki üdvözülhet?” – kérdezik. Nem tudjuk megkerülni a nyugtalanító kérdést: akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus minden követőjének szét kell osztani a vagyonát? Nem, hiszen még az apostoloknak is volt vagyonuk, akik pedig mindent hátrahagytak Jézus követéséért (olvasunk pl. Péter házáról, csónakjáról; a Jézust és a tanítványokat természetben támogató követőkről, stb). Akkor megnyugodhatunk abban, hogy kétszintű Jézus-követés létezik: vannak egyszerűbben követők, és radikálisabban követők, pl. a szerzetesrendek? A válasz erre is nem. De ne akarjunk ilyen könnyen választ kapni és hamar megnyugvásra lelni, amelyek alapvetően felkavartak. Egy bibliamagyarázó a következőt írja: „Az, hogy Jézus nem parancsolta minden követőjének, hogy minden tulajdonukat adják el, csak azoknak jelent vigasztalást, akiknek ezt parancsolná.” (In: R.T. France: Mark, 400)

Ez a lehetetlen története. Az ember, aki ki akarta érdemelni az üdvösséget. Az ember, aki mindent megtett, hogy végre üdvbizonyossága legyen. Az ember, aki a cselekedetein keresztül kívánta megszerezni az Isten szeretetét. Az ember, aki azt kérdezte Istentől: Mit tegyek még? Akire a tanítványok is megrökönyödve kérdeztek vissza Jézusnál: mit tehetett volna még? Az ember, aki teljesíteni akart, nem tudta teljesíteni az ördögi körből való kitörését, mert azon belül van. Nem tudja magát kiemelni, nem tudja magát a hajánál fogva kihúzni. És Jézus azt mondja, hogy még a teve is könnyebben átbújik egy tű fokán, mintsem egy gazdag ember üdvözüljön. De ha nem tudjuk, hogy ki a gazdag és ki nem az, akkor kire vonatkozik ez a kemény ige? Az a gazdag ember Jézus szerint, aki nem tud bízni Isten gazdagságában, hanem csak a saját javaiban. Ha meglévő pénze kiszorítja Istent az első helyről a bizalom terén, vagy ha a meglévő makacssága kiszorítja Istent az első helyről, vagy ha a vágyai kiszorítják Istent az első helyről, vagy ha a család kiszorítja Istent az első helyről, vagy ha a munka kiszorítja Istent az első helyről, akkor az egész folyamat előbb vagy utóbb csődbe fog menni. Az üdvösség nagyon távoli marad. Az üdvösség azt jelent, hogy szabadnak lenni, megszabadítva lenni. A rabszolgát tudták az ókorban szabaddá tenni. Az üdvözítés mindig egy olyan szabadítás, ami egy rabságból menti ki az embert. Az üdvösség azt jelenti, hogy szabad vagyok: pl. önmagamtól, vágyaktól, vallásosságtól, különböző társadalmi és kapcsolati kényszerpályáktól, múlttól, jövőtől és Istent szeretem mindenek fölött. Isten erre hív mindenkit.

„Akkor ki üdvözülhet?” Ha Jézus követésre, azaz üdvösségre hívó szava szíven talál, amikor a szívünk bálványát leleplező elhívással találkozunk, akkor kiderül, tehetetlenek vagyunk. Ezt látják meg a tanítványok. Amit Jézus mond, azt csak akkor értjük jól, ha erre a sajátos esetre vonatkoztatjuk, nem általánosítunk, és nem keresünk benne a gazdagság veszélyeiről vagy az anyagiakhoz való keresztyén viszonyról szóló elvi fejtegetést. A válasz ennek a gazdagnak próba. Ha törvénymegtartása valóság, akkor életét a szeretet tölti be, tetteit ez sugallja. Viszont akkor a vagyon nem lehet neki kísértés, azon az alapon sem, hogy ha nincsen vagyona, nem végezheti a farizeusi kegyesség megkívánta naponkénti, rendszeres jótékonykodást. Ha a mennyei kincs valóban mindene, akkor Jézus követése neki a legmegfelelőbb életforma.

És látszólag tényleg az, hiszen Jézust jónak mondta.

Mi ad jelentőséget ennek a kicsi párbeszédnek? Mi van a kérdés mögött? Jézus ennek az embernek a szívébe lát bele, és inkább udvariasságot lát ebben a kifejezésben, nem hitet. Bár végeredményben igaza van, mikor Jézust jónak mondja. Jézus tudatosítani akarja: „miért mondasz engem jónak?”. Tudod te, hogy mit mondtál? Tudod te, mi az, hogy „jó” velem kapcsolatban? Jézusnak Istennel való kapcsolatában mit jelent ez a szó, ez a kifejezés? Ezek miatt a kérdések miatt volt fontos, hogy Jézus visszakérdezzen.

