reposzt.hu

A víz a gazdaság hatóereje?

A vízzel kapcsolatos katasztrófák ma még kevesebb kárt okoznak évente, de ha a fejlesztések elmaradnak, akkor néhány év múlva a katasztrófák már többet fognak felemészteni, mint évi 600 milliárd dollár. A víz ezért mára élet-halál kérdéssé vált, a klímakatasztrófák pedig már nem a jövő jelenségei, hanem a jelené. ... ötből két ember a Földön már napjainkban is vízhiányos régióban él. Emellett 2,1 milliárd ember kénytelen szennyezett vizet fogyasztani, 4,5 milliárd ember - az emberiség kétharmada - szennyvizének kezelése nem megoldott. A szennyvíz 80 százaléka napjainkban is tisztítatlanul kerül vissza a természetbe. Az 1990 óta bekövetkezett ezer legpusztítóbb természeti katasztrófa 90 százaléka vízzel összefüggő volt. 

 Szörnyű jövőt vázolt fel Áder János napi.hu

Nem riogatásképpen, de tényleg változás van. Érezhető kis hírekből. Aki egy kicsit is figyeli az eseményeket az érezheti. Íme!

"Megtörtént az elképzelhetetlen, egy modern nagyváros kifogy az ivóvízből. Fokvárosban a kanna a legnépszerűbb árucikk, a boltokból felvásárolták a vizet, rövidesen  a hadsereg osztja a szűkös fejadagot 4,5 millió embernek.

   Kedden elpusztult Sudan, a világ utolsó hím északi szélesszájú orrszarvúja. A 45 éves állatot a korával kapcsolatos szövődmények miatt altatták el. Hétfőn szaporítóanyagot vettek tőle, hogy a legfejlettebb reprodukciós technikákkal egyszer majd újraéleszthető legyen az alfaj.

Ugye a migrációról nem kell linket beillesztenem. Rendszeresen, bár más összefüggésben megjelenik a fősodorban. 

Az óceánok beszennyezése, szemetelése. Tényleg be fog minket temetni a szemét.

A víz a következő nyersanyag, amiért ölre fognak menni. Nincs belőle sok. 

A nagyobb"vízgömb" (a Föld teljes vízkészlete) sugara 700 kilométer, ami a Hold sugarának közel fele. A kisebb kék gömb azt a mennyiséget jelzi, amely friss vízként elérhető és ivóvízként, öntözésre, vagy egyéb emberi tevékenységre használható. 

Ez a fogyasztói társadalmi vízkultúra sok szennyvizet termel. Egyre kevesebb a természetes, tisztítás nélkül is iható víz.

Mi mégis ivóvízzel mosunk, öblítjük a vécét. Ez csak a háztartás. Az ipar borzalmas mennyiségű vizet használ fel. Papír előállítás, húsipar, különböző bányatechnológiák, öntözéses mezőgazdaság, állattartás. 

A Föld emberi népességének növekedésével csökken a biodiverzitás, hiszen növényi és állati fajok pusztulnak ki. Bizonyos számítások szerint még növelhető az ember létszám a Földön. Hiszen el tudják még látni élelemmel és vízzel. De ez már most egyértelmű, hogy csak a többi élőlény rovására, és persze a jövő nyersanyag tartalékainak felhasználásával. 

Valószínűleg ennyi embert hosszútávon nem fog tudni elhordozni a Föld. Egyre több konfliktusra, súrlódásra lehet számítani. Biztosan vannak rossz és még rosszabb forgatókönyvek. Eddig is pusztultak ki kultúrák, de most egy nagy globális szintű katasztrófa közeleg. Ez mind azért, mert vannak népek, országok, gazdasági körök, akiknek soha nem elég semmi. Aprópénzért, ösztönszinten kiszolgálják a tömegek is ezeket az igényeket. Ennek a rendszernek mindenki a része. 

A víz a gazdaság hatóereje? Szerintem több annál. Az élet. 

 

 

Címkék: víz Áder szennyvíz katasztrófa

Miért volt ateista Stephen Hawking?

Albert Einstein a téridő és modern elméleti fizika atyja március 14-én, azon a napon született, amelyen az univerzumról alkotott képünket forradalmasító zseniális brit tudós és gondolkodó, Stephen Hawking örökre lehunyta szemét. A kifürkészhetetlen sors különös egybeesése, hogy mindkét zseni hetvenhat éves korában lépett át egy számunkra titokzatos és felfoghatatlan másik dimenzióba. (…) Stephen Hawking arra a kérdésre, hogy létezhet-e Isten, a következőket válaszolta: „Mielőtt megértenénk a tudományt, természetes azt hinni, hogy Isten teremtette a világegyetemet. Most már azonban a tudomány meggyőző magyarázatot kínál erre. Mindent tudunk, amit Isten tudhatna, ha létezne. De nem létezik."

Hawking és Einstein örökbecsű gondolatai Istenről, világról és az emberiségről - origo.hu

Hogy rögtön válaszoljak is a címben feltett kérdésre, nem tudom! Viszont egyfolytában ez a kérdés foglalkoztat, mióta elolvastam John C. Lennox: Isten és Stephen Hawking c. könyvét (Koinónia, Kolozsvár, 2016). A napjainkban elhunyt, a világ egyik legismertebb tudósa, aki mozgásszervi betegsége miatt a kitartó lelkierő szimbólumává is lett, nos, az ő ateizmusát vizsgálja ez a laikusok számára is érthető teológiai könyvecske, ezt szeretném röviden ismertetni.

 

 

Lennox két bevezető szálon indítja művét. Az egyiken arról értekezik, hogy az Isten-kérdés mennyire napirenden szerepel napjaink tudományos életében, s ezt konkrét munkákkal igazolja. A másikon pedig azt ecseteli, hogy mai bonyolult világunkban  a tudománynak milyen óriási kulturális és intellektuális tekintélye van, részben annak köszönhetően, hogy elképesztő sikereket ért el olyan technológiák alkalmazásában, melyeknek mindannyian felhasználói vagyunk. A két szál a szekularizálódott társadalomban, egy populáris multi-kultúrában fut össze: emberek milliói, a vallástól, egyháztól függetlenül szeretnék tudni, mit állít a tudomány Istenről, s egyáltalán a végső kérdésekről: mi végre vagyunk a világon? Mi az élet célja? Merre tartunk? Beszélhetünk-e egyetlen univerzumról vagy több párhuzamos univerzum létezik?

Lennox rögtön tisztázza, hogy nem a tudomány és a vallás tradicionális vitájáról van szó, hanem teizmus és ateizmus áll egymással szemben. Példaként a DNS kettős csavar-spiráljának felfedezéséért Nobel-díjat kapott tudós-párost Jim Watsont és Francis Collinst említi: Bár mindketten a tudományos élet „hallhatatlanjai”, Watson ateista, Collins vele szemben viszont hívő keresztyén ember...  Ezek után leszögezi, hogy az Isten-kérdés iránti érdeklődés hirtelen fellendülése szemben áll az ún. szekularizációs hipotézissel, amely a felvilágosodás hajnalán azt jósolta, hogy a vallás hanyatlóban van és rövid időn belül -főként Európában...- ki fog halni. „Meglehet – folytatja a gondolatot Lennox – épp ellenkezőleg, a szekularizáció csődje az, ami az Isten-kérdés tisztázását minden korábbinál sürgetőbbé teszi.” Majd idézi a The Economist neves újságíró párosát, Micklethwait-et és Wooldridge-t, akik szerint az „Isten visszatért”, s nem csupán a „tudatlanok” számára, hanem ennek a fajta hit-terjedésnek „éppen az a fejlődőképes, jól képzett középosztály a zászlóvivője, akikről Marx és Weber azt feltételezte, hogy az efféle babonaságot majd ők dobják ki legelőbb az ablakon...” Természetes, hogy ez mozgásba hozta a szekularizáció híveit, élükön az ateista tudósokkal. Közülük is talán az egyik legismertebb és a legagilisebb Richard Dawkins, aki kampányszerűen – népszerűsítő könyvek, buszokra ragasztott poszterek, ateista gyermektáborok, A(teista) -kitűzők stb. –  próbálta „felébreszteni a közgondolkodás lelkiismeretét”... 

A másik pedig Stephen Hawking... Két nagy és többtízmilliós példányszámban kiadott művében – Az idő rövid története és A nagy terv – foglalkozik az univerzum eredetével, benne a Teremtő (?) létezésének problémájával. Az elsőben azonban a kérdést még – Lennox szerint kínosan... – nyitva hagyja: „Ha a fizika rátalálna a mindenség alapelvére, megismerhetnénk Isten gondolatát...” Ez az alapelv a szintézis-elmélet, amely magába foglalná a természet négy őserejét – a gyenge, ill. erős nukleáris kölcsönhatást, az elektromágnesességet és a gravitációt – leíró törvényszerűségeket.  A nagy tervben azonban már kifejti, hogy az univerzum keletkezését a fizika törvényei magyarázzák meg leginkább, nem pedig az Isten szavára való hagyatkozás... Az ősrobbanás ezeknek a törvényeknek szükségszerű következménye volt. „A spontán teremtődés az oka annak, hogy a semmi helyett valamit találunk, annak, hogy a világegyetem létezik és mi is benne. Nem szükséges tehát Istent segítségül hívni, hogy meggyújtsa a gyújtózsinórt és ezzel működésbe hozza a világegyetemet...”

Hawking ateizmusának három összetevőjét vázolja fel Lennox.

Az első a filozófia elutasítása. Ez a szerző szerint egy nyilvánvaló önellentmondás, logikai inkoherencia, hiszen Hawking úgy beszél alapvetően filozófiai kérdésekről, hogy magát a filozófiát „halottnak” tartja, mivel „a filozófia nem tartott lépést a modern természettudomány fejlődésével, legfőképpen a fizikáéval nem. Ezért aztán a természettudósok váltak  a felfedezés fáklyavivőivé a tudás megszerzéséért vívott küzdelemben.” A másik – ebből kifolyólag – egyfajta szcientizmus. Márpedig Hawking hisz abban, hogy a tudomány képes megválaszolni minden kérdést, amit az ember egyáltalán feltesz az univerzumra vagy a létezés keletkezésére vonatkozóan. A harmadik pedig a helytelen istenszemlélet. Hawking az ókor egyik legnagyobb tudósának, Thalésznak a művéből indul ki, hiszen benne merült fel először az a gondolat, hogy a természet talán következetes alapelvek szerint működik, s nem istenek irányítják. A „rések istene” fokozatosan zsugorodik, ahogyan ismeretünk hiányosságait egyre inkább kipótolják a tudományos tézisek és magyarázatok... Hawking azt állítja, hogy ma már a fizika nem hagy helyet Isten számára, mivelhogy az utolsó rést is sikerült betömi, ahol még meghúzhatta magát. Ez pedig a teremtés pillanatának érthetetlensége... Hawking alapvető tévedése Lennox szerint, hogy a résekből kiűzött, a természet erőit megtestesítő, majd a tudomány által „leleplezett” isten(ek)től való búcsú szükségképpen Isten elutasítását is jelenti egyben. A kettő nem egy és ugyanaz. Példaképp megemlíti, hogy Mózes és a próféták szemében abszurd dolog volt az univerzum bizonyos elemeinek imádása, de ugyanilyen abszurdnak tekintették azt is, hogy ne higgyenek abban a Teremtőben, aki az egész világmindenséget megalkotta! „Szándékosan vagy nem – foglalja össze Lennox Hawking ateizmusát – de összetéveszti Istent az istenekkel...Ez szükségszerűen hamis istenszemlélethez vezet: a rések istenéhez, aki a tudomány tágulásával egyenes arányban zsugorodik. Ez egy olyan istenkép, amellyel egyetlen nagy monoteista vallásban sem találkozunk, hiszen ezekben Isten nem a tudományos hiányosságok Istene, hanem a teljes univerzum rendezője...”

Számomra nagyon szimpatikus, sokat mondó és hitet erősítő, ahogy Lennox befejezi Isten és Stephen Hawking c. könyvét: „Nem csak a tudomány és a történelem szolgáltat bizonyítékokat Isten létére vonatkozóan. Mivel Isten személy, nem pedig egy teória, joggal véljük úgy, hogy a létére vonatkozó legfőbb bizonyítékok egyike a személyes tapasztalat. (…) Mi szeretnénk csatlakozni annak a sok millió embernek a hangjához, akik vallást tesznek a Krisztusba, mint Urukba vetett hit mély és döntő hatásáról az életükben: ez békességet szerez Istennel, új életerőt és biztos reménységet ad, melynek alapja Krisztus feltámadása. Ez a reménység túllép Hawking sötét, redukcionista felfogásán, miszerint nem vagyunk többek a csillagokból származó molekulák véletlen halmazánál. Nem, mi túléljük a csillagokat!”

A református Zrínyi

A fő problémát én abban látom, hogy mindent teljességgel behálóz a történelemszemléletünk kurucos-protestáns ihletettsége, és ebből a szemszögből akarunk megérteni bármilyen hagyományt is.

"A jakobinusoktól ered mindaz, ami tönkretette a világot, a kommunizmus, a nácizmus és a liberalizmus" - Trombitás Kristóffal, a Mandiner és az Echo TV munkatársával készített interjú a Pesti Srácok.hu oldalon

 

Hát, a fő problémát én meg abban látom, hogy nem győzött teljesen az ellenreformáció. Teljesen mindegy, hogy római katolikus bloggerrel, vagy Rómában tanító jezsuita teológiai professzorral készített interjúk jönnek elém, vagy én vagyok paranoiás, vagy csak ezek a szövegek találnak el, de mintha lenne valami tikos paktum, hogy szúrjunk már oda ezeknek oldalvást. Rendszeresint. Per tangentem lábjegyzetben by the way.

No, nem nagyon, nem durván, csak finoman. A legjobb nem pozitív kontextusban említeni őket, ennyi épp elég. Patsch Ferenc jezsuita szerzetes, a római Pápai Gergely Egyetem teológia tanára a Heti válaszban Ferenc pápa öt évét értékelő interjújában is nagyon finoman teszi. Arra a kérdésre, hogy az Amoris laetitia miatt Ferenc pápát szabadkőművesnek és/vagy liberálisnak megbélyegző vélemények miatt fennáll-e az egyházszakadás veszélye, azt válaszolja, hogy a pápát eretnekséggel vádolni reformátori lelkület. „Ez nem Aquinói Szent Tamás, hanem Luther lelkülete.”

