Kálvin János szellemi öröksége Magyarországon

            A református közgondolkodásban a 17. század során (elsősorban a Genfi káté és annak szellemében megszületett hazai katekizmusok nyomán) Kálvin szellemi hatása egyre erősebbé vált.

            Csaknem teljesen eltűnt a reformátusokat elítélő sakramentárius (szentségmegüresítő) kifejezés, s helyébe önmeghatározásként a kálvinista, kálomista lépett (ami persze az ellenfelek használatában túlnyomórészt negatív töltésű volt).

            A reformátusok egyre öntudatosabban vállalták Kálvin nevét. Egy prédikátor Szent Ágostonhoz hasonlítható teológusnak nevezte a reformátort.

            Kálvin teológiájának közvetítésében kiemelkedő szerepet töltött be Heidelberg. A 16-17. század fordulójára ez vált a kálvini teológia fellegvárává. A református diákok 1592-ben Wittenbergből történt kitiltásukat követően egyre nagyon számban kezdték el látogatni a heidelbergi egyetemet, amely az 1622-es elpusztításáig (a 30 éves háború következménye) töltötte be ezt a szerepet. Kanizsai Pálfi János az ott látott minta alapján kezdeményezte és a Dunántúlon létre is hozta a presbitériumokat (egyházközségek világi tagokból álló vezetőtestületeit). A Bethlen Gábor által alapított gyulafehérvári akadémia tanária ugyanebből a szellemi környezetből származtak.

            A heidelbergi tudósok által készített kérdés-felelet hittani vezérkönyvet (Heidelbergi Káté, 1563), 1630-ban a zempléni lelkipásztorok gyűlése fölvette a II. Helvét Hitvallás mellé a lelkészi eskübe. A szatmárnémeti nemzeti zsinat (1646) pedig kötelezővé tette használatát a lelkipásztorok számára.

            A magyar művelődéstörténet 17. századi óriása, Szenci Molnár Albert, rendkívül sokat tett Kálvin teológiájának magyar nyelvű megismertetéséért. Szenci tanult Heidelbergben és találkozott Kálvin utódjával a 78 éves Theodore de Beze-vel Genfben. A genfi zsoltárok Kálvin ösztönzésére francia nyelven születtek meg Clement Marot (1495-1544) és Beze (1519-1605) költői munkájaként a Szentírás zsoltárai alapján, francia dallamokra. Szenci ismerte és énekelte a genfi zsoltárokat, németül és latinul. Ez előbbi alapján fordította le a mai is használatos zsoltárokat magyar nyelvre. 1607-ben jelent meg ez a páratlan munka, szellemi örökségünk Németországban. Szintén Szenci nevéhez fűződik Kálvin főművének magyar nyelvre történő átültetése. Minden bizonnyal 1617-ben kapta a megbízást Bethlen Gábortól és I. Rákóczi Györgytől a munkára. 1624-ben jelent meg. A fordítás a magyar nyelvű tudományos próza egyik legelső nagyszabású kísérlete, s egyúttal Kálvin életművének a szélesebb hazai társadalmi rétegekhez való közelebb vitele.

            Nagy hatást gyakorolt a korra Kálvin eleve elrendelés tana (predestináció). A predestináció hit megingathatatlan reménységet és szilárd küldetéstudatot munkált sokakban. Az elrendelt életút hite éppen nem a változhatatlanba való beletörődést eredményezett, hanem rendületlen bizalommal telt küldetéstudatot (pl. Bocskai István, Bethlen Gábor politikai nézetrendszere).

            A harmincéves háborút (1618-1648) követően teret nyert a gondolkozásban az Angliából érkező puritanizmusnak nevezett megújulási törekvés. Az angol puritánok jelszava a „a reformáció teljessé tétele” volt. Céljuk, hogy a keresztyén tanítás mellett kapjon megfelelő teret a kegyesség gyakorlása. A Szentírás tanításait ki óhajtották terjeszteni az egész személyiségre, az élet mindennapjaira. A puritánok Kálvin teológiájában látták a lehetőséget az egyház teljes és következetes reformációjának kiteljesítéséhez. A magyar társadalom nem volt kész a befogadására.

            Az eddig említett szellemi áramlatok alakították ki azt, hogy a református egyházról úgy is beszélhetünk, mint társadalmat szervező egyházról. Sokan mondják: reformátusnak lenni nemcsak felekezetiséget jelentett újkori történelmünk során, hanem egy társadalmi magatartásformát, mentalitást is. Ami nem csak a hitélet rendjét illetően jelent szembenállást a más felekezetekkel, de jelent egy közvetlen, a társadalom egészének, nem utolsósorban a szegényebb rétegekkel való szociális azonosulást, megértést, közvetlenséget.

            A református egyház, a reformátusság a magyar társadalom napi kultúrájának, életkereteinek az ország egy jelentős területén a megtartó ereje, működtetője (volt).