2017. április 2-i igehirdetés

Lentulai Attila lelkipásztor igehirdetése

Lekció: Ézs 53

Textus: Mk 45:20-21

 

Az egyház régi rendtartása szerint ma az un. fekete vasárnap van, amikor is az igehirdetések Krisztus szenvedéseire hívják fel a figyelmet. Rendszerint a választott, illetve kijelölt Igék is erről szólnak. Így hallottunk most mi is egy részt a nagypénteki eseményekből, Igékből. A történet szerint, amikor az Úr Jézust kigúnyolva, összeverve, véresen hajtották a fájdalom útján a Golgota felé, szembe jött a tömeggel czirénei Simon. Lehet, hogy nem is tudta mi történt Jeruzsálemben. Lehet, hogy nem is érdekelte. lehet, hogy hallott valamit Jézusról, de nem tudta, hogy elfogták. Kint volt a határban, a mezőn tette a dolgát. Tele volt a lelke a tavasz örömével, a maga dolgával, a maga mezejével.

De Isten úgy rendelte, hogy hazafelé menet nem kerülhette el Jézust. Szembe kellett mennie a szenvedő Krisztussal az úton, nem lehetett kikerülni, és fel kellett, hogy vegye a Krisztus keresztjét, és vitte utána a Golgota felé vezető úton. A ma embere is úgy érez, mint czirénei Simon. Nekünk is tele van a lelkünk a magunk mezejével. Mert minden napunknak megvan a maga mezeje, a maga élete, a maga vágya, terve, küzdelme, gondja. Mi is szemlélgetjük, féltjük a magunk kicsi mezejét, otthonát, családját, egymás életét. De aztán Isten úgy rendezi, hogy nem maradhatunk a magunk kicsi mezejében. Isten úgy rendezi, hogy egyszer csak szembe kell menni Jézussal, szembe kell menni az értünk szenvedő Krisztussal – nem lehet kikerülni. Egyszer minden út ide vezet, és egyszer mindenkinek az útja ide vezet a Krisztussal, aki meghal érted.

Czirénei Simon, ha választani lehetett volna, minden bizonnyal szívesebben találkozott volna Jézussal virágvasárnap. Szívesebben szórta volna Jézus elé a pálmaágat. De most nem az ünneplő, a hozsannázó nagy tömegben kellett Jézus elé menni, vele találkozni, hanem a gúnyolódó és halált kiáltó sokaságban. Nem virágvasárnap virágos szőnyeges útján, hanem a golgotai kereszt útján. Czirénei Simon története nagy figyelmeztetés számunkra, hogy mi is számoljunk azzal az életünkben, nem csak a szép, boldog ünnepekkel kell szembetalálkoznunk Jézussal. Gondoljunk arra, hogy eljön az idő, amikor kiveszi a kezünkből a pálmaágat, és helyette vállunkra teszi a keresztet, és van idő, amikor Jézusnak nem pálmaágra van szüksége, hanem kereszthordozó emberekre, akik felveszik az Ő keresztjét, és akik viszik az Ő keresztjét. Czirénei Simonnak is vinnie kellett. Lehet, hogy tiltakozott, bizonyára tiltakozott, mert úgy olvassuk az Igében, hogy kényszerítették, hogy felvegye. És később, amikor ő is keresztyénné lett, akkor visszagondolhatott ezekre az órákra, és bizonyára úgy érezte, hogy életének legszörnyűbb és mégis a legcsodálatosabb alkalma ez a nap volt, amikor vihette Jézus keresztjét, bár akkor lázadozott ellene, szerette volna elkerülni a szenvedő Jézust, de a katonák kényszerítették. Akkor még nem tudta, hogy tulajdonképpen Isten kényszeríti, nem a katonák. Nem a durva kiáltozó csőcselék, hanem Isten kegyelme kényszeríti, hogy odasodortassék Jézus mellé, amikor Ő feláldozza magát a világért, hogy övé legyen az a megismerhetetlen egyedi élmény, Isten ajándéka, hogy őt szemelte ki erre a feladatra, együtt menni Jézussal a golgotai úton, és segíteni Jézusnak – s ezt csak később értette meg. Velünk is így történik. Csak később értjük meg. Először zúgolódunk a kereszt miatt, először nehéz elhordozni, ha reánk rakja Isten a magunk keresztjét, vagy Jézus keresztjét, mert lehet, hogy a Jézus keresztjét is kell hordani, ha érette kell szenvedni, gúnyolódást eltűrni, vagy hátratételt elviselni, ilyenkor úgy érezzük, hogy nehéz ez a kereszt, és menekülni szeretnénk. Néha egy betegség, egy nagy gond, egy fájdalom keresztje elől szeretnénk menekülni, de odakényszerít Isten. Csak később döbbenünk rá, hogy csodálatos volt a kereszthordozás ideje, most ott ment előttünk Jézus, most velünk jött Jézus. A kereszthordozásunk idején tapasztaljuk meg azt a csodát, hogy együtt lehet menni a szenvedés útján az Isten Fiával, és egyszerre könnyű lesz a kereszt. Simon kereszthordozása egyesek véleménye szerint úgy történt, hogy nemcsak czirénei Simon vitte a keresztet, hanem a kereszt súlyosabb részét Krisztus tartotta, csak a könnyebbet Simon. A mi kereszthordozásunknak is van tudatformáló skálája, nagy felismerések követik egymást. Először zúgolódunk, hogy vinni kell a keresztet, mert nehéz. Aztán rájövünk, hogy mi csak visszük a keresztet, de nem mi halunk meg a kereszten.