Világos beszéd: van az egyházszeretet, a józanság és az alázat lelkülete és van a reformátori, lutheri lelkület. A Mandiner.hu állandó szerzője szerint a kurucos-protestáns ihletettség. A l’art pour l’art lázadásnak, a tekintélyrombolásnak, a tradíció erodálásának, a széthúzásnak a lelkülete.

Szinte búvópatakként húzódik meg itt az a történelemszemlélet, ami a magyar történelem megosztottságát a reformációra vetíti ki. Volt egy egységes, keresztyén magyar állam, amibe belerondított a reformáció, és a magyar társadalom ezt azóta nem bírta kiheverni. Okos módszertani húzás Trombitás Kristóf interjújában annak a sugalmazása, hogy ennek egyetlen eredménye van: a magyar történelem hősi archetípusa a Lúzer.

A lázadó, aki a célegyenesben mindig orra vágódik. Hasra esésének viszont mindig egy egész ország issza meg a levét, ezért a kurucos-protestáns történelemszemlélet nem pusztán akkor téved, amikor Buster Keatonokra húz Superman pizsamát, hanem amikor a nemzet érdekeire káros döntéseket hozó lúzerek köré castingolja a történelmi pantheont lakóit.

Oké, értem én. Mielőtt kikérném a kávémat, már csak két kérdésem maradt:
- hol vannak a református és evangélikus bloggerek?
- ezek szerint Zrínyinek sem lett volna szabad kitörnie Szigetvár várából, feláldozva katonái életét, vagy ő már a magyar történelem protestáns lúzereinek előképe volt?

 

Címkék: Trombitás KristófFerenc pápaPatsch FerencZrínyiellenreformáció

Az Orbán-beszédről

Hozzátette: de eljön a pillanat, és rá fognak ébredni, hogy kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, biztonságban és szeretetben leélheti az életét. Egy hely, ahová visszatérhet, ahol megérezheti, hogy az élet nem hiábavaló, és a végén sem hullik a semmibe. Hozzáadódik és beépül az ezeréves nagyszerű alkotásba, amit egyszerűen csak hazának, magyar hazának nevezünk.

Orbán Viktor: A választásokon a nemzetiek és a globalisták feszülnek egymásnak - Manidner/MTI

Okkal tehető fel az a kérdés, hogy vajon Orbán miért volt képes ennyi embert megmozgatni? Mi az, ami ennyi embert kivitt az utcára a rossz idő ellenére is? S okkal tehető fel az a kérdés is, hogy vajon az ellenzéki pártok erre miért nem voltak képesek?  Mert az nem kérdés, ha képesek lettek volna, meg is tették volna. S ilyenkor ugye jön a szokványos, ám annál felszínesebb magyarázat, hogy Orbán „gyűlöletkampánya” jól működik, az általa levezényelt hatalomkoncentráció megtette a hatását, az utcára vonulók mentálisan beteg emberek, stb., stb. Holott talán érdemesebb lenne ennél mélyebbre ásni, s úgy feltenni a kérdést, hogy vajon mitől van az, hogy az Orbán-jelenség ilyen széleskörű rezonanciát vált ki? S a magyarázatot keresve talán kicsit el kellene rugaszkodni a szorosan vett jelentől, vagy, pontosabban, a jelent is érdemesebb lenne történelmi távlatokba helyezni, s a történelem részeként értelmezni. Mert ha választ keresünk arra, hogy mi az, ami az Orbán-retorikában működik, akkor a magyarázat nem Orbánban önmagában, hanem a magyar történelemben van. Ha úgy tetszik, az Orbán-jelenség maga is a magyar történelem lenyomata, s nem arról van itt szó, hogy van egy karizmatikus politikus, akinek az egyéni, „despotikus” ambíciói tükröződnek a politikai térben, hanem arról, hogy van a magyar történelem, amely hihetetlen erővel megszólal Orbánban. S ez az, ami ilyen széleskörű rezonanciát tud kiváltani. Ha az ellenzék ezt értené, akkor nem Orbánnal hadakozna, hanem azzal foglalkozna, hogy mi az, amit Orbán tematizálni tud, s amire ők képtelenek.

Pedig a válasz nagyon egyszerű. A nemzeti kérdés. Lehet azon rugózni természetesen, hogy a nemzeti kérdés vajon aktuális téma-e még manapság, avagy a nemzet mint olyan mára már elveszítette identitásalkotó szerepét, s épp itt az ideje, hogy túllépjünk az efféle „törzsi” ideológiák és „zsigeri” mentalitások világán. A „nyájszellem” és az „akolmeleg” kora lejárt ugyebár, s az egyén attól lesz egyén, hogy kiszabadul közösségi meghatározottságainak fogságából, s kívülre kerül olyan előzetes történelmi adottságokon, mint nemzet és keresztyénség. Lehet természetesen afféle kívülálló módjára a nemzet fogalmát vizsgálat tárgyává tenni, s azt feltételezni, hogy a nemzet mibenlétének megismerése egyúttal megteremti a nemzeti identitás meghaladásának a lehetőségét is. Ám attól tartok, hogy ez a szemlélet egyszerűen nem veszi tudomásul, hogy vannak az életnek olyan dimenziói, amelyekben a megismerés nem pusztán a független ész aktusa, hanem előzetesen meghatározott. S ennek tipikus esete épp a nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a történelemben-lét jelensége, amely úgy működik, hogy mielőtt az egyén reflektálna önmaga identitásának közösségi-történelmi-kulturális vonatkozásaira, már eleve része annak, amire reflektál.  Avagy én döntöttem-e arról, hogy a magyar legyen az anyanyelvem?

Az Orbán-jelenség azért tud ekkora hatást kiváltani, mert vállaltan nyakig ül a történelemben, mert benne maga a magyar történelem szólal meg és jut el új reflexív öntudatra. S ez azért lehet akár sokkoló is manapság a balliberális hazai és európai térfélen, mert a II. Világháború utáni uralkodó narratíva azt feltételezte, hogy a nemzeti identitás mint olyan meghaladható a racionális megismerés révén, s nem kell számolni azzal a körülménnyel, hogy a beleszületettség egy közösségi emlékezetbe megelőzi az egyén szabad és független identitásválasztását. Egyszerűen fogalmazva: a múlt, a történelem nem pusztán az egyéntől leválasztott vizsgálat tárgya, hanem személyes tapasztalat is. Vagy ha úgy tetszik, a személyiség konstitutív része.

Nos, szerintem itt van az Orbán-jelenség titka. Benne a halottnak hitt közösségi emlékezet szólal meg, s ezért tudott a beszéde nem pusztán egy megemlékezés, egy emlékbeszéd lenni, hanem a közösségi emlékezetben való személyes részvétel rítusává válni, mint ezt a Himnusz elimádkozása olyan jól mutatta. S az a nemzeti mitológia, amit előadott, immár nem a „bűnös és vesztes nemzet” öngyilkos narratívája, hanem győztes közösségi emlékezetéé. De mint a bevezetőben utaltam rá, itt nem pusztán egyéni teljesítményről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy mindenféle hiedelem ellenére a magyar kollektív emlékezetet nem lehetett felszámolni, s az Orbán-jelenség éppen attól jelentős, hogy benne újra megszólal az elhaltnak hitt történelmi öntudat, s teret követel magának a kulturális globalizmus mitológiáival szemben. Nem mellesleg, innen van az is, hogy hatása messze túlnyúlik egy méretében jelentéktelen ország határain.

Mindazonáltal, én megértem az Orbán-jelenség okozta riadalmat is. Ez abból a látásmódból fakad, amely a nemzetet minden rossz okozójának tartja. Nem állítom, hogy nincs szükség a nemzet fogalmának korrekciójára, s van miért bűnbánatot tartanunk. Ki akarja itt egy az egyben restaurálni a múltat? Ám a nemzetek felettiség utópiái azért tarthatatlanok, mert egy hamis antropológiából indulnak ki, s azt feltételezik, a történelemben-lét, a közösségi emlékezet immár nem része az egyén identitásának, s ezért felfüggeszthető. Nem az. A múlt személyes tapasztalat is.

No, ez az, amit az Orbán-beszéd meg tudott szólaltatni.

Magyarország, 2050.

Amikor megindult ez a nagy áradat, elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen eszközökkel folyik ellenünk a háború, és mikor kezdődhetett. A kultúra területén kezdtek elfogadtatni velünk egy olyan értékrendet, amely teljesen szemben áll a sajátunkkal. Most oda jutottunk, hogy leszedik a kereszteket vagy ledózerolják a keresztény templomokat. Totális támadás indult a keresztény kultúra és a fehér ember ellen. Még állnak a katedrálisok, és tudom, hogy hit nélkül nem lehetett volna felépíteni ezeket, de ez a hit mára eltűnt. Nincs hitünk semmiben, bármilyen értékünket ügyesen le lehet cserélni. De van kiút. Vissza kell térnünk a keresztény vonalhoz, mert semmilyen más ideológia nem pótolja ezt.

Nostradamus Hungaricus - Magyaridok.hu

Lesz-e és milyen Magyarország 2050-ben? Erre a kérdésre keresi a választ a Hitel c. folyóirat februári száma. A válaszokat pedig W. Nemessuri Zoltán, Mórocz Zsolt és Domonkos László írók adják. A folyóirat megjelenése után a szerzőkkel folytatott villáminterjúban olvashatunk egy összegzést és alakul ki ennek nyomán egy kép bennünk az ő jövőképükről.

Nagyon szeretném azonban tudni, hogy ha én fordulnék ezzel a kérdéssel mindazokhoz, akik körülöttem vannak, milyen válaszokat kapnék?  Mi lesz a magyar jövő? Háború dúl 2050-ben vagy béke honol Magyarországon? Mit kell tennünk ahhoz, hogy ne diszpótiába torkolljon a történelmünk?

Hogy mit gondol egy fiatal? És miért ezt a korosztályt kérdezném meg legelőször? Mert ők a jövő. Ők lesznek 2050-ben a szülők – remélhetőleg, akik családban élnek, gyermekeket nevelnek. Ők alakítják az életet, ők lehetnek legnagyobb hatással arra, hogy mi és hogyan történik. Éppen ezért lehet ijesztő az, ahogyan ők gondolkodnak jövőbeli hazájukról.

Mert nagy eséllyel egy mai fiatal azzal kezdené válaszát, hogy ő 2050-ben már nem Magyarországon fog élni, hanem valahol külföldön. Mert – azt mondják -, ott minden egyszerűbb. Könnyebben lehet boldogulni. Ezt hallotta már gyermekkorától kezdve. Ezért kell nyelveket is tanulni. Ezért kell olyan szakmát vagy hivatást választani, amivel könnyen lehet más országban is munkát találni. Nosztalgiával, kicsit szomorkás hangulatban fog visszagondolni mindarra, amit maga mögött hagyott. Sajnálja a családját, akit megpróbál majd kintről támogatni, hazautazik, amikor tud, de az őt Magyarországhoz kötő szálak egyre lazábbak lesznek. Különösen akkor, ha születendő gyermekei egy másik országban járnak óvodába, iskolába, akiket nehéz lenne onnan kiszakítani és visszaplántálni hazánkba.

Nyilván túlzó és általánosító mindaz, amit leírtam. Minden döntés mögött, amikor valaki úgy határoz, hogy elindul és máshol próbál szerencsét, egyéni megfontolások és okok húzódnak. Mégis, egyre inkább elfogadottá és természetesebbé válik az, hogy valaki fiatalként külföldön képzeli el az életét.
Hogy milyen lesz Magyarország 2050-ben? Erre a kérdésre egyre több mai fiatal úgy válaszol, hogy tőle független lesz az akkori magyar hon, ő kívülállóként fogja szemlélni az eseményeket.


Eközben a mai szülők egyrészt bátorítják és buzdítják gyermekeiket, hogy menjenek, próbálkozzanak egy másik ország jobb feltételei között, másrészt pedig összeszorul a szívük és amikor gyermekük mögött összezárul a repülőtér fotocellás ajtaja, akkor elfordulnak és sírnak.

Emberáradat indul tőlünk és közeledik felénk, modern népvándorlás tanúi vagyunk. Ez olyan tény, amivel nem nagyon lehet vitába szállni. A kérdés csak az, hogy mikor és hányan jönnek és mikor jutunk el odáig, hogy komolyan vesszük: azt, hogy milyen lesz Magyarország, nagymértékben meg fogja határozni, hogy milyen lesz a népesség összetétele? Korosztályokat tekintve is, hiszen elöregedő társadalomként tekinthetünk magunkra és abban a tekintetben is, hogy honnan indult, milyen gyökerekkel rendelkező emberekkel fogunk majd együtt élni.

Tehetünk-e valamit, van-e közünk ahhoz a Magyarországhoz, amilyen 2050-ben lesz vagy hagyjuk, hogy sodorjon minket az, ami körülvesz és közben tehetetlennek érezzük magunkat? Változhat-e az egyéni gondolkodás, hogy azután összeadódva közösségi szinten is változást hozzon?

Azt gondolom, igen. És mint olyan sok meghatározó dolog, úgy ez is a legalapvetőbb közösség szintjén, a családban dől el. Ott, ahol értékrendet követünk és adunk át az utánunk jövőknek. Ott, ahol elénekelhetjük gyermekeinknek: „Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt e föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk! Múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz!”

 

 

Túl a böszmeség-hegyen

"Ki fogjuk taposni a pártokból, hogy egy szélesebb összefogás létrejöjjön" – mondta. Akár az ördöggel is össze kell fogni – mondta Karácsony, de hozzátette, úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. "Úgy kell leváltani a Fideszt, hogy ne csöbörből vödörbe kerüljünk." Kifejtette, nem szabad, hogy a gyűlölet vezérelje őket, ezért amikor nemet mondanak Orbánra, akkor közben mondjanak igent a szolidáris, demokratikus Magyarországra. "Ha Orbánt úgy váltjuk le, hogy nem tudjuk, mi jön utána, hogy mindegy, mert ennél csak jobb lehet, akkor lehet, hogy ugyanott találjuk magunkat" – fejtegette a miniszterelnök-jelölt.

Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni - hvg.hu

Ami sok, az sok. Ami túl sok, arra pedig mondj nemet! Nem kell tapsolni, ha nem tetszik az előadás. Csak azért tapsolsz, mert úgy szoktuk? A nem tapsolás ugyanolyan jogod, mint a tapsolás. Egyszer egyik, máskor a másik fejezi ki mindazt, amit gondolsz és érzel. Egy ideje nem tapsolok annak, amit a politika színpadáról hallok. S azt vettem észre, nem vagyok egyedül. Tapstalanul tudom kifejezni, hogy ami történik, az számomra elfogadhatatlan. Mi vette ki kezemből a tapsot? Az abszurditás. A ki tud nagyobbat mondani verseny eldurvult valósága, ami már-már virtuális abszurditásként fon körbe. Mintha a szavaknak nem lenne eljövendője, azaz a jelenben kimondott jövő idejű vonatkozás nem válhatna múlttá. 

A tegnapi nagy amplitúdójú, Faust-szindrómás Karácsony Gergely növelte tapstalan óráim számát azzal az ötletével, hogy akár az ördöggel is szövetkezne. Vonakodó Vonára gondolt, ahogy azt Kálmán Olgának elismerte egy esti televíziós beszélgetésben. Elképedésem egyik oka volt csupán az az ötlet, hogy az ördöggel is, a másik az a tündérmesébe illő naivitás volt, hogy az ördögtől csak úgy meg lehet szabadulni. Baromság. A kapok-adok törvény értelmében nem tud megszabadulni, és a locsi-fecsi stratégia miatt még inkább lerázhatatlanná válhat a  szövetséges ördög. 

Kicsit úgy tűnik nekem Karácsony Gergely nagyon akarása, mint Tetzel Jánosé a Luther filmben: amikor már nem megy annyira a búcsúcédula árusítás, akkor egyre emeli a tétet: "E búcsúcédulával bármely bűn alól feloldozlak. Még az is bűnbocsánatot nyerhetne, aki a Szűz Anyán tesz erőszakot!"  Erre pedig azt mondja a józan eszű néző, na ne! A protestáns néző az elején érdektelen a búcsúcédula-vásárlás terén, de ezen a ponton már vérlázítónak minősíti Tetzel elrugaszkodottságát. Valahogy így vagyok Karácsony Gergely ördögi szövetkezésével is: kezdetekor érdektelen voltam, ám most már vérlázítónak tartom azt, ami túl a böszmeség-hegyen folyik.

Mivel alig egy hónap van hátra a választásig, csak kibírjuk valahogy. A tegnapi ünnepség is ebben erősített meg. A mi kis falunkban nem volt ünnepi párt-szónoklat és párt-koszorú. Nem is igénylik az emberek. Hiszen annyi felől ömlik ránk a mit és hogyan útmutatása, hogy nem kívánunk és nem szeretünk mást csinálni ünnep napján, csakis a szabadságszeretetben megfürödni.

Kár, hogy nem mindenki szabadságszeretettel engedte tele szíve kádját, hanem éppen rabbá kíván lenni. Az ördög rabjává...

Itt az idő, március tizenöt

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.

Mi történt 1848. március 15-én? - mult-kor.hu

Valami titokzatos, isteni csoda révén úgy alakult, hogy a forradalmak ideje éppen arra az évre esett.  Párizs, Milánó, Nápoly, Velence, Prága és Bécs, majd Pest polgárai is utcára vonultak, hogy a reakció kezére csapva a szabadság ajtaját, a fennálló régi rend ellen lázadjanak. 

Valami titokzatos, isteni csoda révén mi, magyarok még százhetven év távlatából is várjuk március idusát, hiszen a márciusi ünnep egyfajta viszonyítási-igazodási pont lett számunkra. Bár az ünnep sokaknak pihenéssel, kirándulással, vagy éppen munkával telik, tizenötödike reggelén mégiscsak megdobban a szívünk. Nekünk legalábbis, akik a közélet, a politikum, a magyar sorskérdések iránt érdeklődünk, akiket úgy neveltek, akiket úgy sodort az élet: kezünk kokárdát tűz, és a szívünk is ünnepi díszbe öltözik.

Milyen furcsa ma mindezeket leírni, amikor mindent a cinizmus és a viszonylagosság tesz üressé! Amikor nincs mi, csak ÉN létezik, amikor a haza, nemzet, becsület, hűség lekacagott, kigúnyolt, lenézett szavak, amikor nincsen Isten, csak istenek, amikor nincsen erény, csak érdek.

Vajon nekünk, akik vállaljuk a maradiság és földhözragadtság gúnyos bélyegét, mit mond az ünnep? 

Úgy hiszem, leginkább azt, hogy ezernyolcszáznegyvennyolc győztes forradalom volt. Győzött március 15-én, a pesti utcán, amikor a Helytartótanács reszketni méltóztatott, győzött Bécsben, amikor a király a magyar küldöttség által vitt országgyűlési javaslatokat szentesítette, és kinevezte az első magyar kormány tagjait. Győzött akkor, amikor a Habsburg udvar a saját maga által aláírt törvényt megszegve Magyarország ellen támadt, a békés, vér nélküli forradalom pedig jogos önvédelmi háborúvá alakult. Győzött Erdélyben Bem tábornokkal, győzött a dicsőséges tavaszi hadjáratban, győzött a debreceni Nagytemplomban, és győzött akkor is, amikor Világos után a törvényen kívüliség hosszú évei következtek. 

Ha kellett, harcoltunk, ha kellett, lázadtunk. Ha kellett, csatát vívtunk és vérünket ontottuk, máskor pedig csendesen és némán tűrtünk, bölcsen várva a megfelelő történelmi pillanatot a kiegyezésre. 

Negyvennyolcat, de az egész magyar történelmet átszövi valami elképesztően érdekes és megmagyarázhatatlan jelenség: a megmaradás képessége. Talán elveszett a fél ország, talán százezrek, milliók pusztultak, talán nem volt se koronánk, se királyunk, se szabadságunk, mégis megmaradtunk. Itt vagyunk. Még mindig itt vagyunk!  

Minket nem lehet eltiporni, minket nem lehet kifinomult eszközökkel kivéreztetni. Ez a mi győzelmünk. Ez a mi történelmünk. 

A történelem, a haza, a gyökereink, múltunk megannyi szenvedése, a jelen kihívásai és a jövő reménysége ma negyvennyolc történetével üzennek nekünk. 

Itt az idő, hogy válaszoljunk.  

 

  

 

 

Címkék: ünnep1848-49-es forradalom és szabadságharcmegmaradásközéletmagyar

Biztos szeretném tudni az igazat?

A közösségi médiának köszönhetően ma tényleg bárki állíthat bármit a nagyközönség előtt. Ez az internet által kivívott nagyfokú szabadság ugyanakkor előre nem látott veszélyeket is szült. ... A hazugság lényegesen gyorsabban terjed, messzebbre jut, mélyebbre hatol és nagyobb közösséget ér el, mint az igazság. Ráadásul ez az információk minden fajtájára igaz, legyen szó tudományról, pénzügyi kérdésekről vagy városi legendákról. Egy téma ugyanakkor kitűnik a többi közül: a politikában kimagasló fölénnyel üti ki az igazságot a hazugság. ... A gyorsaságot tekintve is teljes a hazugság győzelme: egy igaz hírnek általában hatszor annyi időre volt szüksége 1500 ember eléréséhez, mint egy hamisnak. Sőt, 20-szor annyira, hogy azonosan mélyre hatoljon a közösségi hálózatban. A kategóriák közül pedig a politikai híreknél látták a hazugságok legnagyobb előnyét, azok ugyanis háromszor gyorsabban értek el 20 ezer emberhez, mint bármi más.

 Semmi esélye az igazságnak a hazugságokkal szemben portfolio.hu

"A hazug információk fölényes győzelmét nem az okozta, hogy az ilyesmit megosztók több követővel rendelkeztek (sőt, ellenkezőleg), hanem az, hogy az emberek egyszerűen gyakrabban osztották a hazugságokat. A szerzők modellje megbecsülte, hogy egy hazugságnak 70 százalékkal nagyobb esélye van a megosztásra, mint egy igaz hírnek. ... mitől lehetnek ennyire népszerűek a hazugságok. Úgy találták, hogy az álhírek gyakrabban jelentettek újdonságot az emberek számára, mint az igaziak, és ez nagyban hozzájárulhatott a gyors terjedésükhöz. Az emberek tehát úgy tűnik, hogy jobban szeretik az unalmas valóságnál a színes és szórakoztató hazug újdonságokat."

Jobban szeretjük az izgalmat, a változatosat. "A változatosság gyönyörködtet." Az igazság meg általában tegnap és holnap is ugyanaz. Az emberek meg nem egyformák. Vannak, akiknek lételemük a változatosság, az újdonság.

Elég csak a tusfürdőkre gondolni. Ugyanaz a cég pár havonta ugyanazt a terméket átcsomagolja és ráírja új. Ezzel nincs is semmi baj, mert nem lesz rosszabb a termék. Valószínűleg jobb sem, de már megint meg lehet venni, mert más. Mert eltérő. Mert újdonság. Mert ki kell ezt is próbálni. Nagy valószínűséggel nem okoz gondot a használata, vagy csak annyit, mint addig. 

Ugyanez a megtévesztés a homeopátiás szereknél még elmegy, ha csak a vírusos náthát kell túlélni hőemelkedés szinten. De már féreghajtáshoz sem elég, a pajzsmirigy vagy hasnyál anomáliáihoz meg már ne is beszéljünk.

"A működésünk lételeme a információk pontos feldolgozása, hiszen azokon alapszanak a döntéseink, bármiről legyen is szó." 

Az egy dolog, hogy szívesen olvasunk izgalmas, sejtelmes híreket. Szívesen borzongunk. Az sem baj, ha nem igaz, vagy legalábbis nem teljesen. Azt tudom elképzelni, hogy minden embernek van valamiféle izgalmi állapot szintje, amit fenn akar tartani. Ehhez felhasználja azt, ami a keze ügyében van. Hamis, féligaz, ám újszerű és izgató híreket. 

Talán természetes, hogy a legtöbb álhír, hazugság ott ér el leginkább, ami legjobban foglalkoztat, vagy egy erősen hiányos, vagy kényelmetlen érzelmi állapotban. 

De hír és hír között különbség van. Kiskutyám ehet-e macskaeledelt vagy fordítva, az nem ugyanaz a kategória, mint egy olimpia, vizitdíj, egészségügy, bevándorlás, oktatás, hadsereg, atomerőmű. Mert az ösztöni izgalomigényt kihasználva simán lehet álhírekkel, hazugságokkal manipulálni embereket Ez viszont már bőven az életünkbe kerülhet. 

Nyilván a hamis hír gyártója, a manipuláló stratégiája elsődlegesen oka a hazugságok terjedésének, növekedésének. De sajnos benne van az emberek kíváncsisága is, és szeretik magukra húzni mindezeket. Kiszolgálják az izgalmi igényeket. A közösségi média ezt biztosan tudja. 

Mindenki beleesik ebbe a hibába. Nehéz kikerülni. Részesei, generálói vagyunk ennek. Jó lenne tudni mi az igaz. ... Biztos szeretném tudni?

 

 

 

Címkék: igaz hamis álhír izgalom borzongás féligazság

Közhelyek és helyközök

A lelke mélyén minden ember tudja, hogy ennek a valamikor szebb napokat élt Föld nevű bolygónak nincs gazdája. Aki azt hiszi, hogy a globalizáció megtorpan, mielőtt felemésztené kulturális és biológiai környezetünket, téved. Ne várjunk a cselekvéssel, hiszen a kőkorszaknak sem az vetett véget, hogy elfogyott a kő. A Titanic süllyed, de vannak mentőcsónakok. A mikroközösségek válhatnak a józan ész, a természetközeliség Noé bárkáivá, reményt adva emberi mivoltunk megőrzésére. Ami rendkívüli módon megnehezíti a ladikokra való átszállást, az a gigantikus méretűvé duzzasztott egónk.

Kassai Lajos : Kórunk - magyarhirlap.hu

Ha egy szóval kellene jellemezni a világhírű lovasíjász gondolatait, mondatait: telitalálat... Tulajdonképpen mindegyik. S itt nem elsősorban a kiemelt sorokra gondolok, hanem olvassák tényleg végig Kassai írását az elejétől a végéig. Ha kicsit rosszmájú akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy mindegyik nyílvesszőt láttam már... Igen, szinte mindegyik gondolat ismerős lehet, nemcsak nekem, mindenkinek... Nevezzük mondjuk ezért ezeket közhelyeknek... És azt sem hallgatom el, hogy én a becsapódott nyilak között látok még szabad területeket... Azaz, van bennem némi hiányérzet... Hát akkor lássuk ezeket a közhelyeket és a helyközöket...!

 

Rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy rehabilitálni kellene a közhelyeket! Pláne, ha igazak... Hogy dölyfös szellemi magasságból ne lehessen egyszerűen azzal a kukába dobni, hogy ezt már sokszor és sokan mondták úgy, mintha ők találták volna ki vagy ők mondták volna először... Milyenekre gondolok? Hát ilyen egyszerű mondatokra, minthogy „egy tanárnak kevesebb joga van, mint a diákjának” vagy „a mobiltelefonok lassan okosabbak, mint felhasználóik”, netán arra, hogy a mai próféták, a motivációs trénerek is hitről és szeretetről prédikálnak, de ők azt mondják, hogy „nem istenben kell hinned, hanem önmagadban...” Biztos vagyok benne, hogy 100 emberből 99 egyet ért ezekkel a … közhelyekkel! És ennek ellenére – vagy éppen ezért – Kassai mondatai aha-élményt nyújtanak! Ha egy társaságban hangoznának el egymás után, a végére, sűrű, egyetértő bólogatások közepette mindenkinek olyan érzése lenne, hogy milyen nagyszerű, hogy ennyien gondolkodunk hasonlóan... Megvan a pontos diagnózis, tudjuk miért beteg a világ, még azt is, hogy mi lenne erre a gyógyír, csakhogy... senki nem nyúl a gyógyszer után... Főleg nem egyszerre...