Miben látjuk mi azt, hogy jó az Isten? Hányan vannak, akik perbe szálltak Istennel, mert nem látják elég jónak, hányan vannak, akik számonkérik Istent: Hogyan lehetséges, hogyan lehet összeegyeztetni Isten jóságával, hogy ez történt vagy az! Van ilyen is, hogy nem úgy reagál Isten, ahogy én szeretném, akkor egyszerre kétségessé tud válni, hogy jó az Isten. (De nem járunk utána…)

Miben látjuk, hogy jó az Isten? „Én már nagyon sokszor mondtam, de hadd mondjam újból, kedves Testvérek, ha engem úgy megkérdezne Jézus, vagy az Úr Isten, hogy: Miért mondasz Te engem jónak? Igazán teljes, őszinte szívvel azt tudnám mondani: Uram, abban ismertelek meg jónak, hogy igazságtalan vagy velem szemben, mert nem azt kapom, amit érdemlek sokszor, hanem mindig jobbat, a bűnbocsánatban. Ami ebben a szóban benne van, ebben tapasztaltam, milyen jó az Isten, hogy nem úgy bánik velem is, ahogy én erre rászolgáltam volna, megérdemelhettem volna.” – Joó Sándor.

Ha ez az ember nem juthat el az örök életre, ha a gazdag nem üdvözülhet, akkor mi lesz velünk? Akkor kinek lehetséges? Jézus válasza pedig így hangzik: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” Még igazságtalanul ítélni is…

Az üdvösség, az örök élet, Jézus követése, az élet elvesztése és megtalálása mindig isteni csoda – és sohasem emberi lehetőség. Az Isten országába ő hív, engedelmességre ő hív, de végül az is ő, aki karjaiban bevisz oda. És mindezzel együtt nem kíméltetünk meg attól, hogy újra és újra birkózzunk a nyugtalanító parancs mai és ránk vonatkozó jelentésével: „Egy valami hiányzik még belőled: menj el, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.”

Ha Jézus és az Isten országa nem lesz minden a számunkra, akkor végül nem lesz semmi részünk benne. Kívül rekedünk, mint azok a meghívottak, akik mentegetőztek, vagy azok a szüzek, akiknek nem volt olaj a lámpásaikban. Pedig Isten országa mindennél nagyobb örömöt és mindent felülmúló gazdagságot ad. Senki nem csalódik, aki az Isten országára tesz. Az csalódik, aki mindkettőt – mostani vagyonát és az Isten országát – egyaránt magának akarja, mert az ilyen végül mindkettőt elveszíti. Nem lesz elég pénze ahhoz, hogy megvegye a gyöngyöt, nem lesz tulajdonjoga a föld felett, melyen a kincs el van rejtve, de a korábbi életét sem tudja elégedetten élni, mert a szíve vágyakozik a megsejtett kincs után. Meghasonlott és soha meg nem elégített élete lesz. Aki viszont az Isten országát választja és minden mást elenged annak megnyerése érdekében, soha el nem múló örömöt és boldogságot nyer. Nem csak a jobb, de az egyetlen jó részt választja. Jézus szerint az Isten országa az egyetlen helyes befektetés, az egyetlen örökkévaló haszon. Hogyan kapcsolódik ez a két példázat az Isten országa titkához? Ahogy a korábbi példázatokban láthatjuk, a titok az, hogy Isten országa nem várt formában jött el. Eljött, mielőtt eljött volna, eljött a jelenben, eljött kicsiny kezdetként. A jövő elkezdődött, de máshogy, mint ahogy a zsidók számítottak rá. Az elrejtett kincs és a drágagyöngy példázatában a titok új oldala villan elő: a kicsiny kezdet megragadása a legjobb befektetés, de ez el van rejtve az emberek szeme elöl! Egyáltalán nem magától értetődő, hogy az Isten országa olyan értékes, mint ahogy Jézus beszél róla. Jézus első eljövetelekor az Isten országa a bűnösök és vámszedők szedett-vedett társaságával való barátkozást jelentette, a megvetést, a nevetségességet, a jelentéktelenséget és a szenvedést. Csak aki megérti, hogy ez piciny kezdete egy óriási nagy dolognak, az adja el mindenét az Isten országáért. A tranzakció a külső szemlélőnek első látásra érthetetlen. Ez a titok, amit Jézus elárult a tanítványainak. Megnyílt már előttünk? Vagy még mindig értetlenül nézzük az ostoba embert, aki mindenét eladja egy darabka szikes földért, és a megkergült kereskedőt, aki gyorsan szabadul értékes portékáitól? Ezek az emberek kétezer éve köztünk vannak és a világ értékrendje alapján megfejthetetlen a viselkedésük. Nekünk is az? Vagy talán mi vagyunk azok? Ámen.