2017. április 16-i, húsvéti igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor húsvéti igehirdetése

Lekció:  Lk 24:1-12

Textus: Jn 8:12

Valami különös fényesség költözik most szívünkbe, mert a történetből is ez sugárzik. Jézus üres sírját ragyogóan fényes öltözetben két férfi, más leírásban két angyal vigyázza. Közlik az örömhírt és ez az örömhír elindul diadalmas útjára, bejárja mindmáig az egész világot. Emlékezünk még a golgotai sötétségre, amikor hat órától kilenc óráig sötétség borult a földre. Most, hogy hallottuk a feltámadásról szóló örömhírt, az a golgotai kereszt is másként tűnik föl számunkra. Ott volt egy vigasztalanul és reménytelenül kemény kereszt és most már tudjuk, hisszük, hogy e kereszt által, kapcsán fölragyogott az Isten dicsősége. Most látjuk már világosan, hogy a kereszten Isten szenvedett helyettünk, Ő alázta meg magát értünk, most pedig a feltámadásban Isten nekünk szánja mindazt a dicsőséget, amelyet Jézus felmagasztalása által szerzett. Szinte érezzük a fényt és boldog örömmel látjuk magunk előtt Jézust, amint hirdeti nekünk: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”.

Mennyire más fényben látjuk már a keresztet és milyen megdöbbentően új színben látjuk a jövendő életünket. Mert érezzük, hogy valaki tett értünk valamit, és ez a valaki szeret bennünket. A szeretet pedig mindennél hatalmasabb erő, mindent legyőző hatalom! Skóciában van egy nagy, kiemelkedő szikla az Északi tenger felől nézve. Ennek a sziklának a tetején van egy kis ház ablakokkal a tenger felé. Az volt a szerepe, hogy világítson messzire. Ezért ott minden este egy William nevű férfi meggyújtotta a lámpákat. ennek a férfinak egész életén át az volt a feladata, hogy gondoskodjon a lámpa meggyújtásáról. Ott élt a sziklacsúcs közelében és a városba hetente kétszer ment le. Egyszer bevásárolt, a másik alkalomkor az Istentiszteletre ment. Mindenki ismerte. Egyik héten aztán azon a napon nem látták lejönni a városba, s aggódás fogta el az embereket. Öreg volt már ekkor. Fölmentek többen, és ott találták az idős, derék embert a kis ház közvetlen közelében, majdnem holtan feküdt. Még élt. Elmondta, hogy két nappal korábban este olyan erős szélvihar támadt, hogy a sziklának lökte. Eltört a lába, de valahogy fölvonszolta magát a házhoz és utolsó erejével meggyújtotta a lámpát. Aztán kórházba vitték, de már késő volt, meghalt. Tisztességgel eltemették. A temetés után egy hajóskapitány lépett elő a sorból és bejelentette, hogy ennek az embernek ő emlékművet szeretne állítani. Meglepődve kérdezték, miért? „Mert én a hajómmal és legénységemmel közelítettem Skócia partjaihoz, amikor az a nagy vihar sodort bennünket, azt sem tudtam, hol vagyok, merre kormányozzak. A hajónkat pedig a vihar egy szikla felé vitte. Egyszer csak kigyúlt a fény az ismerős szikla csúcsán és ettől kezdve tudtam, hogy hol vagyok, tudtam, hogy merre kormányozzam jó irányba a hajót. Először van életemben, amikor igazából érzem, hogy valaki meghalt értünk, hogy mi éljünk” – fejezte be a kapitány. Azóta ezt a fényt Öreg Vilmos fényének nevezik Skóciában, mely igaz történet a 19. század első feléből. A hajóskapitány jól érzékelte az élethelyzetét. Valaki meghalt értünk, de előbb kigyújtotta a mentő fényt.

Nos, ez a történet közelebb visz bennünket ahhoz, amit Jézus mondott magáról: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Azt a golgotai keresztet is a sötétség vette körül, majd pedig világosság lett körülötte, amikor Jézus meghalt. Aztán harmadnapon pedig fényesség ragyogott az üres sírjánál, s ez hallatszott: „Mit keresitek a halottak között az élőt. Nincs itt, hanem feltámadott”. A feltámadásnak ebből az öröméből merítsünk most mi is örömet és próbáljuk megközelíteni a hallott jézusi ige értelmét: Én vagyok a világ világossága.