A közhelyek után – csavarjunk egyet a szón...! – akkor a helyközökről is szólnék... Kétféle értelemben is... Helyköz, azaz két hely között... Kassai konkrét képeit felidézve, amikor a Titanicról átszállunk a mentőcsónakba vagy a gazdátlan (?) Föld nevű bolygóról valamilyen mikroközösségbe... Mert azok nem süllyednek...? A családok...? A baráti kapcsolatok...? A gyülekezetek...? A kis faluközösségek...? Felülről kezdeményezve, uniós támogatással meg lehet ezeket menteni...? Lecsófesztivállal és „tikverőzéssel”...? Nem tudom... De azt gondolom, hogy még a mikroközösségeknél is tovább kellene menni... Az egyes emberig, önmagunkig... Olvastam egy kis történetet egy 5-6 éves fiúcskáról, aki nem hagyta az édesapját vasárnap délután újságot olvasni, játszani akart vele... Utolsó, mentő ötletként az apa fogta az újság egyik lapján lévő nagy világtérképet, puzzle-szerűen felvágta 15-20 darabra, s mondta a gyerekének, ha ezt összerakja, akkor majd játszanak együtt is... Nem telt el egy-két perc, jön a gyerek, hogy kirakta... Majd azt mondta a csodálkozástól és a bosszúságtól alig látó apjának: „Megfordítottam, a hátulján egy ember arca volt, azt könnyű volt kirakni, s így -visszafordítva- magától helyre állt a világ...”

Végül: helyköz, azaz, mikor valaminek/valakinek a helye megvan, csakhogy ez/ő hiányzik... Igen, nekem kicsit furcsa, hogy Antikrisztusról beszél, de Krisztusról nem... Egyáltalán a transzcendencia... A túlsó part... Kissé olyan érzésem volt, mint amikor Tristan de Counha-nak, a világ legelszigeteltebb településének a lakói, mivel a legközelebbi sziget 2500 km-re van, jobb híján saját szigetkerülős csónakversenyt rendeznek minden évben... Csak forgunk magunk vagy éppen  a Föld nevű bolygónk körül... Ez a hiányérzet főleg a végén erősödött fel bennem, amikor ezt írta: „Ennek ellenére itt állok én is, tökhéj ladikom orrában a háborgó tengert fürkészem, és kérlelhetetlenül mutatom az irányt, és könyörtelenül diktálom a tempót. Mögöttem erős és elszánt evezősök, férfiak és nők. Tudom, nem vagyok különb náluk, és hiszem, nem bennem bíznak, hanem abban, amiben én is bízom.” Szóval én ebből a tökhéj ladikból nem nagyon látom, hogy merre is megyünk, a túlpartot meg főleg nem... Szívesebben ülök inkább egy olyanban, amiről Kirkegaard ír. Ezek szerint mi háttal ülünk a csónakban, de a velünk szemben lévő Jézus szemével tekinthetünk előre, s haladhatunk a túlsó part felé...

A tiltott banán - egy obszcén kép rengeteg kérdőjellel

A mostani botránykő egy többrészes, Trump, Kim és Erdogan című „despota-sorozat” része, amelynek egy másik, ugyancsak a török elnököt ábrázoló darabja 2016-ban már egy, a Kunstverein Langenfeldben tartott kiállításának idő előtti bezárásához vezetett.
Emőd Péter: Az Art Karlsruhén is eltüntetett egy művet a falról a politikai nyomás - artportal.hu

Február végén az Art Karlsruhe vásár egyik kiállítási standjáról hirtelen eltüntettek egy képet. Mit ábrázolt, milyen reakciókat váltott ki, kik tüntették el, miért vagy miért nem? Az egész egy banánnal kezdődött.

Thomas Baumgärtel (58) kölni művész (és pszichológus) művészi korszakai közül egy ideje a „sprayvel banánt” viszi tökélyre.

Díszített épületet kívülről, piktogramozott rendelőt belülről, és mindenféle kreatív módon facsarja ki a banán témából, amit csak lehet. Vagy mégsem?

Michael Oess galériatulajdonos az ő képeiből is válogatott standjára a karlsruhei vásárra, többek között a Despota-sorozat Trump, Kim és Erdogan c. darabját. Ezen a 3 in 1 képen a három úriember látható, amint valamit csinálnak egy banánnal. Az észak-koreai meglovagolja, mint egy nukleáris rakétát, az amerikai mintha se lenyelni se kiköpni nem bírná, a török pedig. Nos, a töröknek pedig az amerikaival ellentétben a tápcsatorna ellenkező végére jutott.

Ez így leírva nem túl művészi, szerintem látva sem az. A technika bámulatos, el nem tudom képzelni, hogyan képes festékszórókkal ilyen mutatványra. De ez nem a technikáról szól. A kiállítási standot el is lepték a felháborodott törökök, akik hangoskodtak, fenyegetőztek és videóztak. A galéria tulajdonos hamarosan le is vette a képet – szerinte a hangoskodók nem a németországi török közösség tagjai voltak, hanem zömmel ügynökök. Az artportal.hu tudósítása szerint az alábbi megjegyzéssel tüntette el a világpolitika színpadára tévedő banánokat: „ne legyen kellemetlenség, hisz egy galerista bizonyos felelősséggel tartozik a látogatók felé”.

A vásár főszervezői rögvest mosták kezüket, hogy ők nem gyakoroltak nyomást a galeristára. A művészt, Baumgärtelt természetesen felháborította az eset, a twitteren, majd a német hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: „egyszerűen nem lehet igaz, hogy mindenki behúzza a farkát és hagyja, hogy a populisták tönkretegyék a művészeti és a véleményszabadságot. Mindenkiben meg kéne szólalnia a vészcsengőnek”.

Sok minden nem világos a történetben. Emőd Péter leírja még az artportal híradásában, hogy a botrányt kiváltó trilógiát végül 5900 Euróért megvette valaki. A vásárló és a művész tehát biztosan jól jártak. Az ilyen porverés nagy hozzáadott értéket jelent egy műalkotás számára. És a török állam is viszonylag gyorsan megszabadult egy kellemetlen és ízléstelen, az elnöki tekintélyt romboló képtől.

O tempores, o mores! Ó, ízléstelenség! – tesszük hozzá mi, sietve. Hol vannak már azok az idők, amikor az volt az ízléstelenség, amikor Margaret Thatcher ellátogatott a londoni állatkert majomházába, és másnap az egyik csimpánzzal készült képet az alábbi szöveggel hozta le egy brit tabloid: „Margaret Thatcher miniszterelnök (jobb) egy csimpánzzal”.

Itt a művészi szándékot érteni vélem: mindhárom egy majom, sőt, még annál is rosszabbak, mert azt sem tudják, mihez kezdjünk egy banánnal („gondolta a fene! – vágja rá a Herr Kunstmaler”).
De több minden van, amit nem értek.

Nem világos, hogy miért adott hírt erről az egyik vezető németországi török lap, ha a cél a kép eltussolása volt. Vagy azért adták hírül a botrányos kép sztoriját, hogy egyben tartsák / lázba hozzák az Erdogan-párti németországi török kisebbséget? Nem világos, hogyan fenyegetőzhetnek és készíthetnek filmfelvételeket idegen ügynökök egy európai művészeti seregszemlén. (Ha azok voltak –készíthették volna a fenyegető videofelvételeket török Erdogan-párti aktivisták is?) Főleg Németországban. Ez a politikai szatíra-trilógia még művészet? Egy barátom az eset kapcsán a következő kérdéseket tette még fel: a művészet lételeme a provokáció? Minden muveszet provokacio? Minden provokacio (ex opere operato) muveszet? Ez most cenzúra volt vagy öncenzúra? A (politikai) nyomásra végrehajtott öncenzúra is cenzúra? Hazánk hivatalos külképviselete reagált volna, ha igen hogyan, ha egy magyar politikus is felkerül a kétes-kínos tablóra? És mi? Merhet-e egy európai alkotó az Unión kívüli politikai terepen provokálni? Még a hazájában sem? Vagy a művész nem provokatőr, hanem agent provocateur volt, és a német nemzetbiztonságiak a standtól távolabbról rögzítették az aktív török ügynököket? Ez most a helyi muzulmán kisebbség érzékenységét sértette vagy a török államét? Mi van akkor ha az előző vagy az utóbbi állítás az igaz? A kép közéleti / politikai állásfoglalás, vagy csak egy komolytalan blöff?

Túl sok itt a kérdőjel. Inkább megyek, és eszem egy banánt. Vagy inkább mégsem?

Az artportal.hu beszámolója
Baumgärtel banán prodzsektje

A botrányt kiváltó kép (részlet)


 

Címkék: banánművészetfestészetkiállításprovokációEmőd Péter

A nemzetállam megszüntetése

Mi eltörölnénk a jelenlegi szabályt, de ez nagy gondot jelent főképp számos kelet-európai tagállam számára, hogy elfogadják ezt az elképzelést. Ezért a Tanácsban blokkolják a folyamatot, vagyis a mi általunk kidolgozott kompromisszum egyelőre nem a végeredmény, mert a Tanács számára ez gondot okoz. De május végére talán lehet kompromisszum a bolgár elnökség segítségével. Ha a bolgár elnökségnek sem megy, akkor talán 2018 végére lesz megegyezés. De ha nem, akkor nincs más megoldás, mint többségi döntést hozni, azaz szavazásra tenni fel a kérdést. El kell, hogy jöjjön ugyanis az a pillanat, amikor megköveteljük a tagállamoktól, hogy vállalják a felelősséget és felelős döntést hozzanak

EP-képviselő: A bevándorlóknak automatikusan meg kell adni az európai állampolgárságot - hirado.hu

„A többségi társadalmak körében hirdetett ostrommentalitás manapság az etnopopulizmus jele” – hívta fel a figyelmet az ENSZ emberi jogi főbiztosa. - Mandiner

Érdemes végignézni ezt a videót. Cécile Kyenge olasz baloldali európai parlamenti képviselő ezt mondja a Híradónak adott interjúban (10:47): „Mi eltörölnénk a jelenlegi szabályt, de ez nagy gondot jelent főképp számos kelet-európai tagállam számára, hogy elfogadják ezt az elképzelést. Ezért a Tanácsban blokkolják a folyamatot, vagyis a mi általunk kidolgozott kompromisszum egyelőre nem a végeredmény, mert a Tanács számára ez gondot okoz. De május végére talán lehet kompromisszum a bolgár elnökség segítségével. Ha a bolgár elnökségnek sem megy, akkor talán 2018 végére lesz megegyezés. De ha nem, akkor nincs más megoldás, mint többségi döntést hozni, azaz szavazásra tenni fel a kérdést. El kell, hogy jöjjön ugyanis az a pillanat, amikor megköveteljük a tagállamoktól, hogy vállalják a felelősséget és felelős döntést hozzanak.” Úgy tűnik tehát, hogy valami itt már el van döntve, s ha törik, ha szakad, végre kell hajtani. S hogy miért is kell? Nos, Kyenge szerint azért, mert „szolidaritási válság” van. Szerinte ugyanis létezik valamiféle kötelező erejű, nemzetek feletti erkölcsi törvény, a szolidaritás törvénye, amely olyan erős jogalapot is képez, hogy a még eddig elfogadott nemzetállami szuverenitás elvét is felülírja. Azt mindig is tudtuk, hogy a Brüsszel által közvetített liberális diktátum és hatalmi igény moralizáló természetű. Ám érdemes e megejtően szép és humanista retorika mögé nézni, s meglátni a valódi ideologikus tartalmat. Az üzenet pedig, amennyire tetszetős erkölcsi mázba van burkolva, annyira brutális: a nemzetállamok korának vége.

A történelem úgy hozta, hogy létezik egy globális egyetértés, amely azon alapul, hogy a különböző hatalmi koncentrációk hozzá vannak rendelve egy nagyon is konkrét, jól körülhatárolható földterülethez. A nemzetállami hatalom legitimitásának egyik alappillére az, hogy egy adott állam egy adott területen szuverén módon dönthet. Az már természetesen más kérdés, hogy az adott döntéshozatali mechanizmus miféle értékrendet követ. Ám még a demokrácia eszménye is a területi elv sérthetetlenségén nyugszik.

Ha jól érzékelem, Brüsszel és az ENSZ a migrációhoz való viszony kapcsán új történelmi kísérletbe kezdett, s ezt nem tudom másként értelmezni, csak a nemzeti keretek között eddig működő állam legitim hatalmának és szuverenitásának megkérdőjelezéseként.  Ha ugyanis egy állam nem dönthet szuverén módon arról, hogy kik lehetnek a polgárai és kik nem, ha nem dönthet szuverén módon arról, hogy kik léphetik át a határát és kik nem, akkor ez éppen az állami hatalmat megalapozó területi elvet teszi semmissé. Ez gyakorlatilag egyenlő a nemzetállami szuverenitás megszüntetésével. Egy olyan hatalmi igény, amely az államhatalmat eddig legitimáló területi elv helyébe a birodalmi elvet teszi.

Ha jól érzékelem, az Európai Unió és az ENSZ elérkezettnek látja az időt arra, hogy deklarálják: a nemzetállamok korának vége, s azokat az európai országokat, amelyek eme nézettel nem értenek egyet, a szolidaritás egyetemes erkölcsi törvényének az alapján kényszeríteni kell. Ennek a módja pedig az, hogy a demokrácia intézményének bizonyos döntési jogait, például bevándorlás-ügyben, ki kell venni a nemzetállami keretek közül, s létre kell hozni egy olyan nemzetek feletti joghatóságot, amely felülírja a nemzetállami szuverenitást. Ez lesz ugyebár a demokráciának egy új szintje, amely immár a nemzetállami kereteket meghaladja, s olyan kényszerítő eszközként fog működni, amellyel szemben a nemzetállam nem védekezhet. Természetesen túl kell lépnünk a nemzeti függetlenség 19. századi romantikus eszméin a kölcsönös és sokrétű függőségek bonyolult és átláhatatlan világában, ám a birodalmi elvnek és igénynek ilyen nyers és leplezetlen, ráadásul erkölcsi csomagba burkolt bejelentése eléggé aggályos. Nem csoda, ha sok magyarnak déjà vu érzése van. Mintha ezt már átéltük volna párszor, történelmünk folyamán.

