2017. április 9-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

 
 
Lekció:  Mk 11:1-10
Textus: Mk 11:9
 
Valamennyien ismerjük a virágvasárnapi evangélium részleteit. Azonban a mi elképzeléseinkkel, vagy gyermekkorunkból maradt elgondolásainkkal, – hogy mi is történhetett ott – nem is tudjuk felfogni az ünnep üzenetét. Íme, egy szép tavaszi napon ujjongó tömeg szórja Jézus előtt a virágokat, a pálmaágakat. Akik Jézus körül voltak, kevesen voltak, azok közé tartoztak, akik a névtelenek, a senkik, az ismeretlenek, akik nem számítottak a társadalomban, nem számítottak különösképpen az egyházban, tulajdonképpen azok, akiket leírtak. A másik, hogy Jézus bement abba a városba, amelynek úgy szólva minden köve ellensége volt, ahol a nép minden rétegét maga ellen fordította. Ő egy párthoz sem tartozott, egyik vallási szokásnak a nézeteit sem vallotta, se a farizeusokhoz, se a szadduceusokhoz, sem valamiféle felszabadító zelóta partizáncsoporthoz. Végezte a küldetését, amire az Atya küldte, rendelte. Minden emberre úgy nézett, hogy Isten gyermeke. De emiatt haragudtak meg rá a papok, emiatt a tudósok, kegyes emberek. Jézust Jeruzsálemben a szenvedés, a halál várta és Jézus ezt tudta. Jézus szenvedése, a nagyhét, a „passió”, ekkor kezdődik, és tudjuk, hogy keresztre feszítik. De azt is, hogy eltemették, s mégsem lett eltemetve! Ő azóta is folytatja az utat, azóta is jelen van ebben a világban. És mi ebben az élő Úrban hiszünk, Aki Igéje és Szentlelke által ma is működik. Ez az Ő menetelése kétezer év óta nem szűnt meg, ma is ott van, ahol Igéje megszólal, ahol aztán hirdettetik az evangélium. Régen úgy nevezték a lelkipásztort, hogy az isteni Ige szolgája („servus Verbi Divini”). Tehát, amikor Róla beszélünk, amikor bizonyságot teszünk arról, hogy Ő él, az személyi módon történik, nem angyalok ékes, meggyőző nyelvén, hanem gyarló, sokszor ellentmondásos esendő bűnös emberek ajkáról. És ha valami történik az Ige nyomán, akkor mindig azé a dicsőség, Aki az Igében jelen van. Manapság a világ sok részéről érkeznek hozzánk hírek, információk, adatok, hogy ez az evangélium ma is él, hat, hogyan működik erővel az emberek szívében. Gondoljunk csak egyes ázsiai vagy afrikai országokra, ahol tömegek fogadják el az evangéliumot, Krisztust. Éppen a múlt vasárnapi Reformátusok Lapja egy nagy cikkben foglalkozik, ill. ír arról, hogy Dél-Koreában egy-egy reggeli áhítaton is 10ezrek vesznek részt. Rajtunk is könyörül, Európa pedig lassan lebutul, bele is fog pusztulni, ha nem fogadja újra el, és megveti gyökereit. Amit az a szerény kis csoport mondott, Hozsánna, az egy imádság volt. Segítség, segítség, segítség! Olyan kis csoport vette körül, amelynek nem volt reménysége, ki volt szipolyozva. Minden terhet ők hordoztak, nem voltak szabadok, hajszolt volt az életük. Akik nem értek rá a vallásos iratokban elmélyedni. A vallásos emberek le is nézték őket. Szegények voltak. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy hozsannázott Jézusnak a tömeg, akkor azt kiáltották: Segíts rajtunk! Rólad hallottunk egyet-mást, hogyan viszonyulsz az emberekhez, hogyan fogadod őket Isten szeretetével, hogyan hajolsz hozzánk. Rajtunk is könyörülj! Ezt az Igét ma is így kell fogadnunk. Rajtunk is könyörülj. Ne mondja senki, hogy nekem jól megy a dolgom, én egyenesbe tettem az életemet, biztosítottam az egzisztenciámat. A magabiztosság, az öntudat, lelki értelemben is: én már rég hívő vagyok, bennem nincsenek meg azok a megbotránkoztató jelenségek, amiket a világban együtt tapasztalunk, szemlélünk. Akik ilyenek, akik nem így látják, azok nem tudják szívből kimondani, hogy „Hozsánna, Segíts. Aki azon át eljut odáig, hogy elismeri, nincs támaszom, nincs kivezető utam, nincs megoldás, nincs reménység. Az életnek a halálnak szorongató helyzetében nincs kire támaszkodnom. Az életem sem úgy alakult, mint ahogy elképzeltem. Bizony sok hamis, rossz döntést hoztam, kilátástalan a helyzetem. Az előbb-utóbb kimondja, segíts. Segíts, mert nincs emberem, segíts, mert egyedül csak Hozzád fordulhatok. De ezt előbb belül kell mondani, segíts! Ha el tudod mondani, hogy életedben, halálodban Ő az egyetlen vigasztalásod! Alázatosnak, töredelmes szívűnek kell lenni. Nem csak akkor, amikor énekeljük: A töredelmes szívet, Uram, Te szereted. Lássuk be, amikor megüresítjük magunkat Isten előtt, hogy bennünk nincs semmi erő, ami rajtunk segíteni tudna. Amikor jön egy súlyos baj, semmi sem tud rajtam segíteni, sem tudomány, sem a jó állás, sem az összeköttetéseim, sem érdem, senki nem tud rajtam segíteni, akkor Hozsánna! Tehát erről van szó. Aztán azt mondja ennek a kis töredékként énekelt imádságnak a második fele: „Áldott, Aki jön az Úrnak nevében”. 