Olyan a Krisztus keresztje a Golgotán, mint egy világító fény a hajósoknak a sötét, viharos tengeren. Az a kereszt ugyanis kétezer évvel ezelőtt a feltámadás felé mutatott! Maga az életünk is hasonlítható egy olyan hajóhoz, amely ki van téve mindenféle hullám hatásának vagy szelek fúvásának. Hol mélyebbre süllyedünk, hol felemelkedünk, aztán ez ismétlődik egész életünkön át. Sokszor a bizonytalanság érzése vesz rajtunk erőt, és félünk, hogy elsüllyedünk. Ilyenkor jó fölnézni a golgotai keresztre, a világ világosságára, hogy erőt merítsünk hányatott életünk rendezéséhez. Máskor a szelek ide és oda fújnak, ilyen és olyan irányba viszik hajónkat. Sokszor ez a hajó nem jó irányba megy, olykor szinte teljesen megfordul, mi pedig csodálkozunk, miért kell nekünk ismeretlen helyeken, vizeken hajózni. Ilyenkor is jó fölnézni a világ világosságára, hogy helyes irányba tereljük életünk menetét. De még nehezebb a helyzetünk, ha hajónkkal sötét viharban hánykolódunk, és egyáltalán nem tudjuk, hol vagyunk, mi lett velünk, merre menjünk, és csak hagyjuk, hogy az áramlatok és szelek vigyék hajónkat a tetszésük szerint. Ez a legrosszabb helyzet. Pál apostolék is voltak ilyen helyzetben, a Földközi tengeren, a Rómába vezető útjukon, amikor kéthétig nem láttak napvilágot, iránytű akkor még nem volt, és úgy érezték, vége mindennek, reményük elfogyott.

Bizony, be kell vallanunk őszintén, az életünkben is voltak és vannak olyan helyzetek, amikor szinte képtelenek vagyunk és voltunk emberileg megoldani helyzetünket. Ilyenkor is van pedig megoldás, mert ott ragyog nekünk a feltámadott Krisztus világossága és az biztosan kivezet bennünket a sötétségből, sőt elvezet bennünket a remélt szabadulás felé, és világossága biztosítja a révbe jutás örömét. Krisztus világossága által látunk világosságot.

Már az ószövetségi ember is használta a világosság kifejezést, amikor Isten vezetését akarta magyarázni. De azt már Dávid a zsoltáros király is észrevette, hogy itt a földön, a történelem emberi forgatagában nem találunk olyan világosságot, amely által saját erőnkből kiutat találnánk. Maga a király, akinek vezetnie kellene népét, akire fölnéztek az emberek, a 36. zsoltárban így tesz vallomást: „A Te világosságod által látunk világosságot”. Tehát, nem mitőlünk származik a fény, azaz nem mi mutatjuk az utat emberi bölcsességünk által, hanem Istentől jön a világosság, amely által mi is láthatunk előre az életünk útján. A 36. zsoltár dávidi vallomása egyenesen Krisztusra mutat, a világ világosságára. „Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” – folytatja Jézus. Ez azt jelenti, hogy aki Jézus követésére vállalkozott, tudja, merre megy. Tudja, mit vállalt. Tudja azt, hogy életének iránya nem minden áron fog megegyezni a tömegek mozgásával. Erre a mindennapi életünkből vett példák beszédesen és fájdalmasan mutatnak rá. A Krisztust követő ember nem fog ócska módon beszélni, mint a televízió sok-sok sztárja. A Krisztust követő ember nem fogja megbotránkoztatni embertársait káromkodó beszédével. Nem régiben, a televízió egyik csatornáján – egyébként jó ez a szó, mert a csatornában tudjuk, mi van – egyik híresség iszonyatos káromkodással beszélt. Állítólag szóvá is tették a nézők, amire azt üzente nekik, ne kapcsolják be a készülékeket. Holott mindenkinek joga van a televíziót bekapcsolni, neki viszont nincs joga rondán viselkedni. Micsoda lelki sötétség ez! Mert ő nem érzi a felelősséget, hogy ócska beszédével jó pár tisztességes nevelőnek, szülőnek a munkáját teszi tönkre. Sötétségben jár, mert nemzetet pusztít.