S hogy ez a moralizmusba bújtatott, liberálisnak csúfolt diktatórikus igény mennyire álságos, jól mutatja, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad al-Husszein, aki Orbánt „etnopopulizmussal” vádolja. A populizmus vádját most hagyjuk. A „demokraták” mindig meg akarják védeni a népet a néptől. Viszont az „etno” jelző annál többet üzen. Azt üzeni, hogy a nemzetállamot megszüntetni akaró ideológia a nemzetet a faj fogalmával köti össze. Ha a főbiztos „kulturpopulizmusról” beszélne, még valahogy érteném. De hát a nemzetállamok korának végéről vízionáló utópiának szüksége van a faj fogalmára. Valószínűleg azért, mert különben nem tudná démonizálni a nemzeti gondolatot. De ami a rosszabb, valószínűleg azért is, mert nem is érti, vagy nem akarja érteni a nemzet mibenlétét. A nemzet nem faji, hanem kulturális identitás. De úgy tűnik, valamiért ez a liberális erkölcsi univerzalizmusba bújtatott ultimátumszerű migránspolitika ezt nem akarja tudomásul venni, hanem a faj anakronisztikus és tarthatatlan fogalmát beemeli ideológiájába, hogy aztán – épp az erőltetett népvándorlás következményeként terjedő nemzeti populizmusokat látva – rámutathasson: íme, itt van a fasizmus. Holott talán le kellene vonni a konzekvenciákat, s kritikai vizsgálat tárgyává kellene tenni azt a II. Világháború után fixálódott nézetet, miszerint nemzet és (a szó pejoratív értelmében vett) nacionalizmus szükségszerűen és elkerülhetetlenül összetartozik. Talán itt lenne az ideje emancipálni a nemzet fogalmát, amelynek az a tartalma, hogy levonja a következtetéseket a nemzeti identitások okozta tragédiákból, de ugyanakkor – épp a nemzet fogalmának korrigált újraértelmezése révén – megteremti a nemzeti identitások történeti folytathatóságának feltételeit. De a migráció kapcsán újraéledő vízió az európai nemzetállamok megszüntetéséről eléggé szerencsétlen válasz.

Rosszat sejtek. Ebből semmi jó nem lesz.

Soroslegó

A kormány gyűlöletkampánya már a gyerekek mindennapjaiba is beférkőzött, elismétlik, amit a tévében hallottak Soros Györgyről, Brüsszelről vagy a migránsokról. Ezek a gyerekek sokszor azt se tudják, hogy pontosan miről is beszélnek(...). Van olyan 9 éves fiú, aki retteg attól, hogy terrortámadás fogja érni, egy négy éves kisfiú pedig eljátszotta, ahogy egy mesekönyvből azt olvassa fel, hogy háború lesz Brüsszellel. Egy pedagógus szerint nincs az az erkölcs vagy hittan óra, amely ezt a gyűlöletet kompenzálhatná.

A gyerekek szerint Soros György az ördög - index.hu

 

Tudhat valamit ez a kormány. Nem is olyan régen még jó szándékú keresztény emberek írtak petíciót az emberiségért, látva az Őcsényben történteket - mindhiába, hiszen itt áll előttünk fehéren-feketén, hogy a kormány gyűlöletkampánya már a gyerekek mindennapjaiba is beférkőzött. Ovisok rajzolnak Soros figurákat, legózás közben is ő a főgonosz, sőt, van olyan iskola, ahol a gyerekek verset is költöttek róla és a migránsokról. Biztos mi élünk burokban, de nálunk nem Soros, a migránsok és a politika, hanem a tanulás és a család áll a mindennapok középpontjában. Talán nem vagyunk egyedül.

Persze, ez nem azt jelenti, hogy ne jött volna elő a kérdés. Legelőször 2015 őszén, amikor döbbenten figyeltük, mi zajlik a határainknál és a Keleti pályaudvaron. Amikor bekapcsoltuk a tv-t, amikor hallgattuk a rádiót, és nem értettük, mi történik. Persze, a legnagyobb gyerekünk érdeklődött a leginkább és meg is ijedt, amikor pedig vagy századszorra hallotta a rádióban, hogy Soros migránsokat akar betelepíteni, megkért, hogy kapcsoljam ki a rádiót. A rádiót kikapcsoltuk, aztán beszélgettünk bevándorlásról, migrációról, magunkról és másokról, pont úgy, ahogyan mindig is teszünk akkor, ha valami szokatlan vagy számukra érthetetlen dolog zavarja az életüket.

A migráció problémája beférkőzött a mindennapjainkba, de ez nem kizárólag a kormány miatt van így, hanem azért, mert ez jelenkorunk legsúlyosabb kérdése. Ez nem egy légből kapott, a szekrény mélyéről előrángatott mumus, ahogyan az ellenzéki pártok és azok holdudvara szeretné láttatni, hanem nagyon is valódi, generációkat meghatározó kérdés– ahogyan azt volt szerencsénk látni 2015-ben, vagy amit ma is láthat az, aki Olaszországba, Ausztriába, Németországba, gyakorlatilag a nyugat-európai országok bármelyikébe utazik. Sőt, a probléma valós, hiszen nők ellen elkövetett erőszakoskodásról, no-go zónáról, terrortámadásról, betelepítési kvótáról hallunk, a ma még ellenzéki pártok pedig hol nyíltan, hol kissé burkoltabban beszélnek arról, hogy a kerítés felesleges, hogy a migránsok/menekültek/bevándorlók betelepítése nem is lenne akkora probléma, az elosztási kvóta pedig végső soron szolidaritás kérdése. Akár azt is mondhatnánk: kész szerencse, hogy csupán a kormányzati propagandától kell félteni a gyermekeinket.

Ha valami a közéletet, a közbeszédet értelemszerűen befolyásolja, ne csodálkozzon senki, ha az előbb-utóbb megjelenik akár a gyerekek életében is. 

Arról nyilván lehet beszélni, hogy a kormányzati propaganda valóban hiszterizálja-e a közéletet, hogy mennyire valós a fenyegetés, fenyegetés-e egyáltalán – ám a legfontosabb mégiscsak az, hogy a gyermekeinkért mi, szülők, felnőttek vagyunk a felelősek. Vajon ha meghall a tv-ben egy számára szokatlan információt, egy döbbenetes hírt (valaki megölt egy másik embert) esetleg szóba kerül a közélet, a politika, mi, szülők, hogyan reagálunk? Hogyan reagálunk akkor, ha olyan dolgot lát, hall, amitől megijed, amitől okkal és joggal fél? Közel engedjük-e a gyermeket olyan témához, amivel nem tud mit kezdeni? Vagy, ha már nagyobb és önállóbb, elmagyarázzuk-e neki legjobb tudásunk, tapasztaltunk szerint, mi zajlik körülöttünk a világban? Ha hall arról, hogy bárkit bántanak a bőrszíne, a származása miatt (mondjuk, mert az illető vidékről költözött a fővárosba), esetleg ő maga is becsmérlő megjegyzéseket tesz valakire, beszélgetünk-e vele erről? 

Végezetül tegyük fel a kérdést: valóban a kormányzati propaganda lenne a felelős azért a sok-sok indulatért, gyűlöletért, amely az emberek szívében megtalálható? Valóban ez az, amit a szerzők szerint nem lehet már semmiféle hittan vagy erkölcstan órával kompenzálni? Vajon tegnap (azaz a migrációs hullám megjelenése előtt) minden más volt? Vajon a média által a képünkbe tolt erőszaktól, a férfi-női identitást romboló megnyilvánulásoktól nem kellene legalább ennyire vehemensen félteni a gyermekeinket? 

Vajon miért érzem azt, hogy az index és az írást eredetileg megjelentető abcúg nevű blog kéz a kézben csúsztat?

  

 

 

Címkék: közéletMagyarországmigrációhisztéria

Betört fejű város vetületei

Hétfőn munkaidő után polgármester úr négyszemközt közölte velem, hogy nem bízik a munkámban, mert én megengedhetetlen módon politizáltam a szombati közgyűlésen. A beszédében ugyanis azt állította, csak a hivatalba lépésekor lett számára tiszta, hogy a város milyen mértékben eladósodott. Szerinte ezt a vásárhelyiek eddig nem tudták, ő hozta nyilvánosságra munkába állását követően. Mint felelős aljegyző jeleztem neki, hogy a város költségvetése már február 7-én kikerült az internetre, azóta bárki megnézheti a város honlapján. Továbbá az eladósodottságról annyit mondtam neki, hogy a 23 milliárdos költségvetési főösszegnek a 2 százalékát sem éri el a város adósságállománya. Tulajdonképpen ez nem hitel, hanem egy részletfizetés, ami több éven keresztül tart: 2030-ig kell megfizetnünk azt a 3,8 milliárd forintot, amit ő 5 milliárdosnak emleget.

Volt aljegyző: Márki-Zay Péter már az első közgyűlésen sem mondott igazat! - vasarhely24.com

Hódmezővásárhely új polgármestere, bár korábban együttműködést ajánlott – amellyel a város érdekében élni is kívántam –  március 7-én, szerdán, váratlanul mégis felmentett főjegyzői feladataim alól. A 41 évnyi közszolgálati pályám végén, betegszabadságom alatt kézbesítették a felmentésemet, amelyet tudomásul vettem.

Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző közleménye - promenad.hu

Matematika órán tükrözni, rajz órán árnyékolni szoktunk, s most azon töprengek, hogy vajon melyik illene eme hírekhez ha jövőbe látót próbálnék játszani. Tükröz valamit vagy beárnyékol valamit az, ami HMV-en történik? Egyáltalán kell-e ebben bármiféle determináltságot látni? Országos jelenséggel állnánk szemben választási megtévesztéstől kezdve, szavazófülkéken át az új polgármester lépéséig? Nem, nem, nem. Mindhárom kérdésemre ez a válasz, a nemek mögé halkan oda fűzve, hogy ...feltétlenül. Hiszen ami ott zajlik az alföldi dűnék közt, az nem országos, hanem helyi szint. Csakhogy!

Csakhogy senki nem lát a választók fejébe, és egyetlen közvéleménykutatás sem kérdez meg mindenkit. És bár egy szoba levegőjében általában mindig mindenhol van oxigén molekula, azért azt ne feledjük, amit fizika órán megtanultuk, hogy lehetséges olyan elrendeződés, amikor valamennyi egyetlen sarokba koncentrálódik. És hopp, akkor már nem mindegy, hogy honnét merítek oxigént, illetve közvéleményt. A fülkemagány különleges állapot: ott emberek keresztbe húzzák a vonalakat és esetleg a számításokat is.

Csakhogy ne feledjük, hogy az a talányos, és roppant furcsa Elios-ügy vastagon gyökerezik a hódok mezején. S amit rebesgetni kezdenek, az futótűzként tud terjedni. Az emberek bizalmát elvenni azt eredményezi, hogy másik kapaszkodót kezdenek keresni. Persze, hogy tényleg jobb lesz-e az új, azt senki sem tudja. 

Csakhogy bármely más város/falu esetében megtörténhet, hogy akire voksolnak, az megtéveszti őket. F Ü G G E T L E N varázsszó fűszerként variálta az emberek elképzelését Hódmezővásárhelyen. Aztán már hallani a nem ezt gondoltuk, nem ezt mondta kezdetű mondatokat, ám már az van, amit tesz a megválasztott vezető.

Csakhogy a helyi szintre összesereglők már országos megmozdulást érzékeltetnek. Vélelmezett "Vérszagra gyűl az éji vad: Te tetted ezt, király!" Akarom mondani, Te tetted ezt, márki! A választáson "márkivá lett" Márki-Zay ugyanis hívogatja segítő hadát, s ennek következtében Botka emberei, Tétényi Éva, Hegedűs Lórántné bizony összegyűlt. A túlvilágról pedig csodálkozó tekintettel bámul Kádár és Csurka... Végül is a konc érdekében bármilyen szövetség megköttetik, igaz-e?

Csakhogy az az átrendezés (vélhetően tisztogatás), ami az aljegyző majd a főjegyző eltávolításából látszik, elgondolkodtató. Minek lennének ők, a törvényességért felelős személyek akadályai? Hm, hm, hm. Hát annak, amit keresnek, kutatnak és végül ha nem találnak, akkor majd kreálnak. Végh Ibolya aljegyző asszony konkrétan tanúságát adta, hogy a ferdítéseknek (=hazugságoknak) nem lesz melegágyi kertésze. Nem is adnak metszőollót a kezébe!

Igazat szólt, betörték a fejét. De még hogyan? Politizálásnak titulálta a polgármester azt, hogy az aljegyző elmondta a tényeket. Fordított lovagló ülés effektus - bravó! Nem az a politikai szándék megjelenése, hogy ő ferdít, hanem az, hogy egy négy évtizede városáért tevékenykedő ember elmondja az igazságot. Milyen megátalkodott világ ez! Hát nem omlanak a plafonok a hazugság kultúrájában? 

Lábnyomaink

Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben folyamatosan pontértékkel látják el a mindennapi tevékenységeinket. Mit vásároltál üzletben vagy online, hol vagy épp az adott pillanatban, kik a barátaid és miként ápolsz kapcsolatot velük, hány órát töltesz netes tartalmak böngészésével és mennyit játszol számítógépen, milyen adókat fizettél vagy nem fizettél még be? ... Ami meredekké teszi a kínai esetet, hogy egyrészt az állam és a kormány direkt befolyása alatt lenne ez a megfigyelés, illetve a megfigyelés eredményeit az állam pozitív és negatív pontszámokkal látná el, aminek eredményeként az arány egyetlen számban fejeződik ki. A tervek szerint az arányítás algoritmusát az állam irányítaná és ez alapján számolnák ki a Polgári Pontértéket (Citizen Score). A kínai kormány szerint ez a pontszám közvetítené minden lakos számára mindenki más megbízhatósági fokát: az illető ember mennyire megbízható és mennyire nem, ugyanis mindenki száma teljesen nyilvánosan és minden pillanatban előkereshetően létezne egy adatbázisban. 

Orwelli rendszer épül Kínában? - vilag.transindex.ro

Amitóta létezik közösségi média, a felhasználók profiljai kimeríthetetlen információforrást jelentenek. Az önéletrajzból, a kísérőlevélből és az állásinterjún megfigyelhető attitűdből kialakul egyfajta konszolidált kép a jelöltről, a Facebookon, az Instagramon és más platformokon viszont mindenki általában a felszabadultabb, privát arcát mutatja, ami jelentősen árnyalhatja a róla alkotott véleményt. A kiválasztási szakemberek és a munkáltatók ezért böngészik oly szívesen a jelentkezők közösségi médiás profiljait, s amit ott találnak, nagyon gyakran befolyásolja a jelöltekkel kapcsolatos döntéseiket.