Testvéreim! Mi most nem emlékezni vagyunk itt, hogy milyen volt régen. Akiről most is beszélünk, Ő jön! Ő jövő valaki. Ő közeledik hozzánk. Ő mindig előttünk jár, nem a hátunk mögött. Ő énhozzám és tehozzád is jön. Várjuk-é Őt? Őt kell várnunk! Mert mit, kit akarunk várni? Mit vársz a jövőtől? Mit számít a jövő? Mikor mi keresztyének a jövőre gondolunk, Jézusra gondolunk. Jézus jön! Nekünk Őt kell befogadnunk! Nem elég, hogy már egyszer befogadtuk. Nekünk Őt befogadni olyan életszükséglet, ami olyan létfontosságú, mint amilyen a levegő, hogy az Ő szelídsége, az Ő alázata lakjon bennünk. „Áldott” szól az ének. Áldott, áldás! Csodálatos szó. Bár a mi keresztyén szótárunkban ott van mindig, áldott, áldott. Mit jelent az, hogy áldás? Életerő. Minden erő az Isten ajándéka. Nézzetek csak erre a világra. Mindenben az Ő élete van jelen a kicsi fűszáltól az óriási tölgyig, minden életjelenségben. De most nem erről van szó. Az áldás az erő, amely megérint bennünket, valahányszor kinyitjuk a szívünket. Az valami többlet. Ez az erő volt jelen Jézus első követőiben. Gondoljunk csak a pünkösdi eseményekre és az azt követő dolgokra. Az áldás Isten megtartó ereje. Aki ezzel kapcsolatba kerül, abban megújul az élet, abba árad az erő, mintegy erőműből. Ez az élet nem múlik el. A biológiai élet egyszer elmúlik, de az Istentől kapott élet sohasem múlik el. Áldott annyi, mint adni, ajándékozni, áldássá lenni. A kérdés az azonban, hogy van-e nekünk, neked valami elvárásod? Jelent-e valamit ez a név Jézus? Majd meglátjátok – adja Isten -, hogy életünkben az jelentett valami igazi életet, élményt, amikor megéreztük ennek a Jézusnak, áldó Jézusnak a jelenlétét. És azok voltak a magaslati pontok az életünkben, mert, ahogy az Írás mondja: „Ő benne van az élet teljessége”. 
A Jézust köszöntő szavakban ott van ez a szó: Úr. Húzzuk alá! Tulajdonképpen helyettes szó a Bibliában. 
A kegyes izraeli nem mondhatta ki Isten nevét. Aki Mózesnek azt felelte: „Vagyok, aki vagyok”. Akit nem lehet megtanulni. Nem mondhatjuk, hogy én megtanultam a Kátét, én elolvastam az Instrukciót, Hitvallásainkat. Az Istent nem lehet úgy birtokba venni, hogy tudjuk használni a magunk céljaira, mint ahogy azt sokan gondolják, teszik. Ő nem fér bele az emberi gondolatokba, nem fér bele az emberi gondolatvilágba. Nem véletlenül írta Berzsenyi – ha jól idézem: „Akit az emberi értelem fel nem fog”. Mert sokkal nagyobb a mi világunknál. Ő titokzatos. Őt csak az életben lehet megismerni, felismerni. Csak aki követi, aki az élete mindennapjaiban odafigyel erre az Úrra, aki igényli, hogy vezesse, aki tudja kérni engedve Neki, ahogy az énekköltő mondja: Csak vezess Uram végig és fogd kezem, az tudja meg, hogy kicsoda. Elméletben nem lehet megismerni, csak engedelmeskedve az akaratának. Ahogy maga is mondta: „Aki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e?” (Jn 7:17). És ezt mindig arra adja az Úr, hogy mi mindig tovább lépjünk általa, előre lépve Őfelé. Nem hátra fordulva, hátra nézve. Nem kell magunkat annyira mikroszkóp alatt vizsgálni, a keresztyén élet, a lelki élet nem abból áll, hogy jaj, én már azt sem tudom, mi legyen velem, mit is szól nekem ez az Ige, mert én olyan tökéletlen vagyok? Nem! 
Olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, de Isten gyermekei vagyunk! Övé vagyok, lehetek testestől, lelkestől. Mert Jézus Krisztus azért ment Jeruzsálembe, hogy megváltson bennünket, örök életet szerezve, nékünk, az embernek. Azért hirdette az Igét, hogy az Ő nevét elfogadjuk, hogy bízzunk Benne, bízzuk Rá magunkat, bele helyezve életünket, életemet az Ő kezébe. Hány ember van – s talán mi is – aki nem tudja megmondani, hogy mi történik, amikor pl. bekapcsolja a televíziót vagy a rádiót, vagy amikor felkapcsolja a villanyt, és mégis használja. Merjük rátenni kis életünket az Ő életére, kinyílva előtte. S nekünk nem kell mást tennünk, mint mondanunk: Uram, segíts, áldott légy, hozsánna.
Áldd meg számomra a Te nevedet! Amikor kimondom, eltölti szívemet az áldás, az erő, a békesség, eltűnik a rajta levő nyomás, idegesség. És ha egyszer majd elvetted az öntudatomat, és nem tudom kiejteni a Te nevedet, vagy ha hirtelen jön el az a pillanat, amikor elszólítasz, akkor is légy hozzám irgalmas!
Testvéreim, ebben van a mi életünk titka, az egész evangéliumban, aminek minden szavában, ebben a virágvasárnapi történetben is. Ezért az Isten üzenetét, a mait és mindenkorit áldja meg az Isten. Hozsánna, áldott, aki jő az Úr nevében. Áldott legyen Ő általa a mi életünk is, az által, aki ezen a virágvasárnapon is megszólított téged, bennünket. Ámen.