Testvéreim! A Krisztust követő ember tudja, mit vállalt. Tudja, hogy ő nem az ügyeskedés és a másokon való taposás révén juthat hozzá a javakhoz, hanem becsületes és küzdelmes munkával. De ha neki gazdagság adatik, akkor pedig segít, fölkínál belőle másoknak, mások javára, segítségére. „Mid van, amit ne kaptál volna” – kérdezi a lelkiismeretünktől a Szentírás (1Kor 4:7). A Krisztust követő ember igenis vállalja, hogy akár kinevetik, akár lenézik, az embertársainak szolgál. Miért? Mert Krisztus világossága ezt jelenti: Én vagyok a világ világossága és ez nem valami elméleti kifejezés, nem egy költői szépségű mondás, hanem egy valóságos út, amelyet ez a világosság világit be. Krisztus fénye erre a szenvedő, de mégis boldog szeretet-életútjára vetül, s ez az az út, amelyen önmaga, a Megváltó Urunk is járt. Azért hív erre az útra, mert Ő szeret minket, téged és Ő azt akarja, hogy vele menj, kövesd Őt. Ez jelenti azt, hogy Krisztus világossága által látunk világosságot. Így lesz tied az élet világossága. A konfirmációs órákon azt tanultuk, hogy életünket Isten ajándékaként szüleinktől nyertük. Az életünk valóban Isten ajándéka és ehhez az ajándékhoz Ő ad útmutatást. Nem hagy magunkra, velünk jön. Bizony, sokszor tapasztaljuk, hogy környezetünkben vannak kiábrándultak, lemondó, üres, értelmetlennek látszó életek. Ilyen az Istent elhagyó ember. Nincs fény, nem tudja, merre menjen. Nincs, aki irányt mutasson neki, nincs, aki vezesse.

De testvéreim, Krisztus feltámadása felől nézve, nincs értelmetlen élet, nincs üres élet, csak olyan, amelyet maga az ember rontott el. Krisztus világossága az élet világossága! Néha úgy tűnik, mintha Isten elhagyta volna a teremtett embert, de nem ez történt. Van sötétség, az kétségtelen, és van mélység is, de tudjunk róla és hirdessük, hogy van világosság is, és aki azt a világosságot követi, megnyeri az életet. Annak olyan élete lesz, hogy Krisztussal járhat, Istennel lakozhat, amelyre a zsoltáros azt mondta egykor: „az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem” (Zsolt 16:6).

Most egy pillanatra térjünk vissza az igehirdetés elején említett eseményre, amikor is az a skót hajóskapitány legénységével együtt megmenekült a sziklán kigyúlt fény segítségével. Nem is rossz itt ennek a példának az említése. Amikor Jézus a világ világosságának nevezte magát, akkor ezt Ő egy fontos, zsidó vallási ünnephez, a szövetség ládájának ünnepéhez kapcsolódóan mondta. Két arany gyertyatartó állt ott a templomban, meggyújtott gyertyáival, amelyek két dolgot jelképeztek. Emlékeztettek a pusztában látott tűzoszlopra, amely világította az utat a szabadság felé haladó nép számára. A másik dolog pedig, amire emlékeztettek, éppen a kőszikla volt, amelyből az éltető vizet kapták. Most számunkra éppen ez a két dolog a legfontosabb. Krisztus golgotai keresztje és feltámadása, mint valami óriási tűzoszlop minden földi világosságnál fényesebben mutatja az utat Isten atyai szeretetéhez, az Őbenne megélt szabad, földi élethez, és ugyanakkor feltámadásának ereje forrásává lett emberi erőnek, amellyel követhetjük Őt, amellyel szolgálhatunk embertársainknak, s amellyel az Ő kezét fogva átmehetünk egy folytatólagos létbe, a feltámadás és az örök élet öröme felé, létébe.

Testvéreim, ünneplő gyülekezet! Ennek előízét fogjuk, fogod megtapasztalni, érezni az Úri Szent Vacsorában, mert az Úr asztalához vezető utadat is a feltámadott Krisztus fénye fogja megvilágítani. Ámen.