Így takarítsd ki a digitális lábnyomodat, mielőtt állásra jelentkezel - jobline.hu

Évekkel ezelőtt megtanultuk már, hogy mit jelent az ökológiai lábnyom kifejezés. Ez egy olyan számított érték, amely azt mutatja meg, hogy az adott technikai fejlettség mellett egyetlen embernek vagy egy emberi csoportnak, társadalomnak mekkora földterületre és vízmennyiségre van szüksége az önfenntartáshoz és a keletkezett hulladék elnyeléséhez. A legnagyobb problémát nyilván az okozza, hogy a föld lakossága által produkált ökológiai lábnyom messze meghaladja a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ezért hívják fel a figyelmet arra, hogyan lehetne akár egy adott ember, akár egy ország ökológiai lábnyomát csökkenteni.

Az utóbbi években egy új fogalommal ismerkedhettünk meg: a digitális lábnyoméval. Ez arra a nyomra utal, amelyet az online világban hagyunk magunk mögött. Mindannyian. Hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy vajon használunk-e elektronikus levelező rendszert? Legtöbben igen. Vagy jelen vagyunk-e valamelyik közösségi felületen? Legtöbben igen. De ha mégsem, akkor is elég, ha valamelyik webáruházban vásárolunk vagy az interneten olvasunk híreket, blogokat, kísérünk figyelemmel valamit. Máris ott van jelenlétünk nyoma. Összegyűjthetők és elemezhetők a velünk kapcsolatos adatok.

Az igazi érdekességek azonban akkor gyűjthetők össze rólunk, amikor már véleményt is nyilvánítunk. Megnyomjuk a tetszik gombot (vagy nem), írunk néhány szót vagy mondatot, megosztunk valamit, ami bennünket megragadott és úgy gondoljuk, hogy másoknak is fontos és érdekes lehet. És rólunk beszélnek persze a képek, amelyeket felteszünk és miután eldöntöttük, hogy ki láthatja (ismerős, adott csoport vagy bárki) nyilvánosságra bocsátunk. Rólunk beszél, amikor ország-világ elé tárjuk, hogy hol vagyunk éppen, mit csinálunk, sőt, azt is, hogy mit gondolunk vagy érzünk. Nyilván saját magunknak kellene először végiggondolni, hogy milyen összképet mutatunk magunkról az alapján, ami a világhálón megtalálható rólunk és azután eldönteni, maradjon-e minden úgy, ahogy van vagy változtatni kellene.

Tudatos nagytakarítást javasolnak pl. azoknak, akik álláshirdetésre jelentkeznek. Mert a személyes megjelenés előtti szakaszban a jövendő munkáltató bizony rákereshet a jelöltre. Gyakorlati tanácsok egész sorával találkozhatunk, amikor arról van szó, hogyan tüntethetjük fel magunkat jobb színben és kerülhetjük el, hogy olyasmi derüljön ki rólunk, ami rontja a rólunk kialakítandó képet. Találkoztam azonban már azzal a hírrel is, hogy teljesen el lehet minden nyomát tüntetni annak, hogy valaki járt az interneten, törölni lehet a digitális lábnyomot.

Egy tőlünk távoli országban, Kínában, azonban, elkezdődött egy olyan rendszer kiépítése és tesztelése, ami felhasználja azokat az adatokat is, amelyeket internetbeli tevékenységünk alapján lehet látni, ezeket kiegészíti olyan adatokkal, amelyek szintén mindennapi tevékenységeinkhez kapcsolódnak (p. bankkártyával való fizetés), ezek alapján pedig felállít egy pontrendszert. A pontokat pedig az állampolgárok kapják. A szerint, hogy mit vásároltak és mit nem, kik a barátaik és hogyan tartják velük a kapcsolatot, mennyi időt töltenek a neten és mivel, időben befizetik-e az adójukat vagy sem. Akinek sikerül a megszabott ponthatár felett teljesíteni, az megbízhatónak minősül, aki pedig alatta marad, bizony mindent meg kell tennie azért, hogy jobban teljesítsen.

Talán azt mondjuk minderre, hogy fantáziálás az egész. De gondoljunk csak arra, hogy a mi személyes életünkben nem találjuk-e meg a nyomait egy hasonló pontrendszernek? Amikor olyan fényképeket teszünk fel, amelyek harmóniáról, boldogságról, „nálunk minden rendben van” – látszatról szólnak, nem azért tesszük-e, hogy sok jó pontot szerezzünk másoknál? És amikor valakit ismerősnek jelölünk, miért tesszük és miért hagyunk ki másokat? És ha jobban tudatában lennénk annak, hogy követhető pl. minden vásárlás, akkor is ugyanott és ugyanazokat a dolgokat vásárolnánk meg? Vagy szép lassan eljutunk odáig, hogy azt vásároljuk meg ilyen módon, amiről azt gondoljuk, hogy az vállalható, minden mást pedig a fekete piacon fogunk beszerezni.

Arról pedig még nem is beszéltünk, hogyan függ össze ebben az esetben a tudás és a hatalom, kinek van rálátása azokra az információkra, amelyek rólunk gyűlnek és mikor mit fog kezdeni velük?

 

Mit gondol Renaud Camus francia író, volt melegmozgalmak tagja, Európáról?

„A rasszizmus romhalmazzá tette Európát, az antirasszizmus gyűlöletes bádogvárost csinál belőle” – mondja Renaud Camus a Mandinernek. Az egykor Louis Aragon és Andy Warhol köreibe tartozó, melegaktivistaként közismertté vált francia író mára az európai kultúra és identitás harcos konzervatív védelmezőjévé vált. Szerinte világformáló erők dolgoznak a tömegek elbutításán és elszegényítésén, a migráció felerősítésén, Európa civilizációjának lebontásán. A dél-franciaországi várkastélyában visszavonultan élő Camus szerint Magyarországnak döntő szerepe lesz abban, hogy megmentsük, ami még menthető. Nagyinterjúnk. 

Mentsük Európából azt, ami még menthető! mandiner.hu

Egyszerűen kijegyzeteltem a cikket. Vagy próféta vagy elborult elméjű a fickó. De amit mond arra illik odafigyelni. Lehet, hogy egy eljövendő Káté alapjait "tartjuk a kezünkben". Itt nem babra megy a játék.

"2010-ben pedig megalkotta a Nagy Felcserélés fogalmát. Camus a kifejezéssel arra utal, hogy szerinte az uralkodó elitek módszeresen cserélik fel a tősgyökeres európai lakosságot nem európai eredetű népcsoportokkal."

a helyettesítés útján történő népirtásról

"Tartsák magukat tőle távol, mint a pestistől! Ez maga a horror! A franciák, az angolok, a svédek, sőt már az olaszok számára is a Nagy Felcserélés hétköznapi tapasztalat, a pőre valóság: a tömeges bevándorlásról, a demográfiai alámerülésről, a lakosság és a civilizáció felcseréléséről, az etnikai viszonyok megváltoztatásáról, az iszlamizációról, az afrikanizációról, a helyettesítés útján történő népirtásról van szó. Egy adott területen, ahol egy évszázadok óta élt egy nép, hirtelen, csupán egy-két nemzedéknyi idő alatt, egy vagy több eltérő nép bukkan fel. A bennszülött lakosságot nem irtják ki, még ha megannyi merényletet és köztörvényes bűncselekményt szenved is el, hanem fokozatosan elsüllyesztik, megfullasztják, leretusálják a fényképről, felcserélik."

gazdaságosság és spórolás vágya - az emberi alapanyagot egynemű ipari masszává őrlik

"A globális felcserélés Marxa nem más, mint Frederick Winslow Taylor, az ő Tőké-je pedig a The Principles of Scientific Managament (A tudományos menedzselés elvei) címre hallgat. Az érdekek a gazdasági érdekekkel azonosak, a szó két jelentésében: egy tisztán gazdasági, vagyis jobban szólva pénzügyi világkép mellett ott találjuk a gazdaságosság, a lehető legkisebb költség, a spórolás vágyát, az általánossá tett fapadosságot, amit az egyenlősítés, a standardizálás tesz lehetővé. Mindezt a filmművészet nyelvére lefordítva úgy fogalmazhatnánk, hogy globális felcserélés egyenlő Modern idők plusz Metropolis plusz Zöld szója. A hipergazdagok, a földtől elszakadt tőkések az általános elproletárosítást tűzték ki célul, ezt viszik végbe azzal, hogy erőltetik a keveredést, és az emberi alapanyagot egynemű ipari masszává őrlik."

az auschwitzi barakkok örökösei

"én sötétebb módon vélekedem a holokausztról: a rossz legközepének, a sötétség szívének, egy történet legborzalmasabb fejezetének tartom, ami jóval azelőtt indult el, kétségtelenül az ipari forradalommal, és ami nem ért véget, épp ellenkezőleg: az ember elembertelenítésének és matériává, hamuvá, lámpaernyővé, tésztává redukálásának történetéről beszélek. Az ázsiai és más megapoliszok emberdobozai, ahol még csak felállni sem lehet, és amiket vagyonokért bérelnek ki a munkások, csak hogy közel legyenek a munkahelyükhöz, ahol épp csak a lakbérüket keresik meg – ezek az emberdobozok tehát az auschwitzi barakkok örökösei, ugyanahhoz a történethez tartoznak."

a fogyasztót termékké

"Ford az az ember, akinek a leghatékonyabban sikerült átültetnie a gyakorlatba Taylor tanításait. Neki támadt azt a zseniális ötlete, hogy autóit azoknak a munkásoknak adja el, akik készítették őket, hogy a termelőből fogyasztót csinál. Ma a globális felcserélés még messzebb megy, a fogyasztót termékké változtatja át:"

posztindusztriális modernitás emblematikus motívuma a helyettesítés művészete

"Úgy hiszem, a posztindusztriális modernitás emblematikus motívuma a felcserélés, a helyettesítés művelete és ténye: az igazat a hamissal, a valódit a hamisítvánnyal, a bennszülöttet a kívülről érkezővel, a természetest a mesterségessel, a költségeset az olcsóval, a bonyolultat az egyszerűvel, Velencét a Las Vegas-i Velencével, Párizst a pekingi Párizzsal, Versailles-t Disneylanddel, a valós világot a turisztikai másolattal, a követ és a márványt a forgácslappal, a fát a műanyaggal, az irodalmat az újságírással, az újságírást a „gyorshírekkel”, a művészetet a tudománnyal, a tudományt a „társadalomtudományokkal”, Európát Afrikával, a kultúrát a szórakozással, a természetet a beépítéssel, a várost és a vidéket az univerzális külvárossal, a zenét a dübörgő zörejekkel, a hegyeket a gépi felvonókkal, a férfit a nővel, a férfit és a nőt robotokkal, az anyákat béranyákkal, az emberiséget a poszt-emberiséggel, a humanizmust a transzhumanizmussal, az emberi fajt az Egyneműsített Emberi Matériával, igen, a termékemberrel, az emberi Nutellával cserélik fel, ezzel a kétes, megállás nélkül gyártott ipari masszával."

a fajok, az osztályok, a nemek, a művészetek, a szintek, a nüanszok, a különbségek közti határok eltörlésén ügyködik

"Az antirasszisták bűne vagy ostobasága abban állt, hogy a faj szót pontosan ugyanabban a nyomorúságos, pszeudo-tudományos értelemben vették, mint a rasszisták; pedig a nyelvek többségében, de legalábbis a franciában, a szónak rendkívül kiterjedt és összetett jelentése volt, színjátszó, rendkívül költői, irodalmi és végső soron kulturális jelentése, amelybe belevegyült a civilizáció, a tájak, a mítoszok, a történelem. Maga az a tény, hogy valaha például francia fajról beszélhettünk, ahogy azt évszázadokon át minden francia író és történelmi személyiség tette, bizonyítja, hogy nem rasszista kifejezésről van szó, minthogy ennek a francia „fajnak” kevéssé volt meghatározott etnikai jellege, legalábbis nem több, mint a zsugoriak vagy a műkedvelő festők fajának. Az, hogy a faj szónak a rasszisták és az antirasszisták szűk, tudományos, egyébként pedig igencsak hozzávetőleges definíciókat adtak, lehetővé tette a fajok nemlétét illető dogma kihirdetését, az antirasszizmus és a globális felcserélés szeplőtelen fogantatását, amely maga is elengedhetetlen feltétele volt az etnikai helyettesítésnek, annak, hogy az emberi nemet az antirasszizmus mozsarában őröljék fel. Minden, ami a fajok, az osztályok, a nemek, a művészetek, a szintek, a nüanszok, a különbségek közti határok eltörlésén ügyködik, az Egyneműsített Emberi Matéria kitermeléséhez járul hozzá."

ipari jellegű megsemmisítés

"Hitler a maga terminológiája szerint egy vagy két fajt akart megsemmisíteni, most pedig az összeset szeretnék felszámolni (mindenekelőtt persze a fehér fajt, a legritkábbat, a legtöbb előjoggal rendelkezőt és a legbűnősebbet, hogy az új terminológia kifejezéseivel éljünk). Ez a második pályafutás közvetettebb módon bűnös, mint az első, nem gázosít el senkit, ugyanakkor nagyobb volumenű és hasonlóképpen ipari jellegű."

azt a népirtást, amiért nem adnak Nobel-békedíjat, elfuserálták

"A rasszizmus romhalmazzá tette Európát, az antirasszizmus gyűlöletes bádogvárost csinál belőle. A modern népirtás hatalmas fejlődést ért el az arculatépítés terén, kényesen ügyel az imidzsére. Megértette, hogy a jó nevében kell cselekednie: azt a népirtást, amiért nem adnak Nobel-békedíjat, elfuserálták. Emellett azt is felfedezték, hogy nem szükséges többé megölni az embereket, elég helyettesíteni őket. Ez talán tovább tart, ám ugyanolyan hatékony módszer."

"A lakosságcserét egyszerűen nem szabad nevén nevezni."

" igen, igen, igen, valóban egész lényemmel és az összes energiámmal elutasítom az inváziót, aminek hazám és Európa ki van téve, szemben állok ezek gyarmatosításával, a Második Megszállással, a Második Kollaborációval, a helyettesítés útján történő népirtással. Azoknak, akik szememre vetik ezeket a nézeteimet, igazuk van: valóban így gondolkodom, száz százalékig felvállalom őket. Úgy gondolom például, hogy Afrika ma százszor hathatósabban gyarmatosítja Európát, mint fordítva valaha is történt: a valódi gyarmatosítás, az egyetlen, amely nem visszafordítható, nem más, mint a demográfiai gyarmatosítás."