Krisztus halt meg értünk. Nekünk legfeljebb meg engedi, hogy mi is vigyük egy darabon, hogy egy kicsit belekóstoljunk abba a mérhetetlen szenvedésbe, amit Ő elhordozott. Mi is kapjunk egy cseppet, hogy ebben a cseppben meg tudjuk ízlelni az Ő szeretetét. Lassan rájövünk, amíg a kereszt súlyát érezzük a vállunkon, hogy nem is mi visszük a nehezebb részét, hanem Jézus. És végül rádöbbenünk egy nagy szenvedés után, hogy életünk legnagyobb ajándéka volt egy-egy kereszthordozás, mert akkor fedezzük fel az előttünk haladó Jézust, aki segített hordozni a keresztet, aki meghalt értünk a kereszten. Először azt hisszük czirénei Simonhoz hasonlóan, aki biztos volt abban, hogy ő segített Jézusnak, hiszen ő vitte a Jézus keresztjét. Aztán rájövünk, mint ahogy Simon is, hogy nem ő vette vállára a Jézus keresztjét, hanem Jézus vette magára Simon bűnét is, az egész világ bűnét – a miénket is. Isten odasodortatja czirénei Simont, hogy Jézussal együtt legyen az úton. Ha elkerülte volna, ha más úton ment volna haza, lehet, hogy soha nem vált volna keresztyénné. De így keresztyénné lett egész családjával együtt. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében az üdvözletnyilvánítások között így írt: „Köszöntsétek Rúfuszt, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját”. Rúfusz és Alexander a keresztet hordozó Simon két fia, akik az evangélium keletkezése idején a keresztyének körében ismert személyiségek voltak. Sorsdöntő momentum volt apjuk életében, hogy Isten odasodortatta, szembevitte Jézussal, hogy vállára adta a keresztet azért, hogy beleégesse lelkébe azt a napot, hogy ne tudjon szabadulni tőle soha, hogy kereszthordozó útján lássa Jézust, és megmentődjék élete. Ezért, ha pálmaág helyett néha keresztet ad a kezedbe, válladra Isten, minden tiltakozásod, zúgolódásod, vágyad ellenére, fogadd el alázatosan és köszönd meg neki, mert az Ő kegyelme az, hogy összezár Jézussal, hogy vele együtt menjél, az Ő kereszthordozója legyél, felfedezd Őt, mint kereszthordozódat, és meggyógyuljon az életed. A Golgota felé vezető úton sok mindent látott és hallott czirénei Simon. Mert aki Jézus mellé sodródik, annak sok minden megvilágosodik, ami addig rejtve maradt. Amíg nem találkozott Jézussal ez az ember, sok mindent hallott Róla, de akkor még nem értette. Hallotta, hogy Jézus azt mondta síró jeruzsálemi asszonyoknak: Jeruzsálem leányai, ne énrajtam sírjatok, hanem ti magatokon. Mert íme, jönnek napok, amelyeken azt mondják „Boldogok a meddők, amely méhek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak”.