1968-as forradalom kispolgárisága

"ma viszont úgy tekint 1968-ra, mint egy „nevetséges forradalomra”, annak szimbolikus dátumára, amikor „hatalomra került a kispolgárság, a mímelés osztálya”. Milyen emlékeket őriz a történtekről, mi a jelentőségük a nyugati civilizáció történetében?

Valóban úgy gondolom, hogy ezek az események a kispolgárság szimbolikus hatalomátvételét jelezték, az osztályét, amely egylényegű a globális felcseréléssel – ez a jelenség csakis a kispolgárság uralma alatt következhetett be. A kispolgárság a mímelés, a szimulákrum, az általánossá tett fapadosság osztálya; még a neve is olyasvalamire utal, ami a legélesebben különbözik tőle. A kispolgárság, ahogy Giorgio Agamben kiválóan megfogalmazta, nem más, mint az a forma, amely alatt az emberiség saját kipusztulása felé halad. Zseniális ötlete abban rejlik, hogy minden erővel befogad, ahelyett, hogy kirekesztene, mint minden más uralkodó osztály tette korábban: így aztán nem is létezik rajta kívül semmi, nem is tudná ezt elképzelni, ahogy azt sem, hogy ne úgy gondolkozzunk, mint ő, hogy másképp lássuk a világot, hogy más nyelvet használjunk.

Kulturális értelemben mára az egész világ kispolgárivá lett, ideértve természetesen a hipergazdagok osztályát is. Gómez Dávila jogosan jegyezte meg, hogy ma csupán a pénz különbözteti meg a gazdagokat és a szegényeket."

tétlenül

"Csak azt tudom, hogy a készülő szörnyűségek, Európa, az európaiak és a civilizációk megsemmisítésének távlata előtt képtelenség, hogy semmit se tegyünk, hogy tétlenül várjunk! Hiszem, hogy ez a harc egy keresztény, zsidó, görög-latin, kelta, germán, skandináv, finnugor, szabadon gondolkodó civilizációért, az egyéni lelkiismeret, a szabad vizsgálat civilizációjáért, szóval ez a harc szükségszerűen európai."

a huszonegyedik század emberiesség elleni bűntettének kell véget vetni

"A bevándorlás megállítását kívánni a mai Franciaországban olyan, mint a német megszállás megállítását kívánni 1940-ben, amikor a németek már a spanyol határnál voltak. Nem „véget kell vetni a bevándorlásnak”, hanem meg kell fordítani. Az etnikai helyettesítésnek, az elképzelhető legszörnyűbb génmanipulációnak, a huszonegyedik század emberiesség elleni bűntettének kell véget vetni. Erre pedig a visszatelepítés az egyetlen módszer."

"A nyugati kultúra valóban haldokolna?

Igen, most már hivatalosan is. A kultúrát mint az egyenlőtlen világ furcsa maradványát ma már nyíltan kétségbe vonják, nem tudnak vele kibékülni az egynemű emberi masszát, a Nutella-embert gyártó üzemek. A kultúra szorosan kapcsolódik a nyugati társadalmak történetének polgári korszakához, ami nagyjából a tizennyolcadik század vége és az ezredforduló közé esik; ha emblematikus évszámok kellenek, mondjuk azt, hogy 1789 és 1968 közé. Hegel jól látta, hogy már ez a korszak is a művészetek és humaniórák letűnt világát helyettesítette, amelynek eszménye nem annyira a művelt, mint a kiteljesedett ember volt. A kultúra már másodlagos termék a művészet és a gondolkodás történetében. Ám a Kispolgárság diktatúrája idején, hogy az egyik könyvem címét idézzem, a kultúra állandó szemrehányás, a megsemmisült világ karsztikus domborműve: el kell tehát tűnnie. Annál is inkább, mert – ahogyan előszeretettel mondani  szoktam – egy nép, amely ismeri a klasszikusait, nem tűrné el zokszó nélkül, hogy a történelem szemétdombjára vessék."

a Nagy Kultúrafosztás

"A bárgyúság elengedhetetlen a helyettesítés útján történő népirtáshoz. Ez magyarázza a Nagy Kultúrafosztást – a végén még az összes könyvem címét felhozom! –, ennek eszközei pedig a feledésre való oktatás – az iskola –, a tömegek elhülyítése – a televízió, a média –, a drog – nem érdektelen tény, hogy a drogkereskedelem teljes egészében a megszálló kezeiben van. Miközben az iskolában öngyűlöletre, tehát a behódolásra nevelik a felcserélésre ítélteket, a felcserélőknek a franciák, a tősgyökeres európaiak, a fehérek gyűlöletét tanítják." 

 

Szóval, ha meg akarjátok ismerni a kultúrátokat és esetleg meg is akarjátok menteni, akkor kénytelenek vagytok elhagyni az olyan drogokat, mint a manipulatív média, az értékek nélküli iskola, etika nélküli gazdaság, közösség (család, barát, gyülekezet) nélküli társadalom. Kénytelenek lesztek megismerni a klasszikusaitokat. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lesz a Biblia rendszeres olvasása és a keresztyén istentisztelet. Hacsak nem akartok 2-3 emberöltőn belül kicserélt, kispolgári, lebutított fogyasztói termékké válni. Renaud Camus gondolatmenetét folytattam. Jó lenne ezt átgondolni. Úgy, hogy nagyon már nincsen idő. Itt nem babra megy a játék.

Címkék: rasszizmus antirasszizmus nagy felcserélés emberi alapanyag helyettes népírtás

Bejelentkezés

Kedves Olvasóink!

Többen is megkerestek bennünket az elmúlt hetekben a hozzászólásokkal kapcsolatban. Eddig facebook fiókhoz volt kötve a hozzászólás lehetősége, hogy ezzel kiszűrjük a "trollokat". Mivel több olyan olvasónk is van, aki szívesen szól hozzá egy-egy bejegyzéshez, de nincs facebook fiókja, az oldalunkon való regisztrációval lehetőséget biztosítunk a számukra, hogy véleményüket elmondják. A Reposzton, a jobb felső sarokban található a regisztráció/bejelentkezés lehetősége. 

Továbbra is kérünk mindenkit, hogy valós névvel, arccal szóljon hozzá írásainkhoz. Az előre vivő, építő eszmecserét preferáljuk, a "trollkodást" - a szabályzatunkban megfoglamazottak szerint - szankcionáljuk.

Mit jelent hangszínt váltani?

 

Kondor Péter békéscsabai lelkészt választották a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Déli Egyházkerületének új püspökévé – közölte az Evangélikus Információs Szolgálat hétfőn az MTI-vel.
Az új püspök a májusban nyugdíjba vonuló Gáncs Pétert váltja a Déli Egyházkerület élén. Kondor Péter megválasztása után azt mondta, az új szolgálat „nagy megtiszteltetés, de kihívás” is, hiszen olyan elődök nyomába kell lépnie, akik rendkívül sokat tettek az egyházkerületért. Reményét fejezte ki, hogy a püspökváltás „nem jelent majd nagy változást”, inkább csak „hangszínváltást” az egyház életében – olvasható a közleményben.                           KONDOR PÉTER AZ ÚJ EVANGÉLIKUS PÜSPÖK - magyaridok.hu

Sőt, akár azzal a kérdéssel is kezdhetjük a püspökválasztás hírére való reagálást, hogy az egyház esetében beszélhetünk-e egyáltalán hangszínváltásról, mint tudatos koncepcióról vagy indokoltabb lenne inkább a hangszínváltozás-kifejezés, ami a folyamat természetességére utal inkább, ugyanis minden embernek más a hangszíne, tehát azzal hogy új püspök kerül egy egyházkerület élére, s ahogy megszólal, már változott a hangszín... Nos, a mai reposztban erről szeretnék röviden és halkan „hang-oskodni”...

 

 

Érdekes az egyházra vonatkoztatni a hangszín hangtani, tudományos definícióját, miszerint az a hang egy pszichoakusztikai jellemzője, amely minden tulajdonságot magába foglal, ami nem a hangmagasság vagy a hangerő... Igen, itt arra a szubjektivitásra gondolok, hogy mi megy át, mit hallanak ki az emberek az egyház beszédéből, énekéből, zajából, hangjából... A hangszínt leginkább a hangkeltésre használt eszköz tulajdonságai határozzák meg, a hangszereknél annak anyaga, formája, megszólaltatásának módja, az emberi hang esetén pedig a hangképzőszervek egyéni, anatómiai jellemzői... Azt is tudjuk mindannyian, hogy egy hangban legtöbbször nem egyetlen frekvencia van jelen – ez esetben beszélünk egyébként tiszta, szinuszos hangról, amit pl. a hangvilla bocsát ki magából, ez az alaphang egyházi értelemben jelentse Jézus Krisztus hangját...! – hanem a valóságban inkább összetett hangokról beszélünk. Így a hangszín attól függ, hogy az alaphang megszólaltatásakor a felhangok (vagy más néven részhangok) milyen erősséggel szólalnak meg. Ha a felhangok egész számú többszörösei az alaphang frekvenciájának, akkor harmonikus a hangzás, eltérő esetben diszharmonikus felhangról, azaz zajról, zörejről, hangzavarról stb. beszélünk...

Igen, az egyház esetében ez a nagy kérdés, hogy mi mit teszünk rá az alaphangra...? Milyen egyéni, felekezeti, közösségi, társadalmi „színezetet”...? Modernebb vagy tradicionálisabb lesz a hangzás...? Vagy ami az evangélikus testvéreknél talán leginkább megüti a füleket, szíveket, hogy „katolikusabb” vagy „evangélikusabb” lesz a hangszín...? Különösen is fontosnak tűnik így a nagy jubileum utáni esztendőben... A felhang-kifejezésnek azonban van egy legalább ennyire, ha nem még fontosabb „felhangja”: nevezetesen, hogy mennyire tudunk „fölé menni” a megszokott egyházi, társadalmi, mindennapi élet alaphangjának...? Mennyire tudunk még lelkibb, krisztusibb, Istent dicsőítőbb, a földi keretek helyett a mennyei világra koncentrálóbb hangot megütni...? Nos, engem igazából ez érdekelne, hogy erre nézve van-e mondjuk az újonnan megválasztott püspöknek egy kidolgozott és átimádkozott programja, forgatókönyve vagy ha úgy tetszik, kottája...?

A felhangokat részhangoknak is hívják, s ennek is van számunkra tanulságos kicsengése... Ugyanis ebből az elnevezésből jobban kitűnik, hogy a felhangok, részhangok részei a hangnak, vagy – Jézus Krisztusra vonatkoztatva – a Hangnak, önállóan, külön ezek nem hallhatók...!  Pedig de sokszor megtörténik, hogy mi csak a saját szavainkat, érzéseinket, gondolatainkat szeretnénk hallatni és így a mi „ré(s)zhangjaink” elnyomják az Isten halk és szelíd hangját... Úgyhogy be is fejezem... Azért még annyit szeretnék én is leírni, hogy Kondor Péternek, az Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület újonnan megválasztott püspökének életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kívánom, s azt, hogy szavaival, tetteivel, munkájával ne csak hangszínváltozás, hanem valóban hangszínváltás történjen!

Nincs Oscar? Nem baj!

Testről és lélekről. Nem fellengző, sablonos témamegjelölés, hanem őszinte vallomás. Egymásra vetítése annak, amit látunk, és amit csupán látni szeretnénk. Mindkettő jelen van ebben a filmben és magában a filmnyelvben, ha olyan érzékenyen és pontosan „fogalmaznak” vele, ahogyan azt Enyedi Ildikó is teszi alkotásaiban.
Bálint Eszter: Lételeme a csoda - reformatus.hu

Enyedi Ildikó filmjéért sokan szorítottunk, mert egy csodálatos film. Az Oscar-jelölés után a reposztban is reagáltunk rá. Ujjongtunk, amikor rábukkantunk egy interjúra, amiben olyan szépen beszél Borbély Alexandra a hitéről. És úgy voltunk akkor vele, hogy bár nagyon örülnénk a díjának, ha esetleg mégsem kapná meg, nem fogunk elszontyolodni. A filmhez ez a díj már nem tud hozzátenni. Az eddigi díjeső után egy Oscar-díj nem hab lett volna a tortán, hanem csak a bonbonmeggy a habon. Ami így talán könnyű vigasztalódásnak tűnhet. De.


Az, hogy az Amerikai Filmakadémia a legjobb külföldi film díjára mást választott, nem változtat a két legfontosabb dolgon: egyrészt ez a film elkészült. Másrészt itthon és világszerte egyaránt menetel. Az Oscar-díj várón Szász János derűlátó nyilatkozatában azt mondta, hogy épp most látta Rómában az egyik moziban a plakátját.

A hazai mozikban eddig 130 000-en nézték meg, ami már önmagában sikernek számít. A nemzetközi jogokat egy amerikai internetes filmszolgáltató vette meg, és bár eddig még nem sikerült rajta megtalálnom, reméljük, hogy további tömegekhez jut el. Mert itt egy olyan állandóan elérhető adatbázisba kerül, ahonnan amíg lesz net, elérhető és újra meg újra megnézhető a világ bármely pontján. A Testről és lélekről, egy alapjában nem tömegigényekre játszó film.

Vagy mégis?

Mi van a sikere mögött? Hogyan jutott el, egy kimondottan nem közönségigények alapján készült, minden harsányságot és hatásvadászatot nagyívben elkerülő mozi idáig? Mire talált rá Enyedi Ildikó, ami miatt ezt a mozit még az úgynevezett „művészfilmeken” fanyalgókat is beszippantja?

Bálint Eszter a reformatus.hu-n megjelent szövegében megtalálta a választ: a csodára.

Hétköznapok és csodák címmel Szerb Antal írt első világháború utáni nyugati regényismertetőjében a csodával kezd. A bevezetőben arra keresi a választ, hogy miért olvasunk még mindig regényeket, és hétmérföldes léptekkel átvágtat az emberi civilizáció történetmesélési módszerein az ókori hőseposzoktól a XX. századig. A „XX. század regényeinek, a háború után, legfontosabb közös vonásuk az, hogy megint a csoda lép előtérbe, átveszi eredeti, őt megillető helyét.”

Egyetértek Bálint Eszterrel: a Testről és lélekről számomra is a csodáról szól, és mesterien egyszerű, hétköznapi, naturális kulisszák között lépésről-lépésről meséli el a legnagyobb csodát, amit átélhetünk: két ember egymásra találásának történetét. Lehet-e a testiséget egy vágóhídnál kifejezőbb képpel jelezni? És fordítva, lehet-e a szarvasmarhák iparszerű vágásától másfél óra alatt eljutni a lélekig? Jó, közben azért segít egy takarítónő, egy volt gimnáziumi tanár, egy playmobil tanpálya és egy CD-bolti eladó.

Enyedi Ildikónál lehet. És általa, miatta nekünk is, akik egyrészt várjuk a csodát, másrészt azt is megtanultuk már, hogy milyen nehéz érte megdolgozni. Más szóval felkészíteni magunkat rá, méltóvá válni arra, hogy megtörténjen velünk.

A film eddigi sikere alapján talán megkockáztathatjuk, hogy sokkal többen érzünk/gondolkodunk így, mint az alapján gondolnánk, hogy az emberi élet testi valóságán túl, mekkora fogékonysággal találkozunk a lélek dolgai iránt. Akár szűk környezetünkben, akár a közéletben.

 

Post scriptum (írnák a régi rómaiak, akik hozzánk képest még jól tudtak latinul): Ha valaki megtalálta már a Netflixen, írja meg a kommentben, hol. Előre is köszönöm.

A tét

A liberalizmus kritikája élesen szemben áll a Nyugat-Európában uralkodó, egyszerre liberális és libertárius nézetekkel (E. Macron, A. Merkel), abban a Nyugat-Európában, amely a közösség szíveként tekint magára. Ezt a globalizált, liberális, európai központot egy rejtőzködő ideológia alapjaként írják le az illiberális demokraciák. A There is no alternative gondolata hatalmas trauma volt a közép-európai emberek számára. Hogy fél évszázadnyi totalitarizmus után nem lenne más választásuk, mint hogy elfogadják az uralkodó nézeteket: ez dühös értetlenséggel töltötte el őket. Az illiberális demokráciák nem jelentenek mást, mint egy alternatívát az elkerülhetetlen bevándorlásra, a haladás szellemében bevezetett társadalmi-kulturális reformokra, a gazdasági globalizációra. (...)

Az úgynevezett populista mozgalmak küklopszi brutalitása mögött egy világkép rejlik: minden valószínűséggel egy konzervatív forradalom kívánalma, mely harcol a materializmus, az erkölcsi hanyatlás, a túlzó univerzalizmus ellen, amely kiáll a begyökerezettségért, az etikus lelkiségért és az identitásokért. A közép-európai társadalmak az ellen a modernitás ellen küzdenek, amelyet az Európai Unió rájuk kíván erőltetni.”

Chantal Delsol: Miért nem kérnek a közép-európai népek a Nyugat erkölcsi leckéiből? - Mandiner

Sokaknak úgy tűnik, hogy a magyar kormány túldimenzionálja a migránskérdést, s azt akarja elhitetni, mintha a napjainkban kibontakozó népvándorlásra adott válaszon múlna Európa, s ezen belül a magyarság jövője. Ezzel szemben azt hiszem, nincs itt semmi túlhangsúlyozva. Itt valóban sorskérdésről van szó, s messze nem csak afféle múlékony kampányfogásról. A folyamatot kitűnően leírja Chantal Delsol, aki képes érzékelni a mai Európát feszítő világnézeti képletek küzdelmét, amely a migránsválság kapcsán ma újult erőre kap. S a probléma egy keresztyén-konzervatív nézőpontból nem is pusztán a népvándorlás önmagában vett jelensége, hanem leginkább az, hogy az Európát ma uraló liberális ideológia nem is alkalmas arra, hogy érzékelje a migrációban rejlő valóságos kulturális fenyegetést, minek következtében nem is lát benne sorskérdést. Ezért tűnik olyan magától értetődőnek az európai elit számára, hogy a feladat nem más, mint az állandósuló népvándorlásra való ideologikus felkészítés. Ugyanakkor, ezzel egyidejűleg, a népvándorlás soha nem látott erővel mégis a felszínre hozta a már korábban is létező, ám többnyire a szőnyeg alá söpört európai identitásproblémákat. Más szavakkal, ahogyan ma az uralkodó európai balliberális ideológia válaszol a migráció kihívására, szerves folytatása a második világháború utáni Európát meghatározó világképnek. Az a kulturális küzdelem, ami ma a migráció kapcsán kibontakozik, semmi más, mint egy lezártnak tűnő, de valójában soha le nem zárt vitának az újraéledése. A vita egész egyszerűen Európa szellemi alapjairól szól. Ez a tét.

Ha ugyanis magyarázatot akarunk találni arra, hogy vajon miért gondolja azt az európai elit, hogy a beláthatatlan számú, más kulturális hátterű, ellenőrizetlen csoportok illegális beáramlása Európába nem jelent veszélyt, akkor okkal feltételezhető, hogy ez azért van így, mert a migráció várható kulturális hatása pontosan beleillik a második világháború után Európában uralomra jutott világképbe. Eszem ágában sincs összeesküvés elméletet gyártani, ám igenis racionálisan és tényszerűen megalapozható az a feltételezés, hogy a migráció ilyen szintű támogatása, sőt ösztönzése nem más, mint a liberális kulturális hegemónia további megerősítésének újabb, ezúttal brutális erejű eszköze. A cél pedig nem más, mint ami mindig is volt, már a Frankfurti Iskolától kezdve: Európa klasszikus szellemi alapjainak, s ezzel kulturális karakterének teljes felszámolása.

Úgy tűnt, hogy ez sokáig működött, és az úgynevezett haladás tetszetős leple mögé bújtatott felszámolási kísérlet megállíthatatlanul nyomul előre a bámulatos módon megszervezett tudatipar vezényletével.

Ám mégis, napjainkban, épp a migráció hatására válik újra és egyre erőteljesebben nyilvánvalóvá, hogy a megszilárdultnak tűnő liberális konszenzus egyáltalán nem állt stabil lábakon, s újra fel kell tenni a kérdést Európa szellemi alapjairól. Innen nézve a migráció értelmezése pontosan kijelöli az alapvető világnézeti pozíciókat, amelyeket gyakorlatilag egyetlen szempont határoz meg: az európai kulturális örökséghez való viszony. Más szavakkal, az a kérdés, hogy az európai civilizáció folytatható-e, avagy igaza van a liberális narratívának, mely szerint az évezredes szellemi alapokra immár nem lehet tovább építkezni?

Ebben a ma a migráció kapcsán újraéledő küzdelemben nem véletlenül kap jelentős szerepet a keresztyénség, hiszen a kérdés ma újra úgy vetődik fel, hogy vajon a keresztyénség lehet-e még közösségi identitásalkotó tényező, ahogyan ezt az unió alapító atyái elgondolták, avagy egy olyan új Európával kell számolnunk, amely a régi önmeghatározásokat teljességgel anakronisztikusnak nyilvánítja. A határtalan migráció liberális támogatása, sőt előmozdítása igenis alkalmas egy olyan olvasat alátámasztására, hogy ami történik, az nem más, mint a migráció eszközként való használata a második világháború utáni balliberális vízió beteljesítésére. A határtalan számú, más kultúrájú népcsoportok tervezett befogadása Európába: az utolsó kegyelemdöfés a halódó európai civilizációnak.

Ez a tét. Nagyon is sorskérdésről van itt szó. A kérdés „csak” annyi, hogy vajon kötelező érvénnyel el kell-e fogadnunk azt a liberális diktátumot, miszerint az évezredes kulturális emlékezetre épülő Európa immár a múlté, s át kell, hogy adja a helyét egy olyan értékvilágnak, amely épp eme múlttal szemben határozza meg önmagát.

A történelem fintora, hogy a szilárdnak tűnő liberális konszenzust éppen posztkommunista országok kezdték ki, s a határtalan migráció okozta kihívás mögött valójában újra felsejlik az európai identitást meghatározó világképek lezártnak hitt küzdelme.

S hogy ez a vita mennyire nem magyar pártpolitikai belügy, pontosan jelzi Chantal Delsol kitűnő írása. Nem arról van itt szó, hogy néhány közép-európai politikus „kitalálta” a liberalizmus-kritikát, hanem pont fordítva, az a különös helyzet állt elő, hogy a közép-európai országok – szembesülve a nyugati kulturális modell problematikus jellegével – képesek immár arra, hogy alapvető európai identitáskérdéseket tematizáljanak újra.

Nem Európával szemben, hanem Európáért. Sorsdöntő időket élünk. A tét nagy.

Hitek, tévhitek, hitetések, hiedelmek

2017 nyara óta most a legalacsonyabb a Fidesz támogatottsága, miközben az MSZP és a Jobbik az elmúlt tíz hónap legjobb eredményét hozza a biztos szavazók körében – ez derül ki a Republikon Intézet közvélemény-kutatásából.

Megroggyant a Fidesz, araszol felfelé az ellenzék - 24.hu

A Republikon Intézet ugyanis miközben elképesztő visszaesésről ír, a mostani „kutatásával” csupán beállt a sorba: a korábban irreálisan magas, közel 60 százalékos szint helyett most 48 százalékos várható listás eredmény jósolnak. Érdemes emlékezni, 2014-ben 44 százalékos listás eredménnyel szerzett a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti felhatalmazást. (…)A Republikon mostani adata – alighanem politikai célzattal – sántít (…), a Fidesznek „mért” állítólagos rossz adat a legtöbb kutató szerint a párt valós, régóta változatlan támogatottsága. A korábbi túlmérés és a mostani zuhanás vizionálásával csupán az a Republikon célja, hogy a kampányban a Fidesz támogatottságának visszaeséséről szóljanak a hírek.

Politikai célú manipuláció a Republikon "kutatásaiban"? - figyelo.hu

 

Meglepődve olvastam a Republikon Intézet felmérését, miszerint a Fidesz megroggyant, az ellenzék pedig araszol felfelé. Aztán még inkább meglepődtem akkor, amikor Deák Dániel írását olvastam a Figyelőben, mely szerint az egész felmérés nem más, mint tudatos politikai manipuláció. Aztán rájöttem, hogy nincs min meglepődni, választási kampány van, a média pedig azt teszi, amit szinte mindig: manipulál. Hitek, tévhitek, hitetések, hiedelmek, politikailag korrekten fogalmazva „értelmezések” vetélkednek egymással, a választópolgár pedig többnyire érzelmi alapon próbál válaszolni az ilyenkor szokásos kérdésre: vajon kinek higgyen?

Az index első számú híre péntek délben a következő címmel jelent meg: Varga akár bukhat is Budán.  Az írás egy, a Közös Ország Mozgalom által készített felmérést vesz alapul (emelje fel a kezét, aki tudta, hogy létezik ilyen szervezet), aminek a lényege, hogy Varga Mihály körzetében „a kormányváltó hangulat alapvetően (…) megvan”, míg a bizonytalanok aránya 26 százalék. A mandiner azonban ugyanerre a kutatásra így reagál: "gyakorlatilag minél kevesebb az ellenzéki jelölt, annál nagyobb mértékben győzne Varga Mihály.(…) Míg négy ellenzéki jelölt esetén 48 százalékkal győzne a fideszes miniszter-képviselőjelölt, addig bármilyen más kombinációban, három, kettő vagy egy ellenzéki induló esetében ennél csak nagyobb arányban győzne Varga.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP képviselője (aki nem tudná: a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazáson ő volt a határon túliak ellen riogató szocialisták kampányarca), csütörtöki tájékoztatóján elmondta: a fideszes haverok helyett végre a magyar családok támogatásának kell az elsőnek lennie. Szerinte „ma Magyarországon a legnagyobb szegénységi kockázatot a gyermekvállalás jelenti”, ráadásul „minden második gyermek szegénységben nő fel és soha nem nőtt még ilyen mértékben a dolgozói szegénység”, mint az elmúlt nyolc évben. Ha ők kormányra kerülnek, stadionok helyett természetesen „jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokra, az oktatásra” fognak költeni. Mi másra, ugye. Kár, hogy kétfarkúék lenyúlták az örök élet és az ingyen sör ígéretét. Mondjuk, én úgy emlékszem, hogy abban a nyolc évben nem volt valami túlságosan kegyes a kormányzat a családokhoz, nem igazán támogatták sem a házasságot, sem a gyermekvállalást, sem a lakáshoz jutást, mintha akkor is lettek volna lerohadt kórházak és szegények, sőt, az agyba-főbe ajánlgatott devizahitelezés sem volt igazán okos húzás. Persze lehet, hogy én látom rosszul és a méregdrága szalonok ruháira megtévesztésig hasonlító, ámde saját keze által varrt ruhában tájékoztató képviselő asszonynak van igaza (elvégre megmondta, hogy a fideszesek a fideszes haverokat támogatják, és nem a magyar családokat, hívom is rögtön a nem fideszes haverjaimat, hogy vissza a pénzt, itt valami hiba történt, az csak fideszeseknek jár), mint ahogyan az is süket duma, hogy a határkerítést lebontanák, egyszerűen most nem mondja meg nekünk, és kész. 

Nyilván nem mindenki figyeli a napi politikai eseményeket, nem bújja a közvélemény (?)kutatók (?) adatait,  nem olvas mindenki indexet, mandinert, miegymást. Sokan még mindig a tv-ből informálódnak (egyikből, vagy másikból, netán mindegyikből), aki pedig egyiket sem preferálja, az a meggyőződése szerint választ vagy marad otthon, a szomszédtól, kollégától, baráti társaságtól értesül arról, kiről mit kellene gondolnia. Valós veszély-e a migráció, lebontanák-e a kerítést, ki a korruptabb, ki a képmutató, ki a független, melyik elmúlt nyolc év volt a rosszabb vagy a jobb, miért kell összefogni, és miért nem, egyáltalán miért kell elmenni szavazni, vagy miért nem.

Szórakoztató egy műsor, mondhatnánk, ha éppen nem a mi bőrünkre menne a játék. Ha nem a mi gyermekeink jövőjéről, a mi adóforintjainkról, a mi fizetésünkről, a mi hazánkról lenne szó. 

 

Címkék: közéletMagyarországpolitikaválasztásválasztás 2018

Oldalak