Hallotta, de akkor nem értette. A gyermekei – vagy unokái – értették meg, akik keresztyénekké lettek, és az első húsvét után harminchét évvel szemtanúi annak, amikor Titus, a római császár fia és katonái porig rombolják Jeruzsálemet és sóval hintették be a helyét. Akkor megértették, amit útközben mondott: Magatokat sirassátok. Sok mindent látott azon az úton czirénei Simon. Látta, hogy kigúnyolják, látta, ahogy szembeköpdösték, látta odaszegezve a keresztre, látta, hallotta „Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről. Látta vagy csak nézte czirénei Simon a gyűlöletet és Jézust, ahogy imádkozott „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek”. És czirénei Simon úgy gondolhatta, hogy nemcsak nézi, de látja is, érti is, érzi is, hogy mi történik. Egyik oldalon ott a sok gyűlölet, a másikon a szeretet, a megbocsátás. De valójában csak később értette meg, amikor keresztyénné lett, és elővette Ézsaiás prófétát és olvasta: „És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulunk meg”, mert az Úr mindnyájunk vétkét Őreá veté”. Akkor értette meg teljes valójában, hogy mit látott ott a Golgotán. Akkor értette meg igazán, amikor később keresztyénné lett, és arra gondolt, hogy őérette is szenvedett, imádkozott Jézus. Vajon mi értjük-e Krisztus értünk való szenvedését, halálát? Mert mindazt, ami akkor történt lehet kívülállóként is szemlélni, csak odasodródni, vagy rádöbbenünk a történet lényegére. Ő megsebesíttetett bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeiben gyógyulnak meg.

Hogyan gyógyulnak meg az Ő sebeivel? Két fejlődési szakasszal, először a bűntudat átélésével, amelyet követ a csend, a béke. Először úgy, hogy ezek a sebek nyugtalansággal töltenek el. Ezek a sebek felforgatnak, összetörnek és nincs nyugalmunk, mert értünk szenvedett Jézus. Míg végül dönteni kell, és el kell indulni egy másik úton. Ez a gyógyulás másik szakasza, amikor úgy gyógyítanak Jézus sebei, hogy békességet adnak, mert helyre nem hozható dolgainkat is eligazítja. mert vannak tetteink, amelyeket a magunk erejéből rendbe nem hozhatunk. Vannak szeretteink, barátaink, akiket megbántottunk, és bocsánatot már nem tudunk kérni tőlük, mert távol vannak, vagy odaát vannak. Vannak dolgok, amiket véglegesen elrontottunk, és nem tudunk helyrehozni, mert nem tudunk visszamenni időben. De Jézus meghalt értünk és érte Isten megbocsát, és így imádkozhatunk: Uram, én nem tudok visszatérni az időben, én nem tudok bocsánatot kérni valakitől, de Te értem szenvedtél, magadra vetted az én bűneimet, Te megbocsátottál, járj közben Jézusom annál is, aki az örökéletben van, hogy bocsásson meg nekem is. Intézd el azt is, amit a múltban elrontottam, hogy ne gyötörjön többé engemet, igazítsd el Jézusom! Meggyógyulunk Jézus sebei által, és ha arra, vagy azokra gondolunk, akik már odaát vannak, és szomorúság van a szívünkben, gyógyíthatatlan érzés, egyszerre halljuk lelkünkben az Ő szavát: „aki hisz énbennem, ha meghal is él”. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Ez nyugtat meg, hogy örök élete van annak, aki elment tőlünk, és így gyógyulunk meg Jézus sebeivel.

Egyszer majd, ha eljön a mi óránk is, és minden reménység, minden földi segítség el fog fogyni, akkor is megmarad és felragyog bennünk a gyógyító ígéret, Jézus meghalt értünk, és érte Isten nekünk is megbocsát, örök életet ad. És belekapaszkodunk az Ő sebeibe, megnyugszunk általa, mert az Ő áldozata, keresztje csodálatos ajtó, amelyen át onnan túlról a Szentlélek fénye ragyog az életre, bocsánatot ad, békét, hitet, szeretetet, és ezen a csodálatos ajtón át egyszer majd mi is átlépünk oda Hozzá, az örök gyógyulás országába. Ámen.